« Prev Oo mah uh keeng uh yah yung Next »
73

Nuhguhmoowin 36.

P. M.

Here We Suffer Grief and Pain.

Oo mah uh keeng uh yah yung

Ke puh ka’ de min uh koo;

Kah ween ween ish pe ming.

O tuh min wan dah gwud!

O tuh min wan dah gwud!

Uh pe oo je che sag,

Moon zhug che wah bun de yung!

E gewh a nuh me ah jig

Ke zhig oong tuh e zhah wug,

Uh pe goo ne boo waud.

Oh! tuh min wan dah gwud! etc.

E gewh ah be noo je yug

Suh yah ge ah jig Christ un

’We de tuh uh yah wug.

Oh! tuh min wan dah gwud! etc.

Ka ke noo uh mah ga jig

Kuh ya ’gewh kah ge qua jig,

Tuh nuh quash kuh wah wug.

Oh! tuh min wan dah gwud! etc.

Tuh ke che min wan dah gwud,

Uh pe wah buh mung owh

Kah be mah je e nung.

Oh! tuh min wan dah gwud! etc.

E we de suh uh puh na

Ke guh moo je ge ze min,

Ke wah buh mung Je sus,

Oh! tuh min wan dah gwud: etc.

« Prev Oo mah uh keeng uh yah yung Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |