Nahum

1:1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי

1:2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו

1:3 יהוה ארך אפים וגדול-כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו

1:4 גוער בים ויבשהו וכל-הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל

1:5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל-ישבי בה

1:6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו

1:7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

1:8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף-חשך

1:9 מה-תחשבון אל-יהוה כלה הוא עשה לא-תקום פעמים צרה

1:10 כי עד-סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא

1:11 ממך יצא חשב על-יהוה רעה יעץ בליעל

1:12 כה אמר יהוה אם-שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד

1:13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק

1:14 וצוה עליך יהוה לא-יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות

2:1 הנה על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור-בך בליעל כלה נכרת

2:2 עלה מפיץ על-פניך נצור מצרה צפה-דרך חזק מתנים אמץ כח מאד

2:3 כי שב יהוה את-גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו

2:4 מגן גבריהו מאדם אנשי-חיל מתלעים באש-פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו

2:5 בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו

2:6 יזכר אדיריו יכשלו בהלכותם ימהרו חומתה והכן הסכך

2:7 שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג

2:8 והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על-לבבהן

2:9 ונינוה כברכת-מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה

2:10 בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה

2:11 בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל-מתנים ופני כלם קבצו פארור

2:12 איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד

2:13 אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא-טרף חריו ומענתיו טרפה

2:14 הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא-ישמע עוד קול מלאככה

3:1 הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף

3:2 קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה

3:3 פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו בגויתם

3:4 מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה

3:5 הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על-פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך

3:6 והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי

3:7 והיה כל-ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך

3:8 התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר-חיל ים מים חומתה

3:9 כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך

3:10 גם-היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל-חוצות ועל-נכבדיה ידו גורל וכל-גדוליה רתקו בזקים

3:11 גם-את תשכרי תהי נעלמה גם-את תבקשי מעוז מאויב

3:12 כל-מבצריך תאנים עם-בכורים אם-ינועו ונפלו על-פי אוכל

3:13 הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך

3:14 מי מצור שאבי-לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן

3:15 שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה

3:16 הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף

3:17 מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא-נודע מקומו אים

3:18 נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על-ההרים ואין מקבץ

3:19 אין-כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על-מי לא-עברה רעתך תמיד