Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀναβαίνειν: 1
 • ἐῤῥέθη: 1
 • ἐψωῦν: 1
 • ἔσωθεν: 1
 • ἦν: 1
 • εἰργόμενοι: 1
 • πρῶτός: 1
 • τὰ ἐνόντα: 1
 • אֱלֹהִים: 1
 • εὑρὼν: 1
 • καθὼς εἶπον ὑμῖν: 1
 • ἀγαθά: 1
 • ἀδελφοί: 1
 • ἀδικίας: 1
 • ἀκούοντων: 1
 • ἀκρίδες: 1
 • ἀκρασίας: 1
 • ἀλήθεια: 1
 • ἀμήν: 1
 • ἀνέβη: 1
 • ἀναβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα: 1
 • ἀναστήσει κύριος ἐκ τῶν Λευὶ ἀρχιερέα: 1
 • ἀνεψιοί: 1
 • ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου: 1
 • ἀπόσταλος: 1
 • ἀπόστολοι: 1
 • ἀποκτεῖναι: 1
 • ἀπομνημόνευμα: 1
 • ἀρχαίοις: 1
 • ἁμαρτητικόν: 1
 • ἄρτι: 1
 • ἅπερ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς Μωϋσέως νόμοις: 1
 • ἐὰν μὴ ἀναγεννωθῆτε ὕδατι ζῶντι εῖς ὄνομα πατρὸς, υἱοῦ, ἁγίου πνεύματος: 1
 • ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις: 1
 • ἐγώ: 1
 • ἐγείρειν: 1
 • ἐγκρίδες: 1
 • ἐκκλησια: 1
 • ἐλὲγχει τὸυ καυχώμενον ἐπὶ τῷ πάσας τὰς ἐντολυς ἐκ γεότητας τετηρηκέναι, οὐ γὰρ πεπλ9ηρώκα το· ἀ9γαπὕσεις τὸν πλησίον ὡς ἐαυτόν· τότε δὲ ... τοῦ κυρίου ...τελειο ...μενος, ἐδεδύσκετο ... ἀγάπ..ν μεταδιδάναι.: 1
 • ἐν σπηλαίῳ σύνεγγυς τῆς κώμης: 1
 • ἐντολὴν καινὴν: 1
 • ἐξομολογοῦμαι: 1
 • ἐπὶ τῆς θαλάσσης: 1
 • ἐργάξεσθαι: 1
 • ἐρχόμενος: 1 2 3 4 5
 • ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώμενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενος πρὸς ἀγνείαν: 1
 • ἐστί: 1
 • ἔμπροσθέν μου γέγονεν: 1
 • ἔνθεν: 1
 • ἔξεστι τοῖς Σάββασι καλῶς ποιεῖν: 1
 • ἔξω: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμ: 1
 • ἕκτη ὥρα, καθ᾽ ἧν τοῖς σάββασιν ἀριστοποῖεισθαι νόμιμόν ἐστιν ἡμῖν.: 1
 • ἕως: 1
 • ἡμῶν: 1
 • ἡμεραβαπτισταί: 1
 • ἢν ἐγὼ δώσω : 1
 • ἦν ἑορτὴ: 1
 • Ἰουδαῖοι: 1
 • Ἰωάννης ἡμεραβαπτιστής: 1
 • Ἵνα μὴ κατὰ πόλεις, μηδὲ κατὰ δήμους οἰκῶμεν, ἰδιόις ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἶς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νομῷ κοινῷ συντρεφομένης: 1
 • ὀψει: 1
 • ὀψει τὴς δόξαν τοῦ θεοῦ: 1
 • ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 1
 • ὁ διδάσκαλος ὑμῶν: 1
 • ὁ πέμψας με: 1
 • ὁ παῖς: 1
 • ὅδος τοῦ κυρίου: 1
 • ὃ δοκεῖ ἔχειν: 1
 • ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ·: 1
 • ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν: 1
 • ὅτι ὀυδαμοῦ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις φερομένων εὐαγγελίων τέκτων αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς ἀναγέγραπται: 1
 • Ὁ τεσσαρακοντούτης, ἐάν νοῦν ὁποσονοῦν ἔχῃ, πάντα τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐσόμενα ἔώρακε κατὰ τὸ ὁμοείδες: 1
 • ὕλη: 1
 • ὧν ὄλυμπος πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν θνατὰ φύοις ἀνερων ἔτικτεν, ὀυδὲ μάν ποτε λάθα κατακοιμάσει μέγας ἐν τούτοις θεὸς οὺδὲ γηράσκει.: 1
 • ᾫς οὐκ ἐξὸν ἦν Ἀνάνῳ χωρὶς τὴς ἐκείνου γνώμης καθíσαι συνέδριον: 1
 • ῥακά: 1 2
 • Βηζαθὰ: 1
 • Δείσας τὸ ἐπὶ τοσόνδε πιθανὸν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι· πάντα γὰρ ἐώκεσαν συμβουλῇ τῇ ἐκείνου πράξοντες, πολὺ κρεῖττον ἡγεῖται πρίν τι νεώτερον ἐξ αὐτοῦ γενέσθαι, προλαβὼν ἀναίρειν ἤ μεταβολῆς γενομένης εἰς τὰ πράγματα ἐμπεσὼν μετανοεῖν: 1
 • Διότε καὶ ὁ κύριος οὐκ ὢν κοσμκὸς, ὡς κοσμικὸς εἱς ἀνθρώ;πους ἦλθεν: 1
 • Εἰ δύνασαι: 1
 • Εὐαγγ. κατ᾽ Εβρ.: 1
 • Θεοῦ ὅδου: 1
 • Καὶ τῶ μέν σώματι τῶν κολαζομένων ἕκαστος κακούργοιν ἐκφέρει τὸν αύτοῦ πταυρόν· ἡ δὲ κυκία τ8ῶν καλαστηριων ἐφ᾽ ἐαυ τὴν ἕκαστον ἐξ αὐτῆς τεκταὲνεται, ... τις .... : 1
 • Κήρυγμ.: 1
 • Κολοβώσαντες δὲ καὶ συντρίψαντες τὰ σκέλη, ἔτι ζῶντας ἔῤῥιψαν εὔς τινα τάφρον: 1
 • Κρίσις: 1
 • Μέλαινα χολὴ αὐτὸν ᾕρει ἐπὶ πᾶσιν ἐξαγρια ἰνουσα: 1
 • Μᾶλλον γὰρ τὰ τότε διαμνημονεύω τῶν ἔναγχος γινομένων, αἱ γὰρ ἐκ παίδων μαθήσεις συναύξουσαι τῇ ψτχῇ, ἑνοῦται αὐτῇ: 1
 • Μέγα δὲ ἀσεβείας ὑπόδειγμα ἐν τούτῳ τῳ κόσμῳ περιεπάτησεν δ Ἰρησθεὶς ἐπιτοσοῦτον τὴν σάρκα, ὥστε μηδὲ ὁπόθεν ἅμαξα διέρχεται ῥαδίως ἐκεῖνον δυνσθαι διελθεῖν· ἀλλὰ μηδὲ αὐτὸν τὸν τῆς κεφαλῆς ὄγκον αὐτοῦ· τὰ μὲν γὰρ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ φασὶ τοσοῦτον ἐξοιδῆσαι, ὡς αὐτὸν μὲν καθόλου τὸ φῶς μὴ βλέπειν· τοὺς ὀφθαλμοὺς δὲ αὐτοῦ μηδὲ ὑπὸ ἰατροῦ διόπτρας ὀφθῆναι δύνασθαι· τοσοῦτον βάθος εἶχον ἀπὸ τὴς ἔξωθεν ἐπιφανείας· τὸ δὲ αἰδοῖον αὐτοῦ πάσης μεν ἀσχημοσύνης ἀηδέστερον καὶ μεῖζον φαίνεςθαι· φέρεσθαι δὲ δι᾽ αὐτοῦ ἐκ παντὸς τοῦ σώματος συρρέοντας ἰχώρας τε καὶ σκώληκας εἰς ὕβριν δι᾽ αὐτῶν μόνον τῶν ἀναγκαίων· μετὰ πολλὰς δὲ βασάνους καὶ τιμωρίας, ἐν ἰδίω φασὶ χωρίῳ τελευτήσαντα· καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἔρημον καὶ ἀοίκητον τὸ χωρίον μέχρι τῆς νῦν γενέσθαι· ἀλλ᾽ οὐδὲ μέχρι τῆσ σήμερον δύνασθαί τινα ἐκεῖνον τὸν τό[πμ ᾶρείεῖν, ἐὰν μὴ τὰς ῥῖνας ταῖς χερσὶν ἐπιφράξῃ· τοσάυτη διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ επὶ γῆς κρίσις ἐχώρησεν.: 1
 • Πέτρος: 1
 • Πολλαχοῦ δ᾽ εἰσὶ κρῆναι αἱ μὲν ποτιμώτεραι καὶ οἰνωδέστεραι, ὡς ἡ περὶ Παφλαγονίαν, πρὸς ἤν φασι τοῦς ἐχωρίους ὑποπίνειν προσιόντας: 1
 • Σάββατον δευτερόπρωτον: 1
 • Τὰς ὑποθέσεις ποιούμενος οὐκ ἀρχὰς, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποθέσεις, οἷον ἐπιθάσεις τε καὶ ὁρμάς: 1
 • Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν ὥστερ ὄναρ ἢ εἲδωλον ευνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος: 1
 • ἄγειν, τηρεῖν τὴν ἡμέραν: 1
 • ἄδικον: 1
 • ἄρχων: 1
 • ἀληθινόν: 1
 • ἀναβαινόντων: 1
 • ἀποκριθείς: 1
 • ἀποκτείνειν: 1
 • ἀργύριον: 1 2
 • ἀρχιερέυς: 1
 • ἅπτεσθαι: 1
 • ἁπτεσθαι: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτοῖς πρὸς θεραπείαν παθῶν ῥίζαι τε ἀλεξετὴριοι καὶ λίθων ἰδιότητες ἀνερευνῶνται.: 1
 • αὔριον: 1
 • βάναυσον: 1
 • βασιλικὸς: 1
 • βιάζειν: 1
 • γάρ: 1 2 3 4
 • γέεννα: 1 2 3
 • γίνεσθε τραπεζιται δόκιμοι: 1
 • γὰρ: 1
 • γενεά: 1
 • γενεὰ ἄπιστος: 1
 • δὲ: 1
 • δόματα ἀγαθά: 1
 • δόξα: 1
 • δεῖ με: 1
 • δίκαιε: 1
 • διὰ τοῦτο: 1
 • διὰ τὴν ἀπιστίαν: 1
 • διακονεῖν: 1
 • δικαιοσύνη: 1
 • ἔθνη: 1
 • ἔκλειψις ἡλίου μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων πρότερον, καὶ νὺξ ὥρᾳ ἕκτῃ τῆς ἡμέρας ἐγένετο, ὥστε καὶ ἀστέρας ἐν οὐρανῷ φανῆναι.: 1
 • ἔκλειψις τοῦ ἡλίου: 1
 • ἐκ νεότητός μου: 1
 • ἐκευνων: 1
 • ἐκκεντεῖν: 1
 • ἐν αὐτῶ: 1
 • ἐν ἑαυτῷ: 1
 • ἐντὸς ὑμῶν: 1
 • ἐνώπιον τῶν μαθητῶν: 1
 • ἐξεθαμβήθη: 1
 • ἐπὶ τὴν θάλασσαν: 1
 • ἐπίστευσεν: 1
 • ἕως οὗ τελεσθῇ: 1
 • εἰκῆ: 1
 • εἶδε: 1
 • εὐθὺς δοξάσει αὐτόν: 1
 • εἰ ἤδη ἀνήφθη: 1
 • εἰς τὸ ῖερον ἀπεοχάμενος μὴ ἐπιστρίφου: 1
 • εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας: 1
 • θεοσεβής: 1
 • ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα : 1
 • κήρυγμα Πέτρου: 1
 • κόσμος: 1
 • κύριος: 1
 • κάλυμμα: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ νῦν δείκνυται ἐν ταῖς αὐτόθι λίμναις διδύμοις, ὧν ἐκατέρα μὲν ἐκ τῶν κὰτ᾽ ἔτος ὑετῶν πληροῦται, θάτερα δὲ παραδόξως πεφοινιγμένον δείκνυσι τὸ ὕδωρ, ἴχωος, ὥς φασι, φέρουσα τῶν πάλαι καθαιρομένων ἱερείων, παρ᾽ ὅ καὶ προδατικὴ καλεῖται διὰ τὰ θύματα: 1
 • καθεύδετε: 1
 • καινόν: 1
 • κατ᾽ ἄνθρωπον: 1
 • κατ᾽ ἰδίαν: 1
 • καταπέτασμα: 1
 • κληθήσονται: 1
 • κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἀρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων: 1
 • κοσμοκράτωρ: 1
 • κρίσις: 1 2
 • λὸγια τοῠ κυρίου: 1
 • λόγος: 1
 • λαλία: 1
 • λουτρὸν παλιγγενεσίας: 1
 • μέλι ἄγριον, οὗ ἡ γεῦσις ἦν τοῦ μάννα, ὡς ἐγκρὶς ἐν ἐλαίω : 1
 • μαμμωνᾶς τῆς ἀδικίας: 1
 • μαμμωνᾶς τῆς ἀδικίας, ἄδικος μαμμωνᾶς: 1
 • μείζων: 1
 • μεῖζον: 1
 • μετάνοια: 1
 • μωρέ: 1
 • μωρός: 1
 • νόμος πίστεως, πνεύματος: 1
 • ναί: 1
 • ναὸς ἀισθητός: 1
 • ναός: 1
 • νομικοί: 1
 • νομικοῖς: 1
 • νομικοί: 1
 • νύττειν: 1
 • νυὸς πνευματικός: 1
 • ξεναγούμενοι πρός τινος θειοτέρας ἢ κατὰ φύσιν ἀνθρωπίνην ὄψεως, ἀδήλου μὲν ἑτέροις, μόνοις δὲ τοῖς ἀνασωζομένοις ἐμφανοῦς: 1
 • ὄυπω γὰρ ἀνάβεβηκα: 1
 • ὄυπω γὰρ ἀναβαίνω: 1
 • ὁ ἔχων βαλάντιον: 1
 • ὁ μὴ ἔχων: 1
 • ὁ οἶκος ὑμῶν: 1
 • ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος: 1
 • ὃν ἐγὼ δώσω: 1
 • οἱ ἀνθρωποι: 1
 • οἶνος ἐσμυρνισμένος: 1
 • οὖν: 1
 • οὖν : 1
 • οἵτινες καὶ μέχρε νῦν καὶ τεσσόρας καὶ πέντε ἔχειν ὑμᾶς γυναῖκας ἕκαστων συγχωροῦσι: 1
 • οὺ λέγεις: 1
 • οὐκέτι φάγομαι τὸ παοχα: 1
 • πᾶν πνεῦμα, εἰ ἁπλούστερον ἐκλαμβάνομεν, σῶμα τυγχάνον: 1
 • πῶς συνέχομαι: 1
 • πάντες ἐτήρησαν τὴν ἡμέραν τὴς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πάσχα κατὰ τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • πάντοτε τὴν ἡμὲραν ἤγαγον οἱ συγγενεῖς μου, ὅταν τῶν Ἰουδαίων ὁ λαός ή̓́ρνυε τὴν ζύμην: 1
 • πάτριον γὰρ ἐν ταὐτῷ πλείοσιν ἡμῖν συνοικεῖν: 1
 • παῖς: 1
 • παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν: 1
 • παλιγγενεσίᾳ: 1
 • πατηὴρ ὁ ἐξ ὀυρανοῦ: 1
 • πέραν τοῦ Ἰορδάνου: 1
 • περὶ πολιτείας: 1
 • περί τῶν τοπικῶν ὁνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ: 1
 • περιοδικὴ παλιγγενεσία τῶν ὅλων, ἀναστοιχείωσις: 1
 • πιστεῦσαι: 1
 • πλανῶσι τοὺς ἀνθρώπους λέγοντες ἐγηγέρθαι: 1
 • πνεῦμα ἀσθενείας: 1
 • πρέπον: 1 2
 • πρῶτός μου ἦν: 1
 • πρεσβυτέροις: 1
 • προφήτης: 1 2
 • πτωχοὶ τῷ πνεύματι: 1
 • σάββατον δευτερόπρωτον: 1
 • σάρξ: 1
 • σάρξ: 1
 • σεβόμενος, φοβούμενος τὸν Θεὸν.: 1
 • σήμερον: 1 2
 • σημεῖα: 1 2
 • σημεῖα ποιεῖν: 1
 • σημεῖον: 1
 • σκανδαλίζεσθαι: 1
 • σκληροκαρδία τοῦ λαοῦ: 1 2
 • συνέχομαι: 1
 • τὰ ἐν μέσῳ ἀμφοτέρωθεν κτείνεται: 1
 • τὰ γὰρ καλούμενα δαιμόνια πονηρῶν ἐστιν ἀνθρώπων πνεύματα, τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα: 1
 • τὰ παράλογα καὶ μείζω τῆς ἐλπίδος τοῖς ὁμοίοις πιστοῦται πράγμασιν: 1
 • τέρας: 1
 • τὴν δικαιοσύνην μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων: 1
 • τό: 1
 • τῇ αὑτῆ ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαζόμενον τῴ σαββάτῳ εἶπεν αὑτῷ· ἄνθρωπε, εἰ μὲν οἶδας τὶ ποιεῖς, μακάριος εἶ· εἰ δὲ μὴ οἶδας, επικατάρατος καὶ παραβάτης εἶ τοῦ νόμον: 1
 • ταῦτα τὰ τεκτονικὰ ἔργα ἐιργάξετο ἐν ἀνθρώποις ὤν, καὶ ζυγὰ διὰ τούτων καὶ τὰ τῇς δικαιοσύνης σώμβολα διδάσκων καὶ ἐνέργη βίον: 1
 • τί θέλω: 1 2
 • τί με ἐρωτᾶς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ: εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός: 1
 • τίς δὲ ἀγνοεῖ τὴν εὐτέλειαν τὴς ἑσθῆτος ἐκείνης, ᾗπερ οἱ πτωχοὶ κέχρηνται τῶν Γαλιλαίων, καθ᾽ οὓς καὶ μάλιστα τὸ τοιοῦτο φιλεῖ γίνεςθαι ἱμάτιον, τέχνῃ τινί, ὡς αἱ στηθοδισμίδες, ἀνακρουσιὸν ὑφαινόμενον.: 1
 • τὸ λοιπόν: 1
 • τοὺς ὀρόφους τῶν οἴκων κατασκάπτων, ἔμπλεα τὰ κάτω τῶν στρατιωτῶν ἑώρα ἀθρόων ἀπειλημμένων.: 1
 • τοῖς ἀρχαίοις: 1
 • τοῦτ᾽ ἔστιν: 1
 • τοὺς πίνοντας αὐτὸ μεθύσκεσθαι, καθὰ καὶ τοὺς τὸν οἶνον: 1
 • ὑπὲρ τη̂ς δόξης τοῦ θεοῦ: 1
 • ὑψωθεῖσα: 1
 • υἱὸς Θεοῦ: 1
 • χάρισμα: 1
 • χάρισμα κθβερνήσεως: 1
 • χιτὼν ἄρῥαφος: 1
 • ψυχή: 1 2 3
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection