Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀνοίσουσι τήν πορνείαν ὑμῶν: 1
 • λύτρα: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • πνεῦμα, : 1
 • ψυχή: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ψυχή, : 1
 • ἀγγέλοι: 1
 • ἀδίαφορον: 1
 • ἀδυναμία: 1
 • ἀνακαινούμενον: 1
 • ἀναφέρω: 1 2 3
 • ἀνενεγκεῖν ἀμαρτίας πολλῶν: 1
 • ἀνενεγκεῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν: 1
 • ἀνθρωπον: 1
 • ἀνομία: 1 2 3
 • ἀντὶ: 1
 • ἀπάτη: 1
 • ἀπαύγασμα: 1
 • ἀποκαταλλάττειν: 1
 • ἀποκαταλλάττεσθαι: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1 2
 • ἀποτέλεσμα: 1 2
 • ἁγιάζειν: 1 2
 • ἁμαρτία: 1 2
 • ἄλλο καὶ ἄλλο: 1
 • ἄλλος καὶ ἄλλος: 1
 • ἐκ δύο φύσεσι: 1
 • ἐκ δύο φύσεων: 1
 • ἐμφανισθῆναι = ἐμφανίζειν ἑαυτόν τινι: 1
 • ἐν ἑνὶ πνεύματι: 1
 • ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ: 1
 • ἐν λόγῳ: 1
 • ἐν λογικῇ ψυχῇ: 1
 • ἐν τῷ νῦν καιρῷ: 1
 • ἐν τοῖς ἐπουρανίοις = ἐν τῷ οὐρανῷ: 1
 • ἐνέργειαι: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν: 1
 • ἐνεργείαι: 1
 • ἐντυγχάνειν: 1
 • ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου: 1
 • ἐξέληται: 1
 • ἐξαγοράζω: 1
 • ἐξιλάσασθαι: 1
 • ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν: 1
 • ἐξιλάσκομαι: 1
 • ἐξιλασθήσεται: 1
 • ἐπίγνωσιν: 1 2
 • ἐπικατάρατος: 1
 • ἐστερῆσθαι τοῦ ὄντος: 1
 • ἐχθροί: 1
 • ἑαυτὸν ἐκένωσε: 1
 • ἔχθεσις: 1
 • Ἐνέργεια: 1
 • Ἔγγυος : 1
 • ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία: 1
 • ἡγόρασας: 1
 • ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει: 1
 • ἡσυχάζειν: 1
 • ἱερεύς: 1 2
 • ἱλάσκομαι: 1 2 3 4
 • ἱλάσκομαι, : 1
 • ἱλασμὸς περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν: 1
 • ἱλασμός: 1 2 3 4
 • ἱλαστήριον: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἱλαστήριος: 1
 • ἵλαος: 1 2
 • ἵνα: 1
 • ὁ ἐνεργῶν: 1
 • ὁμός: 1
 • ὁμοι-: 1 2 3
 • ὁμοούσιοι: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ὁμοούσιος: 1 2
 • ὁς: 1
 • ὁσιότης: 1
 • Ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγεννῆσθαι τὸν κύριον ἡμῶν πρὸ τῆς ἑνωσεῶς, μετὰ δὲ τῆν ἕνωσιν, μίαν φύσιν ὁμολογῶ.: 1
 • ὑπὲρ ἀνθρώπων: 1
 • ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • ὑπὲρ παντός: 1
 • ὑπὲρ, πολλῶν: 1
 • ὑπέρ: 1 2
 • ὑπόστασις, πρόσωπον: 1
 • ὑποστάσεως: 1
 • ὑποστάσεως ταυτότητα καὶ τῶν φυσέων περιχώρησιν, λόγος: 1
 • ὕλη: 1
 • ὤν: 1
 • ᾅδης: 1
 • ‬ὤν: 1
 • Ενέργημα: 1
 • Θεάνθρωπος: 1 2 3
 • Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὀμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα.: 1
 • Θεός: 1 2 3
 • Λόγος: 1
 • Λόγου: 1
 • Μεσίτης: 1
 • Πάντες οὐν οἰ ἐξ Αδὰμ γενόμενοι ἐν ἁμαρτίαις συλλαμβάνονται τῇ τοῦ προπάτορος καταδίκη — δείκνυσιν ὡς ἐξ ἀρχῆς ἡ ἀνρθρώπων φύσις ὐπὸ τὴν ἀμαρτίαν πέπτωκεν ὑπὸ τῆς ἐν Εὔᾳ παρα βάσεως, καὶ ὑπὸ κατάραν ἡ γέννησις γέγονεν.: 1
 • Πνεῦμα: 1
 • Πνευματολογια: 1
 • Τὸ ἐνεργητικὸν: 1
 • Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ὑπὸ θάνατον καὶ πλάνην τὴν τοῦ ὄφεως ἐπεπτώκει: 1
 • Τετέλεσται: 1
 • Χριστός: 1
 • αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν.: 1
 • βασιλεία: 1
 • γηγενεῖς, αὐτόχθενες: 1
 • δίκαιος: 1
 • δύο φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα ἐν αὐτῳ, καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέττως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως κατὰ τὴν τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίαν ὡσαύτως κηρύττομεν.: 1
 • δῶρά τε καὶ θυσίαι . . . . μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα: 1
 • διαθήκη: 1 2
 • διατίθημι: 1
 • δικαιοσύνη: 1
 • δικαιοσυνη: 1
 • δοκέω: 1
 • δουλοί: 1
 • εἰ θέλει αὐτὸν: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰς ἐπίγνωσιν: 1
 • εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τάς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ: 1
 • εὕρημα : 1
 • ζωοποίησις: 1
 • ζωοποιέω: 1
 • ζωοποιηθήσονται: 1
 • ζωοποιηθείς: 1 2
 • θέλειν: 1
 • θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι, ἐν ᾦ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν: 1
 • θανατωθείς: 1
 • θείας φύσεως: 1
 • θεῖα: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3
 • θυσίαν: 1
 • κένωσις: 1 2 3
 • κόσμος αἰσθητός: 1
 • κόσμος νοητός: 1
 • καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα: 1
 • καύχημα: 1
 • καθαίρειν: 1
 • καθαρίζειν, καθαίρειν, καθαρισμόν ποιεῖν, ἁγιάζειν, λούειν : 1
 • καθαρισμόν ποιεῖν: 1
 • καινός: 1 2
 • καλεῖν: 1
 • κατὰ θεὸν: 1
 • κατὰ πνεῦμα: 1 2
 • κατὰ σάρκα: 1 2 3
 • κατά: 1
 • κατ᾽ εἰκόνα: 1 2
 • καταβήσομαι εἰς ᾅδου: 1
 • καταλλάσσειν: 1
 • καταλλαγέντες: 1
 • καταλλαγή: 1
 • καταμείνῃ: 1
 • κατηλλάγημεν: 1
 • κηρύσσειν: 1
 • κλῆσις: 1
 • κλητοί, καὶ ἐκλεκτοὶ: 1
 • κοινωνία ἰδιωμάτων: 1 2
 • κοινωνός: 1
 • κρύψις: 1 2
 • κρῖμα εἰς κατάκριμα: 1
 • κτίζειν: 1
 • κτίσαντος: 1 2
 • κτῆσις: 1 2
 • λόγῳ: 1 2
 • λόγον: 1 2
 • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7
 • λύτρα: 1
 • λύτρον: 1 2 3
 • λύω: 1
 • λογίζομαι: 1
 • λυτρός, ἀγοράζω: 1
 • μέσος τόπος κολάσεως καὶ παραδείσου, εἰς ὃν καὶ τὰ ἀβάπτιστα βρέφη μετατ θέμενα ζῇν μακαρίως: 1
 • μία θεανδρίκη ἐνέργεια: 1
 • μιᾷ ψυχῇ: 1
 • μορφή: 1
 • νέον: 1
 • νέος: 1
 • νοῦς: 1 2
 • οἰκονομία τοῦ μυστηρίου: 1
 • οἰκονομία τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν: 1
 • οἱ ἐκλεκτοί: 1
 • οἱ κλητοί: 1
 • οἱ προηλπικότες ἐν τῷ Χριστῷ: 1
 • οὐσία: 1
 • πόλις: 1
 • πᾶς ὁ κόσμος: 1
 • πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ: 1
 • πᾶσα ἡ κακία οὐδέν ἐστιν: 1
 • παλαιός: 1
 • παρὰ τὴν ἰδίαν αἰτίαν ἐκάστου αὐτῶν πονηρευσαμένου: 1
 • παράκλητος: 1 2
 • περὶ ἁμαρτίας: 1
 • πνεύματι: 1 2
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • πνευματικός: 1 2
 • πνευματικοί: 1 2 3
 • πρὸ αἰώνων: 1
 • πρόγνωσις: 1
 • πρεσβύτερος: 1 2
 • προορισμός: 1
 • προφορικός: 1
 • σάρκί: 1
 • σάρξ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • σῶμα: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • σῶμα πνευματικόν: 1 2 3 4
 • σῶμα ψυχικόν: 1 2 3 4 5
 • σῶμα, ψυχή: 1 2
 • σαρκί: 1 2
 • σαρκικός: 1 2 3
 • σαρκικοί: 1 2
 • στέρησις τοῦ ὄντος: 1
 • συνεπιμαρτωροῦντος τοῦ θεοῦ, : 1
 • σχέσιν: 1
 • τὰ πάντα: 1 2
 • τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει: 1
 • τὸ γὰρ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμφυτον καὶ κοινόν: 1
 • τὸ ζωοποιόν: 1
 • τὸ κατ᾽ εἰκόνα, τὸ νοερὸν δηλοῖ καὶ αὐτεξούσιον: 1
 • τὸ πρῶτον ψεῦδος: 1
 • τὸν γέον: 1
 • τὸν καινὸν ἄνθρωπον: 1
 • τὸν λόγον: 1
 • τῆς γῆς: 1
 • τῷ λόγῳ: 1 2 3
 • ταπείνωσις: 1
 • τελειῶσαι: 1
 • τετελείωκεν: 1 2
 • τοῦ κτίσαντος: 1
 • φύσει: 1
 • φύσις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • φύσις, οἰσία: 1
 • φύσις, οὐσία: 1
 • φοσις: 1
 • χάρις, : 1
 • χειρόγραφον: 1
 • χρῆσις: 1 2
 • χριστοτὸκος: 1
 • ψυχή: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 • ψυχικός: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection