« Shammoth Shammuah Shamsherai »

Shammuah

he that is heard; he that is obeyed
« Shammoth Shammuah Shamsherai »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |