« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Ἕστω δὴ ἔλεος, λύπη τὶς ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ φθαρτικῷ καὶ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν.: 1 2
 • Διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε.: 1
 • ἀῤῥαβών: 1
 • ἀγαλλιᾷν: 1
 • ἀγαπᾷν: 1
 • ἀγαπητόν: 1
 • ἀναγγελεῖ: 1
 • ἀναζωπυρεῖν: 1
 • ἀναλαμβάνεσθαι: 1
 • ἀνυπόστατος: 1 2
 • ἀποτέλεσμα: 1
 • ἀποτελέσματα: 1
 • ἁλλά: 1
 • ἁρμόζουσα·: 1
 • ἄγαν πόθεσθαι: 1
 • ἄλκιμον: 1
 • ἄμωμος: 1
 • Ἀκριβὴς μὲν οὖν ἐν τοιούτοις οὐκ ἔστιν ὁρισμός, ἕως τίνος οἱ φίλον πολλῶν γὰρ ἀφαιρουμένων, ἔτι μένει, πολὺ δὲ χωρισθέντος, οἷον τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔτι.: 1
 • Ἀλλ’ ἔστι καὶ τῷ ὄντι τὸ ἀγκβιώσκεσθαι, καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι, καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι· καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς, κάκιον.: 1
 • Ἀνάλογον δ’ ἐν ἁπάσαις ταῖς καθ’ ὑπεροχὴν οὔσαις φιλίαις, καὶ τὴν φίλησιν δεῖ γίνεσθαι: 1
 • Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους·: 1
 • Ἀντολίη τι, δύσις τε, καὶ Ἑλλάδος εὖχος Ἀθῆναι,: 1
 • Ἁρπάζ’, ἀπελθών, κλέπτ’, ἀποστέρει, κύκα.: 1
 • ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται: 1
 • ἐκπόρευσις: 1 2 3
 • ἐλευθερίαν: 1
 • ἐλεύσεται: 1
 • ἐμφατικώτερον: 1
 • ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος: 1
 • ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας·: 1
 • ἐν ᾧ εὐδόκησα: 1
 • ἐν Πνεύματι: 1
 • ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐνέργημα: 1
 • ἐνεργεῖν: 1
 • ἐνεργητικὸν: 1
 • ἐξέχεεν: 1
 • ἐπανόθωσις: 1
 • ἐπεὶ ἤτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας.: 1
 • ἐπιλαμβάμεσθαι: 1
 • ἐρώτησις: 1
 • ἑαυτὸν ἐκένωσε: 1
 • ἔστι βούλεσθαι τινὶ ἃ οἴεται ἀγαθά καὶ κατὰ δύαμιν πρακτικὸν εἶαι τούων: 1
 • Ἐβαπτίσθη δὲ καὶ ἐνήστευσεν, οὐκ αὐτὸς ἀποῤῥύψεως ἢ νηστείας χρείαν ἔχων, ἢ καθάρσεως, ὁ τῆ φύσει καθαρὸς καὶ ἅγιος.: 1
 • Ἐγὼ: 1
 • Ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω: 1
 • Ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν: 1
 • Ἐκκέχυται: 1
 • Ἐκπορεύεται: 1 2
 • Ἐμπαιγμῶν πεῖραν ἔλαβον: 1
 • Ἐμωράνθησαν: 1
 • Ἐπεὶ οὖν τὸ γενόμενον ὁ κόσμος ἐστὶν ὁ ξύμπας, ὁ τοῦτον θεωρῶν τάχα ἂν ἀκοῦσαι παρ’ αὐτοῦ, ὡς ἐμὲ πεποίηκεν ὁ Θεός.: 1
 • Ἐπειδήπερ ἱκανῶς ἐκ τῶν προειρημένων τὰ τῶν φιλοσόφων ὑμῶν ἐλήλεγκατα πάσης ἀγνοίας καὶ ἀπάτης φανέντα πλήρη. κ. τ. λ.: 1
 • Ἐρᾳν δὲ σεμνὸν οὐρανὸν πληρούμενον ὄμβρου, πεσεῖν εἰς γαῖαν.: 1
 • Ἐρᾷ δ’ ὁ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος: 1
 • Ἐφ’ ᾦ παντες ἥμαρτον: 1
 • Ἐφ’ ᾧ πάντες ἥμαρτον: 1
 • Ἔλεος: 1
 • Ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ.: 1
 • Ἕνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,: 1
 • ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρός: 1
 • Ἡ σοφία ἐστὶ τῶν τιμιωτάτων.: 1
 • Ἡ σύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν’ εἰργασμένος.: 1
 • Ἡδονὴ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἐστίν, ἢ ἐν κινήσει.: 1
 • Ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐξ Τάρταρον ἠερόεντα,: 1
 • Ἥνπερ ποιήσει Θεὸς ὁ πάντων δεσπότης,: 1
 • ἰδίας ἐπιλύσεως: 1
 • ἰδιώματα ὑποστατικά: 1
 • ἰσχυρὰ παράκλησις: 1
 • ἱκανὸς: 1
 • ἱκανός: 1 2 3
 • ὁ ἐνεργῶν: 1
 • ὁ παράκλητος: 1
 • ὃ: 1
 • ὃς: 1
 • Ὀνειδισμοῖς θεατριζόμενοι: 1
 • Ὁ παράκλητος: 1
 • Ὁς ἡδὺ καλὸς ὅταν ἔχει νοῦν σώφρονα πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος.: 1
 • Ὄμβρου, πεσεῖν εἰς γαῖαν Ἀφροδίτης ὕπο.: 1
 • ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου φερόμενοι: 1
 • ὑπὸ νόμον γενόμενος: 1 2
 • ὑποστατικῶς: 1
 • ὑποστατική: 1
 • ὑστερήματα: 1
 • Ὑπὲρ Χριστοῦ: 1
 • Ὑπερεντυγχάνειν: 1
 • Ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα: 1
 • Ὡς ἐξ ἔργων νόμου: 1
 • Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου.: 1
 • Ὣ γῆρας ὡς ἐπαχθὲς ἀνθρώποισιν εἶ, καὶ πανταχῆ λυπηρόν, οὐ καθ’ ἓν μόνον, ἐν ᾦ γὰρ οὐδὲν δυνάμεθ’ οὐδ ἰσχύομεν, σὺ τηνικαῦθ’ ἡμᾶς διδάσκεις εὖ φρονεῖν.: 1
 • Αἷμα ῥαντισμοῦ: 1
 • Βούλεσθαί τινι ἃ οἴεται ἀγαθά, καὶ τὸ κατὰ δύναμιν πρακτικὸν εἶναι τούτων: 1
 • Εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.: 1
 • Εἴξαντας μεγάλοιο θεοῦ λόγῳ ὅς ῥα καλύπτει: 1
 • Ζωὴ ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν.: 1
 • Κ’ εἰ τοὺς δύο καλύψει ἡ γῆ, φαςὶ, χρόνῳ: 1
 • Καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα: 1
 • Καὶ ἡ παροιμία, κοινὰ τὰ φίλων, ὀρθῶς, ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία.: 1
 • Καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν: 1
 • Καὶ γὰρ καθ’ ᾅδην δύο τρίβους νομίζομεν,: 1
 • Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα: 1
 • Καὶ τοῦτό μοι τῶν ἐν ᾅδου κολάσεων βαρύτερον ἂν εἴη.: 1
 • Κατὰ μὲν τοῦ ἐπιῤῥέοντος βάψαντα, γλυκὺ τὸ ὕδωρ ἀνιμήοασθαι· εἰ δὲ εἰς βάθος τὶς καθῆκεν τὴγ κάλπιν, ἁλμυρόν.: 1
 • Κατακαυχᾶται ἔλεος κρισεως: 1
 • Κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον κεφὰζ: 1
 • Κοινωνία ἰδιωμάτων: 1
 • Μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου, ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: 1
 • Μήτ’ ἂν θεὸν σὺ προσκυνῶν τιμᾷς φύσιν·: 1
 • Μήτ’ οὖν ἀριθμῷ συγχέῃς ὑποστάσεις,: 1
 • Μία τριὰς γὰρ, εἷς Θεὸς παντοκράτωρ.: 1
 • Μίαν δικαίων, ἑτέραν δ’ ἀσεθῶν εἶν’ ὁδόν.: 1
 • Μεμφόμενο: 1
 • Μηδὲν πλανηθῇς, ἔσται κᾴν ᾅδου κρίσις.: 1
 • Μοῦνον ἐμοὶ φίλον ἔσκε λόγων κλέος, οὓς συνάγειραν: 1
 • Μορφὴν δούλου λαβὼν: 1
 • Νῦν ἄρχομαι εἶναι μαθητής, οὐδὲν τούτων τῶν ὁρωμένων ἐπιθυμῶ, ἵνα τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν εὕρω. Πῦρ, σταυρός, θηρία, σύγκλασις ὀστέων, καὶ τῶν μελῶν διασπασμός, καὶ παντὸς τοῦ σώματος συντριβή, καὶ βάσανοι τοῦ διαβόλου εἰς ἐμὲ ἔλθωσιν, ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπολαύσω.: 1
 • Νοὸς τῆς σαρκός: 1
 • Οἰκονομική: 1
 • Οἴει σὺ τοὺς θανόντας, ὦ Νικόστρατε,: 1
 • Οἶμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληθέστατον λόγον περὶ τούτων εἶναι ᾦ Σώκρατες, μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι ἢ ἀνθρωπείαν, τὴν θεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς πράγμασιν.: 1
 • Οὐ φθάνω τὸ ἕν νοῆσαι, καὶ τοῖς τρισὶ περιλάμπομαι, οὐ φθάνω τὰ τρία διελεῖν, καὶ εἰς τὸ ἕν ἀναφέρομαι.: 1
 • Οὖλέ τε, καὶ μέγα χαῖρε, Θεὸι δέ τοι ὄλβια δοῖε.: 1
 • Οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως: 1
 • Οὗ τούνομα φοβερὸν οὐδ’ ἂν ὀνομάσαιμ’ ἐγώ. κ. τ. λ.: 1
 • Πάντα τὰ τῶν φίλων κοινά.: 1
 • Πᾶν κοινοῦν: 1
 • Πᾶσαν μὲν γὰρ δέησιν καὶ προσευχὴν καὶ ἔντευξιν, καὶ εὐχαριστίαν ἀναπεμπτέον τῶ ἐπὶ πᾶσι Θεῷ, διὰ τοῦ ἐπὶ πάντων ἀγγέλων ἀρχιερέως ἐμψύχου λόγου καὶ Θεοῦ.: 1
 • Πάντα φρενὸς βροτέης στρεπτὸν πολυειδέα μῦθον.: 1
 • Πάντες ἥμαρτον: 1
 • Πέμψω αὐτόν: 1
 • Πίστιν παρασχὼν πᾶσιν: 1
 • Παῤῥησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει.: 1
 • Παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται: 1
 • Παράκλητος: 1
 • Πατὴρ σὺν υἱῷ καὶ πανάγνῳ πνεύματι: 1
 • Πεφευγέναι, τὸ θεῖον ὡς λεληθότας;: 1
 • Πνεῦμα διαιρεῖ καθὼς βούλεται: 1
 • Πνεῦμα τῆς ἀληθείας: 1
 • Πρηνέας ἐν δαπέδῳ Χριστοῦ προπάροιθεν ἔθηκα,: 1
 • Προέθετο: 1
 • Προσκυνῶμεν τὴν μίαν τοῖς πρισὶ θεότητα.: 1
 • Πρόσφατον καὶ ζῶσαν: 1
 • Πυρηκολουθηκότι ἄνωθεν: 1
 • Σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία: 1
 • Συμμαρτυρεῖ τῷ Πνεύματι ἡμῶν: 1
 • Συμφέρει ὑμῖν: 1
 • Συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω: 1
 • Τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος: 1
 • Τὸ Πνεῦμα: 1
 • Τὸ Πνεῦμα ἐνεργεῖ: 1
 • Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν.: 1
 • Τῆλε μαλ’ ἧχι βαθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,: 1
 • Τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος: 1
 • Τῶν παθημάτων: 1
 • Τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ’ ἀπόλλυσιν νόσος;: 1
 • Τελειοι δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή.: 1
 • Τοῖς ἔπι πολλ’ ἐμόγησα πολὺν χρόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺ,: 1
 • Τριὰς προσώποις εὐκρινὴς, μονὰς φύσει.: 1
 • Τρυφῆς ἁπάσης μεταλαβόντας ἐν βίῳ,: 1
 • Τόσσον ἔνερθ’ Αἴδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης.: 1
 • Φίλων μὲν ὄντων, οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης· δίκαιοι δὲ ὄντες προσδέονται φιλίας.: 1
 • Φιλανθρωπία: 1
 • Φρόνημα τῆς σαρκός: 1
 • Φυσική: 1
 • Χαρίσματα, διακονίας, ἐνεργήματα.: 1
 • Χρηστότης: 1
 • αἱματεκχυσία: 1
 • αἵματος ῥαντισμός: 1
 • δὶα Χριστοῦ: 1
 • διαιρεῖν: 1
 • δικαίωμα: 1
 • δικαιοσύνη: 1 2
 • δικαιωθέντες τῆ ἐκείνου χάριτι: 1
 • δραστικὴ τῆς φύσεως κίνησις: 1
 • δραστικὴ τῆς φύσεως κινησις: 1
 • εὔκαιρον βοήθειαν: 1 2
 • ζ: 1
 • θ: 1
 • θεοστυγεῖς: 1
 • κρατεῖν: 1
 • μῶμος: 1
 • οὐδιωδῶς: 1
 • οὐκ εὐδόκησε: 1
 • πᾶσαν δικαιοσύνην: 1
 • πάθος: 1 2 3
 • πάντα: 1
 • παῤῥησίαν: 1
 • παράκλετοι: 1
 • παράκλησιν: 1
 • παράκλητος: 1
 • παραπτώματι: 1
 • περιπ. Εὐξείνου πόντου: 1
 • πλουσίως: 1
 • πρὸς τὸν Πατέρα: 1
 • προτερήματα: 1
 • πρόθεσις: 1
 • συμπαθῆσαι: 1
 • τὸ: 1
 • τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὸ καθῆκον: 1
 • τὸ νόμιμον: 1
 • τὸ πρέπον: 1
 • τεκμήριον: 1
 • τοῖς λόγοις τῆς χάριτος: 1
 • τοῦ Θεοῦ σωτῆρος: 1
 • φιλάνθρωπος: 1
 • χάριν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν: 1
 • χάρις: 1
 • χάρις ἑνώσεως: 1
 • χαρίσματα: 1
 • χρυσίον κεφαλή: 1
 • ω: 1
 • anathema: 1
 • anathema maran-atha: 1
 • paracletus: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |