Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • oἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ: 1
 • Διδαχὴ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων: 1
 • Θυσίαι πνευματικαί: 1
 • Καὶ ἀγγελικῶν δυνάμεων ἐφισταμένων τοῖς ἀθροίσμασι τῶν πιστευόντων καὶ αὐτοῦ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν δυνάμεως ἤδη δὲ καὶ πνευμάτων ἁγίων, οἶμαι δὲ, ὅτι καί προκεκοιμημένων· σαφὲς δὲ, ὅτι καὶ ἐν τῶ βίῳ περιόντων, εἰ καὶ τὸ πῶς οὐκ εὐχερὲς εἰπεῖν.: 1
 • Μιμηταὶ γίνεσθε Ἰησοῦ Χριστοῦ· : 1
 • Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: 1
 • Συναγωγὴ Μαρκιωνιστῶν κώμης Λεβάηων τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Τιμὴ: 1
 • Τοὺς μερισμοὺς φεύγετε· : 1
 • Τὴν σάρκα ὑμῶν ὡς ναὸν Θεοῦ τηρεῖτε· : 1
 • Τὴν ἕνωσιν ἀγαπᾶτε· : 1
 • Χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε· : 1
 • ἀπόστολοι: 1
 • αὐτοῖς, ἄ́ν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.: 1
 • γένη γλωσσῶν: 1
 • γερουσιάρχης: 1
 • γερουσία: 1
 • γνώμη: 1
 • γραφὴ: 1
 • γυναικὸς ἄνδρα: 1
 • γένη γλωσσῶν: 1
 • δι9ακονία: 1
 • διαδοχή: 1
 • διακονεῖν: 1
 • διακονεῖν : 1
 • διακονεῖν τραπέζαις: 1
 • διακονία: 1 2 3
 • διακονία καὶ ἀποστολή: 1
 • διακρίσεις πνευμάτων: 1
 • διδάσκαλοι: 1
 • διδασκαλία: 1
 • διδαχή: 1
 • διδάσκαλοι: 1
 • διάκονος: 1
 • διάκρισις: 1
 • δυνάμεις: 1
 • ἐνεργήματα δυνάμεων: 1
 • ἑρμηνεία γλωσσῶν: 1
 • επὶ τῆς παροικίας: 1
 • επίσκοποι: 1
 • εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις: 1
 • εἴ́τε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ: 1
 • εὐαγγελισταὶ: 1
 • θιασάρχης: 1
 • θυσιαστήριον: 1
 • θυσιαστήριον Θεοῦ: 1 2
 • θυσία ζῶσα: 1
 • θίασος: 1
 • καταστήσομεν: 1
 • κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως: 1
 • καὶ τοῦ̂το εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐ̓τοῖς, Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον ἄν τινων ἀ̓φῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται (ἀφέωνται: 1
 • κεκοπίακα: 1
 • κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον: 1
 • κοινωνία: 1 2 3
 • κοπιῶντες, νουθετοῦντες: 1
 • κυβερνήσεις: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • λαλοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: 1
 • λειτουργία: 1
 • λόγος γνώσεως: 1
 • λόγος σοφίας: 1
 • λόγος γνώσεως: 1
 • λόγος σοφίας: 1
 • μαθηταὶ: 1 2
 • μέτοικοι: 1
 • μέτοικος: 1
 • νεώτεροι: 1
 • νουθετεῖν: 1
 • νοῦς: 1
 • οἱ κοπιῶντες ἐν ὑμῖν: 1
 • οἱ τῆς ὁδοῦ ὄντες: 1
 • οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις: 1
 • οἶκος: 1
 • παροικία: 1
 • παροικίαι: 1
 • πίστις: 1
 • πλέθρα: 1
 • πνευματικοί: 1
 • πνευματικὸς: 1 2
 • ποιμαίνειν: 1
 • ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ: 1
 • ποιμένας καὶ διδάσκαλοι: 1
 • ποιμένες: 1
 • ποιμένες, ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι: 1
 • ποιμὴν: 1 2
 • ποίμνιον: 1
 • πρεσβυτέριον: 1
 • πρεσβύτεροι: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • πρεσβύτεροι . . . ποιμάνατε . . . ἐπισκοποῦντες: 1
 • πρεσβύτερος: 1 2 3 4 5
 • πρεσβῦται: 1 2
 • προεστὼς: 1 2 3 4 5
 • προηγούμενοι: 1
 • προηγούμενος: 1
 • προκαθήμενοι: 1
 • προνοεῖσθαι: 1
 • προνοήσονται: 1
 • προστάτης: 1 2
 • προστάτις, προστάτης: 1
 • προφητεία: 1
 • προφητεία: 1
 • προφῆται: 1 2
 • προϊστάμενοι: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • προϊστάμενος: 1
 • πρῶτον ψεῦδος: 1 2
 • πυλωροὶ: 1
 • πίστις: 1
 • πᾶσα ἡ ἀδελφότης: 1
 • πᾶσα ἡ ἀδολφότης: 1
 • σεβαστὸς: 1
 • σεβόμενοι: 1
 • συγγνώμη: 1
 • συμμύστας τοῦ ἐπισκόπου: 1
 • συναγωγὴ: 1 2
 • συναθροίζειν: 1
 • συνεδριον θεοῦ: 1
 • σχολὴ Τυράννου: 1
 • τετιμημένοι: 1 2
 • τιμη: 1
 • τοὺς δὲ ἀπολυθέντας ἡγήσασθαι τῶν ἐκκλησιῶν, ὡσὰν δὴ μάρτυρας ὁμοῦ καὶ ἀπὸ γένους ὄντας τοῦ Κυρίου: 1
 • τοὺς πρεσβοτέρους: 1
 • τρόπῳ τινὶ ἀπεχομένους τῆς πρὸς γυναῖκας συνελεύσεως: 1
 • τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν: 1
 • τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαβίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει: 1
 • τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν: 1
 • τὸ πολυεύτακτον τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης: 1
 • τὸ τέρμα τῆς δύσεως: 1
 • τὸν ἐπίσκοπον: 1
 • τὸν ἐπίσκοπον Συρίας: 1
 • τύπος διδαχῆς: 1
 • τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων: 1
 • χαρίσματα ἰαμάτων: 1
 • χαρίσματα ἰαμα̜των: 1
 • χαρίσματα: 1
 • χειροτονήσαντες: 1
 • χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν.: 1
 • ἀδελφότης: 1
 • ἀδολφότης: 1
 • ἀκόλουθος: 1
 • ἀντιλήψεις: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ἀνὴρ δεδοκιμασμένος: 1
 • ἀξιοπλόκου πνευματικοῦ στεφάνου: 1
 • ἀπόστολοι: 1
 • ἀπόστολοι μεμαρτυρημένοι: 1
 • ἀρχισυνάγωγος: 1 2 3
 • ἄρχοντες: 1
 • ἐκκλησία: 1 2 3
 • ἐκλεκτοὶ τρεῖς ἄνδρες: 1
 • ἐκοπίασα: 1
 • ἐνεργήματα καὶ χαρίσματα καὶ διακονίαι ὀνομάτων διαφοραὶ μόναι, ἐπεὶ πράγματα τὰ αὐτά: 1
 • ἐπισκοπεῖν: 1
 • ἐπισκοποῦντες: 1
 • ἐπισκοπὴ: 1 2
 • ἐπισκοπή: 1 2 3 4
 • ἐπισκέπτεσθε ἀλλήλους καὶ ἀντιλαμβάνεσθε ἀλλήλων: 1
 • ἐπισκόπους: 1
 • ἐπισκόπων: 1
 • ἐπιταγὴ: 1
 • ἐπίσκοποι: 1 2
 • ἐπίσκοποι . . . ἐπισκοπήσαντες ἁγνῶς: 1
 • ἐπίσκοπος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ἐπίσποκος: 1
 • ἔργον: 1
 • ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων: 1
 • ἡγούμενοι: 1 2 3
 • ἡγούμενοι, ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι: 1
 • ἡγούμενος: 1 2
 • ἱεραπόστολοι: 1
 • ἵνα: 1
 • ὁ διακονῶν: 1
 • ὁ μεταδιδοὺς: 1
 • ὁ προϊστάμενος: 1
 • ὁ ἐλεῶν: 1
 • ὄνομα ἐπισκοπῆς, λειτουργία ἐπισκοπῆς, δῶρα ἐπισκοπῆς: 1
 • ὅπως τιμήσωσι καὶ ἐντιμηθῶσιν, εἰς ὃ ἂν δέῃ: 1
 • ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀιθρώπων: 1
 • ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ: 1
 • ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον: 1
 • ὑπηρέτης: 1
 • Ὡς καὶ αὐτὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection