Proverbs

1:1 משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל

1:2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה

1:3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים

1:4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה

1:5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה

1:6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם

1:7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו

1:8 שמע בני מוסר אביך ואל-תטש תורת אמך

1:9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך

1:10 בני אם-יפתוך חטאים אל-תבא

1:11 אם-יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם

1:12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור

1:13 כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל

1:14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו

1:15 בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם

1:16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך-דם

1:17 כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף

1:18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם

1:19 כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח

1:20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה

1:21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר

1:22 עד-מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת

1:23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

1:24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב

1:25 ותפרעו כל-עצתי ותוכחתי לא אביתם

1:26 גם-אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם

1:27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה

1:28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני

1:29 תחת כי-שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו

1:30 לא-אבו לעצתי נאצו כל-תוכחתי

1:31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו

1:32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם

1:33 ושמע לי ישכן-בטח ושאנן מפחד רעה

2:1 בני אם-תקח אמרי ומצותי תצפן אתך

2:2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה

2:3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך

2:4 אם-תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

2:5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא

2:6 כי-יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה

2:7 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם

2:8 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר

2:9 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל-מעגל-טוב

2:10 כי-תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם

2:11 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה

2:12 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות

2:13 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי-חשך

2:14 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע

2:15 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם

2:16 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה

2:17 העזבת אלוף נעוריה ואת-ברית אלהיה שכחה

2:18 כי שחה אל-מות ביתה ואל-רפאים מעגלתיה

2:19 כל-באיה לא ישובון ולא-ישיגו ארחות חיים

2:20 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר

2:21 כי-ישרים ישכנו-ארץ ותמימים יותרו בה

2:22 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה

3:1 בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

3:2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך

3:3 חסד ואמת אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך כתבם על-לוח לבך

3:4 ומצא-חן ושכל-טוב בעיני אלהים ואדם

3:5 בטח אל-יהוה בכל-לבך ואל-בינתך אל-תשען

3:6 בכל-דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך

3:7 אל-תהי חכם בעיניך ירא את-יהוה וסור מרע

3:8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך

3:9 כבד את-יהוה מהונך ומראשית כל-תבואתך

3:10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו

3:11 מוסר יהוה בני אל-תמאס ואל-תקץ בתוכחתו

3:12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את-בן ירצה

3:13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה

3:14 כי טוב סחרה מסחר-כסף ומחרוץ תבואתה

3:15 יקרה היא מפניים וכל-חפציך לא ישוו-בה

3:16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד

3:17 דרכיה דרכי-נעם וכל-נתיבותיה שלום

3:18 עץ-חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר

3:19 יהוה בחכמה יסד-ארץ כונן שמים בתבונה

3:20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו-טל

3:21 בני אל-ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה

3:22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך

3:23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף

3:24 אם-תשכב לא-תפחד ושכבת וערבה שנתך

3:25 אל-תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא

3:26 כי-יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד

3:27 אל-תמנע-טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות

3:28 אל-תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך

3:29 אל-תחרש על-רעך רעה והוא-יושב לבטח אתך

3:30 אל-תרוב עם-אדם חנם אם-לא גמלך רעה

3:31 אל-תקנא באיש חמס ואל-תבחר בכל-דרכיו

3:32 כי תועבת יהוה נלוז ואת-ישרים סודו

3:33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך

3:34 אם-ללצים הוא-יליץ ולעניים יתן-חן

3:35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון

4:1 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה

4:2 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל-תעזבו

4:3 כי-בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי

4:4 וירני ויאמר לי יתמך-דברי לבך שמר מצותי וחיה

4:5 קנה חכמה קנה בינה אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

4:6 אל-תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך

4:7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל-קנינך קנה בינה

4:8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה

4:9 תתן לראשך לוית-חן עטרת תפארת תמגנך

4:10 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים

4:11 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי-ישר

4:12 בלכתך לא-יצר צעדך ואם-תרוץ לא תכשל

4:13 החזק במוסר אל-תרף נצרה כי-היא חייך

4:14 בארח רשעים אל-תבא ואל-תאשר בדרך רעים

4:15 פרעהו אל-תעבר-בו שטה מעליו ועבור

4:16 כי לא ישנו אם-לא ירעו ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו

4:17 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו

4:18 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד-נכון היום

4:19 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו

4:20 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט-אזנך

4:21 אל-יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך

4:22 כי-חיים הם למצאיהם ולכל-בשרו מרפא

4:23 מכל-משמר נצר לבך כי-ממנו תוצאות חיים

4:24 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך

4:25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך

4:26 פלס מעגל רגלך וכל-דרכיך יכנו

4:27 אל-תט-ימין ושמאול הסר רגלך מרע

5:1 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט-אזנך

5:2 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו

5:3 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה

5:4 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות

5:5 רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו

5:6 ארח חיים פן-תפלס נעו מעגלתיה לא תדע

5:7 ועתה בנים שמעו-לי ואל-תסורו מאמרי-פי

5:8 הרחק מעליה דרכך ואל-תקרב אל-פתח ביתה

5:9 פן-תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי

5:10 פן-ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי

5:11 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך

5:12 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי

5:13 ולא-שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא-הטיתי אזני

5:14 כמעט הייתי בכל-רע בתוך קהל ועדה

5:15 שתה-מים מבורך ונזלים מתוך בארך

5:16 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי-מים

5:17 יהיו-לך לבדך ואין לזרים אתך

5:18 יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך

5:19 אילת אהבים ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת באהבתה תשגה תמיד

5:20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה

5:21 כי נכח עיני יהוה דרכי-איש וכל-מעגלתיו מפלס

5:22 עוונותיו ילכדנו את-הרשע ובחבלי חטאתו יתמך

5:23 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה

6:1 בני אם-ערבת לרעך תקעת לזר כפיך

6:2 נוקשת באמרי-פיך נלכדת באמרי-פיך

6:3 עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף-רעך לך התרפס ורהב רעיך

6:4 אל-תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך

6:5 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש

6:6 לך-אל-נמלה עצל ראה דרכיה וחכם

6:7 אשר אין-לה קצין שטר ומשל

6:8 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה

6:9 עד-מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך

6:10 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב

6:11 ובא-כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן

6:12 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה

6:13 קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו

6:14 תהפכות בלבו חרש רע בכל-עת מדנים ישלח

6:15 על-כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא

6:16 שש-הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו

6:17 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם-נקי

6:18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה

6:19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים

6:20 נצר בני מצות אביך ואל-תטש תורת אמך

6:21 קשרם על-לבך תמיד ענדם על-גרגרתך

6:22 בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך

6:23 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

6:24 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה

6:25 אל-תחמד יפיה בלבבך ואל-תקחך בעפעפיה

6:26 כי בעד-אשה זונה עד-ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד

6:27 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה

6:28 אם-יהלך איש על-הגחלים ורגליו לא תכוינה

6:29 כן הבא אל-אשת רעהו לא ינקה כל-הנגע בה

6:30 לא-יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב

6:31 ונמצא ישלם שבעתים את-כל-הון ביתו יתן

6:32 נאף אשה חסר-לב משחית נפשו הוא יעשנה

6:33 נגע-וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה

6:34 כי-קנאה חמת-גבר ולא-יחמול ביום נקם

6:35 לא-ישא פני כל-כפר ולא-יאבה כי תרבה-שחד

7:1 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך

7:2 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך

7:3 קשרם על-אצבעתיך כתבם על-לוח לבך

7:4 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא

7:5 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה

7:6 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי

7:7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר-לב

7:8 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד

7:9 בנשף-בערב יום באישון לילה ואפלה

7:10 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב

7:11 המיה היא וסררת בביתה לא-ישכנו רגליה

7:12 פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל-פנה תארב

7:13 והחזיקה בו ונשקה-לו העזה פניה ותאמר לו

7:14 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי

7:15 על-כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך

7:16 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים

7:17 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון

7:18 לכה נרוה דדים עד-הבקר נתעלסה באהבים

7:19 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק

7:20 צרור-הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו

7:21 הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו

7:22 הולך אחריה פתאם כשור אל-טבח יבוא וכעכס אל-מוסר אויל

7:23 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל-פח ולא-ידע כי-בנפשו הוא

7:24 ועתה בנים שמעו-לי והקשיבו לאמרי-פי

7:25 אל-ישט אל-דרכיה לבך אל-תתע בנתיבותיה

7:26 כי-רבים חללים הפילה ועצמים כל-הרגיה

7:27 דרכי שאול ביתה ירדות אל-חדרי-מות

8:1 הלא-חכמה תקרא ותבונה תתן קולה

8:2 בראש-מרומים עלי-דרך בית נתיבות נצבה

8:3 ליד-שערים לפי-קרת מבוא פתחים תרנה

8:4 אליכם אישים אקרא וקולי אל-בני אדם

8:5 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב

8:6 שמעו כי-נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים

8:7 כי-אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע

8:8 בצדק כל-אמרי-פי אין בהם נפתל ועקש

8:9 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת

8:10 קחו-מוסרי ואל-כסף ודעת מחרוץ נבחר

8:11 כי-טובה חכמה מפנינים וכל-חפצים לא ישוו-בה

8:12 אני-חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

8:13 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי

8:14 לי-עצה ותושיה אני בינה לי גבורה

8:15 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק

8:16 בי שרים ישרו ונדיבים כל-שפטי צדק

8:17 אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני

8:18 עשר-וכבוד אתי הון עתק וצדקה

8:19 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר

8:20 בארח-צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט

8:21 להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא

8:22 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז

8:23 מעולם נסכתי מראש מקדמי-ארץ

8:24 באין-תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי-מים

8:25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי

8:26 עד-לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל

8:27 בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על-פני תהום

8:28 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום

8:29 בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו בחוקו מוסדי ארץ

8:30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

8:31 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את-בני אדם

8:32 ועתה בנים שמעו-לי ואשרי דרכי ישמרו

8:33 שמעו מוסר וחכמו ואל-תפרעו

8:34 אשרי אדם שמע לי לשקד על-דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי

8:35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה

8:36 וחטאי חמס נפשו כל-משנאי אהבו מות

9:1 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה

9:2 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה

9:3 שלחה נערתיה תקרא על-גפי מרמי קרת

9:4 מי-פתי יסר הנה חסר-לב אמרה לו

9:5 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי

9:6 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה

9:7 יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו

9:8 אל-תוכח לץ פן-ישנאך הוכח לחכם ויאהבך

9:9 תן לחכם ויחכם-עוד הודע לצדיק ויוסף לקח

9:10 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה

9:11 כי-בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים

9:12 אם-חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא

9:13 אשת כסילות המיה פתיות ובל-ידעה מה

9:14 וישבה לפתח ביתה על-כסא מרמי קרת

9:15 לקרא לעברי-דרך המישרים ארחותם

9:16 מי-פתי יסר הנה וחסר-לב ואמרה לו

9:17 מים-גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם

9:18 ולא-ידע כי-רפאים שם בעמקי שאול קראיה

10:1 משלי שלמה בן חכם ישמח-אב ובן כסיל תוגת אמו

10:2 לא-יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות

10:3 לא-ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף

10:4 ראש עשה כף-רמיה ויד חרוצים תעשיר

10:5 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש

10:6 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס

10:7 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב

10:8 חכם-לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט

10:9 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע

10:10 קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט

10:11 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס

10:12 שנאה תעורר מדנים ועל כל-פשעים תכסה אהבה

10:13 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר-לב

10:14 חכמים יצפנו-דעת ופי-אויל מחתה קרבה

10:15 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם

10:16 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת

10:17 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה

10:18 מכסה שנאה שפתי-שקר ומוצא דבה הוא כסיל

10:19 ברב דברים לא יחדל-פשע וחשך שפתיו משכיל

10:20 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט

10:21 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר-לב ימותו

10:22 ברכת יהוה היא תעשיר ולא-יוסף עצב עמה

10:23 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה

10:24 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן

10:25 כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם

10:26 כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו

10:27 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה

10:28 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד

10:29 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און

10:30 צדיק לעולם בל-ימוט ורשעים לא ישכנו-ארץ

10:31 פי-צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת

10:32 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות

11:1 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו

11:2 בא-זדון ויבא קלון ואת-צנועים חכמה

11:3 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם

11:4 לא-יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות

11:5 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע

11:6 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו

11:7 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה

11:8 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו

11:9 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו

11:10 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה

11:11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס

11:12 בז-לרעהו חסר-לב ואיש תבונות יחריש

11:13 הולך רכיל מגלה-סוד ונאמן-רוח מכסה דבר

11:14 באין תחבלות יפל-עם ותשועה ברב יועץ

11:15 רע-ירוע כי-ערב זר ושנא תקעים בוטח

11:16 אשת-חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו-עשר

11:17 גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי

11:18 רשע עשה פעלת-שקר וזרע צדקה שכר אמת

11:19 כן-צדקה לחיים ומרדף רעה למותו

11:20 תועבת יהוה עקשי-לב ורצונו תמימי דרך

11:21 יד ליד לא-ינקה רע וזרע צדיקים נמלט

11:22 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם

11:23 תאות צדיקים אך-טוב תקות רשעים עברה

11:24 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך-למחסור

11:25 נפש-ברכה תדשן ומרוה גם-הוא יורא

11:26 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר

11:27 שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו

11:28 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו

11:29 עוכר ביתו ינחל-רוח ועבד אויל לחכם-לב

11:30 פרי-צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם

11:31 הן צדיק בארץ ישלם אף כי-רשע וחוטא

12:1 אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער

12:2 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע

12:3 לא-יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל-ימוט

12:4 אשת-חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה

12:5 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה

12:6 דברי רשעים ארב-דם ופי ישרים יצילם

12:7 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד

12:8 לפי-שכלו יהלל-איש ונעוה-לב יהיה לבוז

12:9 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר-לחם

12:10 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי

12:11 עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף ריקים חסר-לב

12:12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן

12:13 בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק

12:14 מפרי פי-איש ישבע-טוב וגמול ידי-אדם ישוב לו

12:15 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם

12:16 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום

12:17 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה

12:18 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא

12:19 שפת-אמת תכון לעד ועד-ארגיעה לשון שקר

12:20 מרמה בלב-חרשי רע וליעצי שלום שמחה

12:21 לא-יאנה לצדיק כל-און ורשעים מלאו רע

12:22 תועבת יהוה שפתי-שקר ועשי אמונה רצונו

12:23 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת

12:24 יד-חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס

12:25 דאגה בלב-איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה

12:26 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם

12:27 לא-יחרך רמיה צידו והון-אדם יקר חרוץ

12:28 בארח-צדקה חיים ודרך נתיבה אל-מות

13:1 בן חכם מוסר אב ולץ לא-שמע גערה

13:2 מפרי פי-איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס

13:3 נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה-לו

13:4 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן

13:5 דבר-שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר

13:6 צדקה תצר תם-דרך ורשעה תסלף חטאת

13:7 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב

13:8 כפר נפש-איש עשרו ורש לא-שמע גערה

13:9 אור-צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך

13:10 רק-בזדון יתן מצה ואת-נועצים חכמה

13:11 הון מהבל ימעט וקבץ על-יד ירבה

13:12 תוחלת ממשכה מחלה-לב ועץ חיים תאוה באה

13:13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם

13:14 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות

13:15 שכל-טוב יתן-חן ודרך בגדים איתן

13:16 כל-ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת

13:17 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא

13:18 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד

13:19 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע

13:20 הלוך את-חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע

13:21 חטאים תרדף רעה ואת-צדיקים ישלם-טוב

13:22 טוב ינחיל בני-בנים וצפון לצדיק חיל חוטא

13:23 רב-אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט

13:24 חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר

13:25 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר

14:1 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו

14:2 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו

14:3 בפי-אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם

14:4 באין אלפים אבוס בר ורב-תבואות בכח שור

14:5 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר

14:6 בקש-לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל

14:7 לך מנגד לאיש כסיל ובל-ידעת שפתי-דעת

14:8 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה

14:9 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון

14:10 לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא-יתערב זר

14:11 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח

14:12 יש דרך ישר לפני-איש ואחריתה דרכי-מות

14:13 גם-בשחוק יכאב-לב ואחריתה שמחה תוגה

14:14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב

14:15 פתי יאמין לכל-דבר וערום יבין לאשרו

14:16 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח

14:17 קצר-אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא

14:18 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת

14:19 שחו רעים לפני טובים ורשעים על-שערי צדיק

14:20 גם-לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים

14:21 בז-לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו

14:22 הלוא-יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב

14:23 בכל-עצב יהיה מותר ודבר-שפתים אך-למחסור

14:24 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת

14:25 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה

14:26 ביראת יהוה מבטח-עז ולבניו יהיה מחסה

14:27 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות

14:28 ברב-עם הדרת-מלך ובאפס לאם מחתת רזון

14:29 ארך אפים רב-תבונה וקצר-רוח מרים אולת

14:30 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה

14:31 עשק-דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון

14:32 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק

14:33 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע

14:34 צדקה תרומם-גוי וחסד לאמים חטאת

14:35 רצון-מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש

15:1 מענה-רך ישיב חמה ודבר-עצב יעלה-אף

15:2 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת

15:3 בכל-מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים

15:4 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח

15:5 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם

15:6 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת

15:7 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא-כן

15:8 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו

15:9 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב

15:10 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות

15:11 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי-לבות בני-אדם

15:12 לא יאהב-לץ הוכח לו אל-חכמים לא ילך

15:13 לב שמח ייטב פנים ובעצבת-לב רוח נכאה

15:14 לב נבון יבקש-דעת ופני כסילים ירעה אולת

15:15 כל-ימי עני רעים וטוב-לב משתה תמיד

15:16 טוב-מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו

15:17 טוב ארחת ירק ואהבה-שם משור אבוס ושנאה-בו

15:18 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב

15:19 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה

15:20 בן חכם ישמח-אב וכסיל אדם בוזה אמו

15:21 אולת שמחה לחסר-לב ואיש תבונה יישר-לכת

15:22 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום

15:23 שמחה לאיש במענה-פיו ודבר בעתו מה-טוב

15:24 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה

15:25 בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה

15:26 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי-נעם

15:27 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה

15:28 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות

15:29 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע

15:30 מאור-עינים ישמח-לב שמועה טובה תדשן-עצם

15:31 אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין

15:32 פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב

15:33 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה

16:1 לאדם מערכי-לב ומיהוה מענה לשון

16:2 כל-דרכי-איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה

16:3 גל אל-יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך

16:4 כל פעל יהוה למענהו וגם-רשע ליום רעה

16:5 תועבת יהוה כל-גבה-לב יד ליד לא ינקה

16:6 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע

16:7 ברצות יהוה דרכי-איש גם-אויביו ישלם אתו

16:8 טוב-מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט

16:9 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו

16:10 קסם על-שפתי-מלך במשפט לא ימעל-פיו

16:11 פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל-אבני-כיס

16:12 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא

16:13 רצון מלכים שפתי-צדק ודבר ישרים יאהב

16:14 חמת-מלך מלאכי-מות ואיש חכם יכפרנה

16:15 באור-פני-מלך חיים ורצונו כעב מלקוש

16:16 קנה-חכמה מה-טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף

16:17 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו

16:18 לפני-שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח

16:19 טוב שפל-רוח את-עניים מחלק שלל את-גאים

16:20 משכיל על-דבר ימצא-טוב ובוטח ביהוה אשריו

16:21 לחכם-לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח

16:22 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת

16:23 לב חכם ישכיל פיהו ועל-שפתיו יסיף לקח

16:24 צוף-דבש אמרי-נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם

16:25 יש דרך ישר לפני-איש ואחריתה דרכי-מות

16:26 נפש עמל עמלה לו כי-אכף עליו פיהו

16:27 איש בליעל כרה רעה ועל-שפתיו כאש צרבת

16:28 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף

16:29 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא-טוב

16:30 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה

16:31 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא

16:32 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר

16:33 בחיק יוטל את-הגורל ומיהוה כל-משפטו

17:1 טוב פת חרבה ושלוה-בה מבית מלא זבחי-ריב

17:2 עבד-משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה

17:3 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה

17:4 מרע מקשיב על-שפת-און שקר מזין על-לשון הות

17:5 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה

17:6 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

17:7 לא-נאוה לנבל שפת-יתר אף כי-לנדיב שפת-שקר

17:8 אבן-חן השחד בעיני בעליו אל-כל-אשר יפנה ישכיל

17:9 מכסה-פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף

17:10 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה

17:11 אך-מרי יבקש-רע ומלאך אכזרי ישלח-בו

17:12 פגוש דב שכול באיש ואל-כסיל באולתו

17:13 משיב רעה תחת טובה לא-תמיש רעה מביתו

17:14 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש

17:15 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם-שניהם

17:16 למה-זה מחיר ביד-כסיל לקנות חכמה ולב-אין

17:17 בכל-עת אהב הרע ואח לצרה יולד

17:18 אדם חסר-לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו

17:19 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש-שבר

17:20 עקש-לב לא ימצא-טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה

17:21 ילד כסיל לתוגה לו ולא-ישמח אבי נבל

17:22 לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש-גרם

17:23 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט

17:24 את-פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה-ארץ

17:25 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו

17:26 גם ענוש לצדיק לא-טוב להכות נדיבים על-ישר

17:27 חושך אמריו יודע דעת וקר-רוח איש תבונה

17:28 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון

18:1 לתאוה יבקש נפרד בכל-תושיה יתגלע

18:2 לא-יחפץ כסיל בתבונה כי אם-בהתגלות לבו

18:3 בבוא-רשע בא גם-בוז ועם-קלון חרפה

18:4 מים עמקים דברי פי-איש נחל נבע מקור חכמה

18:5 שאת פני-רשע לא-טוב להטות צדיק במשפט

18:6 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא

18:7 פי-כסיל מחתה-לו ושפתיו מוקש נפשו

18:8 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי-בטן

18:9 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית

18:10 מגדל-עז שם יהוה בו-ירוץ צדיק ונשגב

18:11 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו

18:12 לפני-שבר יגבה לב-איש ולפני כבוד ענוה

18:13 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא-לו וכלמה

18:14 רוח-איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה

18:15 לב נבון יקנה-דעת ואזן חכמים תבקש-דעת

18:16 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו

18:17 צדיק הראשון בריבו יבא-רעהו וחקרו

18:18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד

18:19 אח נפשע מקרית-עז ומדונים כבריח ארמון

18:20 מפרי פי-איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע

18:21 מות וחיים ביד-לשון ואהביה יאכל פריה

18:22 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה

18:23 תחנונים ידבר-רש ועשיר יענה עזות

18:24 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח

19:1 טוב-רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל

19:2 גם בלא-דעת נפש לא-טוב ואץ ברגלים חוטא

19:3 אולת אדם תסלף דרכו ועל-יהוה יזעף לבו

19:4 הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד

19:5 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט

19:6 רבים יחלו פני-נדיב וכל-הרע לאיש מתן

19:7 כל אחי-רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא-המה

19:8 קנה-לב אהב נפשו שמר תבונה למצא-טוב

19:9 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד

19:10 לא-נאוה לכסיל תענוג אף כי-לעבד משל בשרים

19:11 שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על-פשע

19:12 נהם ככפיר זעף מלך וכטל על-עשב רצונו

19:13 הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה

19:14 בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת

19:15 עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב

19:16 שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת

19:17 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם-לו

19:18 יסר בנך כי-יש תקוה ואל-המיתו אל-תשא נפשך

19:19 גרל-חמה נשא ענש כי אם-תציל ועוד תוסף

19:20 שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך

19:21 רבות מחשבות בלב-איש ועצת יהוה היא תקום

19:22 תאות אדם חסדו וטוב-רש מאיש כזב

19:23 יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל-יפקד רע

19:24 טמן עצל ידו בצלחת גם-אל-פיהו לא ישיבנה

19:25 לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת

19:26 משדד-אב יבריח אם בן מביש ומחפיר

19:27 חדל-בני לשמע מוסר לשגות מאמרי-דעת

19:28 עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע-און

19:29 נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים

20:1 לץ היין המה שכר וכל-שגה בו לא יחכם

20:2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו

20:3 כבוד לאיש שבת מריב וכל-אויל יתגלע

20:4 מחרף עצל לא-יחרש ישאל בקציר ואין

20:5 מים עמקים עצה בלב-איש ואיש תבונה ידלנה

20:6 רב-אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא

20:7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו

20:8 מלך יושב על-כסא-דין מזרה בעיניו כל-רע

20:9 מי-יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי

20:10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם-שניהם

20:11 גם במעלליו יתנכר-נער אם-זך ואם-ישר פעלו

20:12 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם-שניהם

20:13 אל-תאהב שנה פן-תורש פקח עיניך שבע-לחם

20:14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל

20:15 יש זהב ורב-פנינים וכלי יקר שפתי-דעת

20:16 לקח-בגדו כי-ערב זר ובעד נכרים חבלהו

20:17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא-פיהו חצץ

20:18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה

20:19 גולה-סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב

20:20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך

20:21 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך

20:22 אל-תאמר אשלמה-רע קוה ליהוה וישע לך

20:23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא-טוב

20:24 מיהוה מצעדי-גבר ואדם מה-יבין דרכו

20:25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר

20:26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן

20:27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל-חדרי-בטן

20:28 חסד ואמת יצרו-מלך וסעד בחסד כסאו

20:29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה

20:30 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי-בטן

21:1 פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה על-כל-אשר יחפץ יטנו

21:2 כל-דרך-איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה

21:3 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח

21:4 רום-עינים ורחב-לב נר רשעים חטאת

21:5 מחשבות חרוץ אך-למותר וכל-אץ אך-למחסור

21:6 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי-מות

21:7 שד-רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט

21:8 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו

21:9 טוב לשבת על-פנת-גג מאשת מדינים ובית חבר

21:10 נפש רשע אותה-רע לא-יחן בעיניו רעהו

21:11 בענש-לץ יחכם-פתי ובהשכיל לחכם יקח-דעת

21:12 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע

21:13 אטם אזנו מזעקת-דל גם-הוא יקרא ולא יענה

21:14 מתן בסתר יכפה-אף ושחד בחק חמה עזה

21:15 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און

21:16 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח

21:17 איש מחסור אהב שמחה אהב יין-ושמן לא יעשיר

21:18 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד

21:19 טוב שבת בארץ-מדבר מאשת מדונים וכעס

21:20 אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו

21:21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד

21:22 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה

21:23 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו

21:24 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון

21:25 תאות עצל תמיתנו כי-מאנו ידיו לעשות

21:26 כל-היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך

21:27 זבח רשעים תועבה אף כי-בזמה יביאנו

21:28 עד-כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר

21:29 העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו

21:30 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה

21:31 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה

22:1 נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב

22:2 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה

22:3 ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו

22:4 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים

22:5 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם

22:6 חנך לנער על-פי דרכו גם כי-יזקין לא-יסור ממנה

22:7 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה

22:8 זורע עולה יקצור-און ושבט עברתו יכלה

22:9 טוב-עין הוא יברך כי-נתן מלחמו לדל

22:10 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון

22:11 אהב טהור-לב חן שפתיו רעהו מלך

22:12 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד

22:13 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח

22:14 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול-שם

22:15 אולת קשורה בלב-נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו

22:16 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך-למחסור

22:17 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי

22:18 כי-נעים כי-תשמרם בבטנך יכנו יחדו על-שפתיך

22:19 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף-אתה

22:20 הלא כתבתי לך שלשום במעצות ודעת

22:21 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך

22:22 אל-תגזל-דל כי דל-הוא ואל-תדכא עני בשער

22:23 כי-יהוה יריב ריבם וקבע את-קבעיהם נפש

22:24 אל-תתרע את-בעל אף ואת-איש חמות לא תבוא

22:25 פן-תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך

22:26 אל-תהי בתקעי-כף בערבים משאות

22:27 אם-אין-לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך

22:28 אל-תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך

22:29 חזית איש מהיר במלאכתו לפני-מלכים יתיצב בל-יתיצב לפני חשכים

23:1 כי-תשב ללחום את-מושל בין תבין את-אשר לפניך

23:2 ושמת שכין בלעך אם-בעל נפש אתה

23:3 אל-תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים

23:4 אל-תיגע להעשיר מבינתך חדל

23:5 התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים כנשר ועיף השמים

23:6 אל-תלחם את-לחם רע עין ואל-תתאו למטעמתיו

23:7 כי כמו-שער בנפשו כן-הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל-עמך

23:8 פתך-אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים

23:9 באזני כסיל אל-תדבר כי-יבוז לשכל מליך

23:10 אל-תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל-תבא

23:11 כי-גאלם חזק הוא-יריב את-ריבם אתך

23:12 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי-דעת

23:13 אל-תמנע מנער מוסר כי-תכנו בשבט לא ימות

23:14 אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל

23:15 בני אם-חכם לבך ישמח לבי גם-אני

23:16 ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים

23:17 אל-יקנא לבך בחטאים כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

23:18 כי אם-יש אחרית ותקותך לא תכרת

23:19 שמע-אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך

23:20 אל-תהי בסבאי-יין בזללי בשר למו

23:21 כי-סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה

23:22 שמע לאביך זה ילדך ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23:23 אמת קנה ואל-תמכר חכמה ומוסר ובינה

23:24 גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו

23:25 ישמח-אביך ואמך ותגל יולדתך

23:26 תנה-בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה

23:27 כי-שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה

23:28 אף-היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף

23:29 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים

23:30 למאחרים על-היין לבאים לחקר ממסך

23:31 אל-תרא יין כי יתאדם כי-יתן בכיס עינו יתהלך במישרים

23:32 אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש

23:33 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות

23:34 והיית כשכב בלב-ים וכשכב בראש חבל

23:35 הכוני בל-חליתי הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד

24:1 אל-תקנא באנשי רעה ואל-תתאו להיות אתם

24:2 כי-שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה

24:3 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

24:4 ובדעת חדרים ימלאו כל-הון יקר ונעים

24:5 גבר-חכם בעוז ואיש-דעת מאמץ-כח

24:6 כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה ותשועה ברב יועץ

24:7 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח-פיהו

24:8 מחשב להרע לו בעל-מזמות יקראו

24:9 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ

24:10 התרפית ביום צרה צר כחכה

24:11 הצל לקחים למות ומטים להרג אם-תחשוך

24:12 כי-תאמר הן לא-ידענו זה הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו

24:13 אכל-בני דבש כי-טוב ונפת מתוק על-חכך

24:14 כן דעה חכמה לנפשך אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

24:15 אל-תארב רשע לנוה צדיק אל-תשדד רבצו

24:16 כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה

24:17 בנפל אויביך אל-תשמח ובכשלו אל-יגל לבך

24:18 פן-יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו

24:19 אל-תתחר במרעים אל-תקנא ברשעים

24:20 כי לא-תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך

24:21 ירא-את-יהוה בני ומלך עם-שונים אל-תתערב

24:22 כי-פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע

24:23 גם-אלה לחכמים הכר-פנים במשפט בל-טוב

24:24 אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

24:25 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת-טוב

24:26 שפתים ישק משיב דברים נכחים

24:27 הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך

24:28 אל-תהי עד-חנם ברעך והפתית בשפתיך

24:29 אל-תאמר כאשר עשה-לי כן אעשה-לו אשיב לאיש כפעלו

24:30 על-שדה איש-עצל עברתי ועל-כרם אדם חסר-לב

24:31 והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה

24:32 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר

24:33 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב

24:34 ובא-מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן

25:1 גם-אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

25:2 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר

25:3 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר

25:4 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי

25:5 הגו רשע לפני-מלך ויכון בצדק כסאו

25:6 אל-תתהדר לפני-מלך ובמקום גדלים אל-תעמד

25:7 כי טוב אמר-לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך

25:8 אל-תצא לרב מהר פן מה-תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך

25:9 ריבך ריב את-רעך וסוד אחר אל-תגל

25:10 פן-יחסדך שמע ודבתך לא תשוב

25:11 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על-אפניו

25:12 נזם זהב וחלי-כתם מוכיח חכם על-אזן שמעת

25:13 כצנת-שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב

25:14 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת-שקר

25:15 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר-גרם

25:16 דבש מצאת אכל דיך פן-תשבענו והקאתו

25:17 הקר רגלך מבית רעך פן-ישבעך ושנאך

25:18 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר

25:19 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה

25:20 מעדה בגד ביום קרה חמץ על-נתר ושר בשרים על לב-רע

25:21 אם-רעב שנאך האכלהו לחם ואם-צמא השקהו מים

25:22 כי גחלים אתה חתה על-ראשו ויהוה ישלם-לך

25:23 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר

25:24 טוב שבת על-פנת-גג מאשת מדונים ובית חבר

25:25 מים קרים על-נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק

25:26 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני-רשע

25:27 אכל דבש הרבות לא-טוב וחקר כבדם כבוד

25:28 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו

26:1 כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא-נאוה לכסיל כבוד

26:2 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא

26:3 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים

26:4 אל-תען כסיל כאולתו פן-תשוה-לו גם-אתה

26:5 ענה כסיל כאולתו פן-יהיה חכם בעיניו

26:6 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד-כסיל

26:7 דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים

26:8 כצרור אבן במרגמה כן-נותן לכסיל כבוד

26:9 חוח עלה ביד-שכור ומשל בפי כסילים

26:10 רב מחולל-כל ושכר כסיל ושכר עברים

26:11 ככלב שב על-קאו כסיל שונה באולתו

26:12 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו

26:13 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות

26:14 הדלת תסוב על-צירה ועצל על-מטתו

26:15 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל-פיו

26:16 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם

26:17 מחזיק באזני-כלב עבר מתעבר על-ריב לא-לו

26:18 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות

26:19 כן-איש רמה את-רעהו ואמר הלא-משחק אני

26:20 באפס עצים תכבה-אש ובאין נרגן ישתק מדון

26:21 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר-ריב

26:22 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי-בטן

26:23 כסף סיגים מצפה על-חרש שפתים דלקים ולב-רע

26:24 בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה

26:25 כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו כי שבע תועבות בלבו

26:26 תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל

26:27 כרה-שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב

26:28 לשון-שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה

27:1 אל-תתהלל ביום מחר כי לא-תדע מה-ילד יום

27:2 יהללך זר ולא-פיך נכרי ואל-שפתיך

27:3 כבד-אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם

27:4 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה

27:5 טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת

27:6 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא

27:7 נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל-מר מתוק

27:8 כצפור נודדת מן-קנה כן-איש נודד ממקומו

27:9 שמן וקטרת ישמח-לב ומתק רעהו מעצת-נפש

27:10 רעך ורעה אביך אל-תעזב ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק

27:11 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר

27:12 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו

27:13 קח-בגדו כי-ערב זר ובעד נכריה חבלהו

27:14 מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו

27:15 דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה

27:16 צפניה צפן-רוח ושמן ימינו יקרא

27:17 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני-רעהו

27:18 נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד

27:19 כמים הפנים לפנים כן לב-האדם לאדם

27:20 שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה

27:21 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו

27:22 אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא-תסור מעליו אולתו

27:23 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים

27:24 כי לא לעולם חסן ואם-נזר לדור דור

27:25 גלה חציר ונראה-דשא ונאספו עשבות הרים

27:26 כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים

27:27 ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך

28:1 נסו ואין-רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח

28:2 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך

28:3 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם

28:4 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם

28:5 אנשי-רע לא-יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל

28:6 טוב-רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר

28:7 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו

28:8 מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו

28:9 מסיר אזנו משמע תורה גם-תפלתו תועבה

28:10 משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא-יפול ותמימים ינחלו-טוב

28:11 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו

28:12 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם

28:13 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם

28:14 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה

28:15 ארי-נהם ודב שוקק משל רשע על עם-דל

28:16 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים

28:17 אדם עשק בדם-נפש עד-בור ינוס אל-יתמכו-בו

28:18 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת

28:19 עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף רקים ישבע-ריש

28:20 איש אמונות רב-ברכות ואץ להעשיר לא ינקה

28:21 הכר-פנים לא-טוב ועל-פת-לחם יפשע-גבר

28:22 נבהל להון איש רע עין ולא-ידע כי-חסר יבאנו

28:23 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון

28:24 גוזל אביו ואמו ואמר אין-פשע חבר הוא לאיש משחית

28:25 רחב-נפש יגרה מדון ובוטח על-יהוה ידשן

28:26 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט

28:27 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב-מארות

28:28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים

29:1 איש תוכחות מקשה-ערף פתע ישבר ואין מרפא

29:2 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם

29:3 איש-אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד-הון

29:4 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה

29:5 גבר מחליק על-רעהו רשת פורש על-פעמיו

29:6 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח

29:7 ידע צדיק דין דלים רשע לא-יבין דעת

29:8 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף

29:9 איש-חכם נשפט את-איש אויל ורגז ושחק ואין נחת

29:10 אנשי דמים ישנאו-תם וישרים יבקשו נפשו

29:11 כל-רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה

29:12 משל מקשיב על-דבר-שקר כל-משרתיו רשעים

29:13 רש ואיש תככים נפגשו מאיר-עיני שניהם יהוה

29:14 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון

29:15 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו

29:16 ברבות רשעים ירבה-פשע וצדיקים במפלתם יראו

29:17 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך

29:18 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו

29:19 בדברים לא-יוסר עבד כי-יבין ואין מענה

29:20 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו

29:21 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון

29:22 איש-אף יגרה מדון ובעל חמה רב-פשע

29:23 גאות אדם תשפילנו ושפל-רוח יתמך כבוד

29:24 חולק עם-גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד

29:25 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב

29:26 רבים מבקשים פני-מושל ומיהוה משפט-איש

29:27 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר-דרך

30:1 דברי אגור בן-יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

30:2 כי בער אנכי מאיש ולא-בינת אדם לי

30:3 ולא-למדתי חכמה ודעת קדשים אדע

30:4 מי עלה-שמים וירד מי אסף-רוח בחפניו מי צרר-מים בשמלה מי הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו כי תדע

30:5 כל-אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו

30:6 אל-תוסף על-דבריו פן-יוכיח בך ונכזבת

30:7 שתים שאלתי מאתך אל-תמנע ממני בטרם אמות

30:8 שוא ודבר-כזב הרחק ממני ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני לחם חקי

30:9 פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי

30:10 אל-תלשן עבד אל-אדנו פן-יקללך ואשמת

30:11 דור אביו יקלל ואת-אמו לא יברך

30:12 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ

30:13 דור מה-רמו עיניו ועפעפיו ינשאו

30:14 דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם

30:15 לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא-אמרו הון

30:16 שאול ועצר רחם ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון

30:17 עין תלעג לאב ותבוז ליקהת-אם יקרוה ערבי-נחל ויאכלוה בני-נשר

30:18 שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים

30:19 דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך-אניה בלב-ים ודרך גבר בעלמה

30:20 כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא-פעלתי און

30:21 תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא-תוכל שאת

30:22 תחת-עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע-לחם

30:23 תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי-תירש גברתה

30:24 ארבעה הם קטני-ארץ והמה חכמים מחכמים

30:25 הנמלים עם לא-עז ויכינו בקיץ לחמם

30:26 שפנים עם לא-עצום וישימו בסלע ביתם

30:27 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו

30:28 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך

30:29 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת

30:30 ליש גבור בבהמה ולא-ישוב מפני-כל

30:31 זרזיר מתנים או-תיש ומלך אלקום עמו

30:32 אם-נבלת בהתנשא ואם-זמות יד לפה

30:33 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב

31:1 דברי למואל מלך משא אשר-יסרתו אמו

31:2 מה-ברי ומה-בר-בטני ומה בר-נדרי

31:3 אל-תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין

31:4 אל למלכים למואל אל למלכים שתו-יין ולרוזנים או שכר

31:5 פן-ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל-בני-עני

31:6 תנו-שכר לאובד ויין למרי נפש

31:7 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר-עוד

31:8 פתח-פיך לאלם אל-דין כל-בני חלוף

31:9 פתח-פיך שפט-צדק ודין עני ואביון

31:10 אשת-חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה

31:11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר

31:12 גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה

31:13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה

31:14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה

31:15 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה

31:16 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם

31:17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה

31:18 טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בליל נרה

31:19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך

31:20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון

31:21 לא-תירא לביתה משלג כי כל-ביתה לבש שנים

31:22 מרבדים עשתה-לה שש וארגמן לבושה

31:23 נודע בשערים בעלה בשבתו עם-זקני-ארץ

31:24 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני

31:25 עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון

31:26 פיה פתחה בחכמה ותורת-חסד על-לשונה

31:27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל

31:28 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה

31:29 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה

31:30 שקר החן והבל היפי אשה יראת-יהוה היא תתהלל

31:31 תנו-לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה