Amos

1:1 דברי עמוס אשר-היה בנקדים מתקוע אשר חזה על-ישראל בימי עזיה מלך-יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש

1:2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל

1:3 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי דמשק ועל-ארבעה לא אשיבנו על-דושם בחרצות הברזל את-הגלעד

1:4 ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן-הדד

1:5 ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת-און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם-ארם קירה אמר יהוה

1:6 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי עזה ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום

1:7 ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה

1:8 והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על-עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה

1:9 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי-צר ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים

1:10 ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה

1:11 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי אדום ועל-ארבעה לא אשיבנו על-רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח

1:12 ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה

1:13 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי בני-עמון ועל-ארבעה לא אשיבנו על-בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את-גבולם

1:14 והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה

1:15 והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה

2:1 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי מואב ועל-ארבעה לא אשיבנו על-שרפו עצמות מלך-אדום לשיד

2:2 ושלחתי-אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר

2:3 והכרתי שופט מקרבה וכל-שריה אהרוג עמו אמר יהוה

2:4 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי יהודה ועל-ארבעה לא אשיבנו על-מאסם את-תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר-הלכו אבותם אחריהם

2:5 ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם

2:6 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי ישראל ועל-ארבעה לא אשיבנו על-מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים

2:7 השאפים על-עפר-ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל-הנערה למען חלל את-שם קדשי

2:8 ועל-בגדים חבלים יטו אצל כל-מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם

2:9 ואנכי השמדתי את-האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת

2:10 ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את-ארץ האמרי

2:11 ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין-זאת בני ישראל נאם-יהוה

2:12 ותשקו את-הנזרים יין ועל-הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו

2:13 הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר

2:14 ואבד מנוס מקל וחזק לא-יאמץ כחו וגבור לא-ימלט נפשו

2:15 ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו

2:16 ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום-ההוא נאם-יהוה

3:1 שמעו את-הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל-המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר

3:2 רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על-כן אפקד עליכם את כל-עונתיכם

3:3 הילכו שנים יחדו בלתי אם-נועדו

3:4 הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם-לכד

3:5 התפל צפור על-פח הארץ ומוקש אין לה היעלה-פח מן-האדמה ולכוד לא ילכוד

3:6 אם-יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם-תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה

3:7 כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם-גלה סודו אל-עבדיו הנביאים

3:8 אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

3:9 השמיעו על-ארמנות באשדוד ועל-ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על-הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה

3:10 ולא-ידעו עשות-נכחה נאם-יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם

3:11 לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך

3:12 כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל-אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש

3:13 שמעו והעידו בבית יעקב נאם-אדני יהוה אלהי הצבאות

3:14 כי ביום פקדי פשעי-ישראל עליו ופקדתי על-מזבחות בית-אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ

3:15 והכיתי בית-החרף על-בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם-יהוה

4:1 שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה

4:2 נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה

4:3 ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם-יהוה

4:4 באו בית-אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם

4:5 וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה

4:6 וגם-אני נתתי לכם נקיון שנים בכל-עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה

4:7 וגם אנכי מנעתי מכם את-הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על-עיר אחת ועל-עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר-לא-תמטיר עליה תיבש

4:8 ונעו שתים שלש ערים אל-עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ולא-שבתם עדי נאם-יהוה

4:9 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה

4:10 שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא-שבתם עדי נאם-יהוה

4:11 הפכתי בכם כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה ולא-שבתם עדי נאם-יהוה

4:12 לכן כה אעשה-לך ישראל עקב כי-זאת אעשה-לך הכון לקראת-אלהיך ישראל

4:13 כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה-שחו עשה שחר עיפה ודרך על-במתי ארץ יהוה אלהי-צבאות שמו

5:1 שמעו את-הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל

5:2 נפלה לא-תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על-אדמתה אין מקימה

5:3 כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל

5:4 כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו

5:5 ואל-תדרשו בית-אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית-אל יהיה לאון

5:6 דרשו את-יהוה וחיו פן-יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין-מכבה לבית-אל

5:7 ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו

5:8 עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי-הים וישפכם על-פני הארץ יהוה שמו

5:9 המבליג שד על-עז ושד על-מבצר יבוא

5:10 שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו

5:11 לכן יען בושסכם על-דל ומשאת-בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא-תשבו בם כרמי-חמד נטעתם ולא תשתו את-יינם

5:12 כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו

5:13 לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא

5:14 דרשו-טוב ואל-רע למען תחיו ויהי-כן יהוה אלהי-צבאות אתכם כאשר אמרתם

5:15 שנאו-רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי-צבאות שארית יוסף

5:16 לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל-רחבות מספד ובכל-חוצות יאמרו הו-הו וקראו אכר אל-אבל ומספד אל-יודעי נהי

5:17 ובכל-כרמים מספד כי-אעבר בקרבך אמר יהוה

5:18 הוי המתאוים את-יום יהוה למה-זה לכם יום יהוה הוא-חשך ולא-אור

5:19 כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על-הקיר ונשכו הנחש

5:20 הלא-חשך יום יהוה ולא-אור ואפל ולא-נגה לו

5:21 שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם

5:22 כי אם-תעלו-לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט

5:23 הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע

5:24 ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן

5:25 הזבחים ומנחה הגשתם-לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל

5:26 ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם

5:27 והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי-צבאות שמו

6:1 הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל

6:2 עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת-פלשתים הטובים מן-הממלכות האלה אם-רב גבולם מגבלכם

6:3 המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס

6:4 השכבים על-מטות שן וסרחים על-ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק

6:5 הפרטים על-פי הנבל כדויד חשבו להם כלי-שיר

6:6 השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על-שבר יוסף

6:7 לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים

6:8 נשבע אדני יהוה בנפשו נאם-יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את-גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה

6:9 והיה אם-יותרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו

6:10 ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן-הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה

6:11 כי-הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים

6:12 הירצון בסלע סוסים אם-יחרוש בבקרים כי-הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה

6:13 השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים

6:14 כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם-יהוה אלהי הצבאות גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד-נחל הערבה

7:1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה-לקש אחר גזי המלך

7:2 והיה אם-כלה לאכול את-עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח-נא מי יקום יעקב כי קטן הוא

7:3 נחם יהוה על-זאת לא תהיה אמר יהוה

7:4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את-תהום רבה ואכלה את-החלק

7:5 ואמר אדני יהוה חדל-נא מי יקום יעקב כי קטן הוא

7:6 נחם יהוה על-זאת גם-היא לא תהיה אמר אדני יהוה

7:7 כה הראני והנה אדני נצב על-חומת אנך ובידו אנך

7:8 ויאמר יהוה אלי מה-אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא-אוסיף עוד עבור לו

7:9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על-בית ירבעם בחרב

7:10 וישלח אמציה כהן בית-אל אל-ירבעם מלך-ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא-תוכל הארץ להכיל את-כל-דבריו

7:11 כי-כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו

7:12 ויאמר אמציה אל-עמוס חזה לך ברח-לך אל-ארץ יהודה ואכל-שם לחם ושם תנבא

7:13 ובית-אל לא-תוסיף עוד להנבא כי מקדש-מלך הוא ובית ממלכה הוא

7:14 ויען עמוס ויאמר אל-אמציה לא-נביא אנכי ולא בן-נביא אנכי כי-בוקר אנכי ובולס שקמים

7:15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל-עמי ישראל

7:16 ועתה שמע דבר-יהוה אתה אמר לא תנבא על-ישראל ולא תטיף על-בית ישחק

7:17 לכן כה-אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על-אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו

8:1 כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ

8:2 ויאמר מה-אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל-עמי ישראל לא-אוסיף עוד עבור לו

8:3 והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל-מקום השליך הס

8:4 שמעו-זאת השאפים אביון ולשבית ענוי-ארץ

8:5 לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה-בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה

8:6 לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר

8:7 נשבע יהוה בגאון יעקב אם-אשכח לנצח כל-מעשיהם

8:8 העל זאת לא-תרגז הארץ ואבל כל-יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה כיאור מצרים

8:9 והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור

8:10 והפכתי חגיכם לאבל וכל-שיריכם לקינה והעליתי על-כל-מתנים שק ועל-כל-ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר

8:11 הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא-רעב ללחם ולא-צמא למים כי אם-לשמע את דברי יהוה

8:12 ונעו מים עד-ים ומצפון ועד-מזרח ישוטטו לבקש את-דבר-יהוה ולא ימצאו

8:13 ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא

8:14 הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר-שבע ונפלו ולא-יקומו עוד

9:1 ראיתי את-אדני נצב על-המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא-ינוס להם נס ולא-ימלט להם פליט

9:2 אם-יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם-יעלו השמים משם אורידם

9:3 ואם-יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם-יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את-הנחש ונשכם

9:4 ואם-ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את-החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה

9:5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל-יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים

9:6 הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על-ארץ יסדה הקרא למי-הים וישפכם על-פני הארץ יהוה שמו

9:7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם-יהוה הלוא את-ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר

9:8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את-בית יעקב נאם-יהוה

9:9 כי-הנה אנכי מצוה והנעותי בכל-הגוים את-בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא-יפול צרור ארץ

9:10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא-תגיש ותקדים בעדינו הרעה

9:11 ביום ההוא אקים את-סכת דויד הנפלת וגדרתי את-פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם

9:12 למען יירשו את-שארית אדום וכל-הגוים אשר-נקרא שמי עליהם נאם-יהוה עשה זאת

9:13 הנה ימים באים נאם-יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל-הגבעות תתמוגגנה

9:14 ושבתי את-שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את-יינם ועשו גנות ואכלו את-פריהם

9:15 ונטעתים על-אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך