« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • δεξιᾴ: 1
 • καὶ οὐ τυχόν: 1
 • ποιήσαντος τοῦ Θεοῦ ὄπερ ἐβούλετο: 1
 • ἀβύσσου πηγῶν κάτωθεν καθαρῶν: 1
 • ἀβύσσου πηγῶν κάτωθεν, καὶ καθ’ ὥραν γεννημάτων, κ.τ.λ.: 1
 • ἀγγέλλω: 1 2
 • ἀδελφοκτονία,: 1
 • ἀεὶ: 1
 • ἀεὶ ὤν: 1
 • ἀθανασίᾳ: 1
 • ἀθριξίᾳ: 1
 • ἀκλινῆ: 1
 • ἀκολασταίνοντι: 1
 • ἀλλὰ τοῦτο γενόμενος: 1
 • ἀμέτοχα κενοῦ: 1
 • ἀνάπαυσιν: 1
 • ἀναγκαῖον ἡγησάμην: 1
 • ἀναγράφουσι: 1
 • ἀναγωγῆς ψυχῶν: 1
 • ἀνακύπτεσθαι: 1
 • ἀναλάμψει: 1
 • ἀναληψει: 1
 • ἀναπήρωσις: 1
 • ἀναπλήρωσις: 1
 • ἀνατάξασθαι,: 1
 • ἀνδρομανία: 1
 • ἀνδροφονία: 1
 • ἀνούσιος: 1
 • ἀντὶ τῶν πατρῶν: 1
 • ἀντίληψις: 1
 • ἀντίψυχον: 1
 • ἀντιτύπων: 1
 • ἀπέστησε: 1
 • ἀπὸ τοῦ ὄρους: 1
 • ἀπόγονον μὲν λοιποῖς: 1
 • ἀπόλυσις: 1
 • ἀπατᾶν ἑαυτούς: 1
 • ἀπειθεῖ πονηρά: 1
 • ἀπειθεῖ πονηρία: 1
 • ἀπληξίᾳ: 1
 • ἀποκατασταθείς: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1
 • ἀποσπᾶν: 1
 • ἀποσπᾷ: 1
 • ἀποστόλων γενόμενος μαθητης: 1
 • ἀποσταυρωθῆναι: 1
 • ἀποστερηθῆναι: 1
 • ἀπωθεῖ: 1
 • ἀρκούμενος τούτοις: 1
 • ἀρκουμένους τούτους: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀσώματον ὕλην: 1
 • ἀσθήσεται: 1
 • ἀσπάζεται: 1 2
 • ἀσχημάτιστος: 1
 • ἀφ’ οὗ: 1
 • ἀφιλοξενίαν: 1
 • ἀχώρητος καὶ ἀκατάληπτος: 1
 • ἁγνίζετε: 1 2
 • ἁγνίζηται: 1 2
 • ἄὸικος καὶ παράνομος: 1
 • ἄγγελος: 1
 • ἄκμων: 1
 • ἄκτων: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • Ἀβραάμ: 1
 • Ἄβραμ: 1
 • ἐβουλόμην: 1
 • ἐγεννήθη: 1
 • ἐγεννήθησαν: 1
 • ἐγκέφαλον ἐξεπτύκασιν: 1
 • ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία: 1
 • ἐδυνάμην: 1
 • ἐκ προσώπου: 1
 • ἐκ τῆς ἐπιστροφῆς: 1
 • ἐκδεξάμενος: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκλίπητε: 1
 • ἐκλεξάμενος: 1
 • ἐκρίπτω: 1
 • ἐκριμαῖον: 1
 • ἐκτράπητε: 1
 • ἐκτρώματι: 1
 • ἐλλιπεῖν: 1
 • ἐν ῥαφαῖς: 1
 • ἐν γραφαῖς στεφάνους: 1
 • ἐν δοκῷ: 1
 • ἐν μηδενί: 1
 • ἐν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις καὶ ἀρχαίοις ἀντιγράφοις: 1
 • ἐν πλήθει: 1
 • ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι: 1
 • ἐν τοῖς ἀρχαίοις: 1
 • ἐν τοῖς ἀρχείοις: 1
 • ἐνδόξως: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνεργῶς: 1
 • ἐνθύμημα: 1
 • ἐνσώματον: 1
 • ἐντελέχεια: 1
 • ἐνυποστάτου: 1
 • ἐξ ἀγῶνος: 1
 • ἐξ ἀγῶνος σύμπηξις: 1
 • ἐξ ἀποῤῥοίας: 1
 • ἐξ ὁρμῆς: 1
 • ἐξ ὦν: 1
 • ἐξισοῦσθαι: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐπὶ τὸ ὄρος: 1
 • ἐπί: 1 2 3
 • ἐπίδειξις ἀποστολικοῦ κηρύγματος: 1
 • ἐπίσημον: 1 2
 • ἐπίσταμαι αὐτός: 1
 • ἐπ’ ἀριστερᾷ: 1
 • ἐπ’ αὐτῶν: 1
 • ἐπ’ αὐτοῦ: 1
 • ἐπεί: 1
 • ἐπείρασαν: 1
 • ἐπιλογὴ: 1
 • ἐπινομή: 1
 • ἐπιπλοκὴ: 1
 • ἐπιστάμενον: 1
 • ἐπισταμένων: 1
 • ἐποίησαν: 1
 • ἐσκήνωσεν: 1
 • ἐφ’ οὗ: 1
 • ἑαυτούς: 1
 • ἑξαιώνιος: 1
 • ἑορτή: 1
 • ἓρμαιον: 1
 • ἔγερσιν: 1
 • ἔθη: 1
 • ἔθνη: 1
 • ἔλιπον: 1
 • ἔλπιδος: 1
 • ἔννοια: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔπαύλιδος: 1
 • ἔπαθεν: 1
 • ἔτι γάρ: 1
 • ἔφυγε: 1
 • ἔχει: 1
 • ἔχειν: 1
 • ἕν: 1
 • ἡ δύμανις τῆς ἀναγεννήσεως εἰς Θεόν: 1
 • ἡ εἰπήνη: 1
 • ἡμεδαπῆς: 1
 • ἣν: 1
 • ἤ: 1 2 3
 • ἤ : 1
 • ἰάματα: 1
 • ἰδέαι: 1
 • ἰκανωτάτη: 1
 • ἱερουργέω: 1
 • ἱκανωτέραν ἀρχαιότητα: 1
 • ἱμάτια: 1
 • ἵνα ὁ ἄνθρωπος τὸν λόγον χωρήσας: 1
 • ὀνειροπομπούς: 1
 • ὁ ὢν: 1
 • ὁμοιόκωλος: 1
 • ὁμοιομερής: 1
 • ὃς: 1
 • ὄνον: 1 2 3
 • ὄφις: 1
 • ὅπως ἂν ἔλθωσιν: 1
 • ὅση δύναμις αὐτῷ,: 1
 • ὅταν μου: 1
 • ὅταυ πον: 1
 • Ὃτι δὲ ἡ τῶν τριάκοντα ἐτῶν ἡλικία ἡ πρώτη τῆς διαθέσεώς ἐστι νέας: 1
 • ὑμᾶς: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπέρ: 1
 • ὑπέστησε: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπ’ αὐτῆς: 1
 • ὑποστήσαντι: 1
 • ὑποταγήσῃ: 1
 • ὑστέρημα: 1
 • ὕμνοι: 1
 • ὠμογέροντας: 1
 • ὡς ἄνθρωπος: 1
 • ὦ οὑτος: 1
 • ὧ: 1
 • ᾗ: 1
 • ᾧ ἐὰν βούλητας ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι: 1
 • ᾽Αβρασάξ: 1
 • ᾽Αγάπη: 1
 • ᾽Αλήθεια: 1
 • ᾽Απριλλίων: 1
 • ᾽Ατη: 1
 • ᾽Αφροδίτης γοναι: 1
 • ᾽Ελωείμ: 1
 • ᾽Επὶ τοῦ ὄρους: 1
 • ᾽Ημελάπης: 1
 • ᾽Ησαίου: 1
 • ᾽Ιησοῦν: 1 2
 • ᾽Ιησοῦς: 1 2 3 4 5
 • ῞Ολον: 1
 • ῥεπούδιον: 1
 • Α: 1
 • Αἰών: 1
 • Αἱμυλίους: 1
 • Αὐτὸς γὰρ ἡμῶν: 1
 • Γειόρα: 1
 • Γηόρα: 1
 • Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης: 1
 • Εὐχαριστία: 1
 • ΕΙ: 1
 • ΕΥΑΝΘΑΣ: 1
 • Η: 1
 • Θεόφορος: 1
 • Θεοῦ: 1 2
 • Ι: 1
 • Καὶ φευκτοῦ θανάτου: 1
 • Κυρίου: 1
 • Λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • Λόγος προφοικός: 1
 • ΛΑΤΕΙΝΟΣ: 1
 • ΛΛ: 1
 • Λητώ: 1
 • Μ: 1
 • Μαίων: 1
 • Μετὰ δόγματος ὀρθοῦ: 1
 • Ξ: 1
 • Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο: 1
 • Οὐλαμλοὺζ: 1
 • Ορον: 1
 • Πᾶς βασιλεὺς δίκαιος ἱερατικὴν ἔχει τάξιν: 1
 • Πολιτευσώμεθα: 1
 • Σάῤῥα: 1
 • Σάρα: 1
 • Σαβαώθ: 1
 • Σιγή: 1
 • Στῆθι ὡς ἄκμων τυπτόμενος: 1
 • Σωτήρ: 1 2 3
 • Τ: 1
 • Τὰ δὲ τρίτα περὶ τὸν τρίτον: 1
 • ΤΕΙΤΑΝ: 1
 • Τριέσπερον: 1
 • Χρειστός: 1
 • Χριστὸς: 1
 • Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ:: 1
 • Ω: 1 2
 • α: 1 2 3 4 5 6 7
 • αἰών: 1
 • αἰῶνι: 1
 • αἰσθήσεται: 1
 • αἰσθητὰ καὶ ἀναίσθητα: 1
 • αἵτινες: 1
 • αὐτὸν τὸν ᾽Αβραὰμ πατέρα: 1
 • αὐτὸν τὸυ ᾽Αδὰμ: 1
 • αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτῷ: 1
 • αὐτούς: 1
 • αὐτοῦ: 1 2
 • αὐτοῦ τὸν ᾽Αδὰμ πατέρα: 1
 • β: 1 2
 • βιβλίον τι διαλεξέων διαφόρων: 1
 • γ: 1 2 3
 • γένοιτο: 1
 • γένος: 1
 • γε: 1
 • γεύσεως: 1
 • γενομένων: 1
 • γινόμενον: 1
 • γνώσεως: 1
 • δ: 1
 • δἰ ἐμμηνοῤῥοίας: 1
 • δἰ οὔς γίν: 1
 • δόγματα: 1
 • δόξῃ: 1
 • δόξα: 1
 • δύναμις: 1
 • δώρημα: 1
 • δῶρον: 1
 • δαίμων: 1 2
 • διὰ τὸ ἐν τῇ μητροπόλει πανταχόθεν συντρέχειν πάντας τοὺς τὰ πράγματα ἔχοντας: 1
 • διὰ τῆς θείας ἐκτάσεως τῶν χειρῶν: 1
 • διάβολος: 1 2
 • διαλέξεις διάφοροι: 1
 • διαφθορὰν καὶ παρατροπήν: 1
 • διαφορὰν καὶ προτροπήν: 1
 • διγαμίας ποιούμενοι: 1
 • διδάσκαλοι: 1
 • δικαίους γίνεσθαι: 1
 • δικαίωμα: 1
 • δς: 1
 • ε: 1 2 3 4 5
 • εἰ: 1
 • εἰ μὲν ἦν: 1
 • εἰδότες: 1
 • εἰς: 1
 • εἰς τί γάρ: 1
 • εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.: 1
 • εἶδεν: 1
 • εἶπον: 1
 • εἶτα δὲ: 1
 • εὐδοκίας: 1
 • εὐτραπελία: 1
 • εὐχαριστεῖν: 1
 • ζ: 1 2 3
 • ζηλώσῃ: 1 2
 • ζηλῶσαι: 1 2
 • η: 1 2 3 4
 • θ: 1 2
 • θεάσασθαι: 1
 • θεῷ: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεοφοροῦνται: 1
 • ι: 1 2 3
 • ιπον: 1
 • κ: 1
 • κάλυμμα: 1
 • κύριε: 1
 • κύριος: 1
 • καὶ ἀποστεροῦντας τὸν ἄνθρωπον τῆς εἰς Θεὸν ἀνόδου καὶ ἀχαριστοῦντας τῷ ὑπὲρ αὐτῶν σαρκωθέντι λόγῳ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ λόγος ἄνθρωπος: 1
 • καὶ ἄλλας μὲν τῆς ὑποστάσεως ἀρχὰς εἶναι ἄλλας δὲ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς οὐσίας: 1
 • καὶ ὁμολογοῦντες: 1
 • καὶ διὰ τοῦτο ἠνέσχετο ὁ Θεὸς τὴν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν ἀνάλυσιν.: 1
 • καὶ οὐ σὺν αὐτῇ: 1
 • καὶ τὴν υἱοθεσίαν λαβὼν, υἱὸς γένηται Θεοῦ.: 1
 • καὶ τὸν αὐτοῦ ἄνθρωπον βεβαίως ἐκδεχόμενος: 1
 • καὶ τῶν διδασκάλων: 1
 • καθ’ ἐκάστην γενεὰν ἐν τοῖς ἀνθρώποις: 1
 • καθολικαί: 1
 • καθολικούς: 1
 • καινοφωνίας: 1
 • κακά: 1
 • καλά: 1
 • κανόνα: 1
 • κατὰ τὴν διδασκαλίαν: 1
 • κατὰ ταὐτά: 1
 • κατά καιροὺς τεταγμένους: 1
 • κατάδεσμοι: 1
 • κατέχειν: 1
 • κατ’ οἰκονομίαν: 1
 • καταδιαιρεῖν: 1
 • καταλειφθήσεται: 1
 • καταληφθήσεται: 1
 • κατατρέχωσι: 1
 • κατεσκευασμένον ἀῤῥήτῳ τέχνῃ: 1
 • κεκαυτηριασμένοι: 1
 • κενοφωνίας: 1
 • κικυῶνα: 1
 • κλῆροι: 1
 • κλῆρος: 1
 • κληρονομῆσαι: 1
 • κοίλη: 1
 • κοσμικῶν: 1
 • κρατύνει: 1
 • κρατῦναι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν,: 1
 • κρατεῖ καὶ κυριεύει τοῦ σώματος: 1
 • κριὸς: 1
 • κς: 1
 • κυρίων γραφῶν: 1
 • κυριεύει: 1
 • λ: 1 2
 • λόγοι κατὰ Μαρκίωνος: 1
 • λόγος: 1 2 3 4
 • λόγος : 1
 • λόγου: 1
 • λ´: 1
 • λεγομένων: 1
 • λειτουργικά: 1
 • ληθεῖν: 1
 • λιπαροῦ: 1
 • λυτρωσάμενος: 1
 • μ: 1
 • μένει: 1
 • μή: 1 2
 • μαγείας: 1
 • μαθόντα: 1
 • ματαιολογίαν: 1
 • μελεπᾷν ἀποθνήσκειν: 1
 • μελετᾶν: 1
 • μετὰ λόγου: 1
 • μετά: 1 2 3
 • μετ’ αὐτούς: 1
 • μεταφερόμενοι: 1
 • μηνὸς ἱσταμένου: 1
 • μονάδα καὶ τὴν ἀόριστον δυάδα: 1
 • μοναρχία: 1
 • μορφή: 1
 • ν: 1
 • νῖκος: 1
 • νεῖκος: 1
 • νεκριμαῖον: 1
 • νυνὶ δέ: 1
 • νυχθήμερον: 1
 • ξ: 1 2 3
 • οἳ: 1
 • οἶδεν: 1
 • οἶνον: 1 2 3
 • οὐ κατὰ τὴν δόξαν: 1
 • οὐκ ἀναλελειμένων.: 1
 • οὐκ ἀνειλημμένων: 1
 • οὐκ οἶδα: 1
 • οὐσία: 1 2 3
 • οὕτως: 1
 • π: 1 2 3
 • πάντα: 1
 • πάντας: 1
 • πάπᾳ: 1
 • πάσχειν: 1
 • πήγης: 1
 • πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν ᾽Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι: 1
 • παθόντα: 1
 • παλαιώσουσιν: 1
 • παντὶ ἀνθρώπῳ τὸν νοῦν: 1
 • παντὶ ἀνθρώπινον νοῦν: 1
 • παρὰ Θεῷ: 1
 • παρὰ τῷ ναῷ: 1
 • παράδειγμα: 1
 • παράξυσμα: 1
 • παρέδρους: 1
 • παροξυσμούς: 1
 • πατρός: 1
 • πεπήρωνται: 1
 • πεπώρωνται: 1
 • περὶ ἐπιστήμης: 1
 • περὶ αὐτάς: 1
 • περὶ μοναρχίας: 1
 • περί: 1 2 3 4
 • περίψημα: 1 2
 • περιπολίζοντες: 1
 • περιστερά: 1 2
 • περιχώρησις: 1
 • πιστεύσητε: 1
 • πλάσαι: 1
 • πλῆσαι: 1
 • πλεονάσουσιν: 1
 • πλεονεξίας: 1 2
 • πληρώματι: 1
 • πληρώσει πτώματα: 1
 • πνεύματος: 1
 • πνεῦμα: 1
 • πνς: 1
 • ποιήσητε: 1
 • ποιῆσαι: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιεῖσθαι: 1
 • ποιεῖσθαι αὐτούς: 1
 • πομπὰς: 1
 • πομπὰς καὶ ὕμνους: 1
 • πονηρευόμενοι: 1
 • πορευόμενοι: 1
 • ποροικίαις: 1
 • πρέσβυς: 1
 • πρὸς τὰς ὄψεις: 1
 • πρᾶξιν: 1
 • πρῶτός μου: 1
 • πραγματείαν: 1
 • προκεκηρυγμένον: 1
 • προκεχειρισμένον: 1
 • προσφοράς: 1
 • προφορικός: 1
 • πρς: 1
 • πς: 1
 • πυγμή: 1
 • πυγμῆς: 1
 • πυγμαχία: 1
 • ρ: 1 2 3 4 5
 • ρίζα καὶ πηγὴ: 1
 • ς: 1 2
 • σ: 1 2 3
 • σύσσημον: 1
 • σύστασις: 1
 • σύστημα: 1
 • σαρκὸς ἑτέρας: 1
 • σικυῶνα: 1
 • σκηνοβατοῦν: 1
 • σκοτία: 1
 • σπέρμα: 1
 • σποδῶν: 1
 • σπονδῶν: 1
 • σταγμῇ χρόνου: 1
 • σταθμὸν ἔσχατον: 1
 • στακτή: 1
 • στιγμῇ χρόνου: 1
 • στοὰ: 1
 • συγκάμπτων: 1
 • συναισθήσεως: 1
 • συνειδήσεως: 1
 • συντεταγμένα: 1
 • συντρέχειν: 1
 • συσσεισμόν: 1
 • τ: 1 2 3
 • τὰς τρίβους αὐτοῦ: 1
 • τάξιν: 1
 • τάξις: 1
 • τέσσαρα καθολικὰ πνεύματα: 1
 • τέως: 1
 • τὴν καθημερινὴν διαμονὴν τῆς περὶ τὸν Θεὸν λατρείας: 1
 • τήν: 1
 • τί ἕξετε ἀποκρίνασθαι: 1
 • τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων: 1
 • τὸ ἡμῶν: 1
 • τὸ αὐτεξούσιον: 1
 • τὸ κενόν: 1
 • τὸ λογικόν τὸ θυμικόν, τὸ ἐπιθυμητικόν: 1
 • τὸν ᾽Ιησοῦν: 1
 • τὸν λόγον: 1
 • τὸν νέον σῖτον: 1
 • τῆς πληγῆς: 1
 • τῇ τοῦ ῾Ηλίου λεγομένη ἡμέρᾳ: 1
 • τῶν: 1
 • τῶν λόγων: 1
 • τῶν λοιπῶν: 1
 • τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν: 1
 • ταῖς δευτέραις τῶν ἀποστόλων διατάξεσι: 1
 • ταῦτα ποιῆσαι ὁμοίως: 1
 • τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος αὐτοὺς Κάτθετο: 1
 • τερέσει: 1
 • τηρήσει: 1
 • τούτῳ: 1
 • τούτων: 1
 • τοῦ Θεοῦ: 1
 • τοῦ λόγου: 1
 • τρύπας: 1
 • υἰός: 1
 • υἱὸς Χρειστός: 1
 • φ: 1
 • φόρους καὶ εἰσφοράς: 1
 • φιλόδοξος: 1
 • φιλοψόφου καὶ φιλοκόμπου: 1
 • φροντιστής: 1
 • χ: 1 2
 • χαρίσματα: 1
 • χειροτονίαν: 1
 • χιασμα: 1
 • χρόνων: 1
 • χρηστὸς: 1
 • χριστοτόκος: 1
 • ψ: 1 2 3
 • ψηφίζεται: 1
 • ω: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |