KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Píseň Šalomounova 5] [Píseň Šalomounova 6] [Píseň Šalomounova 7]

Píseň Šalomounova 6
Církev svým družičkám s radostí vypravuje o příchodu chotě svého; 2. těší se účastnosti jeho. 3. On také okrasy její vypravuje, 8. ji svou jedinkou a nejmilejší i jiným ku podivení býti svědčí, 10. s kterýmiž ona milostně i potřebně rozmlouvá.

K amže odšel milý tvůj, ó nejkrásnější z žen? Kam se obrátil milý tvůj? A hledati ho budeme s tebou.
2 (6:1) Milý můj sstoupil do zahrady své, k záhonkům věci vonných, aby pásl v zahradách, a aby zbíral lilium.
3 (6:2) Já jsem milého mého, a milý můj jest můj, kterýž pase mezi lilium.
4 (6:3) Krásná jsi, přítelkyně má, jako Tersa, pěkná jako Jeruzalém, hrozná jako vojsko s praporci.
5 (6:4) Odvrať oči své od patření na mne, nebo ony mne posilují. Vlasy tvé jsou jako stáda koz, kteréž vídati v Galád.
6 (6:5) Zubové tvoji jsou podobní stádu ovcí, když vycházejí z kupadla, z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není žádné neplodné.
7 (6:6) Jako kus jablka zrnatého židoviny tvé mezi kadeři tvými.
8 (6:7) Šedesáte jest královen, a osmdesáte ženin, a mladic bez počtu;
9 (6:8) Jediná jest však má holubice, má upřímá, jedinká při matce své, nepoškvrněná při své rodičce. Spatřivše ji dcery, blahoslavily ji, královny a ženiny chválily ji, řkouce:
10 (6:9) Která jest to, kterouž viděti jako dennici, krásná jako měsíc, čistá jako slunce, hrozná jako vojsko s praporci?
11 (6:10) Do zahrady vypravené sstoupila jsem, abych spatřila ovoce údolí, abych viděla, kvete-li vinný kmen, a pučí-li se jabloně zrnaté.
12 (6:11) Nezvěděla jsem, a žádost má ponukla mne na vůz přednějších z lidu mého.
13 (6:12) Navrať se, navrať, ó Sulamitská, navrať se, navrať, ať na tě patříme. Co uzříte na Sulamitské? Jako zástup vojenský.

 


Seznam kapitol knihy Píseň Šalomounova:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]