Lamentations

1:1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס

1:2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין-לה מנחם מכל-אהביה כל-רעיה בגדו בה היו לה לאיבים

1:3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל-רדפיה השיגוה בין המצרים

1:4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל-שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר-לה

1:5 היו צריה לראש איביה שלו כי-יהוה הוגה על רב-פשעיה עולליה הלכו שבי לפני-צר

1:6 ויצא מן בת-ציון כל-הדרה היו שריה כאילים לא-מצאו מרעה וילכו בלא-כח לפני רודף

1:7 זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד-צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה

1:8 חטא חטאה ירושלם על-כן לנידה היתה כל-מכבדיה הזילוה כי-ראו ערותה גם-היא נאנחה ותשב אחור

1:9 טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את-עניי כי הגדיל אויב

1:10 ידו פרש צר על כל-מחמדיה כי-ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא-יבאו בקהל לך

1:11 כל-עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה

1:12 לוא אליכם כל-עברי דרך הביטו וראו אם-יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו

1:13 ממרום שלח-אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל-היום דוה

1:14 נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על-צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא-אוכל קום

1:15 סלה כל-אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת-יהודה

1:16 על-אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי-רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב

1:17 פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם

1:18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו-נא כל-עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי

1:19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי-בקשו אכל למו וישיבו את-נפשם

1:20 ראה יהוה כי-צר-לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה-חרב בבית כמות

1:21 שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל-איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום-קראת ויהיו כמוני

1:22 תבא כל-רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל-פשעי כי-רבות אנחתי ולבי דוי

2:1 איכה יעיב באפו אדני את-בת-ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא-זכר הדם-רגליו ביום אפו

2:2 בלע אדני לא חמל את כל-נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת-יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה

2:3 גדע בחרי-אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב

2:4 דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי-עין באהל בת-ציון שפך כאש חמתו

2:5 היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל-ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת-יהודה תאניה ואניה

2:6 ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם-אפו מלך וכהן

2:7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד-אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית-יהוה כיום מועד

2:8 חשב יהוה להשחית חומת בת-ציון נטה קו לא-השיב ידו מבלע ויאבל-חל וחומה יחדו אמללו

2:9 טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם-נביאיה לא-מצאו חזון מיהוה

2:10 ישבו לארץ ידמו זקני בת-ציון העלו עפר על-ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם

2:11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על-שבר בת-עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה

2:12 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל-חיק אמתם

2:13 מה-אעידך מה אדמה-לך הבת ירושלם מה אשוה-לך ואנחמך בתולת בת-ציון כי-גדול כים שברך מי ירפא-לך

2:14 נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא-גלו על-עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים

2:15 ספקו עליך כפים כל-עברי דרך שרקו וינעו ראשם על-בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל-הארץ

2:16 פצו עליך פיהם כל-אויביך שרקו ויחרקו-שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו

2:17 עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי-קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך

2:18 צעק לבם אל-אדני חומת בת-ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל-תתני פוגת לך אל-תדם בת-עינך

2:19 קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על-נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל-חוצות

2:20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם-תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם-יהרג במקדש אדני כהן ונביא

2:21 שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת

2:22 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד אשר-טפחתי ורביתי איבי כלם

3:1 אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

3:2 אותי נהג וילך חשך ולא-אור

3:3 אך בי ישב יהפך ידו כל-היום

3:4 בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

3:5 בנה עלי ויקף ראש ותלאה

3:6 במחשכים הושיבני כמתי עולם

3:7 גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

3:8 גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

3:9 גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה

3:10 דב ארב הוא לי אריה במסתרים

3:11 דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

3:12 דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ

3:13 הביא בכליותי בני אשפתו

3:14 הייתי שחק לכל-עמי נגינתם כל-היום

3:15 השביעני במרורים הרוני לענה

3:16 ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

3:17 ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

3:18 ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה

3:19 זכר-עניי ומרודי לענה וראש

3:20 זכור תזכור ותשיח עלי נפשי

3:21 זאת אשיב אל-לבי על-כן אוחיל

3:22 חסדי יהוה כי לא-תמנו כי לא-כלו רחמיו

3:23 חדשים לבקרים רבה אמונתך

3:24 חלקי יהוה אמרה נפשי על-כן אוחיל לו

3:25 טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

3:26 טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

3:27 טוב לגבר כי-ישא על בנעוריו

3:28 ישב בדד וידם כי נטל עליו

3:29 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

3:30 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה

3:31 כי לא יזנח לעולם אדני

3:32 כי אם-הוגה ורחם כרב חסדו

3:33 כי לא ענה מלבו ויגה בני-איש

3:34 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

3:35 להטות משפט-גבר נגד פני עליון

3:36 לעות אדם בריבו אדני לא ראה

3:37 מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

3:38 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

3:39 מה-יתאונן אדם חי גבר על-חטאו

3:40 נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד-יהוה

3:41 נשא לבבנו אל-כפים אל-אל בשמים

3:42 נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת

3:43 סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

3:44 סכותה בענן לך מעבור תפלה

3:45 סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים

3:46 פצו עלינו פיהם כל-איבינו

3:47 פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

3:48 פלגי-מים תרד עיני על-שבר בת-עמי

3:49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

3:50 עד-ישקיף וירא יהוה משמים

3:51 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי

3:52 צוד צדוני כצפור איבי חנם

3:53 צמתו בבור חיי וידו-אבן בי

3:54 צפו-מים על-ראשי אמרתי נגזרתי

3:55 קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

3:56 קולי שמעת אל-תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

3:57 קרבת ביום אקראך אמרת אל-תירא

3:58 רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

3:59 ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

3:60 ראיתה כל-נקמתם כל-מחשבתם לי

3:61 שמעת חרפתם יהוה כל-מחשבתם עלי

3:62 שפתי קמי והגיונם עלי כל-היום

3:63 שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם

3:64 תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

3:65 תתן להם מגנת-לב תאלתך להם

3:66 תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה

4:1 איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני-קדש בראש כל-חוצות

4:2 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי-חרש מעשה ידי יוצר

4:3 גם-תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת-עמי לאכזר כי ענים במדבר

4:4 דבק לשון יונק אל-חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם

4:5 האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות

4:6 ויגדל עון בת-עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו-רגע ולא-חלו בה ידים

4:7 זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם

4:8 חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על-עצמם יבש היה כעץ

4:9 טובים היו חללי-חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי

4:10 ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת-עמי

4:11 כלה יהוה את-חמתו שפך חרון אפו ויצת-אש בציון ותאכל יסודתיה

4:12 לא האמינו מלכי-ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם

4:13 מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים

4:14 נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם

4:15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל-תגעו כי נצו גם-נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור

4:16 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו

4:17 עודינה תכלינה עינינו אל-עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל-גוי לא יושע

4:18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי-בא קצינו

4:19 קלים היו רדפינו מנשרי שמים על-ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו

4:20 רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים

4:21 שישי ושמחי בת-אדום יושבתי בארץ עוץ גם-עליך תעבר-כוס תשכרי ותתערי

4:22 תם-עונך בת-ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת-אדום גלה על-חטאתיך

5:1 זכר יהוה מה-היה לנו הביט וראה את-חרפתנו

5:2 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים

5:3 יתומים היינו אין אב אמתינו כאלמנות

5:4 מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו

5:5 על צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח-לנו

5:6 מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם

5:7 אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו

5:8 עבדים משלו בנו פרק אין מידם

5:9 בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר

5:10 עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב

5:11 נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה

5:12 שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו

5:13 בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו

5:14 זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם

5:15 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו

5:16 נפלה עטרת ראשנו אוי-נא לנו כי חטאנו

5:17 על-זה היה דוה לבנו על-אלה חשכו עינינו

5:18 על הר-ציון ששמם שועלים הלכו-בו

5:19 אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור

5:20 למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים

5:21 השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם

5:22 כי אם-מאס מאסתנו קצפת עלינו עד-מאד