Biblia SacraEpistola Jacobi

p. 794 - Epistola Jacobi - caput 1, 2
p. 795 - caput 3, 4
p. 796 - caput 5 - finis


Biblia SacraEpistola Jacobi