Habakkuk

1:1 המשא אשר חזה חבקוק הנביא

1:2 עד-אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע

1:3 למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא

1:4 על-כן תפוג תורה ולא-יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את-הצדיק על-כן יצא משפט מעקל

1:5 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי-פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר

1:6 כי-הנני מקים את-הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי-ארץ לרשת משכנות לא-לו

1:7 אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

1:8 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול

1:9 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי

1:10 והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל-מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה

1:11 אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו

1:12 הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו

1:13 טהור עינים מראות רע והביט אל-עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו

1:14 ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא-משל בו

1:15 כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על-כן ישמח ויגיל

1:16 על-כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה

1:17 העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול

2:1 על-משמרתי אעמדה ואתיצבה על-מצור ואצפה לראות מה-ידבר-בי ומה אשיב על-תוכחתי

2:2 ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על-הלחות למען ירוץ קורא בו

2:3 כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם-יתמהמה חכה-לו כי-בא יבא לא יאחר

2:4 הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה

2:5 ואף כי-היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל-הגוים ויקבץ אליו כל-העמים

2:6 הלוא-אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא-לו עד-מתי ומכביד עליו עבטיט

2:7 הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו

2:8 כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל-יתר עמים מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה

2:9 הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף-רע

2:10 יעצת בשת לביתך קצות-עמים רבים וחוטא נפשך

2:11 כי-אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה

2:12 הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה

2:13 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי-אש ולאמים בדי-ריק יעפו

2:14 כי תמלא הארץ לדעת את-כבוד יהוה כמים יכסו על-ים

2:15 הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על-מעוריהם

2:16 שבעת קלון מכבוד שתה גם-אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על-כבודך

2:17 כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה

2:18 מה-הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים

2:19 הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה-הוא תפוש זהב וכסף וכל-רוח אין בקרבו

2:20 ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל-הארץ

3:1 תפלה לחבקוק הנביא על שגינות

3:2 יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור

3:3 אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר-פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ

3:4 ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה

3:5 לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו

3:6 עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי-עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו

3:7 תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין

3:8 הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם-בים עברתך כי תרכב על-סוסיך מרכבתיך ישועה

3:9 עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע-ארץ

3:10 ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא

3:11 שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך

3:12 בזעם תצעד-ארץ באף תדוש גוים

3:13 יצאת לישע עמך לישע את-משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד-צואר סלה

3:14 נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו-לאכל עני במסתר

3:15 דרכת בים סוסיך חמר מים רבים

3:16 שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו

3:17 כי-תאנה לא-תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה-זית ושדמות לא-עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

3:18 ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי

3:19 יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי