« Prev Nwah kah de ze yun Je sus Next »
77

Nuhguhmoowin 38.

Sevens.

“Gentle Jesu, meek and mild.”

Nwah kah de ze yun Je sus

Ke te mah gah buh me shin;

Ah noo uh gah she e yon

Mah noo ke guh naun ze koon.

Sha wan je ga yun, ka goo

Ke nuh uh muh we she kan;

Tuh gwah koo ne shin e goo

Ke doo ge mah we win ing.

Je sus ke duh pa ne min,

Che e zhe wa be ze yaun

Kah’ zhe noo kah de ze yun,

Ke uh be noo je’ we yun.

Je sus suh yah ge e yun

Kuh nuh wa ne me shin suh;

Keen Ne noo je moo e wam,

Kah ge nig we je we shin.

« Prev Nwah kah de ze yun Je sus Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |