« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀληθινός: 1
 • ἀμφήκης: 1
 • τίκτειν = γεννᾶν: 1
 • τηρεῖν ἀπό: 1
 • ἀγαπήσαντι: 1
 • ἀγαπῶντι: 1
 • ἀγωνοθέτης: 1
 • ἀθλήσεως: 1
 • ἀληθής: 1 2 3
 • ἀληθινός: 1 2 3 4
 • ἀληθινός, πρὸς ἀντιδιαστολὴν σκιᾶς καὶ τύπου καὶ εἰκόνος: 1
 • ἀμήν: 1
 • ἀμίαντος: 1
 • ἀμφίστομος: 1
 • ἀνακαλυφθήσεται ἡ αἰσχύνη σου: 1
 • ἀναστάσιιμος ἡμέρα: 1
 • ἀνθρωποπαθῶς: 1
 • ἀνούγειν: 1
 • ἀντί: 1 2
 • ἀντίκοσμος: 1
 • ἀντίλυτρον: 1
 • ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος: 1
 • ἀπὸ ὁ ὢν κ. τ. λ.: 1
 • ἀπαραίτητον: 1
 • ἀπαρχή: 1
 • ἀποκάλυψις: 1
 • ἀποκάλυψις μυστήριου: 1
 • ἀποτάσσεσθαι πᾶσι: 1
 • ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος: 1
 • ἀρχὴ: 1
 • ἀρχὴ τὲκνων μου: 1
 • ἀρχή: 1 2
 • ἀστὴρ ἐωθινός: 1
 • ἀσχημοσύνην: 1
 • ἀφθαρσίας: 1
 • ἀψευδής: 1
 • ἁπλοῦς: 1
 • ἄγαλμα τῆς Ἀσίας: 1
 • ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην: 1
 • ἄμπελος ἀληθινή: 1
 • ἄνθρωποι μὲν γὰρ πέρας τιμωριῶν εἶναι νομίζουσι θάνατον· ἐν δὲ τῷ θείῳ δικαστηρίῳ μόγις ἐστίν οὗτος ἀρχή: 1
 • ἄρτος ἀληθινός: 1
 • ἄσπις ποδήρης: 1
 • ἅγιος: 1 2
 • Ἀβαδδών: 1
 • Ἀντίπας: 1 2 3
 • Ἀντίπατρος: 1
 • Ἀντίχριστος: 1
 • Ἀπολλύων: 1
 • ἐβάστασας: 1
 • ἐγενόμην: 1
 • ἐκλάμψουσι: 1
 • ἐκπτώσεως: 1
 • ἐλέγχω καὶ παιδεύω: 1
 • ἐλέους ἄξιος: 1
 • ἐμποδισμός: 1
 • ἐν Ἅιδου: 1
 • ἐν λευκῇ ἐσθῆτι περιπατοῦντα, φαιδρόν, κοτίνῳ τε ἐστεμμένον: 1
 • ἐν τῷ νοΐ: 1
 • ἐνθουσιασμός: 1
 • ἐξαστράπτων: 1
 • ἐξουσίας σύμβολον: 1
 • ἐπιζώννυνται κατὰ στῆθος: 1
 • ἐπιστάτης: 1
 • ἐπιτιμᾶν: 1
 • ἐπιφανὴς πόλις: 1
 • ἐποίησά μοι κήπους καὶ παραδείσους: 1
 • ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν: 1
 • ἐρευνῶν: 1
 • ἐρημόλαος: 1
 • ἐστιν: 1
 • ἐτάζων: 1
 • ἐτήρησας: 1
 • ἐτήρησας, οὐκ ἡρνήσω: 1
 • ἔγνων δὲ παροδεύσαντάς τινας ἐκεῖθεν, ἔχοντας κακὴν διδαχήν· οὃς οὐκ εἰάσατε σπεῖραι εἰς ὑμᾶς, βύσαντες τὰ ὦτα, εἰς τὸ μὴ παραδέξασθαι τὰ σπειρόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν: 1
 • ἔλεγχος: 1 2 3 4 5
 • ἔλεγχος ἐστι μὲν ὃ μὴ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν, ἀλλ᾽ οὕτως ὡς ἡμεῖς λέγομεν: 1
 • ἔπεσα: 1
 • ἕξετε: 1
 • ἕχητε: 1
 • Ἐλέγχειν: 1
 • Ἐλεεινός: 1
 • Ἐπεὶ τοίνυν, ὥσπερ εἴρηται, πολλάκις ἡ παῤῥησία τῷ θεραπευομένῳ λυπηρὰ ὑπάρχει, δεῖ μιμεῖσθαι τοὺς ἰατρούς. οὔτε γὰρ ἐκεῖνοι τέμνοντες, ἐν τῷ πονεῖν καὶ ἀλγεῖν καταλείπουσι τὸ πεπονθὸς, ἀλλ᾽ ἐνέβρεξαν προσηνῶς καὶ κατῃόνησαν· οὄτε οἱ νουθετοῦντες ἀστείως, τὸ πικρὸν καὶ δηκτικὸν προσβαλόντες ἀποτρέχουσιν, ἀλλ᾽ ὁμιλίαις ἑτέραις καὶ λόγοις ἐπιεικέσιν ἐκπρα὿νουσι καὶ διαχέουσιν: 1
 • Ἐρευνᾶν: 1
 • Ἔζησεν: 1
 • Ἔχω Λαΐδα, οὐκ ἔχομαι ὑπ᾽ αὐτῆς: 1
 • Ἔχω κατὰ σοῦ: 1
 • ἡ Πέργαμος: 1
 • ἡ τοῦ θανάτου ἀρχὴ καὶ ῥίζα τῆς ἁμαρτίας: 1
 • ἡμέρα κυριακή: 1 2
 • ἡμέρα κυρ]ακή: 1
 • ἦς: 1
 • ἰδίας ἐπιλύσεως: 1
 • ἱερόθυτον: 1
 • ἱερεῖς: 1
 • ἵνα: 1
 • ἵνα πειρασθῆτε: 1
 • Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ἱεροσόλυμα: 1 2 3
 • Ἱερουσαλήμ: 1 2 3
 • ὀλίγα: 1
 • ὀλυμπιονῖκαι, ἱερονῖκαι: 1
 • ὀρείχαλκος: 1
 • ὀφθαλμὼ δ᾽ ἄρα οϙ πυρὶ λάμπετον: 1
 • ὀψώνια: 1
 • ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν: 1
 • ὁ ἀπολούων τε καὶ ἀπολύων τῶν κακῶν: 1
 • ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός: 1
 • ὁ Ἅγιος: 1
 • ὁ ἐρχόμενος: 1 2
 • ὁ ἐσόμενος: 1
 • ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων: 1
 • ὁ ἔχων: 1 2
 • ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος: 1
 • ὁ Θεὸς ἐστὶν πάντων αἰτία καὶ ἀρχή: 1
 • ὁ Θεὸς δὲ ἄναρχος, ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελής: 1
 • ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω: 1
 • ὁ ζῶν: 1
 • ὁ καρδιογνώστης Θεός: 1
 • ὁ κρατῶν: 1 2
 • ὁ μάρτυς ὁ πιστός: 1 2
 • ὁ περὶ τοὺς ἀνθρώπους ἔρως τὸν Θεὸν ἐκένωσεν. οὐ γὰρ κατὰ χώραν μένων καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν, ὃν ἐφίλησε δοῦλον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ζητεῖ κατελθών, καὶ πρὸς τὴν καταγωγὴν ἀφικνεῖται τοῦ πένητος ὁ πλουτῶν, καὶ προσελθὼν δι᾽ ἑαυτοῦ μηνύει τὸν πόθον, καὶ ζητεῖ τὸ ἴσον, καὶ ἀπαξιοῦντος οὐκ ἀφίσταται, καὶ πρὸς τὴν ὕβριν οὐ δυσχεραίνει, καὶ διωκόμενος προσεδρεύει ταῖς θύραις, καὶ ἵνα τὸν ἐρῶντα δείξῃ, πάντα ποιεῖ, καὶ ὀδυνώμενος φέρει καὶ ἀποθνήσκει: 1
 • ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν: 1
 • ὁμόνοια: 1
 • ὁφείλω: 1
 • ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ: 1
 • ὄνομα: 1
 • ὄντως εἶναι: 1
 • ὄρος: 1
 • ὅ ζῶν: 1
 • ὅσιος: 1 2
 • ὅσους: 1
 • Ὁ διάβολος: 1
 • Ὄφελον: 1
 • ὕστερον πρότερον: 1
 • Ὑπομονή: 1
 • ὡς ἐν τύπῳ: 1
 • ὡς ἔθος αὐτοῖς: 1
 • ὡς λέγουσι: 1
 • ᾅδης: 1 2
 • ῥάβδος: 1
 • ῥομβαία: 1
 • ῥομβαία βαρυσίδηρος: 1
 • Ῥομφαία: 1
 • Αιδης: 1
 • Διάβολος: 1
 • Δοῦλος: 1
 • Εἰδωλόθυτον: 1
 • Εἰθώβαλος: 1
 • Ζώσιμος: 1
 • Θεὸς Σωτήρ: 1
 • Κόπος: 1
 • Καλλίπολις, ἡ ἄνω Καλλίπολις: 1
 • Λίβανος: 1
 • Λυχνία: 1
 • Μηνόδωρος: 1
 • Μηνᾶς: 1
 • Μολύνειν: 1
 • Νεάπολις: 1
 • Νικόλαος: 1
 • Νικόμας: 1
 • Νικομήδης: 1
 • Οἱ δὲ Θεὸν τιμῶντες ἀληθινὸν ἀέναόντε Ζωὴν κληρονομοῦσι τὸν αἰῶνος ⛯ρόνον, αὐτοὶ Οἰκοῦντες Παραδείσου ὁμῶς ἐριθήλεα κῆπον, Δαινύμενοι γλυκὺν ἄρτον ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος: 1
 • Οὐρανόπολις: 1
 • Παιδεύειν: 1
 • Παντοκράτωρ: 1
 • Πεπυρωμένον ἐκ πυρός = δοκιμαζόμενον διὰ πυρός: 1
 • Ποδήρης: 1
 • Σατανᾶς: 1
 • Σκάνδαλον: 1 2
 • Ταλαίπωρος: 1
 • Φιλάγαθος: 1
 • Χριστός: 1
 • Ω: 1
 • α: 1 2 3
 • αἰσχύνη: 1
 • αἱ μὲν ἄμπελοι δωδεκάφοροί εἰσι, καὶ κατὰ μῆνα ἔκαστον καρποφοροῦσι: 1
 • αὐτὸς μὲν οὖν Ὀνήσιμος ὑπερεπαινεῖ ὑμῶν τὴν ἐν Θεῷ εὐταξίαν, ὅτι ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἵρεσις κατοικεῖ· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀκούετέ τινος πλέον ἤπερ Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλοῦντος ἐν ἀληθείᾳ: 1
 • αὐτόπτης: 1
 • αὐτοζωή: 1
 • β: 1
 • βάρος: 1 2
 • βασιλὶς τῶν ἀρετῶν: 1
 • βασιλείαν: 1
 • βαστάζειν: 1 2 3
 • βεβαιοῦν: 1
 • βραβεῖον: 1
 • βυθός: 1
 • γ: 1
 • γέεννα: 1 2 3
 • γίνου γρηγορῶν: 1
 • γενόμενος ἐν ἑαυτῷ: 1
 • γνῶσις: 1
 • δ: 1 2
 • δένδρον: 1
 • δίστομα φάσγανα: 1
 • δίστομος: 1
 • δώσω: 1 2 3
 • δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴκου Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνοίξει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποκλείων, καὶ κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνοίγων: 1
 • δεύτερος θάνατος: 1
 • διὰ τοῦ ἑβδοματικοῦ ἀριθμοῦ τὸ μυστικὸν τῶν ἁπανταχῆ ἐκκλησιῶν σημαίνων.: 1
 • διάβολοι: 1
 • διάδημα: 1
 • διάδημα τοῦ κάλλους: 1
 • διακονία: 1
 • διδάσκειν: 1 2
 • δικαιοσύνης καὶ χρηστότητος στέφανος: 1
 • δοῦλοι: 1
 • δοκεῖς τὰ θεῶν σὺ ξυνετὰ νικῆσαί ποτε, καὶ τὴν δίκην που μάκρ᾽ ἀποκεῖσθαι βροτῶν; ἡ δ᾽ ἐγγύς ἐστιν, οὐχ ὁρωμένη δ᾽ ὁρᾷ, ὃν χρὴ κολάζειν τ᾽, οἶδεν· ἀλλ᾽ οὐκ οἶσθα σὺ, ὁπόταν ἄφνω μολοῦσα διολέσῃ κακούς: 1
 • δοκιμάζειν: 1 2
 • δοκιμαστὴς τῶν καρδιῶν: 1
 • ε: 1 2
 • εἰδωλόθυτα: 1
 • εἰδωλόθυτον: 1
 • εἰλουμένων καὶ ἑνουμένων· διὰ τοῦτο Ἄλφα καὶ Ω εἄρηται·: 1
 • εἰς Θεὸν πλουτῶν: 1
 • εἴης: 1
 • εὐαγγέλιον τετράγωνον: 1
 • ζέοντες τῷ πνεύματι: 1
 • ζέω: 1 2
 • ζῆλος: 1
 • ζῆν ἀποθνήσκοντα ἀεὶ, καὶ τρόπον τινὰ θάνατον ἀθάνατον ὑπομένειν καὶ ἀτελεύτητον: 1
 • ζῶσα τέθνηκε: 1
 • ζ͓λόω: 1
 • ζήλωσον: 1
 • ζεστός: 1
 • ζεστός: 1
 • ζηλεῦε: 1
 • ζηλοῦν: 1
 • θάνατος: 1
 • θόειν: 1
 • θεία ἐξαλλαγὴ τῶν εἰωθότων νομίμων: 1
 • θεόδρομοι: 1
 • θεόθυτον: 1
 • θεμελιοῦν: 1
 • θηλεύω: 1
 • θλίβειν: 1
 • θλῖψις: 1 2
 • θρόνος: 1
 • θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός: 1
 • θυραυλεῖν: 1
 • θυρεός: 1
 • κόπος: 1 2 3 4 5 6 7
 • κόπτω: 1
 • κόσμος: 1
 • κύκλος γὰρ ὁ Υἱὸς πασῶν τῶν δυνάμεων εἰς ἓν : 1
 • κύριος δυνάμεων: 1
 • κύριος παντοκράτωρ: 1
 • καὶ: 1 2 3 4
 • καὶ ὁ ἐρχόμενος: 1
 • καὶ γὰρ καθ𓣽 Ἅιδην δύο τρίβους νομίζομεν, μίαν δικαίων, κατέραν ἀσεβῶν ὁδόν.: 1
 • καὶ οὐ κεκοπίακες: 1
 • καθαρίζειν: 1
 • καθαρισμός: 1
 • καινὴ κτίσις, καινὸς ἄνθρωπος, καινὸν ἱμάτιον: 1
 • καινός: 1
 • κακά: 1
 • κακοὶ ἐργάται: 1
 • κακοί: 1 2
 • καλαμίσκοι: 1
 • κατήγωρ: 1
 • καταβραβευέτω ὑμᾶς: 1
 • κεκοπίακας καὶ οὐ κέκμηκας: 1
 • κεκρυμμένον: 1
 • κλάδοι: 1
 • κλέπτης: 1
 • κλίβανος: 1
 • κλῃδοῦχος: 1
 • κοθόρνους: 1
 • κοπιάω: 1 2 3
 • κοπιᾶν: 1
 • κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι: 1
 • κρούει ἐπὶ τὴν θύραν: 1
 • κρούω: 1
 • κρυπτόν: 1
 • κυριακή: 1
 • κυριακὸν δεῖπνον: 1
 • λίβανος: 1
 • λίμνη τοῦ πυρός: 1
 • λύειν: 1
 • λύτρον: 1 2
 • λύχνιον: 1
 • λύχνος: 1
 • λῃστής: 1
 • λαμπρός: 1 2
 • λαμπρᾷ: 1
 • λευκὰ ἱμάτια: 1
 • λευκὴ ἡμέρα: 1
 • λευκὸν ἵμαρ: 1
 • λευκὸς θρόνος: 1
 • λευκός: 1 2 3 4
 • λευκῇ: 1
 • λιβανόχαλκος: 1
 • λούειν: 1
 • λούειν ἐν τῷ αἵματι: 1 2
 • λουτρόν: 1
 • λούσαντι: 1 2 3 4
 • λυχνία: 1
 • λύσαντι: 1 2 3 4
 • λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου: 1
 • μάρτυρες: 1
 • μάρτυς ἀληθινός: 1
 • μάχαιρα: 1
 • μάχαιρα δίστομος: 1
 • μέγας: 1
 • μέγας τῆς ἀφθαρσίας στέφανος: 1
 • μέλλω σε ἐμέσαι: 1
 • μὴ φανερωθῇ: 1
 • μόγις: 1
 • μόρφωσις: 1
 • μόχθος: 1
 • μύῤῥα: 1
 • μαστυγοῦν: 1
 • μεγαλοῤῥημοσύναι: 1
 • μετὰ τῶν νεφελῶν: 1
 • μιάσματα: 1
 • μιαίνειν: 1
 • μισθαποδότης: 1
 • μισοπόνηρος: 1 2
 • μισοπονηρία: 1
 • μολυσμός: 1
 • μολυσμοί: 1
 • μου: 1
 • μυστήριον: 1 2
 • μυωπάζοντες: 1
 • μυωπάζων: 1
 • νέα: 1
 • νῦν δὲ ἄκουε ταῦτα, ἡ τρυφερά ἡ καθημένη, ἡ πεποιθυῖα, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς, Ἐγώ εἰμι; καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα, κ. τ. λ: 1
 • ναί: 1
 • νεανισκός: 1
 • νεκρὸς εἶ: 1
 • νεφέλη φωτεινή: 1
 • νικᾶν: 1 2
 • νικᾶν τὸν κόσμον, νικᾶν τὸν πονηρόν: 1
 • νικᾶν τὸν λαόν: 1
 • ξύλον: 1
 • ξυστάρχης: 1
 • οἰκονόμος: 1
 • οἱ φάσκοντες ἑαυτοὺς Νικολάῳ ἕπεσθαι: 1
 • οὐ δύνῃ βαστάσαι: 1
 • οὐ μὴ ἐξαλείψω: 1
 • οὐσίᾳ ἀθάνατος, οὐ μετουσίᾳ: 1
 • οὖν: 1
 • πάρεδροι: 1
 • πέλεκυς δίστομος: 1
 • πόλις σεισμῶν πλήρης: 1
 • πύλαι Ἅιδου: 1
 • πύρωσις: 1
 • πᾶς: 1
 • πῶρος: 1
 • παγίς: 1
 • παιδεία: 1 2 3 4
 • παιδεύειν: 1 2
 • παιδευτικὴ ἐνέργεια: 1
 • παντοκράτωρ: 1 2
 • παρὰ Σοὶ πηγὴ ζωῆς: 1
 • παράδεισος: 1 2
 • πειρά: 1
 • πειράζειν: 1 2 3
 • πειρασθῆτε: 1
 • πειρασμοί: 1
 • πεπληρωμένα: 1 2
 • πιστός: 1 2 3
 • πιστοί: 1
 • πληροῦν: 1
 • πληροῦσθαι: 1
 • πλούσιος: 1
 • πλουτίζειν: 1
 • πνεῦμα Θεοῦ: 1
 • ποδήρης: 1 2 3 4
 • ποδῆρες ἔνδυμα: 1
 • ποιμαίνειν: 1 2
 • ποιμανεῖς: 1
 • ποιμανεῖς αὐτούς: 1
 • πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς: 1
 • πολιτεία: 1 2
 • πονηρός: 1
 • πρὸς τὸ παρόν: 1
 • πρώτη τῆς Ἀσίας: 1
 • προεστῶτες: 1 2
 • προεστῶτι: 1
 • προπαιδεία: 1
 • πρωτ. ἐκ τ. νεκρῶν: 1
 • πτύειν, καταπτύειν: 1
 • σύνθρονος: 1
 • σαβαώθ: 1
 • σκάνδαλον: 1
 • σκάνδαλον = πρόσκομμα: 1
 • σκανδάληθρον: 1
 • σκανδαλίζειν = προσκόπτειν: 1
 • σκανδαλίζω: 1
 • σκανδαληθρίζω: 1
 • σκηνὴ ἀληθινή: 1
 • σμύρνα: 1
 • σοῦ: 1 2
 • σπῖλοι: 1
 • στέφανοι: 1
 • στέφανος: 1 2
 • στέφανος κάλλους: 1
 • στίλβων: 1
 • στόματα μαχαίρας: 1
 • στῆλαι: 1
 • στῦλοι: 1 2
 • στηρίζειν: 1
 • στολὰς λευκάς: 1
 • στολὴ δόξης: 1
 • στρατιῶν: 1
 • συμφωνία : 1
 • συναγωγή: 1
 • τὰ ἀσχήμονα: 1
 • τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων: 1
 • τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων: 1
 • τὰ λοιπά: 1
 • τέλεια: 1
 • τὸ Πὲργαμος: 1
 • τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον: 1
 • τὸν δράκοντα: 1
 • τῆν γυναῖκά σοῦ: 1
 • τῷ ἀγγέλῳ: 1
 • ταῖς ἐννοίαις ἐμβατεύων: 1
 • ταλαπείριος: 1
 • τεταγμένοι εἰς ζωήν: 1
 • τηρήσω: 1
 • τηρεῖν ἐκ: 1
 • τλάω: 1
 • τοὺς λοιπούς: 1
 • τοῦ Θεοῦ μου: 1
 • τυφλός: 1
 • υἱὸς Θεοῦ: 1
 • φῶς ἀληθινόν: 1
 • φανεροῦσθαι: 1
 • φορτίον: 1
 • φωσφόρος: 1
 • χάρισμα: 1
 • χίτων: 1
 • χαίρειν: 1
 • χαλκός: 1
 • χαλκολίβανον: 1
 • χαλκολίβανος: 1 2 3 4 5 6 7
 • χρυσῷ βίῳ χρυσῆν κορώνην ἐπιθεῖναι: 1
 • ψῆφοι σώζουσαι: 1
 • ψῆφος: 1 2 3
 • ψῆφος δακτυλική: 1
 • ψῆφος λευκή: 1
 • ω: 1 2
« Prev Greek Words and Phrases Next »| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |