Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • γενέσθαι: 1
 • μετέχειν τὢς ελπίδος αὐτοῦ: 1
 • ̔Ο δε μοι φαινονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοι ὣσπερ εν σκοτει: 1
 • ̔Υστερεισθαι: 1
 • ἀγαπῶσιν: 1
 • ἀγνοεῖται: 1
 • ἀκοινώνητοι: 1
 • ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται: 1
 • ἀνακρίνειν : 1
 • ἀνακρίνοντες: 1
 • ἀνθυποφορά: 1
 • ἀνθυποφορα: 1
 • ἀνοικοδομοῦνται: 1
 • ἀντιλήψεις: 1 2
 • ἀπάγεσθαι: 1
 • ἀπὸ τῶν ἀγαπῶν: 1
 • ἀποδείξεως: 1
 • ἀσχημονεῖν: 1 2
 • ἀταξία: 1
 • ἀταξίαν: 1
 • ἀταξία,: 1
 • ἄγω: 1
 • ἄκαρπον: 1
 • ἄκαρπος: 1
 • ἄφωνων: 1
 • ἅρπάζω: 1
 • ἅρπαγες: 1
 • ἅρπυίαι: 1
 • ἐὰν δὲ κοιμηθὟ ὁ ἀνὴρ αὐτὢς: 1
 • ἐάν τις, ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ἣ πόρνος, ἣ πλεονέκτης, κ. τ. λ.: 1
 • ἐι μὴ: 1
 • ἐις: 1
 • ἐν: 1 2 3
 • ἐν αὐτῷ: 1
 • ἐν πειθοῖ σοφαις: 1
 • ἐν τῷ νόμῳ: 1
 • ἐνέργημα: 1
 • ἐνεργήματα: 1
 • ἐνθουσιασμὸς: 1
 • ἐνθουσιασμὸς.: 1
 • ἐξευρίσκειν: 1
 • ἐξουσία: 1
 • ἐπὶ τὸ πολύ: 1
 • ἐπεξεργασία: 1
 • ἐπι ἔλαττον: 1
 • ἐστι: 1 2
 • ἐτύθη: 1
 • ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ευερισε μέτρον πίστεως: 1
 • ἑκαστῳ : 1
 • ἑκαστος: 1
 • ἑν: 1
 • ἑορτάζωμεν: 1
 • ἑτερᾳ: 1
 • ἠλεημένος: 1
 • ἡ πειθω: 1
 • ἡμέρας: 1
 • ἡτταομαι: 1
 • ἥττημα: 1 2
 • ἱερόν: 1
 • ἱερον: 1
 • ἱερον ὑπνον Κοιμαται· Θνησκειν μη λεγε τους αγαθους· : 1
 • ἴνα: 1
 • ὀυκ ἔστι: 1
 • ὀφείλει ἀλοᾷν: 1
 • ὁ Θεος: 1
 • ὁ γραμματεύς τοῦ βασιλέως: 1
 • ὁ πονηρος: 1
 • ὁ πρῶτος σιγάτω: 1
 • ὅ εὐλογοῦμεν: 1
 • ὅλως : 1
 • ὅσα ἡτοιμασε τοις ὑπομένουσιν αὐτὸν: 1
 • ὅτε: 1
 • ὅτι: 1
 • ὅτι,: 1
 • ὅυτω: 1
 • ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • ὑπό: 1
 • ὑπομένουσιν: 1
 • ὑπωπιάζειν: 1
 • ὕπ ᾿ οὐδενός: 1
 • ὡς: 1
 • ὡς ἄν ἤγεσθε: 1
 • ὤψ: 1
 • ᾖ: 1
 • ᾿Ανακρίνεσθαι: 1
 • ᾿Ανακρίνω: 1
 • Αβροκόμας ὑστερησε τὢς μάχης: 1
 • Αγαπὰι: 1
 • Αποστολος: 1
 • Βλασφημια: 1
 • Δαιδαλος: 1
 • Εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὔροιεν: 1
 • Εκ πάντων: 1
 • Θεὸς: 1 2
 • Θεομαντεία: 1
 • Θεος ανθρωπῳ ου μιγνυται, αλλα δια δαιμονιων πασα εστιν ἡ ὁμιλια και ἡ διαλεκτος θεοις προς ανθρωπους: 1
 • Κύριος: 1
 • Κακοζηλία: 1
 • Μέλλων κατηγορεῖν προθεραπεύει την ἀκοὴν ὥστε δεκτὴν γενέσθαι τὴν ιατρείαν: 1
 • Μή γέοιτο: 1
 • Μακροθυμεῖ: 1
 • Μεμέρισται, τουτ ᾿ εστιν, διαφερουσιν αλληλων, και ου την αὐτην εχουσι φροντιδὰ: 1
 • Νους: 1
 • Οὐ ζητεῖ τὰ μὴ εαυτὢς: 1
 • Πίστιν οὐ παύτην λέγει τὴν τῶν δογμάτων ἀλλὰ τὴν τῶν σημείων: 1
 • Παν το δαιμονιον μεταξυ εστι θεου τε και θνητου: 1
 • Πλήρωμα: 1
 • Πρέπον: 1
 • Π. στεφ.: 1
 • Στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῶ ἐν ἔιδει, καὶ οὐ δι ᾿ αἰνίγματων: 1
 • Συγκρινεσθαι: 1
 • Τὸ πρέπον: 1
 • Το Δαιμονιον εστιν ερμηνευον και διαπορθμενον θειος τα παρ ανθρωπων, και ανθρωποις τα παρα θεων, των μεν τας δεησεις και θυσιας, των δε τας επιταξεις και αμοιβας των θυσιων: 1
 • Τοῦτο δε παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν: 1
 • Χλόν: 1
 • Χριστός: 1
 • αἴνιγμα: 1
 • αὐτὴ ἡ φύσις: 1
 • αὔξησιν: 1
 • αγαπη: 1 2
 • αγνωστὟ: 1
 • αγωνοθέται: 1
 • αθετεῖν: 1
 • ακοινωντος: 1
 • αλλ εἰρήνης: 1
 • ανδ: 1
 • ανθρώπινος: 1
 • αποστελλειν: 1
 • ασχήμονειν: 1
 • αταξια: 1
 • βάρβαρος: 1 2
 • βλέπετε: 1
 • γνώμη: 1
 • γνώμην: 1
 • γραμματεὺς: 1
 • γραμματεις: 1 2 3
 • δαιμόνια: 1
 • δηλοω: 1
 • διώκετε: 1
 • διακρίνω: 1
 • διακρίνων ουδενα: 1
 • δορυ: 1
 • δουλαγωγῶ: 1
 • εἰς: 1
 • εἰς αὐτόν,: 1
 • εὐθυμεῖ τίς; ψαλλέτω: 1
 • εὐχαριστήσας: 1
 • εδηλωθν: 1
 • ειλεω: 1
 • ειλημενος: 1
 • εκλεγειν: 1
 • εμεμεριστο: 1
 • επ ᾿ ἐλπίδι: 1
 • επ ᾿ ἐλπίδι : 1
 • επι το πολυ: 1
 • ζημιουσθαι: 1
 • ζητεω: 1
 • ηλημενος: 1
 • θύεσθαι: 1
 • θεμελιος: 1
 • θλιψις: 1
 • ιφ: 1
 • κάθαρμα: Καθάρματα ἐλέγοντο ὁι επὶ τὢ καθάρσει λοιμοῦ τινος ἤτινος ἕτὲρα; νάσου θυόμενοι τοις θεοῖς. Τοῦτο δὲ ἔθος καὶ παρὰ ̔ρωμαίοις ἐπεκράτησε: 1
 • κῶλον: 1
 • καὶ ὁ ἀλοῶν : 1
 • καὶ ὁ ἀλοῶν τὢς ἐνπίδος αὐτοῦ μετέχειν επ ᾿ ελπίδι: 1
 • καθ ᾿ ὅ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν: 1
 • καθ ᾿ ὑπαλλαγὴν: 1
 • καθάρματα: 1
 • καθάρματα.: 1
 • καθαρμοι: 1
 • καθιζετε : 1
 • και: 1
 • κακοζηλίαν: 1
 • καλὸν: 1
 • καρηκομόωντες: 1
 • κατ ᾿ ἀνθυποφορὰν,: 1
 • κατὰ συνεκδοχήν: 1
 • κατάρτισις: 1
 • κατα: 1
 • κατα κεφαλης: 1
 • καταρτιζεσθαι: 1
 • καταρτιζω: 1
 • καταχράομαι: 1
 • καταχρώμενοι: 1
 • κατηρτισμένος: 1
 • κληρονομειν: 1
 • κοινωνία: 1
 • κοινωνία : 1
 • κοινωνίαν: 1 2
 • κοινωνια: 1
 • κοινωνιας: 1
 • κρέατος γένος: 1
 • κρίνειν: 1
 • κρινω: 1 2
 • κυβεια: 1
 • λόγον ἀπὸ τὢς σοφίας: 1
 • λόγος γνώσεως: 1
 • λιγυρὢ ἀοιδὢ.: 1
 • λογιζεσθαι κακον: 1
 • λογοδαιδαλία: 1 2
 • λογος: 1 2 3
 • λοιδορειν: 1
 • λοιδορια: 1 2
 • λοιδορουμενοι και βλασφημουμενοι: 1
 • μὢ: 1
 • μὴ τοῦτο θεος τελεσειεν: 1
 • μεγαλαφρων μαλλον ἠ φιλοτεχνος: 1
 • μεμέπισται: 1
 • μεριμνα: 1
 • μετωνυμικῶς: 1 2
 • μη διακρίνων τὸ σῶμα: 1
 • μηδὲν ἀνακρίνοντες, : 1
 • μηδὲν κρέας : 1
 • μιμησις: 1
 • μιμητικῶς: 1
 • μνημόσυνον: 1 2
 • μνημοσυνον: 1
 • μνημοσυνον,: 1
 • μωροσόφοις: 1
 • νοῦς: 1
 • νους: 1
 • οἰκοδομηθήσεται: 1
 • οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας: 1
 • οὐδεν : 1
 • οὐδενεια: 1
 • ουκ ἔξεστι: 1
 • ουχ ὁπως τους αυτους χορους κρινωσιν οἱ πολιται: 1
 • πίθανοις: 1
 • πίθαςοις: 1 2
 • πόρνος: 1
 • παῖς: 1
 • παιδία, νηπάζετε: 1
 • παιδαγωγοὺς: 1
 • παντας σώσω: 1
 • παραγγέλλειν: 1
 • παραδόσεις: 1
 • παρακαλεῖσθαι: 1
 • παρακλήσις: 1
 • παρεκάλεσαν: 1
 • πείθανοις: 1
 • πειθοῖ: 1 2
 • πειθοῖς: 1 2 3
 • περὶ: 1
 • περίψημα: 1 2
 • περικαθάρματα: 1
 • περπερεύεται: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πνεύματα: 1 2
 • πνευμα: 1
 • ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς κ.τ.λ.: 1
 • πολύσημον: 1
 • πρὸς τὸ συμφερον: 1
 • προς αὔξησιν: 1
 • πρωτότυπον: 1
 • σημαινω: 1
 • σοφία: 1
 • στρατεύεται: 1
 • συγγραφὴ: 1
 • συγκριμα: 1
 • συζητητης: 1
 • συμπάθεια: 1 2
 • συν: 1
 • συναναμίγνυσθαι: 1
 • τὢς φωνὢς: 1
 • τὰ μεγάλα τέλη: 1
 • τέλη: 1
 • τὸ πνεῦμα μου: 1
 • τὸ πρεπον: 1
 • τὸ σῶμα τοῦ Κυρίον: 1
 • τὸν: 1
 • τό πιθάνον: 1
 • τῶ νωΐ: 1
 • τῶς Χλόης: 1
 • τῷ πνεύματι: 1
 • τα ἱερὰ: 1
 • τελειος: 1
 • τι: 1
 • τιμὴν περιτιθέναι: 1
 • τιμίος: 1
 • τιμίῳ αἱματι, ὡς ἀμνου ἀμώμου κ. τ. λ.: 1
 • τιμίως: 1
 • τινὲς: 1
 • τινος : 1
 • το πίθανον: 1
 • το πρέπον: 1
 • τοῦ: 1 2
 • τοῦ ἱεροῦ: 1
 • τολυγαμία: 1 2
 • των Χλονς: 1
 • των Χλονς σοικειως : 1
 • φασι δ ᾿ ειναι το μαντειον αντρον κοιλον μετα βαθους, ου μαλα ευροστομον: 1
 • φωνὴ: 1
 • χαρίσματα: 1 2
 • χλόη: 1
 • χλόη : 1
 • χρώμενοι: 1
 • χρηστεύεσθαι: 1 2
 • χρηστεύεται: 1
 • ψαλῶ: 1
 • ψαλμὸν ἔχει: 1
 • ψυχη: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection