« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • δίκαιοι ἄνδρες γεγένηνται φίλοι θεοῦ· οὗτοι προφῆται κέκληνται: 1
 • οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: 1
 • πιστῶν: 1
 • τὸ τῶν Χριστιανῶν θεοσεβὲς γένος: 1
 • φίλοι (οἰκεῖοι) τοῦ θεοῦ: 1
 • ἀρχαῖος μαθητής: 1
 • Ἰακώβῳ τῷ δικαίῳ καὶ Ἰωάννῃ καὶ Πέτρῳ μετὰ τὴν ἀνάστασιν παρέδωκεν τὴν γνῶσιν ὁ κύριος, οὗτοι τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις παρέδωκαν, κ.τ.λ.: 1
 • ὁ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ παράκλησιν: 1
 • &8c ,, caXot: 1
 • (Χριστὸς) ἑαυτῷ τὸν λαὸν τὸν καινὸν ἑτοιμάζων: 1
 • (σοφία): 1
 • (τοῖς) φίλοις: 1
 • -ιανος: 1
 • 8[8a?KaXot: 1
 • [τὸν θεὸν] καὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ υἱὸν ἐλθόντα καὶ διδάξαντα ἡμᾶς ταῦτα καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἑπομένων καὶ ἐξομοιουμένων ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατόν, πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν: 1
 • ̔Υπερνοητόν: 1
 • Αἴλιος Πούπλιος Ἰούλιος ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνείας τῆς Θρᾴκης ἐπίσκοπος: 1
 • Βασιλείδης ὀ κατὰ τὴν Πενεάπολιν παροικῶν ἐπίσκοπος.: 1
 • Γέρων ὁ καὶ Κυριακός, Ἄτταλος ἐπίκλην Ἡσαΐας: 1
 • Δαρδανίας· Δάκος Μακεδονίας: 1
 • Διδάσκαλοι οἱ διδάξαντες σεμνῶς καὶ ἁγνῶς τὸν λόγον τοῦ κυρίου . . . . καθὼς καὶ παρέλαβον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Διονυσιου ιατρου πρεσβυτερου: 1
 • Διονύσιος τοῖς κατὰ Ἀρμενίαν ἀδελφοῖς ἐπιστέλλει, ὧν ἐπεσκόπευε Μερουζάνης: 1
 • Διὸ καὶ ἐν τῷ ἐκείνου ὀνόματι (that of Jesus) οἱ ἀληθῶς αὐτοῦ μαθηταὶ, παῤ αὐτοῦ λαβόντες τὴν χάριν, ἐπιτελοῦσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῇ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, καθὼς εἷς ἕκαστος αὐτῶν δωρεὰν εἴληφε παῤ αὐτοῦ· οἱ μὲν γὰρ δαίμονας ἐλαύνουσι βεβαίως καὶ ἀληθῶς, ὥστε πολλάκισ καὶ πιστεύειν αὐτοὺς ἐκείνους τοὺς καθαρισθάντας ἀπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ εἶναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· οἱ δὲ καὶ πρόγνωσιν ἔχουσι τῶν μελλόντων καὶ ὀπτασίας καὶ ῥήσεις προφητικάς· ἄλλοι δὲ τοὺς κάμνοντας διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως ἰῶνται καὶ ὑγιεῖς ἀποκαθιστᾶσιν· ἤδη δὲ καὶ νεκροὶ ἠγέρθησαν καὶ παρέμειναν σὺν ἡμῖν ἱκανοῖς ἔτεσι· καὶ τί γάρ; οὐκ ἔστιν ἀριθμὸν εἰπεῖν τῶν χαρισμάτων ὧν κατὰ παντὸς τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία παρὰ θεοῦ λαβοῦσα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρωθέντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ἑκάστης ἡμέρας ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῇ τῶν ἐθνῶν ἐπιτελεῖ: 1
 • Δούλους καὶ δούλας μὴ ὑπερηφάνει· ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσθωσαν: 1
 • Εἰ γὰρ δὴ οἷόν τε εἰς ἕνα συμφρονῆσαι νόμον τοὺς τὴν ᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην καὶ Λιβύην Ἕλληνάς τε καὶ βαρβάρους ἄχρι περάτων νενεμημένους: 1
 • Εἴ τις Χριστιανὸς διὰ τὸ ὄνομα τοῦ χριστοῦ . . . . κατακριθῇ ὑπὸ ἀσεβῶν εἰς . . . . μέταλλον, μὴ παρίδητε αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κόπου καὶ τοῦ ἱδρῶτος ὑμῶν πέμψατε αὐτῷ εἰς διατροφὴν αὐτοῦ καὶ εἰς μισθοδοσίαν τῶν στρατιωτῶν: 1
 • Εὐφραίνου οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται: 1
 • Ζακχαῖος [the bishop] μόνος ὑμῖν ὅλος ἑαυτὸν ἀσχολεῖν ἀποδεδωκώς, κοιλίαν ἔχων καὶ ἑαυτῷ μὴ εὐσχολῶν, πῶς δύναται τὴν ἀναγκαίαν πορίζειν τροφήν; οὐχὶ δὲ εὔλογόν ἐστιν πάντας ὑμᾶς τοῦ ζῆν αὐτοῦ πρόνοιαν ποιεῖν, οὐκ ἀναμένοντας αὐτὸν ὑμᾶς αἰτεῖν; τοῦτο γὰρ προσαιτοῦντός ἐστιν· μᾶλλον δὲ τεθνήξεται λιμῷ ἢ τοῦτο ποιεῖν ὑποσταίη· πῶς δὴ καὶ ὑμεῖς οὐ δίκην ὑφέξετε, μὴ λογισάμενοι ὅτι “ἄξιός ἐστιν ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ”; καὶ μὴ λεγέτῶ τις· Οὐκοῦν ὁ δωρεὰν παρασχεθεὶς λόγος πωλεῖται; μὴ γένοιτο· εἴ τις γὰρ ἔχων πόθεν ζῆν λάβοι, οὗτος πωλεῖ τὸν λόγον—εἰ δὲ μὴ ἔχων τοῦ ζῆν χάριν λαμβάνει τροφήν, ὡς καὶ ὁ κύριος ἔλαβεν ἔν τε δείπνοις καὶ φίλοις, οὐδὲν ἔχων ὁ εἰς αὖθις πάντα ἔχων, οὐχ ἁμαρτάνει. ἀκολούθως οὖν τιμᾶτε [by an honorarium] πρεσβυτέρους, κατηχητάς, διακόνους χρησίμους, χήρας εὖ βεβιωκυίας, ὀρφανοὺς ὡς ἐκκλησίας τέκνα: 1
 • ΘΕΟΣ ΣΩΤΗΡ: 1
 • Θεμίσων ἐτόλμησε, μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν τινα συνταξάμενος ἐπιστολὴν κατηχεῖν τοὺς ἄμεινον αὐτοῦ πεπιστευκότας: 1
 • Καλαβρίας· Μάρκος Κ.—Δαρδανίας· Δάκος Μακεδονίας.—Θεσσαλίας· Κλαυδιανὸς Θ., Κλέονικος Θηβῶν.—Παννονίας· Δόμνος Π.—Γοτθίας· Θεόφιλος Γ.—Βοσπόρου· Κάδμος Β.).: 1
 • Κατὰ Πόντον: 1
 • Κεστοί: 1
 • Κρήσκης τῶν κατὰ Γαλατίαν ἐκκλησιῶν, Ἀκύλας δέ καὶ Νικήτης τῶν κατὰ Ἀσίαν παροικιῶν: 1
 • Κόρινθον, Φιλίππους, Σμύρναν: 1
 • Λεόντιος ὁ καὶ Θεόκτιστος Βικράτιος ὁ καί Βιβιανός: 1
 • Λουειθά: 1
 • Μαρκιανοί, Οὐαλεντινιανοί, Βασιλιδιανοί, Σατορνιλιανοί: 1
 • Μελέτιος τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπος: 1
 • Μετὰ ταῦτα : 1
 • Ναζαρέτ (Ναζαρά): 1
 • Ναζωραῖος. Ὁ Ναζωραῖος: 1
 • Ναόδωρος ὁ καὶ Ἀπελλῆς: 1
 • Νικόλαον προσήλυτον: 1
 • Νουμήνιος: 1
 • Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα: 1
 • Παντοκράτωρ: 1
 • Παραγγελίαι: 1
 • Παρέσχε Σολομῶνι μαθεῖν ὁ θεὸς καὶ τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων τέχνην εἰς ὠφέλειαν καὶ θεραπείαν τοῖς ἀνθρώποις· ἐπῳδάς τε συνταξάμενος αἷς παρηγορεῖται τὰ νοσήματα καὶ τρόπους ἐξορκώσεων κατέλιπεν, οἷς οἱ ἐνδούμενοι τὰ δαιμόνια ὡς μηκέτ᾽ ἐπανελθεῖν ἐκδιώξουσι· καὶ αὕτη μέχρι νῦν παρ᾽ ἡμῖν ἡ θεραπεία πλεῖστον ἰσχύει: 1
 • Περὶ ὀνομάτων τὰ ἐν ἀπορρήτοις φιλοσοφεῖν.: 1
 • Προσφάτως γενόμενος ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Γαλατίας καὶ καταλαβὼν τὴν κατὰ τόπον (not Πόντον) ἐκκλησίαν ὑπὸ τῆς νίας ταύτης . . . . ψευδοπροφητείας διατεθρυλημένην: 1
 • Πόντον: 1 2
 • Πᾶς ὁ ἀπόστολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς κύριος· οὐ μενεῖ δὲ εἰ μὴ ἡμέραν μίαν· ἐὰν δὲ ᾖ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης ἐστίν· ἐξερχόμενος δὲ ὁ ἀπόστολος μηδὲν λαμβανέτω εἰ μὴ ἄρτον ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐὰν δὲ ἀργύριον αἰτῇ, ψευδοπροφήτης ἐστίν: 1
 • Συλλουκιανισταί: 1
 • Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων: 1
 • Τιμοθεός γε μὴν τῆς ἐν Ἐφέσῳ παροικίας ἱστορεῖται πρῶτος τὴν ἐπισκοπὴν εἰληχέναι, ὡς καὶ Τίτος τῶν ἐπὶ Κρήτης ἐκκλησιῶν: 1
 • Τὶ γάρ, says Justin's (Dial. c. Tryph: 1
 • Τὸ ἔξωθεν δι᾽ ὀπτασιῶν καὶ ἐνυπνίων δηλωθῆναί τι οὐκ ἔστιν ἀποκαλύψεως ἀλλὰ ὀργῆς: 1
 • Τὸ Ἰουδαίων γένος πολὺ μὲν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην παρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις, πλεῖστον δὲ τῇ Συρίᾳ: 1
 • Φιλοτιμία: 1
 • Φιρμιλιανὸς μὲν τῆς Καππαδοκῶν Καισαρείας ἐπίσκοπος ἦν, Γρηγόριος δὲ καὶ Ἀθηνόδωρος ἀδελφοὶ τῶν κατὰ Πόντον παροικιῶν ποιμένες, καὶ ἐπὶ τούτοις Ἓλενος τῆς ἐν Τάρσῳ παροικίας, καὶ Νικομᾶς τῆς ἐν Ἰκονίῳ: 1
 • Χριστιανή τροφή: 1
 • Χριστιανισμός: 1
 • Χριστιανοί: 1
 • Χριστιανοί: 1
 • Χριστιανός: 1
 • Χριστοῦ: 1
 • Χριστοῦ φίλοι: 1
 • αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια: 1
 • αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ αἱ οὖσαι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ: 1
 • αὐτὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν : 1
 • βαρὺ νομίσαντες τὴν τῶν ἀποστόλων ἔχειν προσηγορίαν: 1
 • βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • βασιλεύειν οὐ θέλω, πλουτεῖν οὐ βούλομαι, τὴν στρατηγίαν παρῄτημαι . . . . δοξομανίας ἀπήλλαγμαι: 1
 • βασιλεύς: 1 2
 • βασιλεῖς: 1
 • βλαστὸς νεός ἀνθήσείεν ἐξ ἐθνῶν: 1
 • βλασφημοῦσιν εἰς ἀλλήλουs οὗτοι πάνδεινα ῥητὰ καὶ ἄρρητα, καὶ οὐκ ἂν εἴξαιεν οὐδὲ καθ᾽ δτιοῦν εἰς ὁμόνοιαν πάντη ἀλλήλους ἀποστυγοῦντες: 1
 • βλέπετε . . . . τὸν λαὸν τοῦτον [new and evidently young] εἶναι πρῶτον: 1
 • βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος: 1
 • γενόμενοι ἐρημώδεις, μὴ κολλώμενοι τοῖς δούλοις τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ μονάζοντες ἀπολλύουσι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς: 1
 • γνωστικός, πνευματικός: 1
 • γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται: 1
 • γνωστὸν ἔστω ὑμῖν, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι: 1
 • γνωστὸς σχεδὸν πᾶσι διὰ τὴν πρὸς θεὸν ἀγάπην καὶ παρρησίαν τοῦ λόγου· ἦν γὰρ καὶ οὐκ ἄμοιρος ἀποστολικοῦ χαρίσματος: 1
 • γνώριμοι: 1
 • γνῶσις: 1 2
 • γνῶσις): 1
 • γένη: 1 2
 • γένος: 1 2 3
 • διατάσσομαι: 1
 • διδασκαλεῖα: 1 2
 • διδασκαλεῖον: 1 2 3
 • διδασκαλία τῆς τε γεννήσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἡγαπημένου: 1
 • διδαχή κυρίου: 1
 • διδαχαὶ ξέναι: 1
 • διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν ιβ´ ἀποστόλων: 1
 • διδαχή: 1
 • διδάξαντες σεμνῶς καὶ ἁγνῶς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ . . . . καθὼς καὶ παρέλαβον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • διδάσκαλοι: 1 2 3 4 5 6
 • διδάσκαλοι καθολικοί: 1
 • διδάσκαλοι,: 1
 • διδάσκαλος εἶναι λέγων οὐκ ἤδει τὸ διδασκόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ κρατύνειν: 1
 • διδάσκαλος τῆς ἐκκλησίας: 1
 • διδάσκαλους: 1
 • διδάσκειν εἰς τὸ προσθεῖναι δικαοσύνην καὶ γνῶσιν κυρίου: 1
 • διδύσκαλος ἐκείνης τῶν Χριστιανῶν μαθημάτων γενόμενος: 1
 • δικαιώματα τοῦ θεοῦ: 1
 • διὰ Σιλουανοῦ ὐμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα: 1
 • διὰ μὲν τὴν χρείαν τὸ πρῶτον, ὕστερον δὲ καὶ ὑπὸ φιλοτιμίας τῶς ποιούντων: 1
 • διὰ χειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λύτρον ἁμαρτιῶν σου: 1
 • διάκονοι: 1
 • διάκονον: 1
 • διάκονος τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς: 1
 • δοκῶ, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους: 1
 • δοῦλοι Χριστοῦ: 1
 • δυνάμεις, χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν: 1
 • δυνάμεις, ἰάματα, ἀντιλήμψεις, κ.τ.λ.,: 1
 • δυσθεράπευτος: 1
 • δώσω οῦ μόνον τοῖς φίλοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς φίλοις τῶν φίλων: 1
 • δέξασθε τὴν συμβουλὴν ἡμῶν: 1
 • δόγμα: 1 2
 • δύναμίς ἐστιν τοῦ ἀρρήτου πατρὸς καὶ οὐχὶ ἀνθρωπείου λόγου κατασκευή: 1
 • εἰ δὲ καί τις τῶν Ἑλλήνων οὕτω κοῦφος τὴν γνώμην, ὡς ἐν τοῖς ἀγάλμασιν ἔνδον οἰκεῖν νομίζειν τοὺς θεούς, πολλῷ καθαρώτερον εἶχεν τὴν ἔννοιαν τοῦ πιστεύοντος ὅτι εἰς τὴν γαστέρα Μαρίας τῆς παρθένον εἰσέδυ τὸ θεῖον, ἔμβρυόν τε ἐγένετο καὶ τεχθὲν ἐσπαργανώθη, μεστὸν αἵματος χορίου καὶ χολῆς καὶ τῶν ἔτι πολλῷ τούτων ἀτοπώτερον: 1
 • εἰ κοινὰ τὰ φίλων, θεοφιλὴς δὲ ὁ ἄνθρωποr τῷ Θεῷ—καὶ γὰρ οὖν φίλος μεσιτεύοντος τοῦ λόγου—γίνεται δὴ οὖν τὰ πάντα τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι τὰ πάντα τοῦ θεοῦ, καὶ κοινὰ ἀμφοῖν τοῖν φιλοῖν τὰ πάντα, τοῦ φεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου: 1
 • εἰ μή τι τρεῖς τινας ὑποτιθέμενος φύσεις, τρεῖς πολιτείας, ὡς ὑπέλαβόν τινες, διαγράφει, καὶ Ἰουδαίων μὲν ἀργυρᾶν, Ἑλλήνων δὲ τρίτην: 1
 • εἰ ἀθάνατος γέγονεν ὁ ἄνθρωπος, ἔσται καὶ θεός: 1
 • εἰς μαρτύριον αὐτοῖς: 1
 • εἰς πᾶσαν πόλιν ἤδη παρεληλύθει, καὶ τόπον οὐκ ἔστι ῥᾳδίως εὑρεῖν τῆς οἰκουμένης ὃς οὐ παραδέδεκται τοῦτο τὸ φῦλον μηδ᾽ ἐπικρατεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ: 1
 • εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ὑπεδέξαντο τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ: 1
 • εἰς τὸν κόσμον: 1
 • εἰς Ἄτταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει: 1
 • εἴ τις δι᾽ ὀπτασίαν πρὸς διδασκαλίαν σοφισθῆναι δύναται: 1
 • εἴ τις δύναται ἐν ἁγνείᾳ μένειν εἰς τιμὴν τῆς σαρκὸς τοῦ κυρίου, ἐν ἀκαυχησίᾳ μενέτω· ἐάν καυχήσηται, ἀπώλετο: 1
 • εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός: 1
 • εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἡ ὁμόνοια τῶν πολλῶν ἀπὸ τῶν τριῶν ἀριθμουμένη μεθ᾽ ὧν ὁ κύριος, ἡ μία ἐκκλησία, ὁ εἷς ἄνθρωπος, τὸ γένος τὸ ἕν. ἢ μή τι μετὰ μὲν τοῦ ἑνὸς τοῦ Ἰουδαίου ὁ κύριος νομοθετῶν ἦν, προφητεύων δὲ ἤδη καὶ τὸν ῾Ιερεμίαν ἀποστέλλων εἰς Βαβυλῶνα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν διὰ τῆς προφητείας καλῶν, συνῆγε λαοὺς τοὺς δύο, τρίτος δὲ ἦν ἐκ τῶν δυεῖν κτιζόμενος εἷς καινὸν ἄνθρωπον, ᾧ δὴ ἐμπεριπατεῖ τε καὶ κατοικεῖ ἐν αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ: 1
 • εὐαγγελιστής: 1
 • εὐαγγελίσασθαι τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώπους, γινώσκειν, ὅτι εἷς θεός ἐστιν).: 1
 • εὐκαρπία τῆς ἀποστολῆς: 1
 • εὐσεβέων φῦλον: 1
 • εὑπρεπὴς μοιχεία: 1
 • εὕρομεν ἐν τοῖς τῶν παλαιῶν συγγράμμασιν, ὡς οἱ τῆν Ἱερουσαλὴμ οἰκοῦντες τοῦ τῶν Ἰουδαίων ἔθνους ἱερεῖς καὶ πρεσβύτεροι γράμματα διαχαράξαντες εἰς πάντα διεπέμψαντο τὰ ἔθνη τοῖς ἁπανταχοῦ Ἰουδαίοις διαβάλλοντες τὴν Χριστοῦ διδασκαλίαν ὡς αἵρεσιν καινὴν καὶ ἀλλοτρίαν τοῦ θεοῦ, παρήγγελλόν τε δι᾽ ἐπιστολῶν μὴ παραδέξασθαι αὐτήν . . . . οἵ τε ἀπόστολοι αὐτῶν ἐπιστολὰς βιβλίνας κομιζόμενοι . . . . ἀπανταχοῦ γῆς διέτρεχον, τὸν περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐνδιαβάλλοντες λόγον. ἀποστόλους δὲ εἰσέτι καὶ νῦν ἔθος ἐστὶν Ἰουδαὶοις ὀνομάζειν τοὺς ἐγκύκλια γράμματα παρὰ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐπικομιζομένονς: 1
 • εὕρομεν ἐν τοῖς τῶν παλαιῶν συγγράμμασιν, ὡς οἱ τῆν Ἱερουσαλὴμ οἰκοῦντες τοῦ τῶν Ἰουδαίων ἔθνους ἱερεῖς καὶ πρεσβύτεροι γράμματα διαχαράξαντες εἰς πάντα διεπέμψαντο τὰ ἔθνη τοῖς ἁπανταχοῦ Ἰουδαίοις διαβάλλοντες τὴν Χριστοῦ διδασκαλίαν ὡς αἵρεσιν καινὴν καὶ ἀλλοτρίαν τοῦ θεοῦ, παρήγγελλόν τε δι᾽ ἐπιστολῶν μὴ παραδέξασθαι αὐτήν . . . . οἵ τε ἀπόστολοι αὐτῶν ἐπιστολὰς βιβλίνας κομιζόμενοιThe allusion is to Isa. xviii. 1-2: 1
 • ἤμην ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ: 1
 • θεοποίησις: 1
 • θεοσέβεια: 1
 • θεοῦ διάκονος: 1
 • θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν: 1
 • θεὸς πατὴρ παντοκράτωρ: 1
 • θεός: 1
 • θίασοι: 1
 • θᾶττον ἄν τις τοὺς ἀπὸ Μωυσοῦ καὶ Χριστοῦ μεταδιδάξειεν ἢ τοὺς ταῖς αἵρεσι προστετηκότας ἰατρούς τε καὶ φιλοσόφους: 1
 • καθαροί: 1
 • καθάπερ τῶν φρεάτων ὅσα πέφυκεν βρύειν ἀπαντλούμενα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναπιδύει μέτρον, οὕτως ἡ μετάδοσις ἀγαθὴ φιλανθρωπίας ὑπάρχουσα πηγή, κοινωνοῦσα τοῖς διψῶσι ποτοῦ αὔξεται πάλιν καὶ πίμπλαται: 1
 • καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν: 1
 • καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατὴρ, κἀγω πέμπω ὑμᾶς: 1
 • καινοτομεῖ ὁ Ἰουλιανὸς περὶ τὴν προσηyορίαν, Γαλιλαίους ἀντὶ Χριστιανῶν ὀνομάσας τε καὶ καλεῖσθαι νομοθετήσας . . . . ὄνομα [Γαλιλαῖοι] τῶν οὐκ εἰωθότων: 1
 • καλὸν ἐλεεμοσύνη ὡς μετάνοια ἁμαρτίας, κρείσσων νηστεία προσευχῆς, ἐλεεμοσύνη δὲ ἀμφοτέρων: 1
 • κανών καθολικός: 1
 • κατ' ἐξοχήν: 1
 • κατὰ πνεῦμα: 1
 • κατὰ πάντα τόπον: 1
 • κατὰ τὰ δόγμα τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • κατὰ χρόνον τοῦ Τιβερίου ἠ τοῦ σωτῆρος ἐξέλαμψε παρουσία . . . . ἠ τε νέα τοῦ δήμου διαδοχὴ συνέστη, κ.τ.λ.: 1
 • κατὰ χώρας καὶ πόλεις κηρύσσοντες καὶ τοὺς ὑπακούοντας τῇ βουλήσει τοῦ θεοῦ βαπτίζοντες καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύεινν: 1
 • κατ᾽ ἐδοχήν: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1
 • καὶ Βαρνάβας συναπήχθη: 1
 • καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους: 1
 • καὶ γυναιξὶν ἐπέτρεψεν, εἰ ἄνανδροι εἶεν καὶ ἡλικίᾳ γε ἐκκαίοιντο ἀναξίᾳ ἢ ἑαυτῶν ἀξίαν μὴ βούλοιντο καθαιρεῖν διὰ τὸ νομίμως γαμηθῆναι, ἔχειν ἕνα ὃν ἂν αἱρήσωνται, σύγκοιτον, εἴτε οἰκέτην, εἴτε ἐλεύθερον, καὶ τοῦτον κρίνειν ἀντὶ ἀνδρὸς μὴ νόμῳ γεγαμημένην: 1
 • καὶ γὰρ ἦν ὡς ἀληθῶς διὰ μὲν Μωσέως παιδαγωγὸς ὁ κύριος τοῦ λαοῦ τοῦ παλαιοῦ, δι᾽ αὑτοῦ δὲ τοῦ νέου καθηγεμὼν λαοῦ, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον: 1
 • καὶ μετ᾽ ἐπιστολῶν οὗτος ἀποστέλλεται εἰς τὴν Κιλίκων γῆν· ὅς ἀνελθὼν ἐκεῖσε ἀπὸ ἑκάστης πόλεως τῆς Κιλικίας τὰ ἐπιδέκατα καὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἰουδαίων εἰσέπραττεν . . . . ἐπεὶ οὖν, οἷα ἀπόστολος (οὕτως γὰρ παῤ αὐτοῖς, ὡς ἔφην, τὸ ἀξίωμα καλεῖται), ἐμβριθέστατος καὶ καθαρεύων δῆθεν τὰ εἰς κατάστασιν εὐνομίας, οὕτως ἐπιτελεῖν προβαλλόμενος, πολλοὺς τῶν κακῶν κατασταθέντων ἀρχισυναγώγων καὶ ἱερέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ ἀζανιτῶν . . . . καθαιρῶν τε καὶ μετακινῶν τοῦ ἀξιώματος ὑπὸ πολλῶν ἐνεκοτεῖτο, κ.τ.λ.: 1
 • καὶ μηδ᾽ αὐτῷ τῷ παρὰ Ἰουδαίοις τιμουμένῳ θεῷ κατὰ τὰ παῤ αὐτοῖς προσανέχειν νόμιμα, καινὴν δὲ τινα καὶ ἐρήμην ἀνοδίαν ἑαυτοῖς συντεμεῖν μήτε τὰ Ἑλλήνων μήτε τὰ Ἰουδαίων φυλάττουσαν: 1
 • καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους: 1
 • καὶ οὕτε αἱ ἐν Γερμανίαις ἱδρυμέναι ἐκκλησίαι ἄλλως πεπιστεύκασιν ἤ ἄλλως παραδιδόασιν, οὔτε ἐν ταῖς Ἰβηρίαις, οὔτε ἐν Κελτοῖς, οὔτε κατὰ τὰς ἀνατολὰς οὔτε ἐν Αἰγύπτῳ, οὔτε ἐν Λιβύῃ οὔτε αἱ κατὰ μέσα τοῦ κόσμου ἱδρυμέναι : 1
 • καὶ τοῖς ἔθνεσιν: 1
 • καὶ τοῦ Παύλου κατηγοροῦντες οὐκ αἰσχύνονται ἐπιπλάστοις τισὶ τῆς τῶν ψευδαποστόλων αὐτῶν κακουργίας καὶ πλάνης λόγοις πεποιημένοις. Ταρσέα μὲν αὐτόν, ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖ καὶ οὐκ ἀρνεῖται, λέγοντες ἐξ Ἑλλήνων δὲ αὐτὸν ὐποτίθενται, λαβόντες τὴν προφάσιν ἐκ τοῦ πόπου διὰ τὸ φιλάληθες ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥηθέν, ὅτι, Ταρσεύς εἰμι, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης. εἶτα φάσκουσιν αὐτὸν εἶναι Ἕλληνα καὶ Ἑλληνίδος μητρὸς καὶ Ἕλληνος πατρὸς παῖδα, ἀναβεβηκέναι δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ χρόνον ἐκεῖ μεμενηκέναι ἐπιτεθυμηκέναι δὲ θυγατέρα τοῦ ἱερέως πρὸς γάμον ἀγαγέσθαι καὶ τούτου ἕνεκα προσήλυτον γευέσθαι καὶ περιτμηθῆναι, εἶτα μὴ λαβόντα τὴν κόρην ὠργίσθαι καὶ κατὰ περιτομῆς γεγραφέναι καὶ κατὰ σαββάτου καὶ νομοθεσίας: 1
 • καὶ τάχα ἀληθῶς ἀδύνατον μὲν τὸ τοιοῦτο τοῖς ἔτι ἐν σώμασι οὐ μὲν ἀδύνατον καὶ ἀπολυθεῖσιν αὐτῶν: 1
 • καὶ ἀσεβεῖς ὁράματα καὶ ἐνύπνια ἀληθῆ βλέπουσιν . . . . τῷ εὐσεβεῖ ἐμφύτῳ καὶ καθαρῷ ἀναβλύξει τῳ νῷ τὸ ἀλήθες, οὐκ ὁνείρῳ σπουδαζόμενον, ἀλλὰ συνέσει ἀγαθοῖς διδόμενον: 1
 • καὶ ὅτι τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν, ὡς οὖσι μιᾷ ψυχῇ ἐν μιᾷ συναγωγῇ καὶ μιᾷ έκκλησία, ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ὡς θυγατρί, τῇ ἐκκληστίᾳ τῇ ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ γενομένη καὶ μετασχούσῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ—Χριστιανοὶ γὰρ πάντες καλούμεθα—[εἴρηται], ὁμοίως φανερῶς οἱ λόγοι κηρύσσωοι, κ.τ.λ.: 1
 • καὶ ὡς ὐποκρινάμενοι καὶ ὡς καταναγκάσαντες τοὺς ὁμοδούλους θῦσαι, ἅτε δὴ παρακούσαντες τοῦ ἀποστόλου τὰ αὐτὰ θέλοντος ποιεῖν τοὺς δεσπότας τοῖς δούλοις, ἀνιέντας τὴν ἀπειλήν, εἰδότας, φησίν, ὅτι καὶ ὑμῶν καὶ αὐτῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολήψια παρ᾽ αὐτῷ οὐκ ἔστιν (Eph. vi. 9: 1
 • κεῖται ἐν πονηρῷ : 1
 • κηρύξω καὶ σπερῶ τὸν λόγον τῆς ζωῆς, περί τε τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἰησοῦ καθὼς ἐγένετο, καὶ περὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, καὶ ἕνεκα τίνος ἀπεστάλη ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ περὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ μυστηρίων ὧν ἐλάλησεν ἐν κόσμῳ, καὶ ποίᾳ δυνάμει ταῦτα ἐποίει, καὶ περὶ τῆς καινῆς αὐτοῦ κηρύξεως, καὶ περὶ τῆς μικρότητος καὶ περὶ τῆς ταπεινώσεως, καὶ πῶς ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν καὶ ἀπέθετο καὶ ἐσμίκρυνεν αὐτοῦ τὴν θεότητα, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ κατέβη εἰς τὸν ῎Αιδην, καὶ διέσχισε φραγμὸν τὸν ἐξ αἰῶνος μὴ σχισθέντα, καὶ ἀνήγειρεν νεκροὺς καὶ κατέβη μόνος, ἀνέβη δὲ μετὰ πολλοῦ ὄχλου πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ: 1
 • κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.: 1
 • κηρῦξαι: 1
 • κριτής: 1
 • κυριακὴ διδασκαλία: 1
 • κάμνοντες τῇ ψυχῇ: 1
 • κόσμος τοῦ κόσμου: 1
 • κύριος: 1
 • κύριος Χριστός: 1
 • λέγω ὐμῖν, τοῖς φίλοις μου: 1
 • λαβόντες τὴν σφραγῖδα μίαν φρόνησιν ἔσχον καὶ ἕνα νοῦν, καὶ μία πίστις αὐτῶν ἐγένετο καὶ μία ἀγάπη . . . . διὰ τοῦτο ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου μιᾷ χρόᾳ ἐγένετο λαμπρὰ ὡς ὁ ἥλιος: 1
 • λαλούντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: 1
 • λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην: 1
 • λαλοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: 1 2 3 4 5
 • λαὸς ὁ ἠγαπημένου, ὁ φιλούμενος καὶ φιλῶν αὐτόν: 1
 • λεγομένη παῤ ὑμῖν ἀποστολή: 1
 • λογικὴ λατρεία: 1
 • λοιπῶν ἀπόστολῶν: 1
 • λοῦσαι τὸν πεπεισμένον καὶ συγκατατεθειμένον: 1
 • λόγος: 1
 • λόγος τῆς παρθενίας καὶ τῆς προσευχῆς: 1
 • λέγειν αὐτόν, ὅμως οὐκ ὀρθῶς οὐχὶ δαιμόνων ἐπιθέσει τοὺς ἀνθρώπους ἐκβαχεύεσθαι, ὑγρῶν δέ τινων κακοχυμίαν τὸ πάθος ἐργάζεσθαι· μὴ γὰρ εἶναι τὸ παράπαν ἰσχὺν δαιμόνων ἀνθρώπων φύσιν ἐπηρεάζουσαν: 1
 • λέγουσιν οἱ Οὐαλεντινιανοί ὅτι ὃ κατὰ εἷς τῶν προφητῶν ἔσχεν πνεῦμα ἐξαίρετον εἰς διακονίαν, τοῦτο ἐπὶ πάντας τοὺς τῆς ἐκκλησίας ἐξεχύθη· διὸ καὶ τὰ σημεῖα τοῦ πνεύματος ἰάσεις καὶ προφητεῖαι διὰ τῆς ἐκκλησίας ἐπιτελοῦνται: 1
 • λέγων· ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου, εἰ μὴν ἡ βόμβησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μικρὰν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐκεῖ: 1
 • λόγος: 1
 • λόγος διδαχῆς ἢ προφητείας ἢ διακονίας: 1
 • λόγος θεοῦ περὶ ἐγκρατείας καὶ ἀναστάσεως: 1
 • λόγος προτρεπτικός: 1
 • λόγος τῆς ἐγκρατείας καὶ ἀναστάσεως: 1
 • λύτρωσαι τοὺς δεσμίους ἡμῶν: 1
 • μέγισται: 1
 • μέγισται δὲ οὐ πόλεις μόνον ἀλλὰ καὶ χῶιραι τῶν πεπιστευκότων ἦσαν: 1
 • μή λιποτακτεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ θελήματος αὐτοῦ: 1
 • μή τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης . . . . εἰ δὲ ὡς Χριστιανός: 1
 • μαθηταί: 1 2 3 4 5
 • μαθηταί: 1
 • μεσταί: 1
 • μετὰ ιβ´ ἔτη ἐξέλθετε εἰς τὸν κόσμον, μή τις εἴπῃ· οὐκ ἠκούσαμεν: 1
 • μετὰ λόγου: 1
 • μετὰ πολλῆς ἀποδείξεως: 1
 • μετὰ τὴν προσευχὴν: 1
 • μηδὲν ὅλως ἐνοσφισαντο εἰς ἐπιθυμίαν πονηράν: 1
 • μητροκωμία: 1
 • μισανθρωπία: 1
 • μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη . . . . ἦτε ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ . . . . (ὁ Χριστός) ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας . . . . ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃτοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι: 1
 • μνημονεύοντες ὧν εἶπεν ὁ κύριος διδάσκων: 1
 • μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος: 1
 • μυστήριον: 1
 • μάθημα: 1
 • μέμνησθε ἀπόστολον ἢ διδάσκαλον ἢ προφήτην.: 1
 • μὴ κατατίθεοθαι τὰς οὐσίας εἰς τὸ κοινὸν· ἀπιστούντων γὰρ τὸ τοιοῦτον· εἰ δ᾽ ἀπίστων, οὐδὲ φίλων: 1
 • μὴ κατὰ τοὺς Ἕλληνας σέβεσθε τὸν θεόν . . . μηδὲ κατὰ Ἰουδαίους σέβεσθε . . . . μηδὲ κατὰ Ἰουδαίους σέβεσθε): 1
 • μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς: 1
 • μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα: 1
 • μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε: 1
 • μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας [μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου]: 1
 • μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἤ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν: 1
 • μῦθόν τινα καὶ πλάνην: 1
 • νομοθέτης: 1
 • νέοι ὁ λαὸς ὁ καινὸς πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ πρεσβυτέρου λαοῦ τὰ νέα μαθόντες ἀγαθά: 1
 • νόμος: 1
 • ξένον εἂν ἴδωσιν, ὑπὸ στέγην εἰσάγουσι καὶ χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ ὡς ἐπὶ ἀδελφῷ ἀληθινῷ: 1
 • οί μαθηταί: 1
 • οἱ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς ἐυσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως: 1
 • οἰήματι διδασ. κάλου ἐπαρθεὶς . . . . ἴδιον χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο: 1
 • οἱ Χριστιανοὶ γενεαλογοῦνται ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ.: 1
 • οἱ Χριστιανοὶ μιμούμενοι τὰς κατασκευὰς τῶν ναῶν μεγίστους οἴκους οἰκοδομοῦσιν: 1
 • οἱ γνώριμοι: 1
 • οἱ δοκοῦντες ἔχειν θεόν: 1
 • οἱ δὲ μ´ ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι τοῦ κηρύγματος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ: 1
 • οἱ δώδεκα μαθηταί: 1
 • οἱ εὐαγγελισάμενοι: 1
 • οἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ Φρυγίαν ἀδελφοί: 1
 • οἱ μαθηταί: 1
 • οἱ μακάριοι ἀπόστολοί τε καὶ διδάσκαλοι: 1
 • οἱ μὲν οὖν λίθοι οἱ τετράγωνοι καὶ λευκοὶ καὶ συμφωνοῦντες ταῖς ἁρμογαῖς αὐτῶν, οὗτοι εἰσιν οἱ ἀπόστολοι (add καὶ προφῆται) καὶ ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ διάκονοι οἱ πορευθέντες κατὰ τὴν σεμνοτητα τοῦ θεοῦ καὶ ἐπισκοπήσαντες καὶ διδάξαντες καὶ διακονήσαντες ἁγνῶς καὶ σεμνῶς τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ θεοῦ, οἱ μὲν κεκοιμημένοι, οἱ δὲ ἔτι ὄντες: 1
 • οἱ πολλοί: 1
 • οἱ προφῆται κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ἔζησαν: 1
 • οἱ προφῆται ἐφ᾽ ἡμῶν προφητεύσαντες οὐ παρεξέτειναν ἑαυτοὺς τοῖς ἀποστόλοις: 1
 • οἱ πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλοι: 1
 • οἱ τῆς ἐκκλησίας διάκονοι τοῦ ἐπισκόπου συνετῶς ῥεμβόμενοι ἔστωσαν ὀφθαλμοί, ἑκάστου τῆς ἐκκλησίας πολυπραγμονοῦντες τὰς πράξεις . . . . τοὺς δὲ κατὰ σάρκα νοσοῦντας μανθανέτωσαν καὶ τῷ ἀγνοῦντι πλήθει προσαντιβαλλέτωσαν, ἵν᾽ ἐπιφαίνωνται, καὶ τὰ δέοντα ἐπὶ τῇ τοῦ προκαθεζομένου γνώμῃ παρεχέτωσαν: 1
 • οἱ φίλοι: 1 2 3 4
 • οἱ φίλοι: 1 2
 • οἱ χωρεπίσκοποι εἰσι μὲν εἰς τύπον τῶν ἑβδομήκοντα· ὡς δὲ συλλειτουργοὶ διὰ τὴν σπουδὴν τὴν εἰς τοὺς πτωχοὺς προσφέρουσι τιμώμενοι: 1
 • οἱ ἀδελφοί: 1 2
 • οἱ ἀκούσαντες: 1
 • οἱ ἀποστόλοι: 1
 • οἱ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας: 1
 • οἱ ἀπόστολοι κατὰ χώρας καὶ πόλεις κηρύσσοντες . . . . καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύμαρι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν: 1
 • οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ διδάσκαλοι οἱ κηρύξαντες τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ: 1
 • οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς: 1
 • οἱ ἐν Βιέννῃ καὶ Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ: 1
 • οἱ ἐν Βιέννῃ καὶ Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ: 1
 • οἱ ἑπιεικεῖς πρεσβύτεροι καὶ διδάσκαλοι: 1
 • οἱ ἕνδεκα ἀπόστολοι: 1
 • οἱ ῥαντίζοντες παῖδες οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἁννισμὸν τῆς καρδίας, οἷς ἔδωκεν τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἐξουσίαν—οὖσιν δεκαδύο εἰς μαρτύριον τῶν φυλῶν, ὅτι δεκαδύο φυλαὶ τοῦ Ἰσραήλ—εἰς τὸ κηρύσσειν: 1
 • οἳ: 1
 • οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου: 1
 • οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρός τὰ εἴδωλα . . . . ἤγεσθε: 1
 • οἶδεν ὁ τὴν ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχῆς αὐτοῦ θέμενος ἐν ἡμῖν: 1
 • οἶκος θεοῦ, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντσς, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας: 1
 • οὐ διατάσσομαι ὑμῖν ὡς ὤν τις . . . . προσλαλῶ ὑμῖν ὡς συνδιδασκαλίταις μου: 1
 • οὐ δέχεται παρ᾽ οὐδενὸς θυσίας ὁ θεός, εἰ μὴ διὰ τῶν ἱερέων αὐτοῦ: 1
 • οὐ θελω ὑμᾶς ἀγνοεῖν τὸ μυστήριον τοῦτο, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται . . . ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.: 1
 • οὐ μὴ οὐδ᾽ εἶτεν ὁ κύριος, Δος, ἢ ΙΙαράσχες, ἢ Ἐυεργέτησον, ἢ Βοήθησαν· φίλον δὲ ποιῆσαι· ὁ δὲ φίλος οὐκ ἐκ μίας δόσεως γίνεταί, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλης ἀναπαύσεως καὶ συνουσίας μακρᾶς: 1
 • οὐ μόνον οἱ τῶν Ἰουδαίων παίδες πρὸς τούτους κέκτηνται μῖσος, ἀλλὰ ἀνιστάμενοι ἕωθεν καὶ μέσης ἡμέρας καὶ περὶ τὴν ἑσπέραν, τρίς τῆς ἡμέρας, ὅτε εὐχὰς ἐπιτελοῦσιν ἐν ταῖς αὐτῶν συναγωγαῖς ἐπαρῶνται αὐτοῖς καὶ ἀναθεματίζουσι φάσκοντες ὅτι· Ἐπικαταράσαι ὁ θεὸς τοὺς Ναζωραίους. καὶ γὰρ τούτοις περισσότερον ἐνέχουσι, διὰ τὸ ἀπὸ Ἰουδαίων αὐτοὺς ὄντας Ἰησοῦν κηρύσσειν εἶναι Χριστόν, ὅπερ ἐστὶν ἐναντίον πρὸς ποὺς ἔτι Ἰουδαίους τοὺς Χριστὸν μὴ δεξαμένους: 1
 • οὐαὶ . . . . ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος: 1
 • οὐδαμοῦ οὐδ᾽ ἐπί τινος τῶν λεγομένων υἱῶν τοῦ Διὸς τὸ σταυρωθῆναι ἐμιμήσαντο: 1
 • οὐδὲ γὰρ αἰδοῖα ἔχει ἡ ὕαινα ἅμα ἄμφω, ἄρρενος καὶ θήλεος, καθὼς ὑπειλήφασί τινες, ἑρμαφροδίτους τερατολογοῦντες καὶ τρίτην ταύτην μεταξὺ θηλείας καὶ ἄρρενος ἀνδρόγυνον καινοτομοῦντες φύσιν: 1
 • οὐκ αἴτιος, ἀλλ᾽ ἔλεγχός: 1
 • οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ: 1
 • οὐκ ἀποδέουσι μυριάδων ἑκατὸν οἱ τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν χώραν Ἰουδᾶιοι κατοικοῦντες ἀπὸ τοῦ πρὸς Λιβύην καταβαθμοῦ μέχρι τῶν ὁρίων Αἰθιοπίας: 1
 • οὐκ ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ προστάγματος ὁ διωγμὸς παρ᾽ ἡμῖν ἤρξατο, ἀλλὰ γὰρ ὅλον ἐνιαυτὸν προὔλαβε, καὶ φθάσας ὁ κακῶν τῇ πόλει ταύτῃ μάντις καὶ ποιητής, ὅστις ἐκεῖνος ἦν, ἐκίνησε καὶ παρώρμησε καθ᾽ ἡμῶν τὰ πλ̥ηθη τῶν ἐθνῶν, εἰς τὴν ἐπιχώριον αὐτοὺς δεισιδαιμονίαν ἀναρριπίσας: 1
 • οὐκ ἐξουσίας ἔχετε αὐτόχειρες γενέσθαι ἡμῶν διὰ τοὺς νῦν ἐπικρατοῦντας, ὁσάκις δὲ ἂν ἐδύνητε, καὶ τοῦτο ἐπράξατε: 1
 • οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι: 1
 • οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1
 • οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.: 1
 • οὐκ ἔστιν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης δῆμος ὁ μὴ μοῖραν ἡμετέραν ἔχων: 1
 • οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καἰ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τάς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορους τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις: 1
 • οὐκ ἤρκει τὸ πῶλον εἰρηκέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ νέον προσέθηκεν αὐτῷ, τὴν ἐν Χριστῷ νεολαίαν τῆς ἀνθρωπότητος . . . . ἐμφαίνων : 1
 • οὐκ ὀλίγον πλῆθος Ἰουδαίων ἀναπέφυρται.: 1
 • οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλ᾽ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῠ: 1
 • οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, κ.τ.λ.: 1
 • οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας: 1
 • οὔτε γὰρ περιτομή τι ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις: 1
 • οὔτε παραγενόμενος τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν: 1
 • οὖσιν δεκαδύο εἰς μαρτύριον τῶν φυλῶν ὅτι ιβ´ αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραήλ: 1
 • οὗ τῷ μώλωπι αὐτοὶ ἰάθητε: 1
 • οὗτοι οἱ ἐν πολλοῖς καὶ ποικίλαις πραγματείαις ἐμπεφυρμένοι οὐ κολλῶνται τοῖς δούλοις τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ἀποπλανῶνται: 1
 • οὗτος [ὁ χριστὸς] ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς, ἐν χώματι κρυβεὶς καὶ τριημέρῳ μέγιστον δένδρον γεννηθεὶς ἐξέτεινε τοὺς ἑαυτοῦ κλάδους εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς. ἐκ τούτου προκύψαντες οἱ ιβ᾽ ἀπόστολοι, κλάδοι ὡραῖοι, καὶ εὐθαλεῖς γενηθέντες σκέπη ἐγγενήθησαν τοῖς ἔθνεσιν, ὡς πετεινοῖς οὐρανοῦ, ὑφ᾽ ὧν κλάδων σκεπασθέντες οἱ πάντες, ὡς ὄρνεα ὑπὸ καλιὰν συνελθόντα μετέλαβον τῆς ἐξ αὐτῶν προερχομένης ἐδωδίμου καὶ ἐπουρανίον τροφῆς: 1
 • οὗτος οὐκέτι ὡς προφήτης ἀλλ᾽ ὡς μάντις λογισθήσεται: 1
 • οὗτος τῶν παῤ αὐτοῖς ἀξιωματικῶν ἀνδρῶν ἐναρίθμιος ἦν· εἶσὶ δὲ οὗτοι μετὰ τὸν πατριάρχην ἀπόστολοι καλούμενοι, προσεδρεύουσι δὲ τῷ πατριάρχῃ καὶ σὺν αὐτῷ πολλάκις καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συνεχῶς διάγουσι, διὰ τὸ συμβουλεύειν καὶ ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ κατὰ τὸν νόμον: 1
 • οὗτος ὁ Παλλάδιοs μεγίστην οὖσαν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν μικρὰν ἔδειξε τῂ ταχύτητι: 1
 • οὗτος ὁ σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς ἄνθρωπος γενόμενος ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ κατὰ πάντα δίκαιος καὶ πεπληρωμένος θείᾳ σοφίᾳ, φιλανθρώπως ἐδίδαξεν ἡμᾶς τίς ὁ τῶν ὅλων θεὸς καὶ τί τέλος ἀρετῆς ἐπί σεμνὴν πολιτείαν ἁρμόζον πρός τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς· ὃς διὰ τοῦ παθεῖν ἔπαυσεν τὰς ἀρχὰς τῶν ἁμαρτιῶν: 1
 • πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν: 1
 • παιδίον δὲ οὐδὲ προσίενται ὀρφανὸν αἱ τοὺς ψιττακοῦς καὶ τοὺς χαραδριοὺς ἐκτρέφουσαι: 1
 • παιωνίον φάρμάκον: 1
 • παντὶ δούλῳ θεοῦ πᾶς ὀ κόσμος πόλις, πατρὶς δὲ ἡ ἐπουράνιος Ἰερουσαλήμ· ἐνταῦθα δὲ παροικεῖν, ἀλλ᾽ οὐ κατοικεῖν, ὡς ξένοι καὶ παρεπίδημοι τετάγμεθα: 1
 • παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ μὴ ἀπαίτει· πᾶσι γὰρ θέλει δίδοσθαι ὁ πατὴρ ἐκ τῶν ἰδίων χαρισμάτων. μακάριος ὁ διδοὺς κατὰ τὴν ἐντολήν· ἀθῷος γάρ ἐστιν. οὐαὶ τῷ λαμβάνοντι· εἰ μὲν γάρ χρείαν ἔχων λαμβάνει τις, ἀθῷος ἔσται· ὁ δὲ μὴ χρείαν ἔχων δώσει δίκην, ἵνα τί ἔλαβε καὶ εἰς τί· ἐν συνοχῇ δὲ γενόμενος ἐξετασθήσεται περὶ ὧν ἔπραξε, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐκεῖθεν, μέχρις οὗ ἀποδῷ τὸν ἔσχατον κοδράντην: 1
 • παραγγέλλομεν ὑμῖν ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου Ι. Χ. στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος: 1
 • παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶσ . . . . παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς . . . . ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν.: 1
 • παραμυθικός: 1
 • παροικία: 1
 • παροικεῖν: 1
 • παροικούντων: 1
 • παροικοῦντες: 1
 • παροικία: 1
 • παροικίαι: 1
 • παροικίας ἐπισκοιπεῖν: 1
 • παράδοσις: 1
 • παρέχοντες μετὰ πάσης εὐφροσύνης τὰς τροφάς . . . . τοῖς ἀτέχνοις διὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐννούμενοι τὰς προφάσεις τῆς ἀναγκαίας τροφῆς· τεχνίτῃ ἔργον, ἀδρανεῖ ἔλεος: 1
 • πατρίδα ἐπὶ γῆν οὐκ ἔχομεν: 1
 • πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ᾽ ὡς πάροικοι· μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, καὶ πάνθ᾽ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι· πᾶσα ξένη πατρίς ἐστιν αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρὶς ξένη: 1
 • παῖς θεοῦ: 1
 • παῤ ἡμῖν οὖν ἔστι ταῦτα ἀκοῦσαι καὶ μαθεῖν παρὰ τῶν οὐδὲ τοὺς χαρακτῆρας τῶν στοιχείων ἐπισταμένων, ἰδιωτῶν μὲν καὶ βαρβάρων τὸ φθέγμα, σοφῶν δὲ καὶ πιστῶν τὸν νοῦν ὄντων, καὶ πηρῶν καὶ χήρων τινῶν τὰς ὄψεις· ὡς συνεῖναι οὐ σοφίᾳ ἀνθρωπείᾳ ταῦτα γεγονέναι, ἀλλὰ δυνάμει θεοῦ λέγεσθαι: 1
 • περιοδευταί: 1
 • περὶ βοτ. χυλ.: 1
 • περὶ δεδεμένου ἢ λελυμένου: 1
 • περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν: 1
 • περὶ προφητείας: 1
 • περὶ πάντων εὔχομαι σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθῶς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή: 1
 • περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας: 1
 • περὶ τῶν συνεστιαθέντων ἐν ἑορτῇ ἐθνικῇ, ἐν τόπῳ ἀφωρισμένῳ τοῖς ἐθνικοῖς, ἴδια βρώματα ἐπικομισαμένων καὶ φαγόντων, ἔδοξε διετίαν ὑποπεσόντας δεχθῆναι: 1
 • περὶ φίλων: 1
 • περὶ φυσῶν: ὀ μὲν γὰρ ἰητρὸς ὁρεῖ τε δεινά, θιγγάνει τε ἀηδέων ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσι δὲ ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται λύπας.: 1
 • περὶ ἀγάπης οὐ μέλει αὐτοῖς, οὐ περὶ χήρας, οὐ περὶ ὀρφανοῦ, οὐ περὶ θλιβομένου, οὐ περὶ δεδεμένου ἢ λελυμένου, ἢ περὶ πεινῶντος ἢ διψῶντος: 1
 • πιστοί: 1 2
 • πιστοί: 1
 • πλεονάσαντες αὖθις: 1
 • πλὴν ὀλίγων τινῶν: 1
 • πλήρωμα τῶν ἐθνῶν: 1
 • πμοστάτης τῶν Γαλιλαίων: 1
 • πνευματικοί: 1
 • πνευμάτικοι: 1 2
 • πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν: 1
 • ποιμένες: 1 2
 • ποιμένες (ἐπίσκοποι): 1
 • ποιμένες,: 1
 • ποιούντων: 1
 • πολιτεία: 1 2
 • πολιτεία τοῦ κόσμου: 1
 • πολλὰ δὲ θέλων γράφειν οὐχ ὡς διδάσκαλος: 1
 • πολὺς ὄχλος: 1
 • πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι, κ.τ.λ.: 1
 • πρεσβυτέρους οὗτοι ἔχουσι καί ἀρχισυναγώγους· συναγωγὴν δὲ οὗτοι καλοῦσι τὴν ἑαντῶν ἐκκλησίαν καὶ οὐχὶ ἐκκλησίαν· τῷ Χριστῷ δὲ ὀνόματι μόνον σεμνύνονται: 1
 • πρεσβυτέρους: τιμᾶτε πρεσβυτέρους κατηχητάς, διακόνους χρησίμους, χήρας εὖ βεβιωκυίας: 1
 • προέλεγεν ὅτε ἐδίδασκεν: 1
 • προεῖπον ὅτι τοιοῦτός τις άφίξεται πάντα δίκαιος καὶ ἐνάρετος, ὃς εἰς πάντας εὖ πσιήσας ἀνθρώπους ἐπ᾽ ἀρετῇ πείσει σέβειν τὸν πάντων θεόν, ὃν ἡμεῖς φθάοαντες τιμῶμεν, ὅτι ἐμάθομεν σεμνὰς ἐτολὰς ἂς οὐκ ᾔδειυεν, καὶ οὐ πεπλανήμεθα: 1
 • προηγούμενοι: 1
 • προκαθημένη τῆς ἀγάπης: 1
 • προορῶντας τοὺς λόγους τοῦ διδασκάλον ἡμῶν: 1
 • προστάτις πολλῶν καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ: 1
 • προφητεύειν: 1
 • προφητικοῦ τινος ἢ καὶ ἀποστολικοῦ χαρίσματος καὶ ἀριθμοῦ: 1
 • προφήτης ἔλεγεν εἶναι: 1
 • προφήτης, εἰ ἃ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπρφήτης ἐστί: 1
 • προφῆται: 1
 • προὐτέτακτο: 1
 • πρωτοστάτης τής τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως: 1
 • πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς: 1
 • πρὸς ἔλεον καὶ ἀνάκτησιν τῶν δεομένων ποιούμενα καὶ πρὸς βοήθειαν τῶν ἐκπεσόντων. ἅπερ ἂν τις φορτικὰ εἶναι νομίζῃ, οὐ κατὰ τὴν θείαν καὶ μακαρίαν διδασκαλίαν φρονεῖ: 1
 • πρῶτον: 1
 • πρῶτον πάντων πίστευσον, ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός ὁ τὰ πάντα κτίσας καὶ καταρτίσας, κ.τ.λ. : 1
 • πρῶτον, δεύτερον,: 1
 • πυκνότερον συναγωγαὶ γινέσθωσαν: 1
 • πάντα τὰ λόγια κυρίου καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἠγαπημένου: 1
 • πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε: 1
 • πάντεις: 1
 • πάντες ἑαυτοὺς φονεύσαντες πορεύεσθε ἤδη παρὰ τὸν θεὸν καὶ ἡμῖν πράγματα μὴ παρέχετε: 1 2
 • πάντων δυσμενέστατος καὶ πολεμώτατος: 1
 • πάτριοι θεοί: 1
 • πᾶν τὸ γένος τῶν δικαίων: 1
 • πᾶς Ἰσραήλ: 1
 • πᾶσα δὲ γαῖα σέθεν πλήρης καὶ πᾶσα θάλασσα: 1
 • πᾶσα ἡ ἐν κόσμῳ ἀδελιφότης: 1
 • πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν: 1
 • πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων: 1
 • σοφία δαιμονιώδης.: 1
 • σοφία λόγου: 1
 • σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη: 1 2
 • σοφίαν ἐν τοῖς τελείοις: 1
 • σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν, θεοῦ: 1
 • στασιάζειν πρὸς τὸ κοινόν: 1
 • στρατευσώμεθα οὖν, ἄνδρες ἀδελφοί, μετὰ πάσης ἐκτενείας ἐν τοῖς αμώμοις προστάγμασιν αὐτοῦ· κατανοήοωμεν τοὺς στρατευομένους τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν· πῶς εὐτάκτως, πῶς εὐείκτως, πῶς ὑποτεταγμένως ἐπιτελοῦσιν τὰ διατασσόμενα· οὐ πάντες εἰσὶν ἔπαρχοι οὐδὲ χιλίαρχοι οὐδὲ ἐκατόνταρχοι οὐδὲ πεντακόνταρχοι οὐδὲ τὸ καθεξῆς, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ: 1
 • στρατευόμεθα—τὰ ὅπλα τῆς στρατείας—πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων—λογισμοὺς καθαιροῦντες—αἰχμαλωτίζοντες: 1
 • στρατιώτης Χριστοὺ: 1
 • στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας: 1
 • συγχωρητική ἐστι τῆς ἀθανασίας τοῖς ἐπιλαβοῦσιν αὐτήν: 1
 • συναγωγαί: 1
 • συναγωγή: 1 2
 • συνεκάλεσα τοὺς πρεσβυτέρους καὶ διδασκάλους τῶν ἐν ταῖς κώμαις ἀδελφῶν: 1
 • συνκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰ. Χ. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ἐὰν δὲ ἀθλήσῃ τίς, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση: 1
 • συνταλαίπωροι καὶ συμμισούμενοι: 1
 • συνήθως ἑαυτῷ γελῶν τὸ Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν γένος πάντας παραβέβληκε νυκτερίδων ὁρμαθῷ ἢ μύρμηξιν ἐκ καλιᾶς προελθοῦσιν ἢ βατράχοις περὶ τέλμα συνεδρεύουσιν ἢ σκώληξιν ἐν βορβόρου γωνίᾳ ἐκκλησιάζουσι καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφερομένοις, τίνες αὐτῶν εἶεν ἁμαρτωλότεροι, καὶ φάσκουσιν ὅτι πάντα ἡμῖν ὁ θεὸς προδηλοῖ καὶ προκαταγγέλλει, καὶ τὸν πάντα κόσμον καὶ τὴν οὐράνιον φορὰν ἀπολιπὼν καὶ τὴν τοσαύτην γῆν παριδὼν ἡμῖν μόνοις πολιτεύεται καὶ πρὸς ἡμᾶς μόνους ἐπικηρυκεύεται καὶ πέμπων οὐ διαλείπει καὶ ζητῶν, ὅπως ἀεὶ συνῶμεν αὐτῷ. καὶ ἐν τῷ ἀναπλάσματί γε ἑαυτοῦ παραπλησίους ἡμᾶς ποιεῖ σκώληξι, φάσκουσιν ὅτι ὁ θεός ἐστιν, εἶτα μετ᾽ ἐκεῖνον ἡμεῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότες πάντῇ ὅμοιοι τῷ θεῷ, καὶ ἡμῖν πάντα ὑποβέβληται, γῆ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ ἄστρα, καὶ ἡμῶν ἕνεκα πάντα, καὶ ἡμῖν δουλεύειν τέτακται. λέγουσι δέ τι παρ᾽ αὐτῷ οἱ σκώληκες, ἡμεῖς δηλαδή, ὅτι νῦν, ἐπειδή τινες [ἐν] ἡμῖν πλημμελοῦσιν, ἀφίξεται θεὸς ἢ πέμψει τὸν υἱόν, ἵνα καταφλέξῃ τοὺς ἀδίκους, καὶ οἱ λοιποὶ σὺν αὐτῷ ζωὴν αἰώνιον ἔχωμεν. καὶ ἐπιφέρει γε πᾶσιν ὅτι ταῦτα [μᾶλλον] ἀνεκτὰ σκωλήκων καὶ βατράχων ἢ Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν πρὸς ἀλλήλους διαφερομένων : 1
 • συνῄνεσαν: 1
 • συνῆσαν: 1
 • σφραγίς, σφραγίζειν, φωτισμός , φωτίζειν: 1
 • σωτήρ: 1
 • σωτήρ: 1 2
 • σωτήρ,: 1
 • σωτήρ.: 1
 • σωτήρια γράμματα: 1
 • σωτῆρες: 1
 • σωτῆρες τῶν ἀνθρώπων: 1
 • σύμβολον: 1
 • σὺν οὐδενὶ περιέργῳ καὶ μαγικῷ ἢ φαρμακευτικῷ πράγματι, ἀλλὰ μόνῃ εὐχῇ καὶ ὁρκώσεσιν ἁπλουστέραις καὶ ὅσα ἂν δύναιτο προσάγειν ἁπλούστερος ἄνθρωπος.: 1
 • ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας: 1
 • ταῦτα ἀνθρώπου οὐ δοκεῖ τὰ ἔργα, ταῦτα δύναμίς ἐστι θεοῦ : 1
 • τετιμήμενοι: 1
 • τοσαύτη αὐτοὺς πλεονεξία παρεσχήκει καὶ ἄνοια κατειλήφει, ὡς μὴ ἕπεσθαι τοῖς ὑπὸ τῶν πάλαι καταδειχθεῖσιν . . . . ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτῶν πρόθεσιν καὶ ὡς ἕκαστος ἐβούλετο, οὕτως ἑαυτοῖς καὶ νόμους ποιῆσαι καὶ τούτους παραφυλάστειν καὶ ἐν διαφόροις διάφορα πλήθη συνάγειν: 1
 • τοὺς δὲ: 1
 • τοὺς ξένους μετὰ πάσης προθυμίας εἰς τοὺς ἑαυτῶν οἴκους λαμβάνετε: 1
 • τοὺς ἀσθενεῖς: 1
 • τούς τε Ἰουδαίους πλεονάσαντας αὖθις, ὥστε χαλεπῶς ἂν ἄνευ ταραχῆς ὑπὸ τοῦ ὄχλου σφῶν τῆς πόλεως εἰρχθῆναι, οὐκ ἐξήλασε· μέν, τῷ δὲ δὴ πατρίῳ βίῳ χρωμένους ἐκέλευσε μὴ συναθροίζεσθαι: 1
 • τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε: 1
 • τοῖς μὲν ὀρφανοῖς ποιοῦντες τὰ γονέων, ταῖς δὲ χήραις τὰ ἀνδρῶν,: 1
 • τοῖς ἐν φυλακαῖς ἐπιφαινόμενοι ὡς δύνασθε βοηθεῖτε: 1
 • τοῦ θεοῦ τοῦ καὶ τὸ λέγειν καὶ τὸ ἀκούειν ἡμῖν χορηγοῦντος αἰτοῦμαι δοθῆναι ἐμοὶ μὲν εἰπεῖν οὕτως, κ.τ.λ.: 1
 • τοῦ κυρίον: 1 2 3
 • τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ὄνομα βεβηλωθῆναι κατὰ πᾶσαν τῆν γῆν καὶ βλασφημεῖσθαι οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ λαοῦ ὑμῶν καὶ διδάσκαλοι εἰργάσαντο: 1
 • τρίτον: 1
 • τρίτον γένος: 1
 • τρὸς τοὺς φίλούς πορευθέντι ἐπιμέλειαs τυχεῖν: 1
 • τότε ἔσομαι μαθητὴς ἀληθὴς τοῦ Χριστοῦ, ὅτε οὐδὲ τὸ σῶμά μου ὅ κόσμος ὄψεται: 1
 • τὰ διατάγματα τῶν ἀποστόλων: 1
 • τὰ πάθη ὁ παραμυθητικὸς λόγος ἰᾶται: 1
 • τὰ σημεῖα ἡμῶν οὐκ εἴδομεν, οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης, καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι: 1
 • τὰ συμπόσια: 1
 • τὰ ἐκ τοῦ δικαίου κόπου ἀθροιζόμενα χρήματα διατάσσετε διακονοῦντες ἀγορασμοὺς τῶν ἁγίων, ῥυόμενοι δούλους καὶ αἰχμαλώτους, δεσμίους, ἐπηρεαζομένους, ἥκοντας ἐκ καταδίκης κ.τ.λ.: 1
 • τὰ ἔθνη: 1
 • τὰ ἔθνη ἀκούοντα ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ ὡς καλὰ καὶ μεγάλα θαυμάζει· ἔπειτα καταμαθόντα τὰ ἔργα ἡμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄξια τῶν ῥημάτων ὧν λέγομεν, ἔνθεν εἰς βλασφημίαν τρέπονται, λέγοντες εἶναι μῦθόν τινα καὶ πλάνην: 1
 • τὰς δὲ ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἔθνεσιν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας οἰκονομεῖσθαι χρὴ κατὰ τὴν κρατήσασαν συνήθειαν τῶν πατέρων: 1
 • τάξις προφητῶν μαρτύρων τε καὶ ἀποστόλων: 1
 • τέκνον μοῦ, τοῦ λαλοῦντός σοι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς κύριον· ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ κύριός ἐστιν: 1
 • τὴν διακονίαν τῆς ἐπισκοπῆς τῆς ἐν Λουγδούνῳ πεπιστευμένος: 1
 • τὴν κατὰ Πόντον ἐκκλησίαν: 1
 • τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωυσῆς ἀττικίζων: 1
 • τί πλανᾶσθε, ἄνθρωπον θεὸν λέγοντες, καὶ τοῦτον βιοθανῆ; ὡς ἔμαθον παρὰ Ἰουδαίων ἀκριβῶς, καὶ τί τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐνεδείξατο τῷ ἔθνει αὐτῶν καὶ πῶς ἀπέθανεν σταυρωθείς· προκομίσαντεσ γὰρ αὐτοῦ τὰ ὑπομνήματα [??] ἐπανέγνωσάν μοι: 1
 • τίς γὰρ παρεπιδημήσας πρὸς ὑμᾶς . . . . τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς φιλοξενίας ὑμῶν ἦθος οὐκ ἐκήρυξεν;: 1
 • τὸ κατέχον (ὁ κατέχων): 1
 • τὸ μέντοι περὶ τῆς μοναρχίας τοῦ μόνου θεοῦ καὶ τῆς πολυαρχίας τῶν σεβομένων θεῶν διαρρήδην ζητήσωμεν, ὧν οὐκ οἶδας οὐδὲ τῆς μοναρχίας τὸν λόγον ἀφηγήσασθαι. Μονάρχης γάρ ἐστὶν οὐχ ὁ μόνος ὤν ἀλλ᾽ ὁ μόνος ἄρχων· ἄρχει δ᾽ ὁμοφύλων δηλαδὴ καὶ ὁμοίων, οἷον Ἁδριανὸς ὁ βασιλεὺς μονάρχης γέγονεν, οὐχ ὅτι μόνος ἦω οὐδ᾽ ὅτι βοῶν καὶ προβάτων ἦρχεν, ὧν ἄρχουσι ποιμένες ἢ βουκόλοι, ἀλλ᾽ ὅτι ἀνθρώπων ἐβασίλευσε τῶν ὁμογενῶν τὴν αὐτὴν φύσιν ἐχόντων· ὡσαύτως θεὸς οὐκ ἂν μονάρχης κυρίως ἐκλήθη, εἰ μὴ θεῶν ἦρχε. τοῦτο γὰρ ἔπρεπε τῷ θείῳ μεγέθει καὶ τῷ οὐρανίῳ καὶ πολλῷ ἀξιώματι: 1
 • τὸ παῤ Ἑβραίοις [προφητικὸν πνεῦμα] ἐπέλιπεν: 1
 • τὸ προφητικὸν πνεῦμα τὸ σωματεῖόν ἐστιν τῆς προφητικῆς τάξεως, ὃ ἔστιν τὸ σῶμα τῆς σαρκὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ μιγὲν τῇ ἀνθρωπότητι διὰ Μαρίας: 1
 • τὸ τῶν θεοσεβῶν γένος: 1
 • τὸ φὼς ἡμῖν ἐχαρίσατο . . . . πηροὶ ὄντες τῇ διανοίᾳ προσκυνοῦντες λίθους καὶ ζύλα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ χαλκόν, ἔργα ἀνθρώπων . . . . ἀμαύρωσιν οὖν περικείμενοι καὶ τοιαύτης ἀχλύος γέμοντες ἐν τῇ ὁράσει ἀνεβλέψαμεν: 1
 • τὸ φῦλον τῶν Χριστιανῶν: 1
 • τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν: 1
 • τὸν γὰρ εὐεργετοῦντα μὴ συνιέντες θεὸν ἀνέπλασάν τινας σωτῆρας Διοσκούρους . . . . καὶ Ἀσκληπιὸν ἰατρόν: 1
 • τὸν κύριον: 1
 • τὸν πάντων ἐπόπτην καὶ κτίστην θεὸν οὗτοι σέβονται, ὃν καὶ πάντες, ἡμεῖς δὲ προσονομάζοντες ἑτέρως Ζῆνα καὶ Δία: 1
 • τὸν υἱὸν τοῦ θεού προσκυνοῦμεν , τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν: 1
 • τόπον: 1
 • τῆς μὲν γὰρ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας νεωστὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιλαμψάσης, νέον ὁμολογουμένως ἔθνος, οὐ μικρὸν οὐδ᾽ ἀσθενὲς οὐδ᾽ ἐπὶ γωνίας που γῆς ἱδρυμένον, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐθνῶν πολυανθρωπότατόν τε καὶ θεοσεβέστατον . . . . τὸ παρὰ τοῖς πᾶσι τῇ τοῦ Χριστοῦ προσηγορίᾳ τετιμημένον: 1
 • τῆς μὲν Ῥωμαίων ἐκκλησΐας . . . . Ξύστος, τῆς δὲ ἐπ᾽ Ἀντιοχείας . . . . Δημητριανός, Φιρμιλιανὸς δέ Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν, καὶ ἐπὶ τούτοις τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν Γρηγόριος καὶ ὀ τούτου ἀδελφὸς Ἀθηνόδωρος: 1
 • τῆς παρ᾽ ὑμῖν κατέγνων νομοθεσίας· μίαν μὲν γὰρ ἐχρῆν εἶναι καὶ κοινὴν ἁπάντων τὴν πολιτείαν: 1
 • τῇ ἐκκλησία τῇ παροικούσῃ Ἄμαστριν ἅμα ταῖς κατὰ Πόντον, Βακχυλίδου μὲν καὶ Ἐλπίστου ὡσὰν αὐτὸν ἐπὶ τὸ γράψαι προτρεψάντων μεμνημένος . . . . ἐπίσκοπον αὐτῶν ὀνόματι Πάλμαν ὑποσημαίνων: 1
 • τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ: 1
 • τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ παροικούσῃ Γορτύναν ἅμα ταῖς λοιπαῖς κατὰ Κρήτην, Φίλιππον ἐπίσκοπον αὐτῶν ἀποδεχόμενος: 1
 • τῶν αὐτομολούντων ἀπ᾽ αὐτοῦ: 1
 • τῶν δὲ ἐν Αἰγύπτῳ παροικιῶν τὴν ἐπισκοπὴν νεωστὶ τότε μετὰ Ἰουλιανὸυ Δημήτριος ὑπειλήφει: 1
 • τῶν δὲ ἐν Αἰγύπτῳ παροικιῶν τὴν ἐπισκοπὴν τότε Δημήτριος ὑπειλήφει: 1
 • τῶν κατὰ . . . . ἐπεσκόπει: 1
 • τῶν κατὰ Γαλλίαν παροικιῶν ἃς Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει: 1
 • τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπος: 1
 • τῶν κατὰ Πόντον ἐπισκόπων, ὧν Πάλμας ὡς ἀρχαιότατος προὐτέτακτο: 1
 • τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οὓς έλάλησεν διδάσκων: 1
 • τῶν ποιούντων: 1
 • υἱὸς παρακλήσεως: 1
 • φίλοι τοῦ θεοῦ (χριστοῦ): 1
 • φίλτατοs ό μακάριοs ό θεού φίλος: 1
 • φανερὸν γάρ ἐστιν ἡμῖν, ὦ βασιλεῦ, ὅτι τρία γένη εἰσὶν ἀνθρώπων ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· ὧν εἰσὶν οἱ τῶν παρ᾽ ὑμῖν λεγομένων θεῶν προσκυνηταὶ καὶ Ἰουδαῖοι καὶ Χριστιανοί· αὐτοὶ δὲ πάλιν οἱ τοὺς πολλοὺς σεβόμενοι θεοὺς εἰς τρία διαιροῦνται γένη, Χαλδαίους τε καὶ Ἕλληνας καὶ Αἰγυπτίους: 1
 • φιλανθρωπότατος: 1 2
 • φιλοτιμία τῶν ποιούντων: 1
 • φιλόπτωχος: 1
 • φιλόσοφοι παρὰ Σύροις): 1
 • φοβούμενοι: 1
 • φοβούμενος τὸν θεόν: 1
 • φωτιζόμενοι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ χριστοῦ τούτου· ὁ μὲν γὰρ λαμβάνει συνέσεως πνεῦμα, ὁ δὲ βουλῆς, ὁ δὲ ἴσχύος, ὁ δὲ ἰάσεως, ὁ δὲ προγνώσεως, ὁ δὲ διδασκαλίας, ὁ δὲ φόβου θεοῦ: 1
 • φίλος Ἰησοῦ: 1
 • φίλος ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ: 1
 • χαρίσματι διδαχῆς: 1
 • χειροντονήσαντες: 1
 • χειροτονήσαντες αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους: 1
 • χειροτονήσατε ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους: 1
 • χρηματίσαι: 1
 • χρηματίσαι τρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς [Χρηστιανούς ].: 1
 • χριστέμπορος: 1
 • χριστοί: 1
 • χωρεπισκόπους μὴ ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ἢ διακόνους χειροτονεῖν: 1
 • χωρεπίσκοποι, ἐπίσκοποι τῶν ἀγρῶν (ἐν ταῖς κώμαις ἢ ταῖς χώραις), συλλειτουργοί: 1
 • χήραις ὑπηρετεῖν, ὀρφανοὺς καὶ ὑστερουμένους ἐπισκέπτεσθαι: 1
 • ψύχικοι: 1 2
 • ἀγαπήσεις ὡς κόρην τοῦ ὀφθαλμοῦ σου πάντα τὸν λαλοῦντά σοι τὸν λόγον κυρίου, μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως νυκτὸς και ἡμέρας: 1
 • ἀγράμματος: 1
 • ἀδελφοί: 1 2
 • ἀδελφοὶ καὶ συνθεράποντες: 1
 • ἀδελφοί: 1
 • ἀδελφόης: 1
 • ἀδελφότης: 1
 • ἀδύνατον τοῦτο νομίσας εἶναι ἐπιφέρει [sc. Celsus] ὅτι ὁ τοῦτο οἰόμενος οἶδεν οὐδέν : 1
 • ἀθεότης: 1 2 3 4
 • ἀλλ᾽ εἰς δόξαν θεοῦ πλέον δουλευέτωσαν, ἵνα κρείττονος ἐλευθερίας ἀπὸ θεοῦ τύχωσιν· μὴ ἐράτωσαν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐλευθεροῦσθαι, ἵνα μὴ δοῦλοι εὑρεθῶσιν ἐπιθυμίας: 1
 • ἀλλ᾽ οἱ καθ᾽ ὑπόθεσιν Κέλσου πάντες ἂν πεισθέντες Ῥωμαῖοι εὐχόμενοι περιέσονται τῶν πολεμίων ἤ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν πολεμήσονται, φρουρούμενοι ὑπὸ θείας δυνάμεως, τῆς διὰ πεντήκοντα δικαίους πέντε πόλεις ὅλας ἐπαγγειλαμένης διασῶσαι: 1
 • ἀλλ᾽ οἱ τῆς ἐπαρχίας ἐπίσκοποι ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι καθιστᾶν ἐπισκόπους ὀφείλουσιν, ἔνθα καὶ πρότερον ἐτύγχανον γεγονότες ἐπίσκοποι· εἰ δὲ εὑρίσκοιτο οὕτω πληθύνουσά τις ἐν παλλῷ ἀριθμῷ λαοῦ πόλις, ὡς ἀξίαν αὐτὴν καὶ ἐπισκοπῆς νομίζεσθαι, λαμβανέτω: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκ πατέρων, φατέ, παραδεδομένον ἡμῖν ἔθος ἀνατρέπειν οὐκ εὔλογον: 1
 • ἀλλ᾽ ἐρεῖς· καὶ μὴν περιτέτμηται ὁ λαὸς εἰς σφραγῖδα.: 1
 • ἀμιξία: 1 2 3
 • ἀμιξία (μισανθρωπία): 1
 • ἀντὶ ἀγρῶν ἀγοράζετε ψυχὰς θλιβομένας, καθά τις δυνατός ἐστιν : 1
 • ἀνὴρ δεδοκιμάσμενος παρ᾽ ἀποστόλοις: 1
 • ἀποκάλυψις: 1
 • ἀποστέλλειν: 1
 • ἀποστολικὸς ἀνὴρ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς γενόμενος: 1
 • ἀποστολὴ τ. περιτομῆς: 1
 • ἀποστόλοι: 1
 • ἀποστόλοις: 1
 • ἀποστέλλειν: 1 2
 • ἀποστόλους: 1
 • ἀποσυνάγωγος): 1
 • ἀποτειχίζοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀπορρηγνύντες ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων: 1
 • ἀπὸ δὲ Ἀρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως δ᾽ οὐχ ὁμοίας ἡξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν: 1
 • ἀπό: 1
 • ἀπόστολοι: 1 2 3 4
 • ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι οἱ κηρύξαντες εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ οἱ διδάξαντες σεμνῶς καὶ ἁγνῶς τὸν λόγον τοῦ κυρίου: 1
 • ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν: 1
 • ἀπόστολοι, προφῆται,: 1
 • ἀπόστολος: 1
 • ἀπόστολος αὐτῶν: 1
 • ἀπόστολος, διδάσκαλος: 1
 • ἀπόστολος· στρατηγὸς κατὰ πλοῦν πεμπόμενος).: 1
 • ἀρέσκετε ᾧ στρατεύεσθε, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὰ ὀψώνια κομίσεσθε· μήτις ὑμῶν δεσέρτωρ εὑρεθῇ· τὸ βάπτισμα ὑμῶν μενέτω ὡς ὅπλα, ἡ πίστις ὡς περικεφαλαία, ἡ ἀγάπη ὡς δόρυ, ἡ ύπομονὴ ὡς πανοπλία· τὰ δεπόσιτα ὑμῶν τὰ ἔργα ὑμῶν, ἵνα τὰ ἀκκεπτα ὑμῶν ἄξια κομίσησθε: 1
 • ἀρωγοὶ ὑμῖν καὶ σύμμαχοι πρὸς εἰρήνην ἐσμὲν πάντων μᾶλλον ἀνθρώπων: 1
 • ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε).: 1
 • ἀσπάζονταί σε οἱ φιλοι· ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα: 1
 • ἀσέβεια καὶ ἀδικέια: 1
 • ἀφιλάργυροι: 1
 • ἀφοβία: 1
 • ἄθεοι: 1
 • ἄθεοι, μισάνθρωποι”: 1
 • ἄνδρας χειροντονήσαντες ἐκλεκτοὺς εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐπέμψατε, κηρύσσοντας ὅτι ἄιρεσις τις ἄθεος καὶ ἄνομος ἐγήγερται ἀπὸ Ἰησοῦ τινος Γαλιλαίου πλάνου, ὃν σταυρωσάντων ἡμῶν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ μνήματος νυκτὸς . . . . πλανῶσι τοὺς ἀνθρώπους λέγοντες ἐγηγέρθαι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ εἰς οὐρανὸν ἀνεληλυθέναι, κατειπόντες δεδιδαχέναι καὶ ταῦτα ἅπερ κατὰ τῶν ὁμολογούντων Χριστὸν καὶ διδάσκαλον καὶ υἱὸν θεοῦ εἶναι παντὶ γένει ἀνθρώπων ἄθεα καὶ ἄνομα καὶ ἀνόσια λέγετε: 1
 • ἄνδρας χειροτονήσαντες ἐκλεκτούς: 1
 • ἄνδρας ἐκλεκτοὺς ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, λέγοντας ἅιρεσιν ἄθεον Χριστιανῶν πεφηνέναι, καταλέγοντας ταῦτα, ἅπερ καθ᾽ ἡμῶν οἱ ἀγνοοῦντες ἡμᾶς πάντες λέγουσιν, ὥστε οὐ μόνον ἑαντοῖς ἀδικίας αἴτιοι ὑπάρχετε, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἁπλῶς ἀνθρώποις: 1
 • ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα παρεδέξαντο: 1
 • ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἔθνων: 1
 • ἅγιος ἐπῳδός: 1
 • ἅτε φιλόσοφοι τὸ γένος ὄντες: 1
 • Ἀλέξανδρος τις, Φρὺξ μὲν τὸ γένος, ἰατρὸς δὲ τὴν ἐπιστήμην: 1
 • Ἀντιοχέα: 1
 • Ἀφορίσατε δὴ μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς: 1
 • ἐγκράτεια: 1
 • ἐγκέκλεισται μὲν ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, συνέχει δὲ αὐτὴ τὸ σῶμα· καὶ Χριστιανοὶ κατέχονται μὲν ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ κόσμῳ, αὐτοὶ δὲ συνέχουσι τὸν κόσμον: 1
 • ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην: 1
 • ἐγὼ δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος ἀλλ᾽ ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὑποδείξω: 1
 • ἐγὼ δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ᾽ ὡς μετὰ πάσης ἁπλότητος προσῆκον ἡμᾶς ἀλλήλοις διαλέγεσθαι: 1
 • ἐγὼ ἐπάνω μένω τινὸς Μαρτίνου τοῦ Τιμωτίνου βαλανείου, καὶ παρὰ πάντα τὸν χρόνον τοῦτον—ἐπεδήμησα δὲ τῇ Ῥωμαίων πόλει τοῦτο δεύτερον—οὐ γινώσκω ἄλλην τινὰ συνέλευσιν εἰ μὴ τὴν ἐκείνου: 1
 • ἐθνῶν ἀπόστολος: 1
 • ἐκ γοῦν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς νομικῆς εἰς τὸ ἓν γένος τοῦ σωζομένου συνάγονται λαοῦ οἱ τὴν πίστιν προσιέμενοι, οὐ χρόνῳ διαιρουμένων τῶν τριῶν λαῶν, ἵνα τις φύσεις ὑπολάβοι τριττάς, κ.τ.λ.: 1
 • ἐκ μέρους γινώσκομεν . . . . βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι: 1
 • ἐκ παντὰς γένους ἀνθρώπων: 1
 • ἐκδιώξαντες ἡμᾶς . . . . κωλύοντες ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι, ἵνα σωθῶσιν: 1
 • ἐκεῖνοι μόνοι οἰόμενοι τὸν θεὸν γιγνώσκειν οὐκ ἐπίστανται: 1
 • ἐκκλησία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ἐκκλησία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐκκλησία, ἐκκλησία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐκκλησίαι: 1 2
 • ἐκκλησία: 1 2
 • ἐκκλησία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐκκλησίαι: 1
 • ἐκκλησίαι Παύλου, Πέτρου: 1
 • ἐκκληία καθολική = πᾶσα ἡ ἐκκλησία: 1
 • ἐλάβομεν: 1
 • ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολήν: 1
 • ἐλπίζω ἐπιτυχεῖν ἐν Ῥώμῃ θηριομαχῆσαι, ἵνα ἐπιτυχεῖν δυνηθῶ μαθητὴς εἶναι: 1
 • ἐλύετο πᾶσα μαγεία, καὶ πᾶς δεσμὸς ἡφανίζετο κακίας, ἄγνοια καθῃρεῖτο, παλαιὰ βασιλεία διεφθείρετο, θεοῦ ἀνθρωπίνως φανερουμένου εἰς καινότητα ἀϊδίου ζωῆς· ἀρχὴν δὲ ἐλάμβανεν τὸ παρὰ θεῷ ἀπηρτισμένον. ἔνθεν τὰ πάντα συνεκινεῖτο διὰ τὸ μελετᾶσθαι θανάτου κατάλυσιν: 1
 • ἐν: 1 2
 • ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη : 1
 • ἐν γὰρ τῇ φιλοξενίᾳ εὑρίσκεται ἀγαθοποίησίς ποτε: 1
 • ἐν δυνάμει Ἰησοῦ χριστοῦ: 1
 • ἐν θλίψει: 1
 • ἐν πάσῃ ἐπαρχία καὶ πόλει εἰσίν μου τέκνα κατὰ θεόν: 1
 • ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται: 1
 • ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς χρὸνοις διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ προφητικός, γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς ἐκκλησίας: 1
 • ἐν τοῖς ἀδικήμασιν αὐτῶν μάλλον μαθητεύομαι: 1
 • ἐν τοῦ Ἐλληνικοῦ: 1
 • ἐν ἄλλοις δὲ ἔθνεσιν ἐστὶν ὅπη καὶ ἐν κώμαις ἐπίσκοποι ἱεροῦνται, ὡς παρὰ Ἀραβίοις καὶ Κυτρίοις ἔγνων καὶ παρὰ τῶς ἐν Φρυγίαις Ναυατιανοῖς καὶ Μοντανισταῖς: 1
 • ἐν ἄλλοις ἔθνεσίν ἐστιν ὅπη καὶ ἐν κώμαις ἐπίσκοποι ἱεροῦνται, ὡς παρὰ Ἀραβίοις καὶ Κύπροις ἔγνων καὶ παρὰ τοῖς ἐν Φρυγίαις Ναυατιανοῖς καὶ Μοντανισταῖς: 1
 • ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. : 1
 • ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ: 1
 • ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι: 1
 • ἐνέσκηψεν ἡ ὀργὴ πᾶσα ἐις Σάγκτον τὸνSo, rightly, Schwartz.: 1
 • ἐνίοτε δὲ οἱ δαίμονες μόνον ἐνιδόντων ὑμῶν φεύξονται· ἴσασιν γὰρ τοὺς ἀποδεδωκότας ἑαυτοὺς τῷ θεῷ, διὸ τιμῶντες αὐτοὺς πεφοβημένοι φεύγουσιν).: 1
 • ἐξ ἀναγκῶν λυτροῦσθαι τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ: 1
 • ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις: 1
 • ἐπισκοπεῖν: 1 2
 • ἐπιστάτης: 1
 • ἐπιστολαὶ συστατικαὶ: 1
 • ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους λυτρώσονται· πολλοὶ ἑαυτοὺς ἐξέδωκαν εἰς δουλείαν, καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν: 1
 • ἐπιτρέψατε αὐτοῖς (i.e: 1
 • ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι: 1
 • ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια: 1
 • ἐπὶ γῆς εἰρήνη: 1
 • ἐπίσκοποι: 1 2
 • ἐπίσκοποι τῶν ὁμόρων ἀγρῶν τε καὶ πόλεων: 1
 • ἐσχάτους: 1
 • ἐτέχθη ὑμῖν σωτὴρ, ὅς ἐστιν Χριστὸς κύριος;: 1
 • ἐὰν ὁ ἀλλόφυλος τὸν νόμος πράξῃ, Ἰουδαῖός ἐστιν, μὴ πράξας δὲ Ἰουδαῖος Ἕλλην: 1
 • ἑκάστην: 1
 • ἔγγιστα ἐκκλησίαι: 1
 • ἔθνη: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ἔθνος: 1 2 3
 • ἔθνος τῶν Χριστιανῶν: 1
 • ἔθνος ἅγιον, λαὸς ἅγιος: 1
 • ἔλεγεν τὴν ἁγνείαν πρόδρομον εἶναι τῆς μελλούσης ἀφθάρτου βασιλείας : 1
 • ἔνθεου ζῆλον ἀποστολικοῦ μιμήματος συνεισφέρειν ἐπ᾽ αὐξήσει καὶ οἰκοδομῇ τοῦ θείου λόγου προμηθούμενοι, ὧν εἷς γενόμενος καὶ Πανταῖνος: 1
 • ἔπειτα: 1
 • ἔρημος ἐδόκει εἶναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὁ λαὸς ἡμῶν, νυνὶ δὲ πιστεύσαντες πλείονες ἐγενόμεθα τῶν δοκούντων ἔχειν θεόν: 1
 • ἔστι τὰ ἔθνη ἐν οἷς οὐδέπω οὐδεὶς ὑμῶν τοῦ γένους ᾤκησεν: 1
 • ἔστιν οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ μέλλων δύο ἐχθροί. οὗτος λέγει μοιχείαν καὶ φθορὰν καὶ φιλαργυρίαν καὶ ἀπάτην, ἐκεῖνος δὲ τούτοις ἀποτάσσεται. οὐ δυνάμεθα οὖν τῶν δύο φίλοι εἶναι. δεῖ δὲ ἡμᾶς τούτῳ ἀποταξαμένους ἐκείνῳ χρᾶσθαι. οἰόμεθα, ὅτι βέλτιόν ἐστιν τὰ ἐνθάδε μισῆσαι, ὅτι μικρὰ καὶ ὀλιγοχρόνια καὶ φθαρτά· ἐκεῖνα δὲ ἀγαπῆσαι, τὰ ἀγαθὰ τὰ ἄφθαρτα: 1
 • ἔστω ὑμῖν, τῶν ἐξ ἐθνῶν, κύριος καὶ Χριστὸς καὶ θεὸς γνωριζόμενος, ὡς αἱ γραφαὶ σημαίνουσιν, οἵτινες καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ Χριστιανοὶ καλεῖσθαι πάντες ἐσχήκατε· ἡμεῖς δὲ, τοῦ θεοῦ τοῦ καὶ αὐτὸν τοῦτον ποιήσαντος λατρευταὶ ὄντες, οὐ δεόμεθα τῆς ὁμολογίας αὐτοῦ οὐδὲ τῆς προσκυνήσεως: 1
 • ἔχοιτε ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν ἐξετάζειν· ὡς γὰρ ὑμῖν πατρὶ καὶ υἱῷ πάντα κεχείρωται, ἄνωθεν τὴν βασιλείαν εἰληφόσιν—βασιλέως γὰρ ψυχὴ ἐν χειρὶ θεοῦ, φησὶ τὸ προφητικὸν πνεῦμα—οὕτως ἑνὶ τῷ θεῷ καὶ τῷ παῤ αὐτοῦ λόγῳ υἱῷ νοουμένῳ ἀμερίστῳ πάντα ὑποτέτακται: 1
 • ἕθνος: 1
 • ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω· δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι): 1
 • ἕτερον τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου: 1
 • Ἐκκλησιαστικοί: 1
 • Ἐξελεξάμην ὑμᾶς δώδεκα μαθητὰς κρίνας ἀξίους ἐμοῦ καὶ ἀποστόλους πιστοὺς ἡγησάμενος εἶναι, πέμπων ἐπὶ τὸν κόσμον εὐαγγελίσασθαι τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώπους, κ.τ.λ.: 1
 • Ἐπίσκοπος παροικιῶν: 1
 • Ἑλληνισταί: 1
 • Ἑλληνίσται: 1
 • Ἑλλήνων σιδηρὰν ἢ χαλκήν, Χριστιανῶν χρυσῆν], Χριστιανῶν δέ, οἷς ὁ χρυσὸς ὁ βασιλικὸς ἐγκαταμέμικται, τὸ ἅγιον πνεῦμα: 1
 • Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία: 1
 • Ἕλληνες: 1
 • Ἕλληνες, Ἰουδαῖοι, and Γαλιλαῖοι: 1
 • ἠ γενναιότης τοῦ θεοφιλοῦς καὶ θεοσεβοῦς γένους τῶν Χριστιανῶν: 1
 • ἡ διδασκαλία τοῦ σωτῆρος: 1
 • ἡ καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσοφία: 1
 • ἡ μαθήτρια: 1
 • ἡ παροικία: 1
 • ἡ περὶ τοὺς ξένους φιλανθρωπία: 1
 • ἡ πολύπαις μέν, οὐχ ὑπὲρ τὸν κύριον δὲ ἀγαπήσασα ἐαυτῆς τἀ τέκνα: 1
 • ἡ προφητικὴ τάξις: 1
 • ἡ τοῦ δόγματος ἕνωσις: 1
 • ἡ τῆς ψυχῆς σωτηρία: 1
 • ἡ τῶν πιστῶν φρατρία: 1
 • ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ: 1
 • ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπέφανη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ . . . . ἔσωσεν ἡμᾶς.: 1
 • ἡ χωρίζουσα τῆς ἐπιστήμης ἀρετή: 1
 • ἡ ἀνάστασις: 1
 • ἡ ἀπόστολος: 1
 • ἡ ἐγκρατεία: 1
 • ἡ ἐκκλησία ἡ παροικοῦσα τὴν πόλιν: 1
 • ἡ ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρίας εἶχεν εἰρήνην: 1
 • ἡ ἐν Σμύρνῃ καθολικὴ ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἐν Συρίᾳ ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίᾳ: 1
 • ἡ ἐνέργεια τῆς ψευδοῦς ταύτης τάξεως τῆς ἐπιλεγομένης νέας προφητείας: 1
 • ἡγίασται ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἅπιστος ἡν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεί ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν: 1
 • ἡγεμόνες: 1
 • ἡγεῖτο ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῆς τῶν πιστῶν αὐτόθι διατριβῆς τῶν ἀπὸ παιδείας ἀνὴρ ἐπιδοξότατος, ὄνομα αὐτῷ Πανταῖνος, ἐξ ἀρχαίου ἔθους διδασκαλείου τῶν ἱερῶν λόγων παῤ αὐτοῖς συνεστῶτος: 1
 • ἡγούμενοι: 1 2 3 4 5
 • ἡμεῖς οἱ δῶδεκα μαθηταί: 1
 • ἢ ὁράματι καὶ ἐνυπνίῳ ἀγνοεῖ τίνι πιστεύει: 1
 • ἤπια φάρμακα : 1
 • Ἡμεῖς δὲ ἀναπτύξαντες τὰς βίβλους ἃς εἴχομεν τῶν προφητῶν, ἃ μὲν διὰ παραβολῶν, ἃ δὲ δι᾽ αἰνιγμάτων, ἃ δὲ αὐθεντικῶς καὶ αὐτολεξεὶ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὀνομαζόντων, εὕρομεν καὶ τὴν παρουσίαν αὐτοῦ καὶ τὸν θάνατον καὶ τὸν σταυρὸν καὶ τὰς λοιπὰς κολάσεις πάσας, ὅσας ἐποίησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ τὴν ἔγερσιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν πρὸ τοῦ Ἱεροσόλυμα κριθῆναι, καθὼς ἐγέγραπτο ταῦτα πάντα ἃ ἔδει αὐτὸν παθεῖν καὶ γεγραμμένων εἰς αὐτόν: 1
 • Ἡρωδιανοί: 1
 • ἰατροὶ ἀνάργυροι: 1 2
 • ἰατρὸς φιλάργυρος ἦν: 1
 • ἰδιώτης: 1
 • ἰδοὺ ἡ μητήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου: 1
 • ἱστορεῖται μήδ᾽ ὀλίγους μῆνας βοσκήσας τὰ προβάτια ὁ Πέτρος ἐσταυρῶσθαι: 1
 • ἴασαι . . . . ἐξανάστησον τοὺς ἀσθενοῦντας, παρακάλεσον τοὺς ὀλιγοψυχοῦντας: 1
 • ἴδιος ἀπόστολοι: 1
 • ἴσαι οὐκ ἐστιν ὑγίεια καὶ γνῶσις, ἀλλ᾽ ἡ μὲν μαθήσει, ἡ δὲ ἰάσει περιγίνεται· οὐκ ἂν οὖν τις νοσῶν ἔτι πρότερόν τι τῶν διδασκαλικῶν ἐκμάθοι πρὶν ἢ τέλεον ὑγιᾶναι· οὐδὲ γὰρ ὠσαύτως πρὸς τοὺς μανθάνοντας ἢ κάμνοντας ἀεὶ τῶν παραγγελμάτων ἕκαστον λέγεται, ἀλλὰ πρὸς οὓς μὲν εἰς γνῶσιν, πρὸς οὓς δὲ εἰς ἴασιν. καθάπερ οὖν τοῖς νοσοῦσι τὸ σῶμα ἰατροῦ χρῄζει, ταύτῃ καὶ τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν ψυχὴν παιδαγωγοῦ δεῖ, ἵν᾽ ἡμῶν ἰάσηται τὰ πάθη, εἶτα δὲ καὶ διδασκάλου, ὃς καθηγήσεται πρὸς καθαρὰν γνώσεως ἐπιτηδειότητα εὐτρεπίζων τὴν ψυχήν, δυναμένην χωρῆσαι τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ λόγου: 1
 • ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν: 1
 • ἵνα μικρῷ παραδείγματι τὴν ὑμετέραν σύνεσιν ὑπομνήσαιμι, ἴστε δήπου καὶ τοὺς φιλοσόφους αὐτοὺς ὡς ἑνὶ μὲν ἅπαντες δόγματι συντίθενται, πολλάκις δὲ ἐπειδὰν εἴ τινι τῶν ἀποφάσεων μέρει διαφωνῶσιν, εἰ καὶ τῇ τῆς ἐπιστήμης ἀρετῇ χωρίζονται, τῇ μέντοι τοῦ δόγματος ἑνώσει πάλιν εἰς ἀλλήλους συμπνέουσιν: 1
 • ἵνα μή τις εὐθὺς κατ᾽ ἀρχὰς, ὡς εἰς Μωυσοῦ καὶ Χριστοῦ διατριβὴν ἀφιγμένος, νόμων ἀναποδείκτων ἀκούῃ: 1
 • ἵνα στρατεύῃ τὴν καλὴν στρατείαν: 1
 • ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας: 1
 • ἵνα ἐνὶ κλήρῳ Ἐφεσίων εὑρεθῶ τῶν Χριστιανῶν, οἳ καὶ τοῖς ἀποστόλοις πάντοτε συνῄνεσαν: 1
 • Ἰγένοντό τινες πρὸ πολλοῦ χρόνου πάντων τούτων τῶν νομιζομένων φιλοσόφων παλαιότεροι, μακάριοι καὶ δίκαιοι καὶ θεοφιλεῖς, θείῳ πνεύματι λαλήσαντες καὶ τὰ μέλλοντα θεσπίσαντες, ἃ δὴ νῦν γίνεται· προφήτας δὲ αὐτοὺς καλοῦσιν· οὗτοι μόνοι τὸ ἀληθὲς καὶ εἶδον καὶ ἐξεῖπον ἀνθρώποις, μήτ᾽ εὐλαβηθέντες μήτε δυσωπηθέντες τινά . . . . ἀλλὰ μόνα ταῦτα εἰπόντες ἃ ἤκουσαν καὶ ἃ εἶδον ἁγίῳ πληρωθέντες πνεύματι· συγγράμματα δὲ αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν διαμένει, κ.τ.λ. . . . . Ἐμοῦ δὲ παραχρῆμα πῦρ ἐν τῇ ψυχῇ ἀνήφθη καὶ ἔρως εἶχε με τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, οἵ εἰσι Χριστοῦ φίλοι : 1
 • Ἰουδαῖοι καθ᾽ ἑκάστην πόλιν εἰσὶ παμπληθεῖς Ἀσίας τε καὶ Συρίας: 1
 • Ἰουδαῖοι μᾶλλον καὶ οὐδὲν ἕτερον· πάνυ δὲ οὗτοι ἐχθροὶ τοῖς Ἰουδαῖοις ὑπάρχουσιν: 1
 • Ἰσχύειν δοκοῦσιν . . . . τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ μετὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν περὶ αὐτὸν ἱστοριῶν.: 1
 • ὁ Εἰρηναῖος ἐκ προσώπου ὧν ἡγεῖτο κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφῶν ἐπιστείλας: 1 2
 • ὁ Ναζωραῖος: 1 2 3
 • ὁ διδάσκαλος: 1
 • ὁ διδακτικός: 1
 • ὁ κατὰ τὴν Πεντάπολιν παροικιῶν ἐπίσκοπος: 1
 • ὁ λαός: 1
 • ὁ πανακὴς τῆς ἀνθρωπότητος ἰατρός ὁ σωτήρ: 1
 • ὁ σωτήρ: 1
 • ὁ ἁγνὸς ἐν τῇ σαρκὶ ἤτω καὶ μὴ ἀλαζονευέσθω: 1
 • ὁ ἐπίσκοπος Συρίας: 1
 • ὁπότε χρεία τινὸς πόρου πρὸς τὸ ἀναγκαῖον γένοιτο, ἅμα οἱ πάντες συμβάλλεσθε: 1
 • ὃ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν: 1
 • ὃς ἀνελθὼν ἐκεῖσε ἀπὸ ἑκάστης πόλεως τῆς Κιλικίας τὰ ἐπιδέκατα κτλ εἰσέπραττεν: 1
 • ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῶ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ: 1
 • ὅμηρα: 1
 • ὅπερ εὐσεβοῦμεν εἰς τὸν τῶν Χριστιανῶν θεόν, ὃν ἡγούμεθα ἕνα τούτων ἐξ ἀρχῆς ποιητὴν καὶ δημιουργὸν τῆς πάσης κτίσεως, ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου, καὶ κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν παῖδα θεοῦ, ὃς καὶ προκεκήρυκται ὑπὸ τῶν προφητῶν μέλλων παραγίνεσθαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας κῆρυξ καὶ διδάσκαλος καλῶν μαθητῶν: 1
 • ὅπου μὲν ἐπισκόπους καταστήσων, ὅπου δὲ ὅλας ἐκκλησίας ἀρμόσων, ὅπου δὲ κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρώσων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος σημαινομένων: 1
 • ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος: 1
 • ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ τλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία: 1
 • ὅτε ᾔτησεν ὁ διδασκάλος τὸν ἄρτον: 1
 • ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμει̂ς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ: 1
 • ὐμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐντέλλομαι ὑμῖν. οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους . . . . ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν: 1
 • ὑμεῖς γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν: 1
 • ὑμεῖς μὴ κληθῆτε ῥαββεί· εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε: 1
 • ὑμεῖς τῆς κατὰ τοῦ δικαίου καὶ ἡμῶν τῶν ἀπ᾽ ἐκείνου κακῆς προλήψεως αἴτιοι: 1
 • ὑποθετικός: 1
 • ὑπομνήματα: 1
 • ὑπὲρ τῶν νεκρῶν: 1
 • ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μέλλων τοῦ λαοῦ τοῦ καινοῦ προσφέρειν τὴν σάρκα: 1
 • ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων: 1
 • ὑπὸ ὀπτασίας ἀκούειν ἢ παῤ αὐτῆς ἐναργείας, 14); ὁ ὀπτασίᾳ πιστεύων: 1
 • ὡς καὶ αἱ ἔγγιστα ἐκκλησίαι ἔπεμψαν ἐπισκόπους, αἱ δὲ πρεσβυτέρους καὶ διοκόνους: 1
 • ὡς τύπῳ θεοῦ: 1
 • ὡς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς Ἰακὼβ ἐκείνου, τοῦ καὶ Ἰσραὴλ ἐπικληθέντος, τὸ πᾶν γένος ὑμῶν προσηγόρευτο Ἰακὼβ καὶ Ἰσραήλ, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος ἡμᾶς εἰς θεὸν Χριστοῦ . . . . καὶ θεοῦ τέκνα ἀληθινὰ καλούμεθα καὶ ἐσμέν . . . .: 1
 • ὡς ὁ ἰατρὸς ὑγίειαν παρέχεται τοῖς συνεργοῦσι πρὸς ὑγίειαν, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τὴν ἀΰδιον σωτηρίαν τοῖς συνεργοῦσι πρὸς γνῶσίν τε καὶ εὐπραγίαν: 1
 • ὥσπερ διὰ τοῦ σώματος ὁ σωτὴρ ἐλάλει καὶ ἰᾶτο, οὕτως καὶ πρότερον “διὰ τῶν προφητῶν,” νῦν δὲ “διὰ τῶν ἀποστόλων καὶ διδασκάλων” . . . . καὶ πάντοτε ἄνθρωτον ὁ φιλάνθρωπος ἐνδύεται θεὸς εἰς τὴν ἀνθρώπων σωτηρίαν, πρότερον μέν τοὺς προφήτας, νῦν δὲ τὴν ἐκκλησίαν: 1
 • ὥσπερ καὶ ὁ Παῦλος πολὺς καὶ δὴ καὶ ὁ Πέτρος ἐν τοῖς τῶν πιστῶν παισὶν ἀνομάζεται: 1
 • ὥστε καὶ ὑμεῖς ὁσίως καὶ δικαίως μανθάνοντες ἃ παραδίδομεν ὑμῖν, φυλάσσεσθε καινῶς τὸν θεὸν διὰ τοῦ Χριστοῦ σεβόμενοι· εὕρομεν γὰρ ἐν ταῖς γραφαῖς καθῶς ὁ κύριος λέγει· ἰδοὺ διατίθεμαι ὑμῖν καινὴν διαθήκην οὐχ ὡς διεθέμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐν ὄρει Χωρήβ· νέαν ἡμῖν διέθετο, τὰ γὰρ Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων παλαιά, ὑμεῖς δὲ οἱ καινῶς αὐτὸν τρίτῳ γένει σεβόμενοι Χριστιανοί : 1
 • ὦ δειλοὶ, εἰ θέλετε ἀποθνήσκειν, κρημνοὺς ἣ βρόχους ἔχετε: 1
 • “Οἰωνιστής : 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |