Haggai

1:1 בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא אל-זרבבל בן-שאלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול לאמר

1:2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת-בא עת-בית יהוה להבנות

1:3 ויהי דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר

1:4 העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב

1:5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם

1:6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין-לשבעה שתו ואין-לשכרה לבוש ואין-לחם לו והמשתכר משתכר אל-צרור נקוב

1:7 כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם

1:8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה-בו ואכבד אמר יהוה

1:9 פנה אל-הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר-הוא חרב ואתם רצים איש לביתו

1:10 על-כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה

1:11 ואקרא חרב על-הארץ ועל-ההרים ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל-האדם ועל-הבהמה ועל כל-יגיע כפים

1:12 וישמע זרבבל בן-שלתיאל ויהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל-דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה

1:13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם-יהוה

1:14 ויער יהוה את-רוח זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואת-רוח יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואת-רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית-יהוה צבאות אלהיהם

1:15 ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך

2:1 בשביעי בעשרים ואחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר

2:2 אמר-נא אל-זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואל-שארית העם לאמר

2:3 מי בכם הנשאר אשר ראה את-הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה הלוא כמהו כאין בעיניכם

2:4 ועתה חזק זרבבל נאם-יהוה וחזק יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ נאם-יהוה ועשו כי-אני אתכם נאם יהוה צבאות

2:5 את-הדבר אשר-כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל-תיראו

2:6 כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-החרבה

2:7 והרעשתי את-כל-הגוים ובאו חמדת כל-הגוים ומלאתי את-הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות

2:8 לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות

2:9 גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן-הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות

2:10 בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-חגי הנביא לאמר

2:11 כה אמר יהוה צבאות שאל-נא את-הכהנים תורה לאמר

2:12 הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא

2:13 ויאמר חגי אם-יגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא

2:14 ויען חגי ויאמר כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפני נאם-יהוה וכן כל-מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא

2:15 ועתה שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מטרם שום-אבן אל-אבן בהיכל יהוה

2:16 מהיותם בא אל-ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל-היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים

2:17 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל-מעשה ידיכם ואין-אתכם אלי נאם-יהוה

2:18 שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן-היום אשר-יסד היכל-יהוה שימו לבבכם

2:19 העוד הזרע במגורה ועד-הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן-היום הזה אברך

2:20 ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר

2:21 אמר אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר אני מרעיש את-השמים ואת-הארץ

2:22 והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו

2:23 ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי נאם-יהוה ושמתיך כחותם כי-בך בחרתי נאם יהוה צבאות