« Prev Keen suh nin ge zis oom Je sus Next »
43

Nuhguhmoowin 21.

L. M.

Sun of my Soul! Thou Saviour dear.

Keen suh nin ge zis oom Je sus,

Keesh pin suh pee we jee we yun;

Oh ka go suh dush kah zoo kan,

Ewh che wah buh me see no won.

Uh pe suh ko na bah yah nin,

Keen, koo wan je uh nwa be yon;

Nin guh me quan don kah ge nig,

Che uh nwa be e yun, Je sus.

Wee je we shin kuh ba ge zhig,

Ka oon je pee mah de ze yon;

Wee je we shin che de be kuk,

Me a tuh che me nwan duh mon.

Mon oo, owh nash wuh nah dan dung,

Nwon duh zig ewh ke de nwa win;

Ta ba ning a shuh wa nim suh,

Che boo ne tood pah tah ze win.

Um ba wah bum, uh yah ko zid,

Keen, na tuh zhuh wan je ga yun;

Me no doo dowh che de be kuk,

Ka oon je me no ne bah wod.

Oon daus, zhuh wa ne me she nom,

Me nik, ka uh yuh yong uh keeng;

Nuh nonzh ke zah ge e wa win,

Che ne oom be we ne go yong.

« Prev Keen suh nin ge zis oom Je sus Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |