We're making big changes. Please try out the beta site at beta.ccel.org and send us feedback. Thank you!
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγγέλου αὐτοῦ: 1
 • ἀδικίαν: 1
 • ἀειδὴς καὶ ἄτιμος: 1
 • ἀλλὰ μὴ βιαζομένου: 1
 • ἀνάπανσις: 1
 • ἀνάστασις: 1
 • ἀνακεφαλαιώσασθαι: 1
 • ἀνακεφαλαιούμενος: 1
 • ἀνεπαύσατο οὖν, τουτέστιν ἐπαύσατο, ἐλθόντος ἐκείνου: 1
 • ἀντιλαεέσθαι: 1
 • ἀργύρια: 1
 • ἀρχὴ: 1
 • ἀρχή: 1 2
 • ἀρχή, ὅτι ἄρχει: 1
 • ἄγγελος: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • Ἀλλὰ τοῦτο τὸ τῷ ὄντι ἀπὸ τοῦ τατρὸς προβληθὲν γέννημα πρὸ πάντων τῶν ποιημάτων συνῆν τῷ πατρί, καὶ τούτῳ ὁ πατὴρ προσομιλεῖ.: 1
 • Ἀλλ᾽ ἐκεῖνόν τε, καὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ υἱὸν ἐλθὸντα καὶ διδάξαντα ἡμᾶς ταῦτα, καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἑπομένων καὶ ἐξομοιουμένων ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατόν, πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν, λόγῳ καὶ ἀληθείᾳ τιμῶντες, κ.τ.λ.: 1
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφύρου ἐγέννησά σε: 1
 • ἐκ θεοῦ σκαρεὶς διὰ πνεύματος ἀγίου: 1
 • ἐκ καρποῦ τῆς κυιλίας αὐτοῦ αἰώνιον ἀναστήσειν βασιλέα: 1
 • ἐκ τῶν εὐποιϊῶν καὶ τῶν ἔργων: 1
 • ἐκόσμησεν: 1
 • ἐκακώθην: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκτείνετα: δὲ ὡς χεὶρ δημιουργοῦσα τὸ πᾶν: 1
 • ἐλέγξει: 1
 • ἐλέγχειν: 1
 • ἐλεήσει: 1
 • ἐλεεῖν: 1
 • ἐν ἀρχῇ: 1
 • ἐν ἐλαχίστῳ μέρει γῆς: 1
 • ἐν ὀλίγῳ γῆς μορίῳ πεφάνθαι: 1
 • ἐν δευτἑρα χώρα ἔχοντες πνεῦμά τε προφητικὸν ἐν τρίτῃ τάξει.: 1
 • ἐν κακώσει: 1
 • ἐν σημείῳ: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐνδιάθετον: 1 2
 • ἐξ ἀσωμάτων σωμαποποιἠσαντα: 1
 • ἐξώρισας αὐτόν ἐν τῇ δικαιοκρισίᾳ σοῦ, ὁ θεός, ἐκ τοῦ παραδείσου εἰς τόνδε τὸν κόσμον.: 1
 • ἐξηρίθμησαν: 1
 • ἐπάνω τοῦ παιδίου: 1
 • ἐπὶ γῆς πολλῶν: 1
 • ἐπὶ πολὺ καρποφορήσεις τὰ δἰ ὀλίγων ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένα: 1
 • ἐπίδειξις: 1
 • ἐπλάσθησαν: 1
 • ἐποίησε καὶ ἐκόσμησε: 1
 • ἑπτάμυχος: 1
 • ἔκτασις: 1 2
 • ἔκτισε καὶ ἐκόσμησε: 1
 • ἔκτοτε γὰρ ἀποστάτης ὁ ἀγγελος οὗτος καὶ ἐχθρός. ἀφ᾽ ὅτε ἐζήλωσε τὸ πλάσμα τοῦ θεοῦ: 1
 • ἔργων: 1
 • ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ τὸ ἅγιον πνεῦμα . . . λόγους ἐφθέγξατο περὶ τῶν ἐποβαίνειν μελλόντων, φθεγγόμενον αὐτοὺς ὡς τότε γινομένων ἢ καὶ γεγενημένων.: 1
 • ἕ: 1
 • ἕως οὗ εἰσῆλθεν . . . καὶ ἔστη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδίου: 1
 • Ἐγώ εἰμι ὁ ὥν.: 1
 • Ἐν δὲ τῷ σταυροθῆναι αὐτόν.: 1
 • Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πταυρωθέντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτον.: 1
 • Ἐνίοις δὲ αὐτῶν (δηλαδὴ τῶν πάλαι θείων ἀγγέλων) καὶ τῆς περὶ τὴν γῆν διακοσμήσεως ἔδωκεν ἄρχειν, καὶ καλῶς ἄρχειν παρηγγύησε: 1
 • Ἐξερεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.: 1
 • Ἐπ᾽ ὀνόματος γὰρ τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων καὶ δεσπότου θεοῦ, καὶ τοῦ σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ πνεύματος ἁγίου, τὸ ἐν τῷ ὕδατι τότε λουτρόν ποιοῦνται: 1
 • Ἐπεὶ γὰρ διὰ ξύλου ἀπεβάλομεν αὐτόν : 1
 • Ἐπικατάρατος Χανάαν · παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ: 1
 • Ἐχίασεν αὐτὸν ἐν τῷ παντί: 1
 • Ἔχων οὖ: 1
 • ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἐξ ἐθνῶν κλῆσις: 1
 • ἡ ἐπίγειος ἡμῶν εἰκία τοῦ σκήνους: 1
 • ἡ γὰρ κεκλημενη . . . στολὴ οἱ πιστεύοντες αὐτῷ εἰσιν ἄνθρωποι.: 1
 • ἡ διάταξις: 1
 • ἡγοὐμενος: 1
 • ἴασις: 1 2
 • ἵνα καὶ τοῖς πατράσιν τὴν ἐπαγγελίαν ἀποδῷ.: 1
 • ἵνα καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ: 1
 • Ἰησοῦς: 1
 • Ἰούδας γὰρ προπάτωρ Ἰουδαίων, ἀφ᾽ οὖ καὶ τὸ Ἰουδαῖοι καλεῖσθαι ἐσχήκασι.: 1
 • ὀνομάζεαι θεός: 1
 • ὁ ἐν τοῖς δώδεκα ἄγγελος: 1
 • ὁ ὢν πατὴρ ἐπὶ πάντων, ὁ δὲ υἱὸς διὰ πάντων, τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα ἐν πᾶσιν.: 1
 • ὁ κύριος ἔκτισέ με ἀιχὴν τῶν ὁδῶν αὐτοῦ.: 1
 • ὁ μὲν Δαυεὶδ . . . οὐδὲν ταύτων ἔπαθεν, κ.τ.λ.: 1
 • ὁ νεώτερος: 1
 • ὁ τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας ἀκλινῆ ἐν ἑαυτῷ κατέχωη, ὃν διὰ τοῦ βαπτίσματος εἴληφε: 1
 • ὁ τῶν ἁπάντων τεχνίτης Λόγος.: 1
 • ὁ ταῦτα τάσχων ἀνεκδιήγητον ἔχει τὸ γένος: 1
 • ὃ ἐγένετο: 1
 • ὃν ἐωράκει: 1
 • ὃν τρόπον γὰρ τὸ τῆς ἀμπέλου αἷμα οὐκ ἄνθρωπος πεποίηκεν ἀλλ᾽ ὁ θεός, κ.τ.λ.: 1
 • ὄνειδος ἀνθρώπων: 1
 • ὄξος: 1 2
 • ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον: 1
 • ὅτι ἀρχὴ ὁ υἱός.: 1
 • ὅτι ἄρχει: 1
 • ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον: 1
 • ὅτι ποιήσει τὸ σπέρμα ὡσ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. τουτέστι τὸ ὑπὸ Παύλου εἰρημέναν· Ὡς φωστῆρει ἐν κόσμῳ: 1
 • Ὁ γὰρ ἔχων ἀγάπην μακράν ἐστιν πάσης ἁμαρτίας.: 1
 • Ὁ λόγος δὲ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὡς προέφημεν· καὶ ἄγγελος δὲ καλεῖται καὶ ἀπόστολος· αὐτὸς γὰρ ἀπαγγέλλει κ.τ.λ.: 1
 • Ὄνειδος μὲν γὰρ ἡμῖν τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν ἀνθρώποις πανταχοῦ ἐστιν.: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπὲρ τρίτον οὐρανόν: 1
 • ὡς πείθων, οὐ βιαζόμενος · βία γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ θεῷ: 1
 • ὧ ἀπόκειται τό βασίλειον.: 1
 • ᾠκοδόμησεν . . . εἰς γυναῖκα: 1
 • ᾦ ἀπόκειται: 1
 • ᾧ ἀπόκειται: 1
 • Βία θεῷ οὐ πρόσεστιν · ἀγαθὴ δὲ γνώμη πάντοτε συμπάρεστιν αὐτῷ: 1
 • Εἰ οὖν καὶ ἄλλον τινὰ θεολογεῖν καὶ κυριολογεῖν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν φατε ὑμεῖς παρὰ τὸν πατέρα τῶν ὅλων καὶ τὸν χριστὸν αὐτοῦ.: 1
 • Εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος: 1
 • Κύρῳ: 1
 • Καὶ οὐδ᾽ ἐπὶ τούτοις τὸ θεολογικὸν ἡμῶν ἵσταται μέρος, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἀγγέλων καὶ λειτουργῶν φαμεν, οὓ: 1
 • Λαλησάτω ἐν ἡμῖν ὁ κύριος Ἰησοῦς καὶ ἅγιον πυεῦμα, καὶ ὑμνησάτω σὲ δἰ ἡμῶν. . . .: 1
 • Μωυσῆς μετὰ ῥάβδου ἐπὶ τὴν τοῦ λαοῦ ἀπολύτρωσιν ἐπέμφθη: 1
 • Μωυσῆς . . . πρῶτος τῶν προφητῶν γενόμενος.: 1
 • Οπου δὲ καὶ τῆς γῆς γεννᾶσθαι ἔμελλεν, κ.τ.λ.: 1
 • Παῦ οὖν ἐτέθη ὁ πρῶτος ἄνθρωπος; ἐν τῷ παραδείσῳ δηλονότι, καθὼς γέγραπται: 1
 • Πρῶτον πάντων πίστευσον ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ θεός, ὁ τὰ πάντα κτίσας καὶ καταρτίσας, καὶ ποιήσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ πάντα χωρῶν, μόνος δὲ ἀχώρητος ὤν.: 1
 • Σὲ προσκυνεῖ πᾶν ἀσώματον καὶ ἅγιον τάγμα, [σὲ προσκυνεῖ ὁ παράκλητος,] πρὸ δὲ πάντων ὁ ἅγιός σου παῖς Ἰησοῦς ὁ Χριστός, ὁ κύριος καὶ θεὸς ἡμῶν, σοῦ δὲ ἄγγελος καὶ τῆς δυνάμεως ἀρχιστρατηγὸς καὶ ἀρχιερεὺς αἰώνιος καὶ ἀτελεύτητος, σὲ προσκυνοῦσι εὔ: 1
 • Σωτήρ: 1
 • Τὸ γὰρ πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε οὕτως ἐξακούομεν ἐπὶ τοῦ πρωτοκτίστου θεοῦ λόγου, καὶ πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ πρὸ πάσης κτίσεως τὸ ὄνομά σου: 1
 • Τὸ πνεῦμα οὖν καὶ τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ οὐδὲν ἄλλο νοῆσαι θέμις ἢ τὸν λόγον, ὃς καὶ πρωτότοκος τῷ θεῷ ἐστι . . . καὶ τοῦτο ἐλθὸν ἐπὶ τὴν παρθένον καὶ ἐπισκιάσαν οὐ διὰ συνουσίας ἀλλὰ διὰ δυνάμεως ἐγκύμονα κατέστησε: 1
 • Τρίας: 1
 • Φεῖσαί μον τῆς ψυχῆς ὰπὸ ῥομφαίας καὶ καθήλωσόν μου τὰς σάρκας, ὅτι πονηρευομένων συναγωγαὶ ἐπανέστησάν μοι.: 1
 • Χ: 1
 • Χὰμ παῖς: 1
 • Χάμ: 1
 • Χανάαν: 1
 • Χριστὸς μὲν κατὰ τὸ κεχρῖσθαι καὶ κοσμῆσαι τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ τὸν θεὸν λέγεται: 1
 • Χριστός Σωτήρ: 1
 • αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν: 1
 • γέγονας γὰρ θεός . . . ἐθεοποιήθης ἀθάνατος γεννηθείς· οὐ γὰρ πτωχεύει θεὸς καὶ σὲ θεὸν ποιήσας εἰς δόξαν αὺτοῦ: 1
 • γέννημα: 1
 • γῆ Ἰούδα: 1 2
 • δείκνυται: 1
 • διὰ ξὐλου πάλιν φανερὸς τοῖς πᾶσιν ἐγένετο, ἐπιδεικνύων τὸ ὕψος καὶ μῆκος καῖ πλάτος ἐν ἑαυτῷ·καὶ, ὡς ἔφη τις τῶν προβεβηκότων πρεσβυτέρων, διὰ τῆς ἐκτάσεως τῶν χειρῶν τοὺς δὐο λαοὺς εἰς ἓνα θεὸν συνάγων: 1
 • διὰ παντὸς: 1
 • διὰ τῆς ἀρχῆς: 1
 • διὰ τῆς ἐκτάσεως τῶν χειρῶν: 1
 • διαθήκην: 1 2
 • διακονιῶν: 1
 • διαμενεῖ: 1
 • δοριάλωτος: 1
 • εἰς συναγωγήν: 1
 • εἵτε ἑπτὰ οὐρανοί, οὕς τινες ἀριθμοῦσιν κατ᾽ ἐπανάβασιν: 1
 • εὐθηνούντων: 1
 • εὐθυνόντων: 1
 • εὐλογεῖτε οὐρανοί: 1
 • εὑρέθη: 1
 • εὔχρηστος: 1
 • θαυμαζόντων τὰ γεγενημένα: 1
 • θείας: 1
 • θεοποιεῖσθαι: 1
 • κόνες πολλοί: 1
 • κύριος: 1
 • καὶ ἐδίδαξαν αὐτὰς φαρμακείας καὶ ἐπαοιδὰς καὶ ῥιζοτυμίας, καὶ τὰς βυτάνας ἐδήλωσαν αὐταῖς: 1
 • καὶ ἐκεῖθεν ἐξεβλήθη εἰς τάνδε τὸν κόσμον παρακούσας: 1
 • καὶ ἐπ᾽ ὀνόματος ἁγίου, ὃ διὰ τῶν προφητῶν προεκήρυξε τὰ κατὰ τὸν Ἰησοῦν πάντα: 1
 • καὶ ἐπωνόμασεν Μωυσῆς τὸν Αὑσὴ υἱὸν Ναυὴ Ἰησοῦν: 1
 • καὶ ἔστιν ὁ θεὸς ἀόρατος καὶ ἀπρόσιτος τοῖς γεννητοῖς: 1
 • καὶ ὅτι ταπεινὸς ἔσται πρῶτον ἄνθρωπος, εἶτα ὑψωθήσεται: 1
 • καὶ βάθος: 1
 • καὶ εἰ μἡ συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐκ ἂν ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας: 1
 • καὶ κύριός ἐστι παρὰ κυρίου τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, τουτέστι τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων, λαβὼν τὸ ταῦτα ἀπενεγκεῖν Σοδόμοις κ.τ.λ.: 1
 • καὶ συνπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ, καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν: 1
 • καὶ τὴν ἔγερσιν ἐκ νεκρῶν καὶ τὴν ἔνσαρκον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνάληψιν: 1
 • καὶ χρῖσαι: 1
 • καθὼς δύναμις ἡμῖν: 1
 • καθὼς διὰ Μαλαχίου τοῦ ἄγγέλου φησίν.: 1
 • καινήν, οὐ κατὰ τὴν διαθήκην: 1
 • κανών: 1
 • κατ᾽ αὐτόν: 1
 • κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς: 1
 • καταρτίσας: 1
 • κατορθῶσαι: 1
 • κεκακῶσθαι: 1
 • κεχιάσθαι: 1
 • κεχρῖσθαι: 1
 • κοιλία: 1
 • κοιλίας: 1
 • κτηνῶν: 1
 • κυρίῳ: 1
 • λόγος: 1 2 3
 • λογικός: 1 2
 • λοιμῶν: 1
 • μὴ ἰαθέντας ἰάσαντο καὶ ἔτι νῦν ἰῶνται: 1
 • μή: 1
 • μεγιστον χῶρον ἐκτὸς τούτου τοῦ κόσμου: 1
 • μεθ᾽ ἔμῶν: 1
 • μεθ᾽ ὅν εὐθὺς δοριάλωτος ὑμῖν ἡ γῆ Ἰουδαίων παρεδόθη.: 1
 • μεθ᾽ ὑμῶν: 1
 • μεθ᾽ὃν εὐθὺς δοριάλωτος ὑμῖν ἡ γῆ Ἰουδαίων παρεδόθη: 1
 • μεμαλάκισται: 1
 • μετὰ χολῆς: 1
 • μηδὲ νοήσας τύπον εἶναι σταυροῦ, ἀλλὰ χίασμα γοήσας, τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν κεχίασθαι ἐν τῷ παντὶ εἶπε: 1
 • νήπιος γὰρ ἦν: 1
 • ξύλον: 1
 • οἶνον : 1
 • οὐδὲ πνεῦμα ἅγιον ἐπὸτισεν αὐτούς: 1
 • οὐδένα ἄλλον τιμήσει θεόν· καὶ ἄγγελον ἐκεῖνον ἂν τιμήσει, θεοῦ βουλομένου, τὸν ἀγαπώμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ.: 1
 • οὐδαμῶς: 1 2
 • οὐχ ὡς ἐνδεὴς ὤν . . . ἀλλ᾽ ὅπως κἂν κατὰ τοῦτο πρυσέχοντες αὐτῷ μὴ εἰδωλολατρῆτε.: 1
 • οὕτως ἔχειν: 1
 • οὖ: 1
 • οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ὤμων· μηνυτικὸν τῆς δυνάμεως τοῦ σταυροῦ, ῷ προσέθηκε τοὺς ὤμους σταυρωθείς.: 1
 • πάρεργα: 1
 • πάσχειν: 1
 • πάτρις: 1
 • πότε δὲ ὡς ἀπὸ προσώπου τοῦ δεσπότου πάντων καὶ πατρὸς θεοῦ φθέγγεται, πότε δὲ ὡς ἀπὸ προσώπου τοῦ χριστοῦ.: 1
 • παῖς: 1
 • παιδίον . . . νεανίσκος: 1
 • πλάσμα: 1
 • πληρώσει πτώματα: 1
 • πνεῦμα: 1 2
 • πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου: 1
 • πολλοί: 1
 • πράγματος: 1
 • πράγματος δυσεξηγήτου: 1
 • πρέσβυς: 1
 • πρὶν ἢ γενηθῆναι αὐτὸν ἄνθρωπον: 1
 • πρὶν ἢ γεννηθῆναι: 1
 • πρὶν ἢ γνῶναι αὐτόν: 1
 • πρὸ τοῦ ἡλίου διαμένει τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 1
 • πρός: 1
 • προεφητεύθη αἰχμαλωτεῦσαι αὐτὸν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς πλάνης καὶ δοῦναι ἡμῖν δόματα.: 1
 • προφορικόν: 1
 • σύν: 1
 • σαββατίζειν ὑμᾶς ὁ καινὸς νόμος διὰ παντὸς εθέλει, καὶ ὑμεῖς μίαν ἀργοῠντες ἡμέραν εὐσεβεῖν δοκεῖτε.: 1
 • σκήνωμα: 1
 • σκῆνος: 1
 • σου: 1
 • στετῆρας: 1
 • συμπλεκόμενος: 1
 • συνήσει: 1
 • σωματοποιεῖ: 1
 • σωτηοία: 1
 • σωτηρία: 1
 • τὰς πρεσβυτάτας καὶ ἀνωτάτω δύο τοῦ ὄντος δυνάμεις, τὴν τε ποιητικὴν καὶ βασιλικήν: 1
 • τὰς συναγωγάς, λεγομεν δὲ ἐκκλησίας ἁγίας: 1
 • τὴν ἀνθρωπινὴν αὐτοῦ πολιτείαν.: 1
 • τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκτάσεως: 1
 • τὴν ἀρχαίαν πλάσιντοῦ Ἀδάμ εἰς ἑαυτὸν ἀνεκεφαλαιώσατο: 1
 • τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ τῆς γεννήσεως ἔχειν ὁμοιότητα: 1
 • τὴν νῦν Ἰερουσαλήμ: 1
 • τὸ γὰρ ἐκ θεοῦ γεννηθὲν θεός ἐστιν.: 1
 • τὸ γεῶδες σκῆνος: 1
 • τὸν δεδειγμένον σοι: 1
 • τὸν λόγον Κυρίου: 1
 • τότε γένεσιν αὐτοῦ λέγων γίνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ἐξ ὅτου ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἔμελλε γίνεσθαι.: 1
 • τύποι εἰσὶ τῆς τριάδος, τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας αὐτοῦ: 1
 • τῆς Ἰουδαίας: 1
 • τῶν κεκοσμημένων: 1
 • τκὴνεἰόνα ἔδειξεν ἀληθῶς, αὐπός τοῦτο γενόμενος ὅπερ ἦν ἡ εἰκὼν αὐτοῦ: 1
 • τοὺς ἑπτὰ οὐρανοὺς . . . προσκαλούμενοι: 1
 • τοῖς Ῥωμαίοις: 1
 • τοῦτο θαυμάζων Ἠσαιὰς ἔφη.: 1
 • υἱὸν θεοῦ: 1
 • υἱός αὐτοῦ: 1
 • φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον: 1
 • φωτίσαντος ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • χίασμα: 1 2
 • χαρίσίματα: 1
 • χριόμεθα: 1
 • ψέλια καὶ κόσμους καὶ στίβεις καὶ τὸ καλλιβλέφαρον καὶ παντοίους λίθους ἐκλεκτοὺς καὶ τὰ βαφικά: 1
 • ψυχή: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |