« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Ἄθρωπίσκος εὐτελής: 1
 • ̀διὰ τοῦτο καὶ τὰ παιδία βαπτίζομεν, καίτοι ἁμαπτήματα οὐκ ἔχοντα: 1
 • ̓́τε σέβουσιν, οὔτε ἀτιμάζουσι: 1
 • ̓Ὁβλασφημηθεὶς παῤαὐτοῦκύριος Ἰης. Χριστὸς ωὝρισεδιὰτῆς παρούσης ἁγιωτάτης συνόδου: 1
 • ̓επίσκοπον καὶ πρεβύτερον καὶ διάκονον: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγαθοὶ κοινωνοὶ φροντίδων, δεήσεως συνεργοὶ, πρεσβευταὶδυνατώτατοι: 1
 • ἀγαπῶσί σε: 1
 • ἀγαπῶσιν αὐτόν: 1
 • ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν: 1
 • ἀδελφόθεος: 1
 • ἀδελφοί: 1
 • ἀδιαρέτως, ἀχωρίστως: 1
 • ἀθελήτως: 1
 • ἀκέφαλοι: 1
 • ἀκατάληπτος: 1
 • ἀκατάληπτος. ἄπειρος ,: 1
 • ἀλειτουργησία: 1
 • ἀλλὰ προσεχωρήσαμεν τῇ̑ βασιλίδι Ρώμῃ: 1
 • ἀμμᾶς: 1
 • ἀνάκρασις: 1
 • ἀνάληψις τῆς ἁγίας Θεοτόκου: 1
 • ἀνάξιος: 1
 • ἀνάστασις νεκρῶν: 1
 • ἀνάστασις τῆς σαρκός: 1
 • ἀναβαίνω: 1
 • ἀναγνώσματα, ἀναγνώσεις, περικοπαί: 1 2
 • ἀναγνωστικά, εὐαγγελιστάρια, ἐκλογάδια.: 1
 • ἀναπείσας: 1
 • ἀναχωρέω: 1
 • ἀναχωρητής: 1
 • ἀνεψιοί: 1
 • ἀνθρωπόθεος: 1
 • ἀντὶ τῶν δώρων εὐχαριστικῶν: 1
 • ἀντίδοσις: 1
 • ἀντίδοσις , ἀντιμετάστασις, κοινωνία ἰδιωμάτων: 1
 • ἀντίδωρα: 1
 • ἀντίπασχα: 1
 • ἀντεγκύκλιον: 1
 • ἀντιλεγόμενα: 1
 • ἀντιμεθίστασις: 1
 • ἀντιμετάστασις τῶν ὀνομάτων: 1
 • ἀνυπόστατος: 1 2 3
 • ἀνυποστασία: 1
 • ἀπάτωρ, ἀμήτωπ, ἄνευ γενεαλογίας: 1
 • ἀπὸ τοῦ πατρός: 1
 • ἀπόκρυφα: 1 2
 • ἀπόνοια: 1
 • ἀπαύγασμα: 1
 • ἀπεχομένων, καὶ τῶν ἐπισκόπων, εἰ καὶ βούλοίντο, οὐ μὴν ἀνάγκῃ νόμου τοῦτο ποιούντων. Πολλοὶ γὰρ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπισκοπῆς καὶ παῖδας ἐκ τῆς νομίμης γαμετῆς πεποιήκασιν: 1
 • ἀποθέωσις ἀνθρώπου: 1
 • ἀπολύεσθε ἐν εἰρήνῃ: 1
 • ἀπολογία ὑπὲρ Διοδώρου καὶ Θεοδώρου: 1
 • ἀποστολική: 1 2
 • ἀποταγή: 1
 • ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ· πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με, κ.τ.λ.: 1
 • ἀρχιεπίσκοπος: 1
 • ἀστέρες τῆς οἰκουμένης, ἄνθη τῶν ἐκκλησιῶν, ὑμᾶς ούχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ̓ οὐρανὸς ὑπεδέξατο: 1
 • ἀτρεπτως .: 1
 • ἀχωρίστως: 1
 • ἁγία: 1
 • ἁμαρτήματα: 1
 • ἂγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον: 1
 • ἄθεος: 1
 • ἄλογος: 1
 • ἄμετρος: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄρχων βασιλεύς: 1
 • ἅγιο νκληθήσεται υἱὸς Θεοῦ: 1
 • ἅγιον σάββατον: 1
 • Ἀβουλήτως: 1
 • Ἀγένητος, οὐ ποιηθείς: 1
 • Ἀγέννητος: 1
 • Ἀγεννησία: 1
 • Ἀγνοηταί: 1
 • Ἀδελφοὶ μακροί: 1
 • Ἀδιαιρέτως: 1
 • Ἀκέφαλοι: 1
 • Ἀκολουθία τῆς τιμῆς: 1
 • Ἀκτιστηταί: 1
 • Ἀμήν: 1
 • Ἀμφίθυρα, κιγκλίδες: 1
 • Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων: 1
 • Ἀνέγνως, ἀλλ̓ αὐκ ἔγνως , εἰ γάρ ἔγνως οὐκ ἄν κατέγνως: 1
 • Ἀνόμοιοι: 1
 • Ἀνόμοιος κατὰ οὐσίαν: 1
 • Ἀνόμοιος κατὰ πάντᾳ.: 1
 • Ἀναλλοίωτος, ἄτρεπτος ὁ υἱός.: 1
 • Ἀναμάρτητον: 1
 • Ἀναμαρτήτους φυλαχθήναι ἡμᾶς.: 1
 • Ἀπολλινάριος: 1
 • Ἀποστολικὸς βίος , ὁ τῶν ἀγγέλων βίος: 1
 • Ἀποτάσσομαί σοι, Σατανᾶ, καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ σου καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ σου.: 1
 • Ἀρχὴν ἔχει: 1
 • Ἀρχιεπίσκοπον πάσης τῆς οἰκουμένης: 1
 • Ἀσύγχύτως, ἀτρέπτως: 1
 • Ἀσεβεῖς, δυσσεβεῖς, ἄθεοι: 1
 • Ἀσυγχύτως: 1
 • Ἀφθαρτοδοκῆται: 1
 • Ἄλλον παράκλητον,: 1
 • Ἄμβων: 1
 • Ἄνω σχῶμεν τὸν νοῦν καὶ τὰς καρδίας: 1
 • Ἄνω τὸν νοῦν: 1
 • Ἄξιον καὶ δίκαιον: 1 2
 • Ἄξιος: 1
 • Ἄπλαστος: 1
 • Ἄρα Θεὸς ἐκ πατρὸς καὶ υἱοῦ τὸ πνεῦμα.: 1
 • Ἄρειος: 1
 • Ἄρχοντες: 1
 • Ἅγιος ὁ Θεὸς , ἄγιος ἴσχυρος , ἅγιος ἀθάνατος , ὁ σταυρωθεὶς δι ̓ ἡμᾶς , ἐλέησον ἡμᾶς: 1
 • ἐγίνωσκε: 1
 • ἐγκαινίοις: 1
 • ἐθεμελίωσε: 1
 • ἐκ: 1 2
 • ἐκ δύο φύςεσιν: 1
 • ἐκ δύο φύσεων: 1 2 3
 • ἐκ λογίων φιλοσοφία: 1
 • ἐκβοήσεις δημοτικαί: 1
 • ἐκπορεύεται: 1
 • ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ υἱου.̑̑: 1
 • ἐλευθερίᾳ: 1
 • ἐμπῆξαιτοὺς ὀδόντας τῇ σαρκὶκαὶσυμπλακῆναι: 1
 • ἐμφυσᾷν: 1
 • ἐν: 1 2 3
 • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία: 1
 • ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ Θεοῦ λόγου ὑποστάσει ὑποστᾶσα: 1
 • ἐν δύο φύσεσι: 1
 • ἐν δύο φύσεσιν: 1 2
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀδιαιρέτοις γνωρίζεσθαι τὸν Θεόν: 1
 • ἐν ωὟͅ: 1
 • ἐνέργεια δραστική: 1
 • ἐνέργειατοῦἁγίουπνεύματος: 1
 • ἐνύπαρξις: 1
 • ἐνανθρώπησις: 1
 • ἐνανθρώπησις Θεοῦ: 1
 • ἐνοίκησις: 1
 • ἐνσάρκωσις: 1 2
 • ἐνυποστασία: 1
 • ἐξ ἀμφοτέρων ἡ ἐκκλησία συνέστηκε.: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • ἐξομολογήσεις: 1
 • ἐπὶ τούτῳ ὅτι: 1
 • ἐπὶ τούτῶ ωὝστε: 1
 • ἐπίβασις θεωρίας: 1
 • ἐπίκλησις Πνεύματος ἁγίου: 1
 • ἐπίσκοποι: 1
 • ἐπίσκοποι τῶν ὁμόρων ἀγρῶν: 1
 • ἐπίσκοποι τῶν εἴσω τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ἐπίσκοπος: 1
 • ἐπερῶα: 1
 • ἐπιλαμβάνεσθαι: 1
 • ἐπισκόπων συνόδῳ, ψήφῳ κληρικῶν, αἰτήσει λαῶν: 1
 • ἐπιφανία, Χριστ φανία: 1
 • ἐπουράνια: 1
 • ἐπωμίς: 1
 • ἐρημία: 1
 • ἐρημίτης: 1
 • ἐφ ̓ οἷς: 1
 • ἐφ ̓ ωὟͅ: 1 2
 • ἑαυτοὺς ἔσφαξαν μαχαίρᾳ: 1
 • ἑβδομὰς μεγάλη: 1
 • ἑνώσεως ἔννοιαν: 1
 • ἑορτὴ τῆς ἀναλήψεως.: 1
 • ἑορτὴ τῶν βαίων: 1
 • ἑορτὴἀναστάσιμος, κυριακὴμεγάλη: 1
 • ἑτερουπόστατος: 1
 • ἔκπεμψις: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔνωσις: 1
 • ἔνωσις εἰς μίαν φύσιν,: 1
 • ἔξαρχος: 1 2
 • ἔπη: 1 2
 • ἔργον: 1 2
 • ἔργον τοῦ λεώ: 1
 • ἔργον.: 1
 • ἕνωσις ὑποστατική: 1
 • ἕνωσις ͅ.: 1
 • ἕνωσις καθ ̓ ὑπόστασιν,: 1
 • ἕνωσις τῶν φύσεων: 1
 • ἕνωσις φυσική: 1 2 3 4
 • ἕως: 1
 • Ἐγκώμιονεἰς τοῦς ἁγίους πάντας τοῦς ἐνὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτυρήσαντες: 1
 • Ἐγκυκλιον: 1
 • Ἐγω ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐμοί.: 1
 • Ἐκ δύο φύσεων: 1
 • Ἐκβοήσεις δημοτικαί.: 1
 • Ἐκκλησίαν ποίησόν σου τὴν οἰκίαν καὶ γὰρ καὶ ἐπεύθυνος εἶ καὶ τῆς τῶν παιδίων καὶ τῆς οἰκετῶν σωτηρίας .: 1
 • Ἐκτυπώματα.: 1
 • Ἐκτυποῦν τόν σταυρὸν ἐν τῷ μετώπῳ: 1
 • Ἐλθόντες γὰρ: 1
 • Ἐμοὶ ἔθος ἐστὶ διώκεσθαι καὶ μὴ διώκειν: 1
 • Ἐν δύο φύσεσιν: 1
 • Ἐν τύπῳ ἄρτου: 1
 • Ἐν τιμῇ ἔστω Μαρία, ὁ δὲ Πατὴρ ... προσκύνείσθω, τὴν Μαρίαν μηδεὶς προσκυνείτω.: 1
 • Ἐνανθρώπησις Θεοῦ, ἐνσάρκωσις: 1
 • Ἐνοίκησις,: 1
 • Ἐνταῦθα ἐστί τι πλέον, οἷον ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ συμφωνία καὶ τῆς ἀγάπης ὁ σύνδεσμος καὶ αἱ τῶν ἱερέων εὐχαί.: 1
 • Ἐξαπόστειλον ἐφ ̓ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα τὸ Πνεῦμά σου τὸ πανάγιον,: 1
 • Ἐπίκλησις Πνεύματος ἁγίου: 1
 • Ἐπίλυσις τῶν δώδεκα κεφαλαίων: 1
 • Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος κοσμικὰς φροντίδας μὴ ἀναλαμβανέτο· εἰ δὲ μὴ, καθαιρείσθω.: 1
 • Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος τὴν ἑαυτοῦ ̓ γυν́αῖκα μὴ ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας; ἐὰν δὲ ἐκβαλῆ, ἀφοριξέσθω, ἐπιμένων δὲ καθαιρείσθω: 1
 • Ἐπίσκοπος τῶν ἐκτος: 1
 • Ἐπιγονάτιον,: 1
 • Ἐπιεικῶς ἐβιά ζετο: 1
 • Ἐπιθήσεις αὐτῃ τὰς χεῖρας, παρεστῶτος τοῦ πρεσβυτερίου καὶ τῶν διακόνων καὶ τῶν διακονισσῶν: 1
 • Ἐπιμανίκια,: 1
 • Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου: 1
 • Ἐπιτραχήλιον: 1
 • Ἐρανιστής: 1
 • Ἐσάρκωσις: 1
 • Ἐφ ̓ ωὟͅ: 1
 • Ἐφραΐμ: 1
 • Ἑτερότης τῆς οὐσίας,: 1
 • Ἑτεροούσιος τῷ πατρί.: 1
 • Ἒδοξετῷπνεύματιἁγίῳ καὶἡμῖν: 1
 • Ἔγειρε ὁ καθεύδων,: 1
 • Ἔκθεσις πίστεως: 1
 • Ἔν θυσιαστήριον, ὡς εἷς ἐπίσκοπος: 1
 • ἜνθαὁΧριστὸς κεῖταιτεθυμένος: 1
 • Ἔστω δὲ παράδειγμα ἀνθρώπινον τὸ πῦρ καὶ τὸ ἐξ αύτοῦ ἀπαύγασμα: 1
 • Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον: 1
 • Ἕνωσις καθ ̓ ὑπόστασιν.: 1
 • Ἕνωσις κατ ̓ ἐνέργειαν: 1
 • Ἕνωσις κατ ̓ αξίαν, καθ ̓ υἱοθεσίαν.: 1
 • Ἕνωσις κατὰ χάριν,: 1
 • Ἕνωσις σχετική,: 1
 • ἡ ἐκκλησία τοῖς θείοις πείθομένη λόγοις,: 1
 • ἡ ὤψ: 1
 • ἡ γραφὴ λέγει: 1
 • ἡ κυριακὴ τῶν ἁγίων πάντων,: 1
 • ἡμέρα γενέθλιος, γενέθλια τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἡμεγάληπέμπτη: 1
 • ἡτοίμασας: 1
 • ἥψατο τῶν ὀστῶν Ἑλισαιέ, καὶ ἔζησε καὶ ἔστη ἐπὶ τοὺς πόδας: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν.: 1
 • ἧν: 1
 • Ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος: 1
 • Ἡ ἐκκλησία οὐ τεῦχος καὶ ὄροφος , ἀλλὰ πίστις καὶ βίος .: 1
 • Ἡ δούλη κυρίου: 1
 • Ἡ κατὰ θεὸν: 1
 • Ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις .: 1
 • Ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου: 1
 • Ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου: 1 2
 • Ἡ πηγὴ, ἡ αἰτία, ἡ ῥίζα τῆς θεότητος: 1
 • Ἡγούμενος, ἀρχεμανδρίτης , ἀββᾶς: 1
 • Ἡμιάρειοι: 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἰδιότης ,: 1
 • ἰδιώτης: 1
 • ἰδιώτης, ἄφρων: 1
 • ἰδιοπεριόριστος: 1
 • ἰδιοσύστατος: 1
 • ἰδιουπόστατος: 1
 • ἰσόθεος: 1
 • ἱερά: 1
 • ἱερεῖς: 1
 • ἱνα τὴν κορπίαν ἐκείνην ἴδωσι καὶ θεασάμενοι καταφιλήσωσι τὴν γῆν.: 1
 • ἲνα μὴ κατευτελίξηται τὸ τοῦ ἐπισκόπου ὄνομα καὶ ἡ αὐθεντία: 1
 • ἲνα μήτε τὸ φιλόσοφον ἀκοινώνητον ᾗ, μήτε τὸ πρακτικὸν ἀφιλόσοφον: 1
 • ἴδιον.: 1
 • ἴδιος: 1 2
 • ἴσος: 1
 • ἸΗσοῦς: 1
 • Ἰδιώματα.: 1
 • Ἰδικόν.: 1
 • Ἰουλίῳ τῷ ἐπισκόπῳ Ῥώμης: 1
 • Ἱερὰ στολή, ὡμοφόριον: 1
 • Ἱερόν..: 1
 • Ἱμαν́τια κεχαρισμένα τῷ Θεῷ..: 1
 • Ἴδιον πατρὸς μὲν ἡ ἀγεννησία, υἱοῦ δέ ἡ γέννησις , πνεύματος δὲ ἡ ἔκπεμψις .: 1
 • Ἴδωμεν ... τὴν τῆς ἀρχῆς παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἥν ὁ μέν κύριος ἔδωκεν, οἱ δὲ ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, καὶ οἱ πατέρες ἐφύλαξαν.: 1
 • ἽΙνα ... ̔: 1
 • Ἵνα αὐτὰ ἁγιάσῃ καὶ τελειώσῃ ... καὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ἄρτον σῶμα: 1
 • Ἵνα ... ἁγιάσῃ καὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον σῶμα ἅγιον τοῦ Χριστοῦ σου, κ. τ. λ.: 1
 • ὀνομάζεται: 1
 • ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρεσβυτέρασ Ῥώμης: 1
 • ὁ Θεός: 1 2 3
 • ὁ θειότατος· καὶεὐσεβέστατος ἡμῶνδεσπότης: 1
 • ὁ λαός: 1
 • ὁ μέγας: 1
 • ὁ φίλος: 1
 • ὁ χρηστόσ Ἰωάννης: 1
 • ὁμολογούμενα: 1
 • ὁμοούσια Θεῷ: 1
 • ὁμοούσια πάντα ἄστρα: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3
 • ὁμοούσιον τῷ. Θεῷ: 1
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4
 • ὁμος: 1
 • ὁποίους ἀν εὕρωσιν ἡμᾶς: 1
 • ὅναρ εἶδε τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον σελαγίζον: 1
 • ὅτι: 1
 • Ὁ ἄνθρωπος: 1
 • Ὁ ἱερεύς· Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας.: 1
 • Ὁ ἱερεύς· Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.: 1
 • Ὁ Θεός: 1
 • Ὁ Λόγος ἐνανθρώπησεν, ἲνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν: 1
 • Ὁ βλασφημηθεὶς τοίνυν παρ ̓ αὐτοῦ κύριος ·ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ωὝρισε διὰ τῆς παρούσης ἁγιωτάτης συνόδου, ἀλλότριον εἶναι τὸν αὐτὸν Νεστόριον τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ παντὸς συλλόγου ἱερατικοῦ: 1
 • Ὁ δὲ πατήρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα;: 1
 • Ὁ δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθρωπον εἴληφε τέλειον: 1
 • Ὁ δυσὶ γάμοις συμπλακεὶς μετὰ τὸ βάπτισμα: 1
 • Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο: 1
 • Ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο.: 1
 • Ὁ μονογενὴς υἱὸς , ὁ ὢν: 1
 • Ὁ παράκλητος·, ὅν ἐγὼ πεμψω ὑμῖν παρὰ πατρός ,: 1
 • Ὁ παράκλητος, ὃν ἐγω πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός ,: 1
 • Ὁ πατήρ μείζων μού ἐστιν.: 1
 • Ὁ χορός · Ἄξιον καὶ δίκαιον ἐστὶ προσκύνεῖν Πατέρα: 1
 • Ὁ χορός · Ἔχομεν πρὸ τὸν Κύριον.: 1
 • Ὁμὲνδὴταῦτεἰπὼν ̔ Ρωμαίᾳ γλώττῃ: 1
 • Ὁμοιουσιαστοί: 1
 • Ὁμολόγησις: 1
 • Ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγεννῆσθαι τὸν κύριονἡμῶν πρὸ τῆς ἑνήσεως · μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν μίαν φυσιν ὁμολογῶ.: 1
 • Ὁμοούσιοι.: 1
 • Ὁμοούσιον: 1
 • Ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα: 1
 • Ὁμοούσιος: 1
 • Ὅτανἰδῇς τὸνΚύριοντεθυμένονκαὶκείμενον, καὶτὸνἱερέαἐφεστῶτατῷθύματι, καὶἐπευχόμενον, κ. τ. λ: 1
 • Ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός.: 1
 • Ὅτι ... πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεὸν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ: 1
 • ὐπόστασις: 1
 • ὐτοκέφαλοι: 1
 • ὑλικός: 1
 • ὑπάντη: 1
 • ὑπάντησις τοῦ Κυρίου: 1
 • ὑπὲρ τῶν ἁγίων σου τόπων, οὓς ἐδοξασας τῇ θεοφάνείᾳ τοῦ Χριστοῦ σου, κ.τ.λ.: 1
 • ὑπέλαβον, οἱ δὲ κτίσμα, οἱ δὲ Θεόν.: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7
 • ὑπαπάντη: 1
 • ὑπογονάτιον́: 1
 • ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου: 1
 • ὑποκείμενον,: 1
 • ὑποστάσει: 1
 • ὑποστάσεως: 1
 • ὑποστασις: 1
 • ὑφερμηνεύοντος ἑτέρου, παρεδίδουτὸνλόγοντοῖς τῆς συνόδουπροέδροις.: 1
 • ὔμνος ἑωθινός ,: 1
 • ὕδωρ ῤαντισμοῦ: 1
 • ὕμνος ἑσπερινὸς: 1
 • ὕμνος τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ: 1
 • ὕπαρχοι: 1
 • Ὑμεῖς: 1
 • Ὑπὲρ τῆς ἐνδόξου Σιὼν, τῆς μητρὸς πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν· καὶ ὑπὲρ τῆς κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἁγίας σου καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας .: 1
 • Ὑπόστασις: 1
 • Ὑποστάσεις: 1
 • Ὑποταγὴ τάξεως καὶ ἀξιώματος: 1
 • ὛΩστεἀπὸπόλεως εἰς πόλινμὴμεταβαίνεινμήτεἐπίσκοπονμήτεπρεσβύτερονμήτεδιάκονον: 1
 • Ὕ ́Ενα καὶ αὐτὸν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰ. Χριστὸν τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν, ἐκ ψυχῆς λογικῆς: 1
 • ὝΥμνος ἐσπερινός: 1
 • ὝΥμνος ἑωθινός: 1
 • ὝΩστε δύο μὲν εἷναι πατέρα καὶ υἱὸν, μονάδα δὲ θεότητος ἀδιαίρετον καὶ ἄσχιστον ... μία ἀρχὴ θεότητος καὶ οὐ δύο ἀρχαί, ὅθεν κυρίως καὶ μοναρχία ἐστίν.: 1
 • ὠνόμασεκαὶτὴνἐκπρακτικῆς καὶφυσικῆς καὶθεολογικῆς συνεστῶσανδιδασκαλίαν, δἰἧς τρέφεταιψυχὴκαὶπρὸς τῶνὄντωνθεωρίανπαρασκευάζεται. Καὶτοῦτὸἐστιτὸἐκτοῦῥητοῦἴσως δηλούμενον: 1
 • ὠράριον: 1
 • ὡρα: 1
 • ὡς ἄνθρωπος: 1
 • ὡς θεοὶ τύπον ἔχων ἐν ἀνθρώποις τῷ πάντων ἄρχειν ἀνθρώπων, ἱερέων, βασιλέων, ἀρχόντων: 1
 • Ὠδεῖον: 1
 • Ὠμοφόριον: 1
 • Ὡράριον: 1
 • Ὡς ὁ μύθος ποιεῖ τοὺς γιγάντας: 1
 • Ὡς γὰρ οὐκ ἔστιν ἡ πηγὴ ποταμὸς , οὐδε ὁ ποταμὸς πηγὴ, ἀμφότερα δὲ ἓν καὶ ταὐτόν ἐστιν ὕδωρ τὸ ἐκ της πηγῆς μετεχευόμενον, οὕτως ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς εἰς τὸν υἱὸν θεότης ἀῤῥεύστως καὶ ἀδιαιρέτως τυγχάνει, κ.τ.λ.: 1
 • Ὢ χορὸς ἅγιος, ὢ σύνταγμα ἱερόν, ὢ συναπισμὸς ἀῥῥαγής, ὢ κοινοὶ φύλακες τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων: 1
 • ὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ: 1
 • ῥιζα: 1
 • · Τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις: 1
 • · Τῶν ἐν ἀνατολῇ πάντων γνώμῃ: 1
 • Αἱρετικῆς κακομυθίας ἐπιτομή,: 1
 • Αἴλουρος: 1
 • Αἷμα Χριστοῦ, ποτήριον ζωῆς: 1
 • Αἷμα τίμιον τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶΣωτῆρος ἡμῶν: 1
 • Αὔτη δὲ ἡ φωνὴ καὶ τὸ τοῦ Σαβελλίου κακὸν ἐπανορθοῦται· ἀναιρεῖ γὰρ τὴν ταυτότητα τῆς ὑποστάσεως καὶ εἰσάγει ταλείαν τῶν προσώπων τὴν ἔννοιαν: 1
 • Αγιε Εφραὶμ, βαήθειμοί: 1
 • Αγκυρωτός: 1
 • Αλλ ̓ υἱον ἑαυτὸν ἀληθινὸν εἶναι λέγων τοῦ πάντων κρατοῦντος Θεοῦ, τάχα που καὶ διεσφάλλετο.: 1
 • Ανακεφαλαίωσις: 1
 • Βίος θεωρητικός ,: 1
 • Βῆμα: 1
 • Βαβαὶ, οἷαι παρὰ χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσι: 1
 • Βιβλία ἀναγινωσκόμενα: 1
 • Γενητός: 1
 • Γεννητός: 1
 • Γρηγορίῳ ἑταίρῶ: 1
 • Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ: 1
 • Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν,: 1
 • Δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις·γέγονε: 1
 • Δύο μὲν τῷ εἶναι: 1
 • Δύο φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα ἐν αὐτῷ καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως , ἀμερίστως, ἀσυγχύτως: 1
 • Δεύτεροντοῦ ἔτους σύνοδος γενέσθω τῶν ἐπισκόπων: 1
 • Δι ̓ ἧς πᾶσα πνοὴ πιστεύουσα σώζεταιͅ: 1
 • Διὰ τοῦτο ἀεὶ πατὴρ καὶ οὐκ ἐπιγέγονε: 1
 • Εἰ γὰρ ὀρθῶς ἐλέχγομεν ἄρτι, καὶ τῷ ὄντι θεοῖς μὲν ἄχρηστον ψεῦδος ἀνθρώποις δὲ χρήςιμον, ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει, δῆλον ὅτι τὸ γε τοιοῦτον ἱατροῖς δοτέον, ἰδιώταις δὲ οὐχ ἁπτέον. Δῆλον, ἔφη. Τοῖς ἄρχουσι δὴ τῆς πόλεως , εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προσήκει ψεύδεσθαι ἢ πολεμίων ἢ πολιτῶν ἕνεκα, ἐπ ̓ ὠφελείᾳτῆς πόλεως· τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν οὐχ ἁπτέον τοῦ τοιούτου: 1
 • Εἰκῇ θυσία καθημερινὴ, εἰκῇ παρεστήκαμεν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδεὶς ὁ μετέχων: 1
 • Εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν: 1
 • Εἰς Νίκαιαν: 1 2
 • Εἰς παρθενῶνα: 1
 • Εἰσεδέξατο.: 1
 • Εἴ τιοὐθεοτόκον τὴν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρίς ἐστι τῆς θεότητος .: 1
 • Εἴγε ὁμοούσιοι οἱ τῶν ζώων ψύχαὶ ἡμετέραις: 1
 • Εὐλογημένη ἐν γυναιξίν: 1
 • Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου: 1
 • Εὐλογημένησὺ ἐν γυναιξίν: 1
 • Εὐσέβιος: 1
 • Εὐχίται–ϊ, –ͅϊ: 1
 • Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ: 1
 • Εκ Μαρίας τῆς παρθένον, τῆς θεοτόκου: 1
 • Εκπόρευσις: 1
 • Εκφρασις ναοῦ τῆς Σοφίας: 1
 • Εξαήμερον,: 1
 • Εσκανδάλισε πάθος.: 1
 • Ζήτησις, ψήφισμα, ψῆγος: 1
 • Ζώνη: 1
 • Ημέρα ἀσπασμοῦ,: 1
 • Θόλος.: 1
 • Θεάνθρωπος.: 1
 • Θείανἐντολήν,: 1
 • Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς: 1
 • Θεὸς ἐσταυρώθη δι ̓ ἡμᾶς: 1
 • Θεὸς ἧν ὁ λόγος: 1
 • Θεός: 1 2 3 4
 • Θεός, λόγος , σοφία: 1
 • Θεοπασχῖται.: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Θρόνος: 1
 • Θυσίᾳ προσέρχῃ φρικτῇκαὶἀγιᾴ; ἐσφαγμένος πρόκειταιὁΧριστός.: 1
 • Κύριος ἔκτισέν με: 1
 • Καὶ: 1 2
 • Καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν·: 1
 • Καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.: 1
 • Καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα: 1
 • Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ· γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ· τοῦτ ̓ ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ καὶ φῶς ἐκ φωτὸς, Θεὸν ἀληθινον ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, κ.τ.λ.: 1
 • Καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα πιστεύομεν, τὸ λαλῆσαν ἐν νόμῳ, καὶ κηρύξαν ἐν τοῖς προφήταις καὶ καταβὰν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, λαλοῦν ἐν ἀποστόλοις , οἰκοῦν ἐν ἁγίοις· οὕτως δὲ πιστεύομεν ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐστὶ πνεῦμα ἅγιον, πνεῦμα Θεοῦ, πνεῦμα τέλειον, πνεῦμα παράκλητον, ἄκτιστον, ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ λαμβανόμενον καὶ πιστευόμενον: 1
 • Καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.: 1
 • Καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας.: 1
 • Καὶ τῇ τιμῇ προηγεῖσθαι αυτόν: 1
 • Καθ ̓ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε,: 1
 • Καθὼς γέγραπται· ἅ ὀφθαλμὸς οὐκ εἷδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν: 1
 • Καθημερινῶν: 1
 • Κανών.: 1
 • Κατὰ τὸν ἀνθρώπινον χαρακτῆρα.: 1
 • Κατὰ τῶν Νεστωρίου δυσφημιῶν πενταβίβλος ἀντίῤῥητος: 1
 • Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου: 1
 • Καταξίωσον, κύριε, καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην: 1
 • Κατηχήσεις μυσταγωγικαί: 1
 • Κατηχήσεις φωτιζομένων: 1
 • Κεφάλεια: 1
 • Κεχαριτωμένη: 1
 • Κοινόβιον: 1
 • Κολομβήθρα: 1
 • Κοπιάται: 1
 • Κρήνη: 1
 • Κρότος: 1
 • Κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων: 1
 • Κρυπταί: 1
 • Κτιστολάτραι: 1
 • Λάβωρον: 1
 • Λόγος κατὰ Ἑλλήνων: 1
 • Λόγος κατηχητικὸς ὁ μέγας: 1
 • Λειτουργία,: 1
 • Μὰ τὸν Ἰησοῦν: 1
 • Μέγα: 1
 • Μὴ ἐκ βουλήσεως: 1
 • Μίαν φύσιν προσκυνεῖν, καὶ ταύτην Θεοῦ σαρκωθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος: 1
 • Μόγγος: 1
 • Μακεδονιανοί: 1
 • Μητροπολίτης: 1
 • Μονοφυσίται: 1
 • Νόμους πάλαιτεθνηκότας: 1
 • Ναός: 1
 • Ναῦς: 1
 • Νενίκηκά σε Σολομών: 1
 • Νενίκηκας Γαλιλαῖε: 1
 • Νοῦς, πνεῦμα: 1
 • Ο πατήρ τῆς ὀρθοδοξίας .: 1
 • Οἰκόνομοι: 1
 • Οἱ ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • Οἱ δὲ, διὰ, πονηρίαν, [εἰς τὴν τοῦ κλήρου καταλέγονται τάξιν́̈, καὶ ἵνα μὴ, παροφθέντες , μεγάλα ἐργάσωνται κακά: 1
 • Οἱ περὶ Εὐσέβιον: 1
 • Οἱἀπόστολοικαὶοἰπρεσβύτεροικαὶοἰἀδελφοὶτοῖς ... ἀδελφοῖς. κ.τ.λ.: 1
 • Οἷα Θεοῦ τις οὐράνιος · ἄγγελος.: 1
 • Οἷον κακὸν ἡ Ῥωμαίων τρέφει: 1
 • Οὐ γὰρ οἷμαι οἰκέτην ἔχειν τὸν φιλόχριστον, εἰδότα τὴν χάριν τὴν πάντας ἐλευθερώσασαν: 1
 • Οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.: 1
 • Οὐ δυνατὸν παύσασθει ἀπό σου, ἐὰν μὴ πληροφορήσῃς ἐπιθυμίαν σου: 1
 • Οὐδὲ γὰρ θαυματουργῶν ἦν θαυμαστὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ φαινόμενος ἁπλῶς πολλῆς ἔγεμε χάριτος· καὶ τοῦτο ὁ προφήτης: 1
 • Οὐδὲ γὰρ τότε τοῦτο ἧν, ἀλλ ̓ ἐλευθέρους ἴσως ἐπέτρεπον γίνεσθαι: 1
 • Οὐσία: 1
 • Οὗτός ἐστινἀληθῶς ἀνοίγωνμήτρανμητρός: 1
 • Πάλιν Ἡρωδίας μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωάννου ζητεῖ λαβεῖν.: 1
 • Πάντα ὅσα ἔχει ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, ἐκ τοῦ πατρὸς ἔχει, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι.: 1
 • Πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια: 1
 • Παῦλος: 1
 • Πανάριον: 1
 • Παρακαλῶμεν αὐτὰς, ἀξιῶμεν γενέσθαι προστάτιδας ἡμῶν; πολλὴν γὰρ ἔχουσιν παῤῥησίαν οὐχὶ ζῶσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τελευτήσασαι· καὶ πολλῶ μᾶλλον τελευτήσασαι.: 1
 • Παρεδίδου τὸνλόγον τοῖς τῆς συνόδου προέδροις: 1
 • Πατὴρ, υἱὸς, μονογενης υἱός: 1
 • Πατριάρχης: 1
 • Πελάγιος.: 1
 • Πεμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς: 1
 • Πεντάγλωττος: 1
 • Πεντεκοστή: 1
 • Περὶ ἱερωσύνης: 1 2
 • Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν: 1
 • Περὶ στεφάνων: 1
 • Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ λογ́ου: 1
 • Περὶ τῶν δώδεκα λίθων: 1
 • Περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θεία γραφῇ: 1
 • Περὶ τοῦ βίου τῆς μακαρίας Μακρίνης.: 1
 • Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως μετὰ τῆς ἰδίας ἀδελφῆς Μακρίνης διάλογο;ς: 1
 • Πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν.: 1
 • Πλήρης καὶ τέλειός ἐστιν ὁ πατὴρ, καὶ πλήρωμα θεότητός ἐστιν ὁ Υἱός .: 1
 • Πνευματόμαχοι: 1
 • Ποίημα, κτίσμα ἐξ οὐκ ὄντων.: 1
 • Πολύμορφος: 1
 • Πολλάκις αἱμάτων ῥύσεις ἐξ εἰκόνων γεγόνασι.: 1
 • Πολλῆς συζητήσεως γενομένης: 1
 • Πρὸ χρόνων καὶ αἰώνων: 1
 • Πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ Θεοῦ: 1
 • Πρὸς τὴν δρῦν,: 1
 • Πρὸς τοὺς λέγοντας φύσει καὶ οὐ γνώμῃ πταίειν τοὺς ἀνθρώπους λόγοι πέντε: 1
 • Πρόθεσις.: 1
 • Πρόσληψις: 1
 • Πρόσωπα,: 1
 • Προσκύνησις.: 1
 • Προσκυνεῖταιὡς εκεῖναὄνταἅπερπιστεύεται.: 1
 • Προσφέρομέν σοι τὴν λοφικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν: 1
 • Προσφέρομέν σοι, Δέσποτα, τὴν φοβερὰν ταύτην καὶ ἀναίμακτον θυσίαν: 1
 • Πυργος: 1
 • Ράβδος,: 1
 • Σάκκος,: 1
 • Σὺ δὲ ἡμᾶς ἐποπτεύσις ἄνωθεν ἵλεως, καὶ τὸν ἡμέτερον διεξάγοις λόγον καὶ βίον, κ. τ.λ.: 1
 • Σὺ εἷ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ: 1
 • Σύνοδος ἐδημοῦσα: 1
 • Σύνοδος λῃστρική: 1
 • Σύνταγμακανόνων: 1
 • Σύσσωμος καὶσύναιμος αὐτοῦ.: 1
 • Σῶμα: 1
 • Σῶμα ἅγιον: 1
 • Σῶμα Χριστοῦ: 1
 • Σαρᾶς ἀπό: 1
 • Σκευοφυλάκτιον, διακονικόν: 1
 • Στοαὶ βασιλικαί: 1
 • Στοιχάριον, στιχάριον: 1
 • Συνάφεια: 1
 • Τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, τὰ ἄδυτα, ἱερατεῖον,: 1
 • Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις: 1
 • Τὰ ἐγκαίνια: 1
 • Τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς: 1
 • Τὰμυστικὰσύμβολα... μένειἐπὶτῆς προτέρας οὐσίας καὶτοῦσχήματος καὶτοῦεἴδους, καὶὁρατάἐστικαὶἁπτὰ, οἶακαὶπρότερονἧν.: 1
 • Τὰς φαύλας αὐτοῦ καὶ βεβήλους καινοφωνίας .: 1
 • Τέλειον ἄνθρωπον εἴληφε: 1
 • Τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον Τριάδα, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ωὟͅ πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς · αἰῶνος τῶν αἰώνων.: 1
 • Τὴν παρθένον Μαρίαν ἱκετεύουσα βοηθῆναι: 1
 • Τί ἐμοὶ καὶ σοἰ, γύναι: 1
 • Τί γὰρ ἄλλο τὸ ἐν κόλποις σημαίνει, ἣ τὴν γνησίαν ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ υἱοῦ γέννησιν;: 1
 • Τί περὶ τοῦ νεὼ φύσουσι, τοῦ παρ ̓ αὐτοῖς, τρίτον ἀνατραπέντος , ἐγειρομένου δὲ οὐδὲ νῦν: 1
 • Τὸ γύναιον.: 1
 • Τὸ γεννώμμενον [ἐκ σοῦ: 1
 • Τὸ κυριώτατον: 1
 • Τὸ μέγα θαῦμα τῆς οἰκουμένης: 1
 • Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνοματί μου.: 1
 • Τὸ ποίημα ἔξωθεν τοῦ ποιοῦντός ἐστιν ... ὁ δὲ υἱὸς ἴδιον τῆς οὐσίας γέννημά ἐστι· διὸ καὶ τὸ μὲν ποίημα οὐκ ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι, ὅτε γὰρ βούλεται ὁ δημιουργὸς ἐργάζεται, τὸ δὲ γέννημα οὐ βουλήσει ὑπόκειται, ἀλλὰ τη̈̑́ς οὐσίας ἐστὶν ἰδιότης .: 1
 • Τὸν μέντοι Κώσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς, μετὰ τὸν τῆσ Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην: 1
 • Τότεἔδοξετοῖς ἀποστόλοις καὶτοῖς πρεσβυτέροις σὺνὃλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ: 1
 • Τῆς ἁγίας καὶφρικωδεστάτης προκειμένης θυσίας: 1
 • Τῆς δευτέρας ἐνδόξου καὶ φοβερᾶς αὐτοῦ παρουσίας: 1
 • Τῆς θεοτόκου: 1
 • Ταύτης δὲ τῆς ἀρίστης φιλοσοφίας ἤρξατο, ωὝς τινες λέγουσιν, Ἡλίας ὁ προφήτης καὶ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής: 1
 • Ταχυγράφοι: 1
 • Τινὲς: 1
 • Τούτῳ τῷ σωτηριώδει: 1
 • Τοῦτο γὰρ ποιεῖτε φησὶν, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Οὐκ ἄλλην θυσίαν, καθάπερ ὁ ἀρχιερεὺς τότε, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ποιοῦμεν; μᾶλλον δὲ ἀνάμνησιν ἐργαζόμεθα θυσίας: 1
 • Τοῦτο οὐ μικρὸν μῶμον Κυρίλλῳ, καὶ τῇ τῶν Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ εἰργάσατο: 1
 • Τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ προσκυνοῦμεν· τοὺς δὲ μάρτυρας , ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως , κ. τ. λ: 1
 • Τρία κεφάλαια: 1
 • Τρία συγγέγραψε βιβλία κατὰ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων καὶ κατὰ τῆς εὐαγοῦς τῶν Χριστιανῶν θρησκείας: 1
 • Τρόποι ὑπάρξεως: 1
 • Τρώγομενγὰραὐτοῦτὴνσάρκακαὶπίνομεναὐτοῦτὸαἷμα, κοινωνοὶγινόμενοιδιὰτῆς ἐνανθρωπήσεως καὶτῆς αἰσθητῆς ζωῆς τοῦλόγουκαὶτῆς σοφίας. Σάρκαγὰρκαιαἷμαπασᾶναυτοῦτὴνμυστικὴνἐπιδημίαν: 1
 • Τρεῖς ὑποστάσεις: 1
 • Τρεπτὸς φύσει ὡς τὰ κρίσματα: 1
 • Τροπικοί: 1
 • Υἱόν: 1
 • Φύσει.: 1
 • Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης: 1
 • Φαλλοβατεῖς: 1
 • Φεύγει πανταχοῦ τὸ λέγειν, τὴν ἔνωσιν, ἀλλ ̓ ὀνομάζει τὴν συνάφειαν, ωὝσπερ ἐστιν ὃ ἔξωθεν: 1
 • Φελώνιον, φαιλώνιον: 1
 • Φθαρτολάτραι: 1
 • Φιλόδακρυ: 1
 • Φυσιολογεῖν ἐμαυτῷ οὐκ ἐπιτρέπω: 1
 • Φωτιστήρια,: 1
 • Φωτιστής: 1
 • Χαῖρε, κεχαριτωμένη·ὁκύριος μετὰσοῦ, εὐλογημένησὺἐνγυναιξίν: 1
 • Χαριτισμοῦ, εύαγγελισμοῦ, ἐνσαρκώσεως: 1
 • Χειροτονία, καθιέρσις: 1
 • Χορός, βῆμα,: 1
 • Χρίσμα: 1
 • Χριστὸν φιλοσοφία, ἡ ὑψηλή φιλος: 1
 • Χριστοῦ βασιλείας ἔδοξεν ἄν τις φαντασιοῦσθαι εἰκόνα, ὄναρ τ ̓ εῖναι ἀλλ ̓ οὐχ ὕπερ τὸ γινόμενον: 1
 • Χριστοῦ βασιλείας ἔδοξενἄντις φαντασιοῦσθαιεἰκόνα, ὄναρτ̓εἷναι ἀλλ’ οὐχ ὕπαρ τὸ γινόμενον: 1
 • Χρονικῶν κανόνων παντοδαπὴ ἱστορία: 1
 • Χωρεπίσκοποι: 1
 • Ψηφίσματι κοινῷ ὁμοῦ πάντων κλήρου τε φημὶ καὶ λαοῦ: 1
 • Ψυχὴ ἄλογος: 1
 • Ψυχὴ, ἐνθύμησις, πνεῦμα: 1
 • α: 1
 • αἴγ: 1
 • αἴγυπτος: 1
 • αὐθεντίᾳ: 1
 • αὐτόθεος: 1 2
 • αὐτόθεος ,: 1
 • αὐτός: 1
 • αὐτοκίνητον: 1
 • αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, παν́τες οὕτω πιστεύομεν, οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύουσιν, ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτω πιστεύοντι, κ.τ.λ.: 1
 • αδελφαί: 1
 • βίος πρακτικός: 1
 • βαπτιζομένων: 1
 • βασιλεὺς καὶ ἱερεύς εἰμι: 1
 • βασιλεύς: 1
 • βοηθῆσαι: 1
 • βοσκοί: 1
 • γέγραπται: 1
 • γύναι: 1
 • γῆ: 1
 • γενέθλια: 1 2
 • γενέθλιον: 1
 • γεννηθείς: 1
 • γεννησία, γέννησις,: 1
 • γεννητός: 1
 • γιάσῃ καὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ἂρτον τοῦτον σῶμα ἂγιον τοῦ Χριστοῦ σου.: 1
 • γναφεύς: 1
 • γνωρίζομεν: 1
 • γνωριζόμενον: 1
 • γνωριστικαὶ ἰφιότητες,: 1
 • γονυκλίνοντες: 1
 • γυμναστικῶς: 1 2
 • δέχεσθαι: 1
 • δήλωσις καὶ ἀλήθεια: 1
 • δίπτυχος: 1
 • δόξα θεοῦ: 1
 • δύο φύσεις: 1
 • δαιμόνια: 1
 • δεύτερος Θεός: 1
 • δηλῶν ἔλεγεν· ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.: 1
 • δηλοῖ μὴ εἶναι αὐτὸν κτίσμα, ἀλλὰ γέννημα τοῦ πατρός · ξένον γάρ ἐπὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ τὸ λέγεσθαι κτίσμα. Τὰ γὰρ πάντα ἐκτίσθησαν ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ, ὁ δὲ υἱὸς μόνος ἐκ τοῦ πατρὸς ἀϊδίως ἐγεννήθη· διὸ πρωτότοκός ἐστι πάσης κτίσεως ὁ Θεὸς λόγος ·, ἄτρεπτος ἐξ ἀτρέπτου.: 1
 • διὰ θεὸν καὶ θρησκείαν ἣν ἐπῄνεσεν: 1
 • διὰ τὸ εἷναι αὐτὴν: 1
 • διάκονος: 1
 • διὸ λέγει: 1
 • διαίρεσις: 1
 • διπτυχα νεκρῶν: 1
 • δογματικῶς: 1
 • δογματικῶς.: 1
 • δουλείᾳ: 1
 • εἰ μή τις εἴεται τοὺς κολλοὺς καὶ τοὺς τυφλοὺς ιάσασθαι, καὶ δαιμονώντας ἐφορκίζειν ἐν Βηθσείδᾳ καὶ ἐν Βηθανίᾳ ταῖς κώμαις τῶν μεγίστων ἔργων εῖναι: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰκονόστασις: 1
 • εἰλέω: 1
 • εἰς: 1 2
 • εἰς ἑαυτὸν καὶ περὶ ἐπισκόπων: 1
 • εἰς ἔργα αὐτοῦ: 1
 • εἰς τὴν πόλιν: 1
 • εἰς τὴν πόλιν.: 1
 • εἰς τὸν Ὄρθρον: 1
 • εἴλητον,: 1
 • εἴπομεν μονογάμους καθίστασθαι: 1
 • εἶτα κλίνας τὸν αὐχένα λέγει·: 1
 • εἷς ἐστιν ἐκ πνεύματος καὶ φυχῆς καί σώματος ,: 1
 • εὐδοκίας: 1
 • εὐλόγησον: 1
 • εὐχη–ΐ,–ͅϊ: 1
 • εαραὶ διατάξεις: 1
 • ζώνη: 1
 • θεάνθρωπος: 1 2
 • θείανβούλησιν: 1
 • θεόθενἐμπνευςθεῖσα: 1
 • θεοδόχος: 1
 • θεοπάτωρ: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3 4
 • θεοφόρος,: 1
 • θεοφανία: 1
 • θηρία.: 1
 • θησαυρὸς ἀτίμητος: 1
 • θυσιαστήριον, ἁγία τράπεζα: 1
 • ιτούμενος ἡμῖν ἁμαρτημάτων ἄφεσιν, αίωνίου τὲ βασιλείας ἀπόλαυσιν.: 1
 • κένωσις: 1
 • κίδαρις: 1
 • κόγχη: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ ὁρᾶσθαι, ἕν δὲ τῷ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀδιαίρετον εἶναι τὸ ἀπαύγασμα αὐτοῦ: 1
 • καὶ σώματος: 1
 • καὶ σώματος, ὁμοιούσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὀμοούσιον τὸν αὐτὸν ἠμῖν κατὰτὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἠμῖν χωρὶς ἁμαρτίας.: 1
 • καί: 1
 • καθολική: 1
 • καινὴ κυριακή: 1
 • κανονιζόμενα: 1
 • κανονικὰ βιβλία τῆς καινῆς καὶ παλαιᾶς διαθήκης .: 1
 • κανονικά: 1
 • κατ ̓ ἀντίφρασιν: 1
 • κατ ̓ εὐδοκίαν: 1
 • κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα: 1
 • κατὰ τὴν θεότητα: 1
 • κειμηλιάρχαι: 1
 • κηρύττομεν.: 1
 • κιβώριον: 1
 • κληρικοὶ μαρτυρίων,: 1
 • κοίμησις,: 1
 • κοινὴ ἔκδοσις: 1
 • κοινός βίος: 1
 • κρότος: 1
 • κρύψις: 1
 • κρᾶσις, σύγχυσις ,: 1
 • κρούω: 1
 • κτίσις: 1
 • κτῆσις: 1
 • κτιστόν: 1
 • κυριακὴ τῶν ἁγίων πάντων μαρτυρησάντων: 1
 • κυριακήτῆς ὀρθοδοξίας: 1
 • λάβουρον: 1
 • λάτρης: 1
 • λάφυρον: 1
 • λέγει: 1
 • λέγει τὴν ψυχὴν συνδημιουργεῖσθαιτῷ σώματι: 1
 • λόγοι θεολογικοί: 1
 • λόγοιστηλιτευτικοί: 1
 • λόγος: 1 2 3
 • λαός: 1
 • λαύραι: 1
 • λαῦρα: 1
 • λαβεῖν: 1
 • λείψανα: 1
 • λεώς: 1
 • λεῖτος: 1
 • λειτουργία: 1 2
 • λειτουργίαι: 1
 • λειτουργίατῶνκατηχουμένων: 1
 • λειτουργίατῶνπιστῶν: 1
 • λειτουργεῖν: 1
 • λειτουργοὶ Θεοῦ.: 1
 • λειτουργοί.: 1
 • λιτανεῖαι: 1
 • λογικὴ λατρεία: 1
 • λογοπάτηρ: 1 2
 • μὰ τὸν Δία: 1
 • μάνδρα: 1
 • μέν τῶν εἴσω τῆς ἐκκλησίας, ἐγὼ δὲ τῶν ἐκτὸς ὑπὸ θεοῦ καθεσταμένος ἐπίσκοπος ἅν εἴην: 1
 • μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτοῖς μετὰ χειροτονίαν ἀγάμοις οὗσιν ἔτι ἐπὶ γάμον ἔρχεσθαι: 1
 • μή τις τῶν κατηχουμένων, μή τις τῶν ἀκροωμένων, μὴ τις τῶν ἀπίστων, μή τις τῶν ἑτεροδόξων: 1
 • μήν: 1
 • μήτηρ Ἰησοῦ: 1
 • μήτηρ τοῦ κυρίου: 1
 • μία σεσαρκωμένη φύσις τοῦ λόγου. Ὁ Ωεὸς λόγος, ἑνωθεὶς σαρκὶ καθ ̓ ὑπόστασιν, ἐγεν́ετο ἄνθρωπος·, συνήφθη ἀνθρώπῳ. Μία ἤδη νοεῖται φύσις μετὰ τὴν ἕνωσιν, ἡ αὐτοῦ τοῦ λόγου σεσαρκωμένη. Ἡ τοῦ κυρίου σάρξ ἐστιν ἰδία τοῦ Θεοῦ λόγου, οὐχ ἑτέρου τινὸς παρ ̓ αὐτόν.: 1
 • μία φύσις: 1
 • μία φύσις τοῦ Θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη: 1
 • μία φύσις τοῦ Θεοῦλόγου σεσαρκωμένη: 1
 • μίας φύσεως καὶ οὐσίας ,: 1
 • μία, φύσις: 1
 • μόνη: 1
 • μόνον: 1
 • μόνος: 1
 • μύησις: 1
 • μᾶλλον δούλευε: 1
 • μᾶλλον χρῆσαι: 1
 • μῆτερ: 1
 • μῖν δὲ τὸ μέγα πρᾶγμα καὶ ὄνομα, Χριστιανούς καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι.: 1
 • μαθεῖν γράμματα: 1
 • μακάριος: 1
 • μαντέων τε τοῖς αρίστοις χρώμενος, αὐτός τε ὤν οὐδαμῶν ἐν τῇ τέχνῃ δεύτερος: 1
 • μαρτύρια: 1
 • μαρτύρια,: 1
 • μεμερισμένας καθ ̓ ἑαυτάς: 1
 • μεμνημένοι.: 1
 • μενοῦνγε: 1
 • μετουσίωσις: 1
 • μηδε ̀ἀνὴρ, ἀλλ ̓ ἀνθρωπίσκος εὐτελής .: 1
 • μηναῖα: 1
 • μηνολόγια: 1
 • μισέω: 1
 • μονάδα ἐν τριάδι, καὶ τριάδα ἐν μονάδι προσκύνουμένην.: 1
 • μονάζειν: 1
 • μοναστήριον: 1
 • μοναχός: 1
 • μονογενής: 1
 • μορφὴ Θεοῦ: 1
 • μυστήριον: 1
 • μωρία: 1
 • νέαν Ῥώμην: 1
 • νίκα;: 1
 • νόθα: 1
 • νόμος νεαρός: 1
 • ναὸς: 1
 • ναός: 1
 • ναῦς: 1
 • ξενῶνες: 1
 • ξενοδοχεῖα: 1
 • ξρῆσις: 1
 • οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς: 1
 • οἰκομενικὸς πατριάρχης: 1 2
 • οἰκουμένη: 1
 • οἱ ἀπὸ τῆς Γαλατῶν χώρας ἐρχόμενοι: 1
 • οἱ ἐκτός: 1 2
 • οἱ ἐχθροὶ: 1
 • οἱ εἴσω: 1 2
 • οἷά τις κοινὸς ἐπίσκοπος ἐκ θεοῦ δακεσταμένος , συνόδους τῶν τοῦ θεοῦ λειτουργῶν συνεκρότει: 1
 • οὐ γὰρ αὐτὸ τί ἐστιν ἑαυτῷ ὁμοούσιον, ἀλλ ̓ ἕτερον ἑτέρῳ: 1
 • οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματοσ Ἁβραὰμ ἐπιλαμβάνεται: 1
 • οὐ γὰρ πρὸς ἀνατολὰς τὸ θυσιαστήριον, ἀλλὰ πρὸς δύσιν ὁρᾷ: 1
 • οὐ δύναται εῖναι ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ: 1
 • οὐ δοκεῖν, ἀλλ ̓ εἶναι χρηστός: 1
 • οὐδὲν ἀκοῆς ἄξιον: 1
 • οὐκ ἀπ ̓ ἀνθρώπου, οὐδὲ δι ̓ ἀνθρώπου,: 1
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ, ἤτοι κτισθῇ: 1
 • οὐρανόθεν κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5
 • οὐσίαι: 1 2
 • οὐσίαν: 1
 • οὔτε ἄνθρωπος ὅλος , οὔτε θεὸς, ἀλλὰ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μίξις: 1
 • πάνδεκται: 1
 • πάντες: 1 2
 • πάπας: 1
 • πάπας,: 1
 • πάππας: 1
 • πέμψω: 1
 • πέντε μῆνες: 1
 • πήχεων: 1
 • πὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί: 1
 • πώγων: 1
 • πανάριον, εἴτ ̓ οὖν κιβώτιον ἰατρικὸν καὶ θηριοδηκτικόν: 1
 • παννυχίδες.: 1
 • παράκλητος: 1
 • παραβάλλειν τὴν ζωήν: 1
 • παραπλήσιον μὲν, ἀλλ ̓ οὐχ ὁμοούσιον τῷ Θεῷ: 1
 • παρασκευή, πάσχα σταυρώσιμον, ἡμέρα τοῦ σταυροῦ.: 1
 • παρθένῳ κινδυνευούσῃ: 1
 • παρθένοι συνείσακτοι: 1
 • παρθενία: 1
 • πατέρα τε καὶ πατριάρχην Κελεστῖνον τὸν τῆς μεγαλοπόλεως Ρώμης: 1
 • πεντάγλωττος: 1
 • πεντήκοντα καὶ διακοσίων ἀριθμόν: 1
 • πεντεκοστή, ἡμέρα τοῦ Πνεύματος: 1
 • περὶ ἑαυτοῦ: 1
 • περὶ ἱεροσύνης: 1
 • περὶ ὑποταγῆς: 1
 • περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ λόγου: 1
 • περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ λόγου: 1
 • περὶ τῶν ἑτέρων: 1
 • περιστήριον: 1
 • περιχώρησις: 1 2 3 4 5
 • περιχωρέω: 1
 • περιχωρεῖν: 1 2
 • πηγή: 1
 • πιστὸς ὁ λόγος: 1
 • πνεύματα: 1
 • πνευματικά: 1
 • ποίησον: 1
 • ποιητός: 1
 • πονηρίας: 1
 • πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς: 1
 • πρός·: 1
 • πρόσληψις: 1
 • πρόσωπον: 1 2
 • πρόχειρον τῶν νόμων: 1
 • πρᾶξις: 1
 • πραγμάτων: 1 2
 • πρεσβύτερος: 1
 • προσλαμβάνω: 1
 • πρωτόκτιστος: 1
 • πρωτόπλαστος: 1
 • πρωτότοκον εἰπὼν: 1
 • πρωτότοκος: 1 2 3
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1 2
 • πρωτότοκος ,: 1
 • πτωχοτροφεῖα, νοσοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα: 1
 • σάρκωσις: 1
 • σάρξ: 1 2
 • σάρξ ἐγένετο: 1
 • σὺν: 1
 • σύγκρασις: 1 2
 • σύγχυσις τῶν φύσεων: 1
 • σύνοδοι ἐνδημοῦσαι: 1
 • σύνοδος ἐνδημοῦσα: 1
 • σύνοδος οἰκουμενική: 1
 • σύνοδος πενθέκτη: 1
 • σῆμα: 1
 • σῶμα: 1
 • σῶμα ἀνθρώπινον: 1
 • σῶμα ἀνθρώπου: 1
 • σημείῳ, τῶ ἀληθινῷ ἐλέγχῳ τῶς ἀνδρίας , τήν πόλιν ὑμῶν ἀπὸ ζυγοῦ τοῦ τυράννου διασωθεῖσαν ἐλευθέρωσα, κ. τ. λ.: 1
 • σοφία: 1 2
 • σπεύδειν ἁπανταχόθεν τοὺς ἐπισκόπους ·γράμμασι τιμητικοῖς προκαλούμενος: 1
 • στίχοι: 1
 • στίχοι —: 1
 • σταυροφανεία: 1
 • στοὰ βασίλειος ,: 1
 • συγγενεῖς: 1
 • συν ἐπισκόποις: 1
 • συνάφεια: 1
 • συνήγορος: 1
 • συνείσακτος: 1
 • συνυπόστατος: 1
 • σχέσις: 1
 • σχετική ἕνωσις: 1
 • τὰ ἐκτός: 1
 • τὰ εἴσω: 1
 • τέλειος ἄνθρωπος: 1
 • τὸ ὄν, τὸ ὑποκείμενον: 1
 • τὸ γύναιον: 1 2
 • τὸ εἷναι ἴσα Θεῷ: 1
 • τὸ εἷναι ἴσον Θεῷ: 1
 • τὸ θύειν ἱερεῖα—ἐκωλύθη παρὰ τοῖν ἀδελφοιν, ἀλλ̓ ̓ οὐ τὸ λιανωτόν: 1
 • τὸ κύριον καὶ ζωοποιὸν, τὸ σύνθρονον σοὶ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ, καὶ τῷ μονογενεῖ σου Υίῷ, τὸ συμβασιλεῦον, τὸ ὁμοούσιόν τε καὶ συναίδιον: 1
 • τὸ πνεῦμα ἅγιον: 1
 • τὸν κ́ολπον τοῦ πατρός: 1
 • τόπαρχοι: 1
 • τῆς ἐκκλησίας: 1
 • τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπου: 1
 • τῶμ εἴσω: 1
 • τῶν ἁγίων καὶ μαρτύρων: 1
 • τῶν ἐκτὸς τῆς ἐκκλησίας: 1
 • τῶν καθ ̓ ἡμᾶς σοφῶν οἱ μὲν ἐνέργειαν τοῦτο: 1
 • τῶν κατὰ την οἰκουμένην ἐκκλησιῶν τὴν ἡγεμονίαν: 1
 • τῶν παλαιῶν τινὰς λογίους καὶ ἐπιφανεῖς ἐπιστόπους καὶ συγγραφεῖς: 1
 • τῷ ὑμετέρῷ συνθεράποντι: 1
 • τῷ Θεῷ τὸ πατὴρ, ἳνα μὴ καὶ τρεπτὸς εἶναι νομισθῇ. Εἰ γὰρ καλὸν τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα, οὐκ ἀεὶ δὲ ἦν πατὴρ, οὐκ ἀεὶ ἄρα τὸ καλὸν ἦν αὐτῷ: 1
 • τῷ σημείῳ: 1
 • ταφέντα: 1
 • τζάνζαλον: 1
 • τοὺς ἀρχομένους ἅπαντας ἐπεσκόπει: 1
 • τοὺς πρεσβυτέρου· οὕτως εκάλεσε· τότε γὰρ τέως ἐκοινώνουν τοῖς ὀνόμασι: 1
 • τούτῳ: 1
 • τοῖς ἔργοις: 1
 • τοῦ ὑποκειμένου.: 1
 • τοῦ Παμφίλου: 1
 • τοῦ λαοῦ: 1
 • τοῦ σώματος: 1
 • τοιοῦτοι καὶ αὐτοὶ γίνονται: 1
 • τρόπος ὑπάρξεως .: 1
 • τρόπος·ἀποκαλύψεως: 1
 • τριὰς: 1
 • τριακοσια μυριάδα ἔπων,: 1
 • τρισχιλίους φόλεις: 1
 • υἱός: 1
 • υἱοὶτῆς ἀδελφῆς: 1
 • υἱοπάτηρ: 1
 • φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῇν ἐν Χριστῷ διὰ παντός́̈: 1
 • φύσεως: 1
 • φύσιν ἀνθρώπου εἴληφε,: 1
 • φύσις: 1 2 3 4
 • φύσις,οὐσία: 1
 • φθαρτός: 1
 • φοβερά: 1
 • φυσικὴ ἕνωσις: 1 2
 • χάρις: 1
 • χαῖρε: 1
 • χειροθεσία: 1 2
 • χορός: 1
 • ψυχὴ λογική: 1
 • ψυχῆ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |