Joel

1:1 דבר-יהוה אשר היה אל-יואל בן-פתואל

1:2 שמעו-זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם

1:3 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר

1:4 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל

1:5 הקיצו שכורים ובכו והיללו כל-שתי יין על-עסיס כי נכרת מפיכם

1:6 כי-גוי עלה על-ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו

1:7 שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה

1:8 אלי כבתולה חגרת-שק על-בעל נעוריה

1:9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה

1:10 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר

1:11 הבישו אכרים הילילו כרמים על-חטה ועל-שערה כי אבד קציר שדה

1:12 הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם-תמר ותפוח כל-עצי השדה יבשו כי-הביש ששון מן-בני אדם

1:13 חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך

1:14 קדשו-צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל-יהוה

1:15 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא

1:16 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל

1:17 עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן

1:18 מה-נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם-עדרי הצאן נאשמו

1:19 אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל-עצי השדה

1:20 גם-בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר

2:1 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי-בא יום-יהוה כי קרוב

2:2 יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על-ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן-העולם ואחריו לא יוסף עד-שני דור ודור

2:3 לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן-עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם-פליטה לא-היתה לו

2:4 כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון

2:5 כקול מרכבות על-ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה

2:6 מפניו יחילו עמים כל-פנים קבצו פארור

2:7 כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם

2:8 ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו

2:9 בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב

2:10 לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם

2:11 ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי-גדול יום-יהוה ונורא מאד ומי יכילנו

2:12 וגם-עתה נאם-יהוה שבו עדי בכל-לבבכם ובצום ובבכי ובמספד

2:13 וקרעו לבבכם ואל-בגדיכם ושובו אל-יהוה אלהיכם כי-חנון ורחום הוא ארך אפים ורב-חסד ונחם על-הרעה

2:14 מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם

2:15 תקעו שופר בציון קדשו-צום קראו עצרה

2:16 אספו-עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה

2:17 בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על-עמך ואל-תתן נחלתך לחרפה למשל-בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם

2:18 ויקנא יהוה לארצו ויחמל על-עמו

2:19 ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את-הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא-אתן אתכם עוד חרפה בגוים

2:20 ואת-הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל-ארץ ציה ושממה את-פניו אל-הים הקדמני וספו אל-הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות

2:21 אל-תיראי אדמה גילי ושמחי כי-הגדיל יהוה לעשות

2:22 אל-תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי-עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם

2:23 ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי-נתן לכם את-המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון

2:24 ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר

2:25 ושלמתי לכם את-השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם

2:26 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את-שם יהוה אלהיכם אשר-עשה עמכם להפליא ולא-יבשו עמי לעולם

2:27 וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא-יבשו עמי לעולם

2:28 והיה אחרי-כן אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו

2:292 וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך את-רוחי

2:30 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן

2:31 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא

2:32 והיה כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא

3:1 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את-שבות יהודה וירושלם

3:2 וקבצתי את-כל-הגוים והורדתים אל-עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על-עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת-ארצי חלקו

3:3 ואל-עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו

3:4 וגם מה-אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם-גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם

3:5 אשר-כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם

3:6 ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם

3:7 הנני מעירם מן-המקום אשר-מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם

3:8 ומכרתי את-בניכם ואת-בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל-גוי רחוק כי יהוה דבר

3:9 קראו-זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה

3:10 כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני

3:11 עושו ובאו כל-הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך

3:12 יעורו ויעלו הגוים אל-עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את-כל-הגוים מסביב

3:13 שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי-מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם

3:14 המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ

3:15 שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם

3:16 ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל

3:17 וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר-קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא-יעברו-בה עוד

3:18 והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל-אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את-נחל השטים

3:19 מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר-שפכו דם-נקיא בארצם

3:20 ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור

3:21 ונקיתי דמם לא-נקיתי ויהוה שכן בציון