« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγοράζω: 1: 1: 1
 • ἀγοράζω: 1 2
 • ἀκίνητα κινεῖν: 1
 • ἀκατάλλακτος: 1
 • ἀλλάττω: 1
 • ἀνήνεγκε: 1
 • ἀνήνεγκεν: 1
 • ἀναμφισβήτητον: 1
 • ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρός: 1
 • ἀντί: 1 2
 • ἀντίλυτρον: 1 2
 • ἀντανάκλασις: 1 2
 • ἀπαράβατον ἱερωσύνην: 1
 • ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1 2
 • ἀποπομπαῖος: 1
 • ἁγιάζω: 1
 • ἁγιασμός: 1
 • ἁμαρτία: 1 2
 • ἄλλον παράκλητον: 1
 • ἄνθρωπον: 1
 • Ἀγνώστῳ Θεῷ: 1
 • Ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις κύριε: 1
 • Ἀορίστως: 1
 • Ἁμαρτίαν ἐποίησε: 1
 • ἐκένωσε: 1
 • ἐκκλησία καθολική: 1
 • ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ: 1
 • ἐν Χριστῷ: 1
 • ἐν γαστρὶ ἔχουσα: 1
 • ἐν παντὶ τόπῳ·: 1
 • ἐνσάρκωσις: 1
 • ἐπὶ πᾶσαν σάρκα·: 1
 • ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης: 1
 • ἐπι τὸν Κύριον: 1
 • ἐπικατάρατος: 1
 • ἐρχόμενον: 1
 • ἐφάπαξ: 1
 • ἔγγυος: 1 2
 • ἠγάπησε: 1
 • ἠμάπησαν: 1
 • ἡγιασμένοι μόσχοι: 1
 • ἰλάσκεσθαι τὸν Θεὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ: 1
 • ἱλάσκομαι: 1
 • ἱλάω: 1
 • ἱλασμός: 1 2 3 4 5
 • ἱλαστήριον: 1 2 3 4 5
 • ἵεμαι λάειν: 1
 • ἵνα: 1
 • ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων: 1
 • ἵνα σωθῇ: 1
 • Ἱλάσθητί μοι: 1 2
 • Ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ: 1 2
 • Ἱλάσκεσθαι τὸν Θεὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν: 1
 • Ἱλασμός: 1
 • Ἵλεως ἔσομαι: 1
 • Ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ·: 1
 • Ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων: 1
 • ὁ αἴρων: 1
 • ὁ παράκλητος: 1
 • ὁλικῶς·: 1
 • ὁρισθείς: 1
 • ὅλος ὁ κόσμος: 1
 • ὅλου τοῦ κόσμου: 1
 • ὅλως: 1
 • ὅπερ ἔδει δείξαι: 1
 • Ὀλικῶς: 1
 • Ὀφθαλμὸς ἀντὶ ὀφθαλμοῦ: 1
 • Ὁ αἴρων: 1
 • Ὁ κόσμος ὅλος: 1
 • Ὁς ἀνήνεγκεν: 1
 • Ὄφις ἀντὶ ἰχθύος: 1
 • Ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν ποτε καταλείπειν δυνησόμεθα τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου τῶν σωζωμένων σωτηρίας παθόντα, οὔτε ἕτερον τιμῇ σέβειν.: 1
 • ὑπὲρ Χριστοῦ: 1 2
 • ὑπὲρ πάντων: 1 2
 • ὑπὲρ παντός: 1 2 3
 • ὑπὲρ τῶν αδελφῶν: 1
 • ὑπέρ: 1 2
 • ὑπόδικος: 1
 • ὑπέρογκα ματαιότητος: 1
 • Ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν: 1
 • Ὦ τᾶν ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων;: 1
 • ῥητῶς: 1
 • Γενόμενος κατάρα: 1
 • Δεσπότης: 1 2 3 4
 • Διὰ τὴν ἀγάπην ἣν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ἐν θελήματι αὐτοῦ καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ψυχῶν ἡμῶν.: 1
 • Διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος: 1
 • Εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ: 1
 • Θεῷ προσήκοντι: 1
 • Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν: 1
 • Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν: 1
 • Κύριος: 1
 • Καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ κόσμος ὅλος ἐλυτρώθη, οὐ γὰρ ἦν ἄνθρωπος ψιλὸς ἀλλὰ υἱὸς Θεοῦ μονογενὴς ὁ ὑπεραποθνήσκων — καὶ εἰ τότε διὰ τὸ ξύλον τῆς βρώσεως ἐξεβλήθησαν ἐκ παραδείσου, ἆρα διὰ τὸ ξύλον Ἰησοῦ νῦν εὐκοπώτερον οἱ πιστεύοντες εἰς παράδεισον οὐκ εἰσελεύσονται;: 1
 • Καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ: 1
 • Κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ: 1
 • Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν: 1
 • Μόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.: 1
 • Μερικῶς: 1
 • Νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον: 1
 • Οὔτε δυωδέκατος οὐδ’ ἐν λόγῳ οὐδ’ ἐν ἀριθμῷ: 1
 • Οὗτός ἐστιν ἡ πάντων ζωή, καὶ ὡς πρόβατον ὑπὲρ, τῆς πάντων σωτηρίας ἀντίψυχον τὸ ἑαυτοῦ σῶμα εἰς θάνατον παραδούς.: 1
 • Οὗτός ἐστιν ἡ πρὸς τὸν Πατέρα ἄγουσα ὁδός, ἡ πέτρα, ὁ φραγμός, ἡ κλείς, ὁ ποιμήν, τὸ ἱερεῖον, ἡ θύρα τῆς γνώσεως δι’ ἧς εἰσῆλθον Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, Μωσῆς, καὶ ὁ σύμπας τῶν προφητῶν χορός, καὶ οἱ στύλοι τοῦ κόσμου οἱ απόστολοι καὶ ἡ νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ὑπὲρ ἧς, φερνῆς λόγῳ, ἐξέχεε τὸ οἰκεῖον αἷμα ἵνα αὐτὴν ἐξαγοράσῃ.: 1
 • Παρέδωκεν ἑαυτὸν προσφορὰν καὶ θυσίαν: 1
 • Περιεποιήσατο: 1
 • Πλήρωμα, Αἰών, Τέλειος, Βυθός, Σιγή: 1
 • Πνεύματος ἁγίου: 1
 • Πνεύματος αἰωνίου: 1
 • Τὸν βίον πρὸς μικρὰ κέρδη: 1
 • αἰών: 1
 • αὐτάρκεια: 1
 • αντίλυτρον: 1
 • διὰ Χρίστου: 1
 • διὰ δικαιώματος τοῦ ἑνός: 1
 • διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως: 1
 • διὰ τοῦ φωτός: 1
 • δι’ ἑνὸς δικαιώματος: 1
 • δι’ αὐτοῦ: 1
 • δοῦναι τὴν ψυχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν: 1 2
 • εἰς ἀπολύτρωσιν παραβάσεων·: 1
 • εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης: 1
 • εἰς τὰ ἴδια: 1
 • εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ: 1
 • εἰς τὸ φῶς: 1
 • εὐαρεστεῖται: 1
 • ζωοποιεῖν: 1
 • ζωοποιηθήσονται: 1
 • θέλειν τινὶ τὸ ἀγαθόν: 1
 • θεοπρεπῶς: 1
 • θυσία: 1
 • κόσμος: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ οἱ ἴδιοι: 1
 • καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ: 1
 • κατὰ πάντας: 1
 • κατὰ συμβεβηκός: 1
 • κατὰ τὴν ἀλήθειαν: 1
 • κατὰ τὴν δόξαν: 1
 • κατὰ τὸ βίαιον: 1
 • κατὰ τὸ εἷναι: 1
 • κατὰ τὸ φαίνεσθαι: 1
 • κατ’ ἐξοχήν·: 1
 • καταλλάσσω: 1
 • καταλλάττονται: 1
 • καταλλαγή: 1 2
 • λύτρον: 1 2 3
 • λύτρου: 1
 • λύτρωσις: 1
 • μένει: 1
 • μένομεν ὥσπερ ἐσμέν: 1
 • μᾶλλον: 1
 • μερικῶς·: 1
 • νουθετική: 1
 • οἱ: 1
 • οὐκ ἐφείσατο: 1
 • οὔτε τρίτος οὔτε τέταρτος: 1
 • πάντα τὰ τετράποδα: 1
 • πάντας: 1
 • πάντες: 1 2
 • πᾶν λάχανον: 1 2
 • πᾶσα ἡ Ἰουδαία, καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου: 1
 • πᾶσαν νόσον: 1
 • παραδειγματική: 1
 • παρορᾶματα: 1
 • πολύσημον: 1 2
 • πρῶτον ψεῦδος: 1 2
 • προσφορά: 1
 • προσφορά·: 1
 • σὺν Θεῷ: 1
 • σώσεις: 1
 • συνεκδοχικῶς: 1
 • σωματικῶς: 1
 • τὴν ἁμαρτίαν: 1
 • τὴν καταλλαγήν: 1
 • τὸ ζωοποιοῦν: 1
 • τὸ κρινόμενον: 1
 • τύπος: 1
 • τῷ κατηγόρῳ: 1
 • τῷ μάλιστα αὐτῷ ἀρέσκοντι τρόπῳ: 1
 • τοῦ ἐν ἀρχῇ: 1
 • τοῦ κόσμου: 1
 • φῶς: 1
 • φάρμακον πάνσοφον: 1
 • φιλανθρωπία: 1
 • φωτισμός: 1
 • χάσμα μέγα: 1
 • χιτῶνα ἡγιασμένον: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |