« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀδιαιρέτως: 1
 • ἀλλοίωσις: 1
 • ἀνάψυξις: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1 2
 • ἀνελήφθη ἐν δόξῃ: 1 2
 • ἀνυπόστατος: 1
 • ἀπαύγασμα τῆς δόξης: 1
 • ἀποκατάστασις πάντων: 1
 • ἀσυγχύτως: 1
 • ἀτρέπτως: 1
 • ἀχραντος, πατρικῷ θελήματι διάκονος, λόγος, Θεὸς, ὁ ἐν πατρὶ ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρὸς, σὺν καὶ τῷ σχήματι Θεοῦ: 1
 • ἀχωρίστως: 1
 • ἐν ἀφθαρσίᾳ: 1
 • ἐν Πατρὶ: 1 2
 • ἐν προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἐναλλαγή: 1
 • ἐνανθρώπησις: 1
 • ἐνοίκησις: 1
 • ἐνσάρκωσις: 1
 • ἐνσωμάτωσις: 1
 • ἐντετυπωμένη: 1
 • ἐξ ἑνὸς: 1
 • ἐξ οὗ: 1
 • ἐπικαλούμενον: 1
 • ἐπιφάνειαι: 1
 • ἔλεγχος οὐ βλεπομένων: 1
 • ἕνωσιν κατὰ σύνθεσιν: 1
 • ἕνωσιν φυσικὴν: 1
 • ἕνωσις: 1
 • Ἐπὶ τῇ πέτρᾳ ταύτῃ τῆς ἀσφαλοῦς πίστεως οἰκοδομήσω μοῦ τὴν ἐκκλησίαν: 1
 • Ἐπὶ τούτῳ τῷ πέτρῳ: 1
 • Ἐπεὶ αὐτὸ ὅπέρ ἐστιν ὁ Θεὸς, οὐ μόνον προφῆται, ἀλλʼ οὐδὲ ἄγγελοι εἶδον, οὔτε ἀρχάνγγελοι· αλλʼ ἐὰν ἐρωτήσῃς αὐτοὺς, ἀκούσῃ περὶ μὲν τῆς οὐσίας οὐδὲν ἀποκρινομένους· δόξα δὲ ἐν ὑψίστοις μόνον ᾄδόντας τῳ Θεῷ· κᾲν παρὰ τῶν Χερουβὶμ ἤ τῶν Σεραφὶμ ἐπιθυμήσῃς τι μαθεῖν, τὸ μυστικὸν τοῦ ἁγιασμοῦ μέλος ἀκούσῃ, καὶ ὅτι πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.: 1
 • ἡ ἔλευσις: 1
 • ἡ δεσποτικὴ ἐπιδημία, καὶ παρουσία, ἡ οἰκονομία: 1
 • ἡ διὰ ἀνθρωπότητος φανέρωσις: 1
 • ἡ διὰ σαρκὸς ὁμιλία: 1
 • ἡ κένωσις: 1
 • ἡ συγκατάβασις: 1
 • ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐπιφάνεια: 1
 • Ἡ μεν γὰρ τοῦ Θεοῦ εἰκὼν ὁ λόγος αὐτοῦ, καὶ υἱὸς τοῦ νοῦ γνήσιος, ὁ θεῖος λόγος, φωτὸς ἀρχέτυπον φῶς, εἰκὼν δὲ τοῦ λόγου ὁ ἄνθπώπος: 1
 • Ἥνωσεν οὖν καθὼς προέφαμεν τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεῷ, εἰ γὰρ μὴ ἄνθρωπος ἐνίκησεν τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ ἂν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρὸς, πάλιν τε, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, οὐκ ἂν βεβαίως ἔχοιμεν αὐτὴν, καὶ ἐι μὴ συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ Θεῷ οὔκ ἄν ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. Ἔδει γάρ τὸν μεσίτην τοῦ Θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων, διὰ τῆς ἰδίας πρὸς ἑκατέρους οἰκειότητος : 1
 • Ἥτε ὀνομαστὶ προθεσπισθεῖσα ἐκκλεσία αὐτοῦ ἕστηκε κατὰ βάθους ἐῤῥιζωμένη, καὶ μέχρις οὐρανίων ἁψίδων εὐχαῖς ὁσίων καὶ θεοφιλῶν ἀνδρῶν μετεωριζομένη — διὰ μίαν ἐκείνην, ἥν αὐτὸς ἀπεφήνατο λέξιν, εἴπων, Ἐπὶ τὴν πέτραν οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλεσίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσυσιν αὐτῆς: 1
 • ὁμοιούσιος, ἑτερούσιος, ἐξ οὐκ ὂντων: 1
 • ὁμοούσιος: 1
 • ὁσα ἄλλα τούτῳ συγγενῆ: 1
 • ὅτι κατʼ ἀλήθειαν ἐστὶ μία φύσις τοῦ λόγου σεσαρκωμένη: 1
 • Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ λόγος παχύνεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται, ὁ ἄχρονος ἄρχεται, ὁ υἱὸς Θεοῦ υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται: 1
 • Ὁ μὲν οὖν Θεὸς ἀναπόδεικτος ὤν, οὐκ ἔστιν ἐπιστημονικός. Ὁ δὲ υἱὸς σοφία τε ἐστὶ καὶ ἐπιστήμη, καὶ ἀλήθεια, καὶ, : 1
 • Ὁθεν εἰκότως οἱ χρησμοὶ θεολογοῦντεδ, Θεὸν γενετὸν αὐτὸν ἀποφαίνουσιν, ὡς ἂν τῆς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου θεότητος μόνον ἐν αὐτῷ φέροντα τὴν εἰκόνα, διʼ ἧν καὶ Θεὸν εἶναι τε αὐτὸν καὶ λέγεσθαι τῆς πρὸς τὸ πρῶτον ἐξομοιώσεως χάριν: 1
 • Ὄνομα δὲ κοινὸν τῶν τριῶν ἕν, ἡ θεότης: 1
 • ὑπόστασις: 1 2
 • ὦ τριὰς ἁγία ἀριθμουμένη, τριὰς ἐν ἑνὶ ὀνόματι ἀριθμουμένη: 1
 • Εἰ γοῦν ὥς ἐν ὑποθέσει λόγου, καθεὶς οὐρανόθεν αὐτὸς ἑαυτὸν παμφαὴς ἥλιος σὺν ἀνθρώποις ἐπὶ γῆς πολιτευοίτο, οὐδένα τῶν ἐπὶ τῆς γῆς μείναι ἂν ἀδιάφορον, πάντων συλλήβδην ἐμψύχων ὁμοῦ καὶ ἀψυχων ἀθρόᾳ τῃ τοῦ φωτὸς προσβολῇ διαφθαρησομένων: 1
 • Θεὸν: 1
 • Θεὸς ἐν ἀνθρώπου σχήματι: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Καθʼ ὁμωνυίαν: 1
 • Κατοπτρίζω: 1
 • Μεταμορφούμεθα: 1
 • Ναί φήμι ὁ λὸγος ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος γενομένος, ἵνα δὲ καὶ σὺ παρὰ ἀνθρώπου μάθῃς, τῆ ποτε ἄρα ἄνθρωπος γένεται Θεός: 1
 • Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται: 1
 • Οὓτω δὲ φωτὸς ἡλίου μία καὶ ἡ αὐτὴ προσβολὴ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ καταυγάζει μὲν ἀέρα, φωτίζει δὲ ὀφθαλμοὺς, ἁφὴν δὲ θερμαίνει, πιαίνει δὲ γῆν, αὔξει δὲ φυτὰ, κ. τ. λ.: 1
 • Οὖτος ἡμῖν εἰκὼν ἡ ἀκηλίδωτος, τούτῳ πάντι σθένει πειρατέον ἐξομοιοῦν τὴν ψυχήν: 1
 • Οὗτός ἔστιν ἡ πρὸσ τὸν Πατέρα ἄγουσα ὁδὸς, ἡ πέτρα, ἡ κλεὶς, ὁ ποιμὴν: 1
 • Οὗτος γοῦν ὁ λόγος, ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ εἶναι πάλαι ἡμᾶς, ἦν γὰρ ἐν Θεῷ, καὶ τοῦ εὖ ἐὶναι ἄιτιος. Νῦν δὲ ἐτεφάνη ἀνθρώποις, αὐτὸς οὗτος ὁ λόγος, ὁ μόνος ἄμφω Θεός τε καὶ ἄνθρωπος, ἁπάντων ἡμῖν αἴτιος ἀγαθων: 1
 • Πιστεύειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, δηλαδὴ, θεότητός τε καὶ δυνάμεως καὶ οὐσίας μιᾶς τοῦ πατρὸς, καὶ τοὺ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος πιστευομένης, ὁμοτίμου τῆς ἀξίας, καὶ συναϊδίου τῆς βασιλείας, ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσι: 1
 • Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ ὁ λόγος ᾧ φωτίζεται ὁ Θεὸς καὶ γνωρίζεται: 1
 • Προσκυνησάτωσαν αὐτοῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ: 1
 • Πρωτευαγγέλιον: 1
 • Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ: 1
 • Σὺ εἶ πέτρος, καὶ ἐπὶ σοὶ, κ. τ. λ.: 1
 • Τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι κ. τ. λ.: 1
 • Τὸν Θεοῦ μεσίτην καὶ ἀνθρώπων, κατὰ τὰς γραφὰς συγκεῖσθαι φάμεν ἔκ τε τῆς καθʼ ἡμας ἀνθρωπότητος τελείως ἐχοῦσας κατὰ τὸν ἴδιον λόγον, καὶ ἐκ τοῦ πεφηνότος, ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ: 1
 • ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ:: 1
 • βρᾶβεῖον: 1
 • διʼ οὗ: 1
 • διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰς φιλίαν καὶ ὁμόνοιαν τοῦς ἀνφοτέρους συναγαγεῖν: 1
 • εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν: 1
 • κάτʼ ἀξίαν: 1
 • κάτοπτρον: 1
 • καθὼς: 1 2
 • καρδιογνώστης: 1
 • κατὰ βούλησιν καὶ ἐυδοκίαν: 1
 • κατὰ παράστασιν: 1
 • κατὰ σχέσιν: 1
 • κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον καὶ λόγον, μία προσκύνησις ἡ πατρὸς, καὶ ἐνανθρωπήσαντος υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος: 1
 • κατὰ ταυτοβουλίαν: 1
 • κατ᾿ ἐξοχὴν: 1
 • κατοπτρίζει: 1
 • κατοπτριζόμενοι: 1
 • κοινότης: 1
 • κοινωνία ἰδιωμάτων: 1
 • κρᾶσις: 1
 • λόγος οὐσιώδης: 1
 • λόγος προφορικὸς: 1
 • λόγος τοῦ Θεοῦ: 1
 • μία φύσιν: 1
 • οὐσία: 1
 • οὐσιωδῶς: 1
 • παιδαγωγὸς: 1
 • πρὸς τὸν Πατέρα: 1
 • πρόσωπον: 1
 • πρῶτον δεκτικὸν: 1
 • προσκυνέω: 1
 • συνάφεια: 1
 • τὸ ἅγιον: 1
 • τρόπος ἀντιδόσεως: 1
 • φύσις: 1
 • φυράματος: 1
 • χάρις ἑνώσεως: 1
 • hypostasis: 1 2
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |