« Shalim Shalisha Shallum »

Shalisha

three; the third; prince; captain
« Shalim Shalisha Shallum »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |