« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Περὶ ἀρχῶν: 1
 • Περὶ ἀρχῶν : 1
 • κατὰ τὸν τῆς ἀληθείας κανόνα: 1
 • κήρυγμα Πέτρου: 1
 • τὰ βιβλία τῆς καινῆς διαθήκης: 1
 • ἀπομνημονεύματα: 1
 • ἁι τοῦ Χριστοῦ παραδνσεις: 1
 • ἡ τοῦ κυρίου παράδοσις: 1
 • ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν βούλεται σώζεσθαι.: 1
 • ὀρθογνώμονες: 1
 • ὁ Θεὸς: 1
 • ὅσα ὑπὸ τὸν κανόνα τῆς πίστεως ποιεῖν ἐπιτέτραπται: 1
 • . . . ἀποστὰς τοῦ κανόνος ἐπὶ κίβδηλα καὶ νόθα διδάγματα μετελήλυθεν: 1
 • See περὶ ἀρχῶν: 1
 • Αἱ δὲ τοῦ Θεοῦ Χριστῷ μαθητευθεῦσαι ἐκκλησίαι, συνεξεταζόμεναι ταῖς ὧν παροικοῦσι δήμων ἐκκλησίαις, ὡς φωστῆρας εἰσιν ἐν κόσμῳ. τίς γὰρ οὐκ ἄν ὁμολογήσαι, καὶ τοὺς χείρους τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ συγκρίσει βελτιόνων ἐλάττους πολλῷ κρείττους τυγχάνειν τῶν ἐν τοῖς δήμοις ἐκκλησιῶν; ἐκκλησία μὲν γὰρ τοῦ Θεοῦ, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἡ Ἀθήνῃσι πραεῖά τις καὶ εὐσταθής, ἅτε Θεῷ ἀρέσκειν τῷ ἐπὶ πᾶσι βουλομένη· ἡ δ᾽Αθηναίων ἐκκλησία στασιώδης καὶ οὐδαμῶς παραβαλλομένη τῇ ἐκεῖ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ· τὸ δ᾽αὐτὸ ἐρεῖς. Περὶ ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Κορίνθῳ καὶ τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου Κορινθίων·; καὶ, φέρ᾽ εἰπεῖν, περὶ ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ ἐκκλησίας τοῦ Ἀλεξανδρέων δήμου. Καὶ ἐὰν εὐγνώμων ᾖ ὁ τούτου ἀκούων καὶ φιλαλήθως ἐξετάθῃ τὰ πράγματα, θαυμάσεται τὸν καὶ βουλευσάμενον καὶ ἀνύσαι δυνηθέντα πανταχοῦ συστήσασθαι ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, παροικούσασ ἒκλησίαις τῶν καθ᾽ ἑκάστην πόλιν δήμων οὕτω δὲ καὶ βουλὴν ἐκκλησίας Θεοῦ βουλῇ τῇ καθ᾽ ἑκάστην πόλιν συνεξετάζων εὕροις ἄν ὅτι τινὲς μὲν τῆς ἐκκλησίας βουλευταὶ ἄξιοὶ εἰσι — εἵ τίς ἐστιν ἐν τῷ παντὶ πόλις τοῦ Θεοῦ — ἐν εκείνῃ πολιτεύεσθαι ὁι δὲ πανταχοῦ βουλευταὶ οὐδὲν ἄξιον τῆς ἐκ κατατάξεως ὑπεροχῆς, ἢν ὑπερέχειν δοκοῦσι τῶν πολιτῶν, φέρουσιν ἐν τοῖς ἑαυτῶν ἤθεσιν· οὕτω δὲ καὶ ἄρχοντα ἐκκλησίας ἑκάςτης πόλεως ἄρχοντι τῶν ἐν τῇ πόλει συγκριτέν· ἵνα κατανοήσῃς, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν σφόδρα ἀποτυγχανομένων βουλευτῶν καὶ ἀρχόντων ἐκκλησίας Θεοῦ, καὶ ῥαθυμοτέρων παρὰ τοὺς εὐτονωτέρως βιοῦντας οὐδὲν ἧττόν ἐστιν εὑρεῖν ὡς ἐπίπαν ὑπεροχήν τὴν ἐν τῇ ἐπὶ τὰς ἀρετὰς προκοπῇ παρὰ τὰ ἤθη τῶν ἐν ταῖς πόλεσι βουλευτῶν καὶ ἀρχόντων.: 1
 • Αἱ μέντοι Συρίαι ὅλαι καὶ ἡ Ἀραβία, οἷς ἐπαρκεῖτε ἑκάστοτε καὶ οἷς νῦν ἐπεστείλατε.: 1
 • Γνῶθι σεαυτόν: 1
 • Διδ.: 1 2
 • Διδαχη: 1
 • Διδαχή: 1 2
 • Διδαχὴ τῶν ἀποστόλων: 1
 • Διδαχή: 1 2 3 4 5
 • Εἰ γὰρ Θεόν σε ἡθέλησε ποῖσαι ὁ Θεός, ἐδύνατο· ἔχεις τοῦ λόγου τὸ παράδειγμα: 1
 • Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀθάνατον τὸν ἄνθρωπον ἀπ᾽ ἀρχῆς πεποιήκει, Θεὸν αὐτὸν πεποιήκει· πάλιν εἰ θνητὸν ἀυτὸν πεποιήκει ἐδόκει ἄν ὁ Θεὸς αἴτιος εἶναι τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Οὔτε οὖν ἀθάνατον ἀυτὸν ἐποίησεν οὔτε μὴν θνητόν, ἀλλὰ δεκτικὸν ἀμφοτέρων; ἵνα, εἰ ῥέψῃ ἐπὶ τὰ τῆς ἀθανασίας τηρήσας τὴν ἑντολὴν τοῦ Θεοῦ, μισθὸν κομίσηται παῤ αὐτοῦ τὴν ἀθανασίαν καὶ γένηται Θεός, εἰ δ᾽ αὖ τραπῇ ἐπὶ τὰ τοῦ θανάτου πράγματα παρακούσας τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἐαυτῷ αἴτιος ᾖ τοῦ θανάτου.: 1
 • Εἰ δὲ λέγει τις· οὐκ ἡδύνατο ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς τέλειον ἀναδεῖξαι τὸν ἄνθρωπον; Γνύτω, ὅτι τῷ μὲν Θεῶ, ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ὄντι καὶ ἀγεννήτῳ ὑπάρχοντι, ὃς πρὸς ἑαυτόν, πάντα δυνατά· τὰ δὲ γεγονότα, καθὸ μετέπειτα γενέσεως ἀρχὴν ἰδίαν ἔσχε, κατὰ τοῦτο καὶ ὑστερεῖσθαι δεῖ αὐτὰ τοῦ πεποιηκότος· ὀυ γὰρ ἡδύναντο ἀγέννητα εἶναι τὸ νεωστὶ γεγεννημένα. Καθὸ δὲ μή ἐστιν ἀγέννητα, κατὰ τοῦτο καὶ ὑστεροῦνται τοῦ τελείου. Καθὸ δὲ νεώτερα, κατὰ τοῦτο καὶ νήπια, κατὰ τοῦτο καὶ ἀσυνήθη καί αγύμναστα πρὸς τὴν τελείαν ἀγωγήν.: 1
 • Εἰ τοίνυν ὁ πρῶτος Ἀδὰμ ἔσχε πατέρα ἄνθρωπον καὶ ἐκ ππέρματος ἐγεννήθη, εἰκὸς ἦν καὶ τὸν δεύτερον Ἀδὰμ λέγειν ἐξ Ἰωσὴφ γεγεννῆσθαι. Εἰ δὲ ἐκεῖνος ἐκ γῆς ἐλήφθη, πλάστης δὲ αὐτοῦ ὁ Θεός, ἔδει καὶ τὸν ἀνακεφαλαιούμενον εἰς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πεπλασμένον ἄνθρωπον τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ τῆς γεννήσεως ἔχειν ὁμοιότητα. Εἰς τὶ οὖν πάλιν οὐκ ἔλαβε χοῦν ὁ Θεός, ἀλλ᾽ ἐκ Μαρίας ἐνήργησε τὴν πλάσιν γενέσθαι; Ἵνα μὴ ἀλλη πλάσις γένηται μηδὲ ἀλλὸ τὸ σωζόμενον ἦ, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐκεῖνος ἀνακεφαλαιωθῇ τηπουμένης τῆς ὁμοιότητος: 1
 • Θεὸς καλεῖ εἰς μετάνοιαν: 1
 • Θεοῦ λόγος πρὸ αἰώνων: 1
 • Θεὸς παντοκράτωρ: 1
 • Θεὸς ἐκ Θεοῦ πεφυκώς εξ ἑαυτοῦ.: 1
 • Θεὸς ἦν ἐν ἀρχῇ, τὴν δὲ ἀρχὴν λόγου δύναμιν παρειλήφαμεν. Ὁ γὰρ δεσπότης τῶν ὅλων, αὐτὸς ὑπάρχων τοῦ παντὸς ἡ ὑπόστασις, κατὰ μὲν τὴν μηδέπω γεγενημένην ποίησιν μόνος ἦν· καθὸ δὲ πᾶσα δύναμις, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ἀοράτων ἀυτὸς ὑπόστασις ἦν, σὺν αὐτῷ τὰ πάντα· σὺν αὐτῷ διὰ λογικῆς δυνάμεως αὐτὸς καὶ ὁ λόγος, ὅς ἦν ἐν αὐτῷ, ὑπέστησε. Θελήματι δέ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ προπηδᾷ λόγος· ὁ δὲ λόγος, ὀυ κατὰ κενοῦ χωρήσας, ἔργον πρωτότοκον τοῦ πατρὸς γίνεται. Τοῦτον ἴσμεν τοῦ κόσμου τὴν ἀρχήν. Γέγονε δὲ κατὰ μερισμόν, ο̦ κατὰ ἀποκοπήν· τὸ γὰρ ἀποτμηθὲν τοῦ πρώτου κεχώρισται, τὸ δὲ μερισθὲν οἰκονομίας τὴν αἵρεσιν προσλαβὸν οὐκ ἐνδεᾶ τὸν ὅθεν εἴληπται πεπόιηκεν. Ὥστερ γὰρ ἀπὸ μιᾶς δᾳδὸς ἀνάπτεται μὲν πυρὰ πολλὰ, τῆς δὲ πρώτης δᾳδὸς διὰ τὴν ἔξαψιν τῶν πολλῶν δᾳδῶν οὐκ ἐλαττοῦται τὸ φῶς, οὕτω καὶ ὁ λόγος προελθὼν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως οὐκ ἄλογον πεποίηκε τὸν γεγεννηκότα.: 1
 • Θεός ἐβουλήθη κόσμον κτίσαι.: 1
 • Θεῷ τὰ τῆς ἀγάπης μυστήρια, καὶ τότε ἐποπτεύσεις τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ὃν ὁ μονογενὴς υἱὸς Θεὸς μόνος ἐξηγήσατο· ἔστι δὲ κὰι αὐτὸς ὁ Θεὸς ἀγάπη καὶ δι᾽ ἀγάπην ἡμῖν ἀνεκράθη· καὶ τὸ μὲν ἄρρητον ἀυτοῦ πατήρ, τὸ δὲ ἡμῖν συμπαθὲς γέγονε μήτηρ· ἀγαπήσας ὁ πατὴρ ἐθηλύνθη, καὶ τούτου μέγα σημεῖον, ὃν ἀυτὸς ἐγέννησεν ἐξ αὑτοῦ καὶ ὁ τεχθείς ἑξ ἀγάπης καρπὸς ἀγάπη: 1
 • Καθαροί: 1
 • Καθολικός: 1
 • Καὶ δεύτερον οὖν λέγωμεν Θεόν· ἴστωσαν, ὅτι τὸν δεύτερον Θεὸν οὐκ ἄλλο τι λέγομεν, ἢ τὴν περιεκτικὴν πασῶν ἀρετῶν ἀρετὴν καὶ τὸν περιεκτικὸν παντὸς οὑτινοσοῦν λόγου τῶν κατὰ φύσιν καὶ προηγουμένως γεγενημένων, : 1
 • Καὶ διὰ τοῦτο Παῦλος Κορινθίοις φησί· γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, οὐδὲ γὰρ ἡδονασθε βαστάζειν· τουτέστι, τὴν μὲν κατὰ ἄνθρωπον παρουσίαν τοῦ κυρίου ἐμαθητεύθητε, οὐδήπου δὲ τὸ τοῦ πατρὸς πνεῦμα ἐπαναπαύεται ἐφ᾽ ὑμᾶς διὰ τὴν ὑμῶν ἀσθέγειαν.: 1
 • Καὶ οὔτε ὁ πάνυ δυνατὸς ἐν λόγῳ τῶν ἐν ταῖ ἐκκλησίαις προεστώτων ἕτερα τούτων (scil. than the regula fidei) ἐρεῖ· οὐδείς γὰρ ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· οὔτε ὁ ἀσθενὴς ἐν τῷ λόγῳ ἐλαττώσει τὴν παράδοσιν. Μιᾶς γὰρ καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως οὔσης οὔτε ὁ πολὺ περὶ αὐτῆς δυνάμενος εἰπεῖν ἐπλεόνασεν, οὔτε ὁ τὸ ὀλίγον ἡλαττόνησε.: 1
 • Καὶ παραβολὴν τῶν ζιζανίων πρὸς τοῦτο ἔφη ὁ Κάλλιστος λέγεσθαι· Ἄφετε τὰ ζιζάνια συναύξειν τῷ σιτῷ τουτέστιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοὺς ἁμαρτάνοντας. Ἀλλὰ καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ Νῶε εἰς ὁμοίωμα ἐκκλησίας ἔφη γεγονέναι, ἐν ᾗ καὶ κύνες καὶ λύκοι καὶ κόρακες κὰι πάντα τὰ καθαρὰ καὶ ἀκάθαρτα. ὁύτω φάσκων δεῖν εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ ὁμοίως· καὶ ὅσα πρὸς τοῦτο δυνατὸς ἦν συνάγειν ὁύτως ἡρμήνευσεν.: 1
 • Καὶ ταῦτα μὲν ἐκσεύξῃ Θεὸν τὸν ὄντα διδαχθείς, ἕξεις δὲ ἀθάνατον τὸ σῶμα καὶ ἄσθαρτον ἅμα ψυχῇ, βασιλείαν ὀυρανῶν ἀπολήψῃ, ὁ ἐν γῇ βιοὺς καὶ ἐπουράνιον βασιλέα ἐπιγνούς, ἔσῃ δὲ ὁμιλητὴς Θεοῦ καὶ συγκληρονόμος Χριστοῦ, οὐκ ἐπιθυμίαις ἤ πάθεσι καὶ νόσοις δουλούμενος. Γέγονας γὰρ Θεός· ὅσα γὰρ ὑπέμεινας πάθη ἄνθρωπος ὤν, ταῦτα ἐδίδου, ὅτι ἄνθρωπος εἶ, ὅσα δὲ παρακολουθεῖ Θεῷ, ταῦτα παρέχειν ἐπήγγελται Θεὸς, ὅτι ἐθεοποιήθης, ἀθάνατος γεννηθείς. Τουτέστι τὸ Γνῶθι σεαυτόν, επιγνοὺς τὸν πεποιηκότα Θεόν. Τὸ γὰρ ἐπιγνῶναι ἑαυτὸν ἐπιγνωσθῆναι συμβέβηκε τῷ καλουμένῳ ὑπ᾽ ἀυτοῦ. Μὴ σιλεχθρήσητε τοίνυν ἑαυτοῖς, ἄνθρωποι, μηδὲ τὸ παλινδρομεῖν διστάσητε. Χριστὸς γὰρ ἐστιν ὁ κατὰ πάντων Θεός, ὃς τὴν ἁμαρτίαν ἐξ ἀνθρώπων ἀποπλύνειν προέταξε, νέον τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποτελῶν, εἰκόνα τοῦτον καλέσας ἀπ᾽ ἀρχῆς, διὰ τύπου τὴν εἰς σὲ ἐπιδεικνύμενος στοργήν, οὗ προστάγμασιν ὑπακούσας σεμνοῖς, καὶ ἀγαθοῦ ἀγαθὸς γενόμενος μιμητής, ἔσῃ ὅμοιος ὑπ᾽ ἀυτοῦ τιμηθείς. Οὐ γὰρ πτωχέυει Θεὸς καὶ σὲ Θεὸν ποιήσας εἰς δόξαν αὐτοῦ.: 1
 • Κεστοί: 1
 • Κεστοί: 1
 • Κλήμεντα τοῦτον ἐπίσκοπον ὑμῖν χειροτονῶ, ᾧ τὴν ἐμὴν τῶν λόγων πιστεύω καθέδραν . . . διὸ αὐτῷ μεταδίδωμι τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεύειν καὶ λύειν, ἵνα περὶ παντὸς οὗ ἄν χειροτονήσῃ ἐπὶ γῆς ἔσται δεδογματισμένον ἐν οὐρανοῖς. δήσει γὰρ ὅ δεῖ δεθῆναι καὶ λύσει ὅ δεῖ λυθῆναι, ὡς τὸν τῆς ἐκκλησίας εἰδὼς κανόνα.: 1
 • Κλήμης πολλοὺς πρὸ τοῦ Ἀδὰμ κόσμους τερατεύεται: 1
 • Κάλλιστος πρῶτος τὰ πρὸς τὰς ἡδονὰς τοῖς ἀνθρώποις συγχωρεῖν ἐπενόησε, λέγων πᾶσιν ὑπ᾽ ἀυτοῦ ἀφίεσθαι ἁμαρτίας.: 1
 • Κάλλιστος ἐδογμάτισεν ὅπως εἰ ἐπίσκοπος ἁμάρτοι τι, εἰ καὶ πρὸς θάνατον, μὴ δεῖν κατατίθεσθαι.: 1
 • Κόσμου μὲν γὰρ ἡ κατασκευὴ καλή, τὸ δὲ ἐν ἀυτῷ πολίτευμα φαῦλον.: 1
 • Λόγος πρὸς Ἕλληνας: 1
 • Λέγεται μέν: 1
 • Μωυσῆς πάσης βαρβάρου φιλοσοφίας ἀρχηγός: 1
 • Μή τι οὖν, εἰ καὶ παραβαίη τις συνθήκας καὶ τὴν ὁμολογίαν παρέλθοι τὴν πρὸς ἡμᾶς, διὰ τὸν ψευσάμενον τὴν ὁμολογίαν ἀφεξόμεθα τῆς ἀληθείας καὶ ἡμεῖς, ἀλλ᾽ ὡς ἀψευδεῖν χρὴ τὸν ἐπιεικῆ καὶ μηδὲν ὧν ὑπέσχηται ἀκυροῦν κἂν ἄλλοι τινὲς παραβαίνωσι συνθήκας, οὕτως καὶ ἡμᾶς κατὰ μηδένα τρόπον τὸν ἐκκλησιαστικὸν παραβαίνειν προσήκει κανόνα καὶ μάλιστα τὴν περὶ τῶν μεγίστων ὁμολογίαν ἡμεῖς μὲν φυλάττομεν, οἱ δὲ παραβαίνουσι: 1
 • Ον μὲν νομίζομαν καὶ πεπείσμεθα ἀρχῆθεν εἶναι Θεοῦ καὶ υἱὸν Θεοῦ, οὗτος ὁ αὐτολόγος ἐστὶ καὶ ἡ αὐτοσοφία καὶ ἡ αὐτοαλήθεια· τὸ δὲ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν αὐῷ ψυχὴν τῇ πρὸς ἐκεῖνον οὐ μόνον κοινωνίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἑνώσει καὶ ἀνακράσει, τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι καὶ τῆς ἐκείνου θεότητος κακοινωνηκότα εἰς Θεὸν μεταβεβηκέναι: 1
 • Οὐδὲ γὰρ ἐνδεῖ τι ἀυτῷ πρὸς ἐξομοίωσιν τῷ καλῷ καὶ ἀγαθῷ εἶναι· οὐδὲ ἄρα σιλεῖ τινὰ τὴν κοινὴν ταύτην σιλίαν, ἀλλ᾽ ἀγαπᾷ τὸν κτίστην διὰ τῶν κτισμάτων, Οὔτ᾽ οὖν ἐπιθυμίᾳ καὶ ὁρέξει τινὶ περιπίπτει οὔτε ἐνδεής ἐστι κατά γε τὴν ψυχὴν τῶν ἄλλων τινός συνὼν ἤδη δι᾽ ἀγάπης τῷ ἐραστῷ, ᾧ δὴ ᾠκείωται κατὰ τὴν αἵρεσιν καὶ τῇ ἐξ ἀσκήσεως ἕξει, τούτῳ προσεχέστερον συνεγγίζων, μακάριος ὢστε ἕνεκά γε τούτων ἐξυμοιοῦσθαι βιάζεται τῷ διδασκάλῳ εἰς ἀπαθείαν. : 1
 • Οὐκ ἐγκρατὴς οὗτος ἔτι, ἀλλ᾽ ἐν ἕξει γέγονεν ἀπαθείας σχῆμα θεῖον ἐπενδύσασθαι αναμένων: 1
 • Οὐκ ἔστιν ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • Οὔτε ἄναρχος ἡ ὕλη καθάπερ ὁ Θεός, οὐδὲ διὰ τὸ ἄναρχον καὶ αὐτὴ ἰσοδύναμος τῷ Θεῷ· γεννητὴ δὲ καὶ οὐχ ὑπό τοῦ ἄλλου γεγονυῖα· μόνον δε ὑπὸ τοῦ πάντων δημιουργοῦ προβεβλημένη.: 1
 • Περὶ ἀρχῶν: 1 2 3
 • Περὶ ἀρχῶν : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Πλάσας ὁ Θεὸς κατ᾽ ἀρχὰς τὸν ἄνθρωπον τῆς γνώμης αὐτοῦ τὰ τῆς φύσεως ἀπῃώρησεν ἐντολῇ μιᾷ ποιησάμενος τὴν διάπειραν. Φυλάξαντα μὲν γὰρ ταύτην τῆς ἀθανάτου λήξεως πεποίηκεν ἔσεσθαι, παραβάντα δὲ τῆς ἐναντίας. Οὕτω γεγονὼς ὁ ἄνθρωπος καὶ πρὸς τὴν παράβασιν εὐθὺς ἐλθὼν τὴν φθορὰν φυσικῶς εἰσεδέξατο. Φύσει δὲ τῆς φθορᾶς προσγενομένης ἀναγκαῖον ἦν ὅτι σῶσαι βουλόμενος ἦν τὴν φθοροποιὸν οὐσίαν ἀφανίσας. Τοῦτο δὲ οὐκ ἦν ἑτέρως γενέσθαι, εἰ μήπερ ἡ κατὰ φύσιν ζωὴ προσεπλάκη τῷ τὴν φθορὰν δεξαμένῳ ἀφανιζουσα μὲν τὴν φθοράν, ἀθάνατον δὲ τοῦ λοιποῦ τὸ δεξάμενον διατηροῦσα. Διὰ τοῦτο τὸν λόγον ἐδέησεν ἐν σώματι γενέσθαι, ἵνα (τοῦ θανάτου) τῆς κατὰ φύσιν ἡμᾶς φθορᾶς ἐλευθερώσῃ. Εἰ γὰρ, ὥς φατε, νεύματι μόνον τὸν θάνατον ἡμῶν ἀπεκώλυσεν, οὐ προσῄει μὲν διὰ τὴν βούλησιν ὁ θάνατος, οὐδὲν δὲ ἧττον φθαρτοὶ πάλιν ἦμεν, φυσικὴν ἐν ἑαυτοῖς τὴν φθορὰν περιφέροντες.: 1
 • Σωκράτει οὐδεὶς ἐπείσθη ὑπὲρ τούτου τοῦ δόγματος ἀποθνήσκειν· Χριστῷ δὲ τῷ καὶ ὑπὸ Σωκράτους ἀπὸ μέρους γνωσθέντι . . . οὐ φιλόσοφοι οὐδὲ φιλόλογοι μόνον ἐπείσθησαν.: 1
 • Τὰ Εἰρηνάιου τε κὰι Μελίτωνος κὰι τῶν λοιπῶν τίς ἀγνοεῖ βιβλία, θεὸν καὶ ἄνθρωπον καταγγέλλοντα τὸν Χριστόν: 1
 • Τὰς αἱρέσεις ἕτερος οὐκ ἐλέγξει, ἢ τὸ ἐν ἐκκλησίᾳ παραδοθὲν ἅγιον πνεῦμα, οὗ τυχόντες πρότεροι οἱ ἀπόστολοι μετέδοσαν τοῖς ὀρθῶς πεπιστευκόσιν ὧν ἡμεῖς δίαδοχοι τυγχάνοντες τῆς τε ἀυτῆς χάριτος μετέχοντες ἀρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας καὶ φρουροὶ τῆς ἐκκλησίας κελογισμένοι ὀυκ ὀφθαλμῷ νυστάζομεν, ὀυδὲ λόγον ὀρθὸν σιωπῶμεν, κ.τ.λ.: 1
 • Τίς μᾶλλον τῆς Ἰησοῦ ψυχῆς ἢ κἂν παραπλησίως κακόλληται τῷ κυρίῳ; ὕπερ εἰ οὕτως ἔχει οὐκ εἰσὶ δύο ἡ ψυχὴ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν πάσης κτίσεως πρωτότοκον Θεὸν λόγον: 1
 • Τὸ μὲν ὑποκείμενον ἕν ἐστι, ταῖς δὲ ἐπινοίαις τὰ πολλὰ ὀνόματα ἐπὶ διαφόρων: 1
 • Τὸν πριωμενον ἔσης, εἶναι τὸν Χριστόν; ὁ πεπρακὼς τὶς ἐστιν; ἦλθεν εἰς σὲ ὁ ἀπλοῦς μῠθος· ὅτι ὁ πωλῶν καὶ ὁ ἀγοράζων ἀδελσοί εἰσιν; εἰ κακός ὤν ὁ διάβολος τῷ ἀγαθῷ πέπρακεν, οὐκ ἔστι κακὸς ἀλλὰ ἀγαθός· ὁ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς σθονήσας τῷ ἀνθρώπῳ, νῦν ὀυκ ἔτι ὑπὸ σθόνου ἄγεται, τῷ ἀγαθῷ τὴν νομὴν παραδούς. ἔσται οὖν δίκαιος ὁ τοῦ σθόνου καὶ παντὸς κακοῦ παυσάμενος. αὐτὸς γοῦν ὁ Θεὸς εὑρίσκεται πωλήσας· μᾶλλον δὲ οἱ ἡμαρτηκότες ἑαυτοὺς ἀπηλλοτρίωσαν οἱ ἄνθρωποι διὰ τὰς ἁμαρτίας ἀυτῶν· πάλιν δὲ ἐλυτρώθησαν διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν ἀυτοῦ. τοῦτο γὰρ σήσιν ὁ προσήτης· Ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε καὶ ταῖς ἀνομίαις ἐξαπέστειλα τὴν μητέρα ὑμῶν. Καὶ ἄλλος πὰλιν· Δωρεὰν ἐπράθητε, καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε. Τὸ, οὐδὲ μετὰ ἀργυρίου· δηλονότι, τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. τοῦτο γὰρ σάσκει ὁ προσήτης : 1
 • Χριστὸς λόγος καὶ νόμος: 1
 • Χριστὸς ἐν ἰδέᾳ γυναικὸς ἐσχηματισμένος.: 1
 • ἅπαξ παραδοθεῖσα τοῖς ἁγίοις πίστις: 1
 • αγαθός: 1
 • αυθεντία: 1
 • αἰ τρεῖς ἡμέραι τύποι ἑισὶν τῆς τριάδος, τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λόγου ἀυτοῦ καὶ τῆς σοφίας ἀυτοῦ: 1
 • αἱ δύο οὐσίαι Χριστοῦ”.: 1
 • αἱ καθ᾽ ἡμᾶς βίβλοι καὶ αἱ προσεπιτούτοις ἐπιστολαὶ Παύλου τοῦ ὁσίου ἀνδρός: 1
 • αἱ κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαι: 1
 • αἱ παρ᾽ ἡμῖν φιλοσοφοῦσαι.: 1
 • αἱ τότε: 1
 • αἱτιατόν: 1
 • αὐτίκα διδάξαντος τοῦ σωτῆρος τοὺς ἀποστόλους ἡ τῆς ἐγγράφου ἄγραφος ἤδη καὶ εἰς ἡμᾶς διαδίδοται παράδοσις: 1
 • αὐτὸς ὑπάρχων τοῦ παντὸς ἡ ὑπόστασις: 1
 • αὐτόθεος: 1
 • αὗται φωνὰι τῆς ἐκκλησίας, ἐξ ἧς πᾶσα ἔσχηκεν ἐκκλησία τὴς ἀρχήν· αὗται φωναὶ τῆς μητροπόλεως τῶν τῆς καινῆς διαθήκης πολιτῶν: 1
 • βίος καὶ μαθήματα: 1
 • βύθος: 1
 • γεννᾶν: 1 2 3
 • γνῶσις σύντομος τῶν κατεπειγόντων: 1
 • γραφαὶ βαρβαρικαί: 1
 • γραφαί: 1 2
 • γραφάι: 1
 • γραφὴ γέγραπται: 1
 • γραφή: 1
 • γραφή.: 1
 • γυμναστικῶς: 1
 • δεδιὼς καὶ ἐξευλαβούμενος, μή πη δόξω πρὶν ἐπισυγγράφειν ἤ ἐπιδιατάσσεσθαι τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγῳ: 1
 • δεσπότης τῶν ὅλων: 1
 • δεῖ γὰρ ἀποκατασταθῆαι ὅθεν ἀπέστη.: 1
 • δημιούργημα: 1
 • διατάξεις: 1
 • διδάγματα Χριστοῦ: 1
 • διδάγματα καὶ μαθήματα καὶ μαθήματα: 1
 • διδάσκαλοι ἀποστολικοὶ καὶ προϕητικοί: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διδασκαλία τοῦ κυρίου: 1
 • διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων: 1
 • διώκομαι ὡς λύκος ἐκ προβάτων˙ οὐκ εἰμὶ λύκς˙ ῥῆμά εἰμί καὶ πνεῦμα καὶ δύναμις.: 1
 • διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός: 1
 • δι᾽ οὗ καὶ ἡμεῖς τυχόντες τὴν διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀναγέννησιν εἰς ἕνα τέλειον καὶ ἐπουράνιον ἄνθρωπον οἱ πάντες καταντῆσαι ἐπιθυμοῦμεν : 1
 • δόγματα: 1 2
 • δόξαις παλαιῶν.: 1
 • δογματικῶς: 1
 • δοκαιώματα: 1
 • δέδωκεν ὁ Θεὸς τῷ κόσμῳ κυμαινομένῳ καὶ χειμαζομένῳ ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων τὰς συναγωγάς, λεγομένας δὲ ἐκκλησίας ἁγίας, ἐν αἷς καθάπερ λιμέσιν εὐόρμοις ἐν νήσοις ἁι διδασκαλίαι τῆς αληθείας ἐισίν . . . Καὶ ὥσπερ αὖ νῆσοι εἰσιν ἕτεραι πετρώδεις καὶ ἄνυδροι καὶ ἔκαρποι καὶ θηριώδεις καὶ ἀοίκητοι ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλεόντων . . . οὕτως εἰσὶν αἱ διδασκαλίαι τῆς πλάνης, λέγω δὲ τῶν αἱρέσεων αἳ ἐξαπολλύουσιν τοὺς προσίοντας αὐταῖς: 1
 • δύναμις ἐστὶ τοῦ ἀρρήτου πατρὸς καὶ οὐχὶ ἀνθρωπείου κόγου κατασκευή: 1
 • δύο συνέστη τὰ ἄφεσιν ἁμαρτημάτα παρεχόμενα, πάθος διὰ Χριστὸν καὶ βάπτισμα: 1
 • δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα: 1
 • εντολαὶ Ἰησοῦ: 1
 • εἰ γοῦν τις καθ᾽ ὑπόθεσιν προθείη τῷ γνωστικῷ πότερον ἑλέσθαι βούλοιτο τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἢ τὴν σωτηρίαν τὴν αἰωνίαν, εἴη δὲ ταῦτα κεχωρισμένα παντὸς μᾶλλον ἐν ταυτότητε ὅντα, οὐδὲ καθ᾽ ὁτιοῦν διστάσας ἕλοιτ᾽ ἂν τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ.: 1
 • εἰ δἰκασμῷ, οὐκ ἄρα ἀληθῆ ἐστὶν τὰ ὑπ̓ αὐτοῦ εἰρημένα: 1
 • εἰ καὶ ἦν ἄνθρωπος, ἀλλὰ νῦν οὐ͐δαμῶς ἐστὶν ἄνθρωπος.: 1
 • εἰ ἐπὶ τὸ καταλῦσαι θάνατον ἀφικνεῖται τὸ διαφέρον γένος, οὐχ ὁ Χριστὸς τὸν θάνατον κατήργησεν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς αὐτοῖς ὁμοούσιος λεχθείη: 1
 • εἰ ὑγιῆ τὰ τοιαῦτα, τί θαυμαστόν, τὴν ποίοτητα τοῦ θνητοῦ κατὰ τὸν Ἰησοῦν σώματος προνοίᾳ Θεοῦ βουληθέντος μεταβαλεῖν εἰς αιθέριον καὶ θείαν ποιότητα: 1
 • εἰδότες: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰκὼν τῆς οὐρανίου ἐκκλησίας ἡ ἐπίγειος, διόπερ εὐχόμεθα καὶ ἐπί γῆς γενέσθαι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς ἐν οὐρανῷ: 1
 • εἰς ὀλίγους ἐκ τῶν ἀποστόλων ἀγράφως παραδοθεῖσα κατελήλυθεν: 1
 • εἰς Ῥώμην ὅς ἔπεμψεν ἐμὲν βασίληαν ἀθρῆσαι καὶ βασίλισσαν ιδεῖν χρυσόστολον χρυσοπέδιλον.: 1
 • εἴτε τὸ ἐν ἡμῖν αὐτεξούσιον εἰς γνῶσιν ἀφικόμενον τἀγαθοῦ σκιρτᾷ τε καὶ πηδᾷ ἁπὲρ τὰ ἐσκαμμένα, πλὴν οὐ χάριτος ἄνευ τῆς ἐξαιρέτου πτεροῦταί τε καὶ ἀνίσταται καὶ ἄνω τῶν ὑπερκειμένων αἴρεται ἡ ψυχή: 1
 • εἷ γὰρ καὶ ὁ τοῦ Θεοῦ ταῖς: 1
 • εἷς Θ. π.: 1
 • εἷς Θεός: 1
 • εἷς κύριος, μόνος ἐκ μόνου, Θεὸς ἐκ Θεοῦ, χαρακτὴρ καὶ εἰκὼν τῆς θεότητος, λόγος ἔνεργος, σοφία τῆς τῶν ὅλων συστάσεως περιεκτικὴ καὶ δύναμις τῆς ὅλης κτίσεως ποιντική, ὑιὸς ἀληθινὸς πατρός, ἀόρατος ἀοράτου καὶ ἄφθαρτος ἀφθάρτου καὶ ἀθάνατος ἀθανάτου καὶ ἀἴδιος ἀϊδίου.: 1
 • εὐσεβέστεροί ἐσμεν καὶ Θεὸν καὶ τὰ ἄγάλματα σέβοντες: 1
 • εὕρεσις καὶ θεωρία: 1
 • θεολογεῖν and θελογία.: 1
 • θεολογικὴ σοφία.: 1
 • θεραπεύεσθαι: 1
 • θεάνθρωπος: 1
 • θρέψε μ᾽ Ἀλεξάνδρεια, μέτοικον ἔθαψε δὲ Ῥώμη, αἱ κόσμου καὶ γῆς, ὦ ξένε, μητροπόλεις: 1
 • θυσίαι, νῦν εὐχαὶ καὶ δεήσεις καὶ ἐυχαριστίαι.: 1
 • καθολ. δόξα: 1
 • καθολικός: 1 2
 • καθρολικὴ δόξα: 1
 • καθὸ πᾶσα δύναμις ὁρατῶν τε καὶ αὀράτων αὐτὸς ὑπόστασις ἦν, σὺν αὐτῲ τὰ πάντα: 1
 • καθὼς καὶ πολλῶν ἀκούομεν ἀδελφῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ προφητικὰ χαρίσματα ἐχόντων κ.τ.λ.: 1
 • καινοτομεῖν τὰ βαρβάρων δόγματα: 1
 • καλὸν ἐλεημοσύνη ὡς μετάνοια ἁμαρτίας· κρείσσων νηστεία προσευχῆς, ἐλεημοσύνη δὲ ἀμφοτέρων . . . ἐλεημοσύνη γὰρ κούϕισμα ἁμαρτίας γίνεται: 1
 • κανὼν τῆς παραδόσεως: 1
 • κανὼν τῆς πίστεως, κανὼν τῆς ἀληθείας: 1
 • κανὼν δὲ ἐκκλησιαστικὸς ἡ συνῳδία καὶ ἡ συμφωνία νόμου τε καὶ προφητῶν τῇ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν παραδιδομένῃ διαθήκῃ: 1
 • κανὼν καθολικός: 1
 • κανὼν τῆς παραδόσεως: 1
 • κανὼν τῆς πίστεως, κανὼν τῆς ἀληθείας: 1
 • κανὼν τῆς ἐκκλησίας: 1
 • κατὰ μερισμόν: 1
 • κατὰ μὲν τὸν βίον Χριστιανῶς ζῶν καὶ παρανόμως, κατὰ δὲ τὰς περὶ τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ θείου δόξας Ἑλληνίζων καὶ τὰ Ἑλλήνων τοῖς ὀθνείοις ὑποβαλλόμενος μύθοις.: 1
 • κατὰ τὴν καινὴν διαθήκην: 1
 • κατὰ τὸν κανόνα τοῦ εὐαγγελίου = κατὰ τ. εὐαγγ: 1
 • κατὰ ἀληθείαν εὐαγγελικὸς κανών: 1
 • κατὰ ἀλήθειαν πίστις: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1
 • κατ᾽ ἰδίαν τῆς οὐσίας περιγραφήν: 1
 • καὶ γὰρ ἐγὼ ἡπίστουν τοῦτο ἔσεσθαι, ἀλλὰ νῦν κατανοήσας αὐτὰ πιστεύω, ἅμα καὶ ἐπιτυχὼν ἱεραῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων προφητῶν, οἳ καὶ προεῖπον διὰ τνεύματος Θεοῦ τὰ προγεγονότα ᾧ τρόπῳ γέγονεν καὶ τὰ ἐνεστῷτα τίνι τρόπῳ γίνεται, καὶ τὰ ἐπερχόμενα ποίᾳ τάξει ἀπαρτισθήσεται. Ἀπόδειξιν οὐν λαβὼν τῶν γινομένων καὶ προαναπεφωνημένων οὐκ απιστῶ: 1
 • καὶ μακάριοι γε ὅσοι δεόμενοι τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοιοῦτοι γεγόνασιν, ὡς μηκέτι αὐτοῦ χρῄζειν ἰατροῦ τοὺς κακῶς ἔχοντας θεραπεύοντος, μηδὲ ποιμένος, μηδὲ ἀπολυτρώσεως, ἀλλὰ σοσίας καὶ λόγου καὶ δικαιοσύνης, ἢ εἴ τι ἄλλο τοῖς διὰ τελειότητα χωρεῖν αὐτοῦ τὰ κάλλιστα δυναμένοις: 1
 • καὶ περὶ δικαιοσύνης, ἧς ὁ νόμος εἴρηκεν, ἀκόλουθα εὑρίσκεται καὶ τὰ τῶν προφητῶν καὶ τῶν εὐαγγελίων ἔχειν, διὰ τὸ τούς πάντας πνευματοφόρους ἑνὶ πνέυματι θεοῦ λελαληκέναι: 1
 • καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν ποιοῦμεν αὐτοὺς Χριστιανούς, τὴν δὲ δευτέραν κατηχουμένους, εἶτα τὴν τρίτην ἐξορκίζομεν αὐτοὺς κ.τ.λ.: 1
 • καὶ τότε δὴ παῦσις ἔσται μετέπειτα προφητῶν: 1
 • κόσμος τοῦ κόσμου: 1
 • κοινὴ ἕνωσις: 1 2 3 4
 • κοινωνία, ἕνωσις, ἀνακράσις: 1
 • κοσμικὴ: 1
 • κτίσμα: 1 2
 • κτίστης τῶν πάντων: 1
 • κἂν ἑτεροῖα τισι τῶν πολλῶν καταφαίνηται τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενα τῶν κυριακῶν γραφῶν, ἰστέον ὅτι ἐκεῖθεν ἀναπνεῖ τε καὶ ζῇ καὶ τὰς ἀσορμὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἔχοντα τὸν νοῦν μόνον, οὐ τὴν λέξιν, παριστᾶν ἐπαγγελλέται: 1
 • κὰι ὁ ὑιὸς λόγος ὁμωνύμως τῷ τατρικῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ σὰρξ γενόμενος, οὐδὲ μὴν ὁ πατρῷος λόγος, ἀλλὰ δύναμίς τις τοῦ Θεοῦ. οἷον ἀπόρροια τοῦ λόγου αὐτοῦ νοῦς γενόμενος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας διαπεσοίτηκε. : 1
 • κήρυγμα: 1
 • κήρυγμα τῆς ἀληθέιας: 1
 • κόσμος νοητός: 1
 • κύριος: 1
 • λόγος: 1
 • λόγος προφορικός: 1
 • λόγος σώϕρων: 1
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • λογικὸν ἡμῖν βρῶμα ἡ γνῶσις: 1
 • λάβετε ὕδωρ λογικόν.: 1
 • λέγει: 1
 • λέγει ὁ θέος· οὑ χάρις ὑμῖν εἰ ἀγαπᾶτε κ.τ.λ.: 1
 • λόγον: 1
 • λόγος εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος: 1
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • λόγος, νοῦς, πνεῦμα, σοφία: 1
 • λόγου τοῦ δημοσίου καὶ ἐπιγείου κεχωρισμένοι καὶ παραγγέλμασι καὶ νόμῳ πατρὸς ἀφθαρσίας ἑπόμενοι, πᾶν τὸ ἐν δόξῃ κείμενον ἀνθρωπίνῃ παραιτούμεθα.: 1
 • μέρος σπερματικοῦ λόγου: 1
 • μέρος τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου: 1
 • μερισμός: 1
 • μετὰ λόγου: 1
 • μετάνοια: 1
 • μεταδοῦναί σοι θέλω τῆς ἐμῆς χάριτος . . . λάμβανε ἀπ᾽ εμõυ καὶ δι᾽ εμõυ χάριν: 1
 • μετοχὴ Θεοῦ ἐστὶ τὸ γινώσκειν Θεὸν καὶ ἀπολαύειν τῆς χρηστότητος αὐτοῦ: 1
 • μετὰ τὴν κλῆσιν: 1
 • μίμημα: 1
 • μια ἡ πάντων γέγονε τῶν ἀποστόλων ὥσπερ διδασκαλία οὕτως δὲ καὶ ἡ παράδοσις: 1
 • μνήμην τῆς θυσίας Χριστοῦ προσφέρειν and τὴν ἔνσαρκον τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν καὶ τὸ καταρτισθὲν αὐτοῦ σῶμα προσφέρειν.: 1
 • μονογενής, πρωτότοκος: 1
 • μυρίον πλῆθος οὐ μόνον αἱρετικῶν, ἀλλὰ καὶ ἡμετέρων.: 1
 • μυρίων γοῦν ὄντων κατ᾽ ἀριθμὸν ἅ πράσσουσιν ἄνθρωποι σχεδὸν δύο εἰσὶν ἀρχαὶ πάσης ἁμαρτίας, ἄγνοια καὶ ἀσθένεια, ἄμφω δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν, τῶν μήτε ἐθελόντων μανθάνειν μήτε αὖ τῆς ἐπιθυμίας κρατεῖν.: 1
 • μυσταγωγία: 1
 • μυστικὴ παράδοσις: 1
 • μυστήροιν: 1
 • μυτήριον: 1
 • μάθησις: 1
 • μάθησις and μυσταγωγία: 1
 • μέρος θεοῦ καὶ τῷ Θοῷ ὁμοούσιοι: 1
 • μὴ δεῖν ὅλως ἐξετάζειν τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἕκαστον, ὡς πεπίστευκα, διαμένειν· σωθήσεσθαι γὰρ τοὺς ἐπὶ τὸν ἐσταυρωμένον ἡλπικότας κ.τ.λ.,: 1
 • μὴ ξενιζῶμεθα, ἐάν ὁρῶμεν ἡμῶν τὰ ἀθροίσματα πεπληρωμένα καὶ πονηρῶν: 1
 • μὴ σαρκωθῆναι τὸν λόγον ἀλλὰ δόξαι: 1
 • μὴ ὄν: 1
 • μὴ ὄντα: 1
 • μήποτε, ὡς γέγραπται, πολλοὶ κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν: 1
 • μήτηρ δέ οὐχ, ὥς τινες ἐκδεδώκασιν, ἡ ἐκκλησία, ἀλλ᾽ ἡ θεία γνώσις καὶ ἡ σοφία : 1
 • μήτηρ παρθένος· ἐκκλησίαν ἐμοὶ φίλον ἀυτὴν καλεῖν: 1
 • μία ἡ πάντων γέγονε τῶν ἀποστόλων ὥσπερ διδασκαλία οὕτως δὲ καὶ ἡ παράδοσις: 1
 • νόμος, νομοθέτης and κριτής: 1
 • νομοθεσία: 1
 • νοῦς: 1
 • νόμοι: 1
 • νύμφη γὰρ εστὶν ὁ πᾶς ἅνθρωπος, ὁπόταν τοῦ ἀληθοῦς προφήτου λευκῷ λόγῳ ἀληθείας σπειρόμενος φωτίζηται τὸν νοῦν: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἰκονομία Θεοῦ: 1
 • οἰκονομία τοῦ Θεοῦ: 1
 • οἰκονομίαν.: 1
 • οἰκονομίας: 1 2
 • οἰκονομίᾳ: 1
 • οἱ βουλόμενοι φιλοσοφεῖν παρ᾽ ἡμῖν ἄνθρωποι.: 1
 • οἱ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ πιστεύοντες καὶ δι᾽ ἀγαθοεργίας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐξιλασκόμενοι: 1
 • οἱ κατὰ Μωυσέα καὶ ὁμοίως αὐτῷ φιλοσοφοῦντες.: 1
 • οἱ μετὰ λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εἰσι, κἄν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι μὲν Σωκράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις δὲ Ἀβραὰμ κ.τ.λ.: 1
 • οἱ μὲν τὴν ἀληθῆ τῆς μακαρίας σώζοντες διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς ἀπὸ Πέτρου τε καὶ Ἰακώβου, Ἰωάννου τε καὶ Παύλου τῶν ἁγίων ἀποστόλων, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος ἧκον δὴ σὺν θεῷ καὶ εἰς ἡμᾶς τὰ προγονικὰ ἐκεῖνα καὶ ἀποστολικὰ καταθησόμενοι σπέρματα: 1
 • οἱ παγαιοὶ θεολόγοι.: 1
 • οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων τὰς πρὸς Τιμόθεον ἀθετοῦσιν ἐπιστολάς: 1
 • οἱ ἡμέτεροι νόμοι: 1
 • οἵτινες μάρτυρες ἔσονται μεταξὺ ὑμῶν καὶ ἡμῶν.: 1
 • οἶκος θεοῦ ἐκκλησία, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς αληθείας: 1
 • οἷς ἄν οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος επιστέλλοιεν: 1
 • οὐ γὰρ μόνον ἐν Ἕλλησι διὰ Σωκράτους ὑπὸ λόγου ἡλέγχθη ταῦτα, ἀλλὰ καὶ ἐν βαρβάροις ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου μορφωθέντος καὶ ἀνθρώπου καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ κληθέντος.: 1
 • οὐ μὴν οὐδὲ τῶν λοιπῶν ἔτυχε, διαφυγὼν τὴν νόσον, ὧν χρὴ μεταλαμβάνειν κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας κανόνα, τοῦ τε σφραγισθῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου.: 1
 • οὐ μὴν οὐδὲ ὁ πατὴρ ἄνευ υἱοῦ· ἅμα γὰρ τῷ πατήρ υἱοῦ πατήρ: 1
 • οὐ παύσεται ἡ ἐκκλησία γεννῶσα ἐκ καρδίας τὸν λόγον τὸν ἐν κόσμω ὑπὸ ἀπίστων διωκόμενον. “καὶ ἔτεκε”, φησίν, “υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη”, τὸν ἄρρενα καὶ τέλειον Χριστόν, παῖδα Θεοῦ, Θεὸν καὶ ἄνθρωπον καταγγελλόμενον ἀεί τίκτουσα ἡ ἐκκλησία διδάσκει πάντα τὰ ἔθνη.: 1
 • οὐ σοφιστὴς ὑπῆρχεν ἀλλὰ δύναμις Θεοῦ ὁ λόγος αὐτοῦ ἦν.: 1
 • οὐκ ὄν: 1
 • οὐσία, ὑπόστασις, ὐποκείμενον, πρόσωπον: 1
 • οὐχ ὅπερ μὴ ἐλάβομεν, ἀλλ᾽ ὅπερ λαβόντες ὑπὸ τῆς πλάνης ἔχειν ἐκωλύθημεν.: 1
 • οὕτω δέ καὶ ὁ τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας ἀκλινῆ ἐν ἑαυτῷ κατέχων ὃν διὰ τοῦ βαπτρίσματος εἴληφε: 1
 • οὕτως δὴ καὶ διὰ ταῦτα ϕιλόσοϕος ἐγώ.: 1
 • οὕτως ὁ τῷ κυρίῳ πειθόμενος καὶ τῇ δοθείσῃ δι᾽ ἀυτοῦ κατακολουθήσας προφητείᾳ τελέως ἐκτελεῖται κατ᾽ εἰκόνα τοῦ διδασκάλου ἐν σαρκὶ περιπολῶν Θεός: 1
 • οὗτως δύναμιν λαβοῦσα κυριακὴν ἡ ψυχὴ μελετᾷ εἶναι Θεός, κακόν μὲν ὀυδὲν ἄλλο πλὴν ἀγνοίας εἶναι νομίζουσα.: 1
 • πάντων εὐτονώτερος: 1
 • παντοκράτωρ ὅτι αὐτὸς τὰ πάντα κρατεῖ καὶ ἐμπεριέχει: 1
 • παραδόσεις τῶν ἀρχάιων πρεσβυτέρων: 1
 • παρακαταθήκη ἀποδιδομένη Θεῷ ἡ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου διδασκαλίαν διὰ τῶν ἀποστόλων ἀυτοῦ τῆς θεοσεβοῦς παραδόσεως σύνεσίς τε καὶ συνάσκησις: 1
 • παρθένος: 1
 • παράδοσισ ἄγραφος: 1
 • παρέστιν σοὶ τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντι καὶ τελείῳ γενομένῳ εὐδαιμονεῖν.: 1
 • παρ᾽ αὐτὸ τοῦ λόγου τυγχάνοντος: 1
 • πατὴρ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν πρὸ τῶν ὅλων: 1
 • πατὴρ τῆς δικαιοσύνης καὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν χρηστότης: 1
 • παῖς Θεοῦ: 1
 • περὶ δὲ τῶν ἐξοδευόντων ὁ παλαιὸς καὶ κανονικὸς νόμος φυλαχθήσεται καὶ νῦν, ὥστε εἴτις ἐξοδεύοι, τοῦ τελευταίου καὶ ἀναγκαιοτάτου ἐφοδίου μὴ ἀποστερεῖσθαι: 1
 • περὶ κτίσεως καὶ γενέσεως Χριστοῦ.: 1
 • περὶ προνοίας: 1
 • περὶ ἀρχ.: 1 2
 • περὶ ἀρχῶν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 • περὶ ἀρχῶν : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • πηγὴ τῆς θεότητος: 1
 • πιστέυω εἰς ἕνα θεὸν παντακράτορα: 1
 • πλέον ἐστὶν τοῦ πιστεῦσαι τὸ γνῶναι.: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα ἀσώματος, ἄϋλος, ἀσχημάτιστος: 1
 • πνεῦμα ἅγιον: 1
 • πνεῦμα ὁ Θεός: 1
 • πνοή: 1
 • πολιτεία.: 1
 • πολιτευόμενα ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν πολέων πλήθη: 1
 • πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • πολλοὶ καθάπερ οἱ παῖδες τὰ μορμολυκεῖα, οὕτως δεδίασι τὴν ἑλληνικὴν σιλοσοσίαν, σοβούμενοι μὴ ἀπαγάγῃ αὐτούς.: 1
 • ποία ἂν ἄλλη βελτίων μέθοδος πρὸς τὸ τοῖς πολλοῖς βοηθῆσαι εὑρεθείη, τῆς ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ τοῖς ἔθνεσι παραδοθείσης: 1
 • ποῖον οὖν υἱὸν ἑαυτοῦ ὁ Θεὸς διὰ τῆς σαρκὸς κατέπεμψεν ἀλλ᾽ ἢ τὸν λόγον; ὃν υἱὸν προσηγόρευε διὰ τὸ μέλλειν αὐτὸν γενέσθαι. Καὶ τὸ κοινὸν ὅνομα τῆς εἰς ἀνθρώπους φιλοστοργίας ἀναλαμβάνει ὁ υἱὸς (καίτοι τέλειος λόγος ὢν μονγενής). οὔδ᾽ ἡ σαρξ καθ᾽ ἑαυτὴν δίχα τοῦ λόγου ὑποστῆναι ἠδύνατο διὰ τὸ ἐν λόγῳ τὴν σύστασιν ἔχειν. οὕτως οὖν εἱς υἱὸς τέλειος Θεοῦ ἐφανερώθη.: 1
 • πρὸς Μαρκίωνα: 1
 • πρὸς τοὺς ἀποφηναμένους τὰ περὶ Θεοῦ” and not “πρὸς τοὺς θεολογοῦντας”.: 1
 • προβολὴν: 1
 • προβολή: 1
 • προθύμως Ἀβραὰμ τὸν ἴδιον μονογενῆ καὶ ἀγαπητὸν παραχωρήσας θυσίαν τῷ Θεῷ, ἵνα καὶ ὁ Θεὸς εὐδοκήσῃ ὑπὲρ τοῦ σπέρματος ἀυτοῦ παντὸς τὸν ἴδιον μονογενῆ καὶ ἀγαπητὸν υἱὸν θύσίαν παρασχεῖν εἰς λύτρωσιν ἡμετέραν.: 1
 • προκοπή: 1 2
 • προκάθημαι: 1
 • προκάθηται ἐν [to be understood in a local sense] τόπῳ χωρίου Ῥρωμαίων — προκαθημένη τῆς ἀγάπης: 1
 • προνοία: 1
 • προσορικός: 1
 • προστάγματα: 1
 • προώρισεν: 1
 • πρὸς ταῖς ἄλλαις θρησκείαις: 1
 • πρὸς ταῦτα δ᾽ἡμεῖς φήσομεν οἱ μελετήσαντες μηδενὶ ἀπεχθάνεσθαι τῶν καλῶς λεγομένων; κἂν οἱ ἔξω τῆς πίστεως λέγωσι καλῶς.: 1
 • πρόκειται δὲ τοῖς εἰς τελείωσιν σπεύδουσιν ἡ γνῶσις ἡ λογικὴ ἧς θεμέλιος ἡ ἁγία τριὰς πιστίς, ἀγάπη, ἐλπίς: 1
 • πρῶτον αἴτιον: 1
 • πάντα ὀνίνησιν ὁ κύριος καὶ πάντα ὠφελεῖ καὶ ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς Θεός, τὰ μὲν ἁμαρτήματα ὡς Θεὸς ἀφιείς, εἰς δί τὸ μὴ ἐξαμαρτάνειν παιδαγωγῶν ὡς ἄνθρωπος.: 1
 • πάντες τῆς αὐτῆς εἰσὶ φύσεως.: 1
 • πάντων μὲν ἄιτιος τῶν καλῶν ὁ Θεός, ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ προηγούμενον ὡς τῆς τε διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νεάς, τῶν δὲ κατ᾽ ἐπακολούθημα ὡς τῆς σιλοσοσίας. τάχα δὲ καὶ προηγουμένως τοῖς Ἕλλησιν ἐδόθη τότε πρὶν ἢ τὸν κύριον καλέσαι καὶ τοὺς Ἕλληνας. ἐπαιδαγώγει γὰρ καί ἀυτὴ τὸ Ἑλληνικὸν ὡς ὁ γόμος τοὺς Ἑβραίους εἰς Χριστόν.: 1
 • πέρὶ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἀποκαλύψεως Ἰωάννου.: 1
 • πίστις: 1 2
 • πίστις καὶ ὁμολογία: 1
 • πίστις ἐπιστημονική: 1
 • πίστις ἰδιωτική: 1
 • πᾶσα ἡ ἐν κόςμῳ ἀδελφότης: 1
 • πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι, ἐκκλησίαι κατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐκκλησίαι αἱ ἐν κόσμῳ, αἱ ὑφ᾽ οὐράνου: 1
 • πῶς οὐ κυρίως τὴν ἐις τιμὴν τοῦ Θεοῦ κατ᾽ ἐπίγνωσιν ἁγίαν γενομένην ἐκκλησίαν ιἑρὸν ἂν ἔιποιμεν Θεοῦ τὸ πολλοῦ ἄξιον . . . ὀυ γὰρ νῦν τὸν τόπον, ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ: 1
 • σασῶς παρίστησι τοῖς νοοῦσι τὰ πάντα ἐνώπιον περὶ αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ παριστάμενα μυστήρια ὑπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ, τά τε πράγματα, ὦν αἰνίγματα ἧσαν αἱ πράξεις αὐτοῦ: 1
 • σιγή: 1
 • σπέρμα: 1
 • σπέρμα λόγου ἔμφυτον: 1
 • σπέρμα λόγου ἔμϕυτον: 1
 • σπέρμα λόγου ἔμϕυτον?: 1
 • σπέρμα τοῦ λόγου: 1 2
 • σπέρματα τοῦ λόγου: 1
 • σπορά: 1
 • σπουδάζετε οὖν βεβαιωθῆ̃ναι ἐν τοῖς δόγμασιν τοῦ κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων, but δόγματα: 1
 • σπέρμα λόγου ἔμφυτον: 1
 • στύλος καὶ στήριγμα ἐκκλησίας τὸ εὐαγγέλιον καὶ πνεῦμα ζωῆς: 1
 • συννηπιάζειν: 1
 • σωτήρ.: 1
 • σωτηρία: 1
 • σωφορσύνη: 1
 • σύνταγμα κατὰ πασῶν τῶν γεγενημένων ἁιρέσεων: 1
 • τ. ἐκκλησ. καν.: 1
 • τὰ τῆς ἀθανασίας: 1
 • τὰ τῶν βαρβάρων δόγματα: 1
 • τά δεδογματισμένα ὑπὸ Θεοῦ.: 1
 • τελείωσις ἀνθρώπου: 1
 • τὸ λογικὸν το ὅλον: 1
 • τὸ σπέρμα τοῦ λόγου: 1
 • τὸ ἔμϕυτον παντὶ γένει ἀνθρώπων σπέρμα τοῦ λόγου: 1
 • τὸ ὅλον σῶμα τῶν συναγωγῶν τῆς ἐκκλησίας.: 1
 • τό συγγενές: 1
 • τούτων οὖν τὴν κατάληψιν μεμυημένος.: 1
 • τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν γεγραμμένοις διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος: 1
 • τοῦ Θεοῦ λόγου ἑνώοει τῇ καθ᾽ ὑπόστασιν φυσικῇ ἑνωθέντος τῇ σακρί: 1
 • τοῦ κανόνος τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ διαδοχὴν τ. ἀποστόλων ὀυρανίου ἐκκλησίας: 1
 • τοῦ ἀποστόλου γράψαντος κ.τ.λ., ἐκεῖνοι λέγουσιν τὸν Μοντανὸν ἐληλυθέναι καὶ ἐσχηκέναι τὸ τέλειον τὸ τοῦ παρακλήτου, τοῦτ᾽ τὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος.: 1
 • τρίας: 1
 • τριάς: 1
 • τρίας: 1
 • τὰ βιβλία τῆς παλαιᾶς διαθήκης,: 1
 • τὰ κακὰ ἐκ παρακολουθήσεως γεγένηται τῆς πρὸς τὰ προηγούμενα: 1
 • τὰ πονηρά: 1
 • τὰ τῆς ἡμετέρας παιδείας ἐστὶν ἀνωτέρω τῆς κοσμικῆς καταλήψεως.: 1
 • τέλειος: 1
 • τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθώπου καὶ τὸ συμβουλευτικὸν τοῦ Θεοῦ μὴ βιαζομένου: 1
 • τὸ διικνούμενον διὰ ψυχῆς τῆς διερχομένης τὸ πῦρ.: 1
 • τὸ εὐαγγέλιον καὶ ὁ ἀπόστολος: 1
 • τὸ κατὰ Θεον πολίτευμα: 1
 • τὸ κοινὸν τῆς πίστεως: 1
 • τὸ κυρίως μιαρὸν ἀπὸ κακίας τοιυυτόν ἐστι. Öύσις δὲ σώματος οὐ μιαρά· οὐ γὰρ ᾗ σύσις σώματός ἐστι, τὸ γεννητικὸν τῆς μιαρότητος ἔχει τὴν κακιάν: 1
 • τὸ μὲν κατ᾽ εἰκόνα εὐθέως κατὰ τὴν γένεσιν εἰληφέναι τὸν ἄνθρωπον, τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ ὕστερον κατὰ τὴν πελείωσιν μέλλειν ἀπολαμβάνειν, : 1
 • τὸ πᾶν εἰς ἕνα ανατρέχει: 1
 • τὸ τοῦ λογικοῦ ἀγαθεν μικτόν ἐστιν ἐκ τε τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ καὶ τῆς συμπνεούσης θείας δυνάμεως τῷ τά άλλιστα προελομένῳ.: 1
 • τὸ τῆς ἀληθέιας σωμάτιον: 1
 • τὸ τῶν θεοσεβῶν γένος: 1
 • τὸ ἀληθὲς καὶ ἀσάνταστον τῆς ψυχῆς Χριστοῦ καὶ τοῦ σώματος, τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπίνης σύσεως : 1
 • τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης οὑχὶ ἅπαξ γεγέννηται, καὶ οὐχι γὲννᾶται . , . καὶ ἀεὶ γεννᾶται ὁ σωτὴρ ὑπὸ τοῦ πατρός: 1
 • τὸ ἄρρητον, τὸ ἀνέκφραστον, τὸ ἀχώριτον, τὸ ἀκατάληπτον, τὸ ἀπερινόητον, τὸ ἀσύγκριτον, τὸ ἀσυμβίβαστον, τὸ ἀνεκδιηγητόν: 1
 • τὸ ἅγιον πνεῦμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, πρεσβυτέρου: 1
 • τὸ ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα: 1
 • τὸ ἐν τῷ ἀποστόλῳ ἅγιον πνεῦμα τῇ τοῦ κυρίου ἀποχρώμενον φωνῇ λέγει: 1
 • τὸ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμφυτον.: 1
 • τὸ ἐυαγγέλιον: 1
 • τὸν ἕνα ὁμολογοῦσιν αἴτιον τῶν πάντων”: 1
 • τύπος σκανδάλου: 1
 • τῆς καθαρᾶς καὶ ἐυσεβοῦς γνώμης: 1
 • τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὸ κατ᾽ ἀρχὴν συζυγίαν συνέσεως καὶ σωτηρίας λαβούσης εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας θρησκείας τε τῆς εἰς τὸν ἕνα καὶ πάντων δεσπότην.: 1
 • τῇ ψυχῇ ἐκνήψαντες ἐξ ἀυτῶν: 1
 • τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων διαδόχους εἰς τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἦσαν, χειροτονήσαντες ἀπεστάλκαμεν.: 1
 • τῶν ὅλων πίστις καὶ ἀπὸδειξις.: 1
 • τῶν ὅλων τὸ μοναρχικόν: 1
 • τῷ ἀφθάρτῳ τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἀσθενὲς τῷ ἰσχυρῷ σώσῃ τὸν ἀπολλύμενον ἄνθρωπον: 1
 • φαμὲν δ᾽ ἡμεῖς ἁγιάζειν τὸ πῦρ, οὐ τὰ κρέα, ἀλλὰ τὰς ἁμαρτωλοὺς ψυχάς, πῦρ οὐ τὸ παμφάγον καὶ βάναυσον, ἀλλὰ τὸ φρόνιμον λέγοντες: 1
 • φανερὸν οἶμαι γεγενῆσθαι μίαν εἶναι τὴν ἀληθῆ ἐκκλησίαν τὴν τῷ ὄντι ἀρχάιαν, εἰς ἥν ὁι κατὰ πρόθεσιν δίκαιοι ἐγκαταλέγονται, ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ Θεοῦ καὶ ἑνὸς τοῦ κυρίου . . . τῇ γοῦν τοῦ ἑνὸς φύσει συγκληροῦται ἐκκλησία ἡ μία, ἣν εἰς πολλὰς κατατέμνειν βιάζονται αἱρέσεις.: 1
 • φύσει Θεός: 1
 • φάρμακον ἀθανασίας: 1
 • φάσκοντες Χριστὸν ἀφιέναι τοῖς εὐδοκοῦσι: 1
 • χριστιανισμός πνευματικός: 1
 • χριστιανισμός σωματικός: 1
 • χάριτι σωζόμεθα, οὐκ ἄνευ μέντοι τῶν καλῶν ἔργων.: 1
 • ψιλὴ πίστις: 1
 • ψυχὴ λογική: 1
 • ϕίλοις πάντα κοινά: 1
 • ϕιλοσοϕία ἁνθρώπειος: 1
 • ἀγωνιστικῶς: 1
 • ἀδύνατον Κυνικῷ, αδιάφορον τὸ τέλος προθεμένῳ, τὸ ἀγαθὸν εἰδέναι πλὴν αδιαφορίας: 1
 • ἀθανασία, ἀφθαρσία: 1
 • ἀθεότης: 1
 • ἀκρίβεια τῶν παλαιῶν βιβλίων,: 1
 • ἀλλαγή: 1
 • ἀλλότρια: 1
 • ἀλλάττεσθαι καὶ μεταπλάττεσθαι: 1
 • ἀνακεφαλαιοῦν: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἀναλλοίωτος καθότι ἀθάνατος: 1
 • ἀναπλάσσειν δι᾽ ἑαυτοῦ τὸν Ἀδάμ: 1
 • ἀνατρέπει τὴν πρὸ λούτρου πίστιν καὶ ὁμολογίαν: 1
 • ἀνρὶ θυσίας τῆς δἰ αἱμάτων τήν λογικὴν καὶ τὴν μυστικήν, ἥτις εἰς τὸν θάνατον τοῦ κυρίου συμβόλων χάριν ἐπιτελεῖται τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος: 1
 • ἀνυπόστατον: 1 2
 • ἀνάγκη: 1
 • ἀνάμνησιν: 1
 • ἀνάστασις πάσης σαρκὸς, πάσης ἀνθρωπότητος: 1
 • ἀπαθής: 1
 • ἀπαθής: 1
 • ἀπαραλλάκτως ἀγαθός.: 1
 • ἀπὸ μέρους: 1
 • ἀποδιυλισμένοι ἀπὸ παντὸς ἀλλοτρίον χρώματος: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1
 • ἀπολίπωμεν τὰς κενὰς καὶ ματαίας φροντίδας, καὶ ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν ἐυκλεῆ καὶ σεμνὸν τῆς παραδόσεως ἡμῶν κανόνα: 1
 • ἀπομνημονεύματα: 1
 • ἀπομνημονέυματα τῶν ἀποστόλων = τὰ εύαγγέλια: 1
 • ἀποστολικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ὀρθοτομία τῶν δογμάτων: 1
 • ἀποσυνάγωγος: 1
 • ἀπροσδεής: 1
 • ἀπέστειλέ με κύριος τούτου τοῦ πόνου καὶ τῆς συνθήκης καὶ τῆς ἐπαγγελίας αἱρετιστήν: 1
 • ἀπόδειξις τῶν διὰ πίστεως παρειλημμένων τῇ πίστει ἐποικοδομουμένη: 1
 • ἀριθμῷ ἐτερόν τι, Θεὸς ἕτερος, Θεὸς δεύτερος: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀυθεντία: 1
 • ἀφθαρσία: 1
 • ἁγία ἐκκλησία: 1
 • ἁι ἅγιαι παραδόσεις: 1
 • ἄγγελοι: 1
 • ἄλλους ἐδιδάξατε: 1
 • ἄλογος: 1 2
 • ἄναρχος αρχή: 1
 • ἄναρχος, ὅτι ἀγένητος: 1
 • ἄνθρωπον λέγω τὸν πόρρω μὲν ἀνθρωπότητος πρὸς ἀυτὸν δὲ τὸν Θεὸν κεχωρηκότα.: 1
 • ἄνθρωπος ἀδύνατος λαβεῖν ἀυτό· νήπιος γὰρ ἦν: 1
 • ἅ ἔχομεν εἰς κοινὸν φέροντες καὶ παντὶ δεομένῳ κοινωνοῦντες: 1
 • ἅιρεσις: 1
 • ἅτε φιλόσοφοι τὸ γένος ὄντες.: 1
 • Ἀλλὰ γὰρ καὶ τὴν καταβᾶσαν εἰς ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ εἰς ἀνθρωπίνας περιστάσεις δύναμιν, καὶ ἔναλαβοῦσαν ψυχὴν καὶ σ𗾆μα ἀνθρῶπινον, ἑώρων ἐκ τοῦ πιστεόεσθαι μετὰ τῶν θειοτέρων συμβαλλομένην εἰς σωτηρίαν τοῖς πιστεύουσιν· ὁρῶσιν, ἀπ᾽ ἐκείνου ἤρξατο θεία καὶ ἀνθρωπίνη συνυφαίνεσθαι φύσις· ἴν᾽ ἡ ἀνθρωπίνη τῇ πρὸς τὸ θειότερον κοινωνίᾳ γένηται θεία οὐκ ἐν μόνῳ τῷ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς μετὰ τοõ πιστεύειν ἀναλαμβάνουσι βίον, ὅν Ἰησοῦς ἐδίδαξενα.: 1
 • Ἀνακεφαλαιώσεως: 1
 • ἐγκράτεια σώματος ὐπεροψία κατὰ τὴν πρὸς θεὸν ὁμολογίαν: 1
 • ἐγὼ δὲ γελάσας κατέγνων αὐτοῦ, διότι διδάσκαλος εἶναι λέγων ὀυκ ᾔδει τὸ διδασκόμενον ὕπ᾽ ἀυτοῦ κρατύνειν.: 1
 • ἐγὼ εἰμί ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ ὁ παράκλητος: 1
 • ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς πατὴρ ἦλθον: 1
 • ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ταντοκράτωρ καταγινόμενος ἐν ἀνθρώπῳ: 1
 • ἐκ τῶν ὄντων: 1
 • ἐκδιηγεῖσθαι τὴν πραγματείαν καὶ οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἐπὶ τῇ ἀνθρωπότητι γενομένην: 1
 • ἐκκλησία μέγα καὶ ἔνδοξον σῶμα τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἐκκλησία: 1 2
 • ἐκάλουν τὴν ἐκκλησίαν παρθένον· οὔπω γὰρ ἔφθαρτο ἀκοαῖς ματαίαις: 1
 • ἐμοῦ μὴ ἀκούσητε ἀλλὰ Χριστοῦ ἀκούσατε: 1
 • ἐμέρισαν τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας φθοριμαίοις λόγοις κατὰ τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ — δεύτερος Θεός: 1
 • ἐν πέντε συγγράμμασιν τὴν ἀπλανῆ παράδοσιν τ9;ῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ὑπομνηματισάμενος: 1
 • ἐν τῷ πρῶτῳ Ἁδὰμ προσεκόψαμεν, μὴ ποιήσαντες αὐτοῦ τὴν ἐντολήν: 1
 • ἐν ῞Ελλησιν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν γενομένη προφῆτις: 1
 • ἐνδιάθετος τοῦ παντὸς λογισμός: 1
 • ἐνεδύσατο τὴν ἁγίαν σάρκα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου· ὡς νύμφιος ἱμάτιον ἐξυφάνας ἑαυτῷ ἦν τῷ σταυρικῷ πάθει: 1
 • ἐνθέως: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα ἐποίησεν . . . . τί δὲ μέγα, εἰ ὁ θεὸς ἐξ ὑποκειμένης ὕλης ἐποίει τὸν κόσμον.: 1
 • ἐξερέυγεσθαι, προβάλλεσθαι, προέρχεσθαι, προπηδᾶν: 1
 • ἐπαναγωγή: 1
 • ἐπιστήσωμεν δέ, εἰ μὴ σφόδρα ἐστὶν ἀσεβὲς ὁμοουσίους τῇ ἀγεννήτῳ φύσει καὶ παμμακαρίᾳ εἶναι λέγειν τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι τῶ Θεῶ. : 1
 • ἐποίησε δ᾽ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλ᾽ οὐχὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἤδη.: 1
 • ἐπέκεινα τῆς ὀυσίας: 1
 • ἐπέμσθη οὗν Θεὸς λόγος καθὸ μὲν ἰατρὸς τοῖς ἁμαρτωλοῖς, καθὸ δὲ διδάσκαλος θείων μυστηρίων τοῖς ἤδη καθαροῖς καὶ μηκέτι ἁμαρτάνουσιν: 1
 • ἐπὶ Καλλίστου ἤρξαντο ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι δίγαμοι καὶ τρίγαμοι καθίστασθαι εἰς κλήρους· εἰ δὲ καὶ τις ἐν κλήρῳ ὤν γαμοίη, μένειν τὸν τοιοῦτον ἐν τῷ κλήρῳ ὡς μὴ ἡμαρτηκότα.: 1
 • ἑτέρα δὲ γραφὴ λέγει· ὅτι οὖκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς: 1
 • ἓν μὲν τὸ ἀγέννητον ὁ παντοκράτωρ, ἓν δὲ καὶ τὸ προγεννηθὲν δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο: 1
 • ἔνσαρκος ἀνάληψις: 1
 • ἔξεστιν οὖν καὶ νῦν ταῖς κυριακαῖς ἐνασκήσαντας ἐντολαῖς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τελείως βιώσαντας καὶ γνωστικῶς εἰς τῆν ἐκλογὴν τῶν ἀποστόλων ἐγγραφῆναι. οὗτος πρεσβύτερός ἐστι τῷ ὄντι τῆς ἐκκλησίας καὶ δίακονος ἀληθὴς τῆς τοῦ θεοῦ βουλήσεως.: 1
 • ἔργον πρωτότοκον τοῦ πατρός: 1
 • ἕνα δὴ φάγωμεν λογικῶς; V. 10. 66: βρῶσις γὰρ καὶ πόσις τοῦ θείου λόγου ἡ γνῶσις ἐστι τῆς θείας οὐσίας.: 1
 • Ἐγὼ εἶπα, υἱοὶ ὑψίστου ἐστὲ πάντες καὶ θεοί· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε. Ταῦτα λέγει πρὸς τοὺς μὴ δεξαμένους τὴν δωρεὰν τῆς υἱοθεσίας, ἀλλ᾽ ἀτιμάζοντας τὴν σάρκωσιν τῆς καθαρᾶς γεννήσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ . . . Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ λόγος ἄνθρωπος et qui filius dei est filius hominis factus est, ἵνα ὁ ἄνθρωπος τὸν λόγον χωρήσας καὶ τὴν υἱοθεσίαν λαβὼν υἱὸς γένηται Θεοῦ. : 1
 • Ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ κύριος, ὅτι Θεὸν εἰδέναι οὐδεὶς δύναται, μὴ οὐχὶ Θεοῦ διδάξαντος, τουτέστιν, ἄνευ Θεοῦ μὴ γινώσκεσθαι τὸν Θεόν· αὐτὸ δὲ τὸ γινώσκεσθαι τὸν Θεὸν θέλημα εἶναι τοῦ πατρός, Γνώσονται γὰρ αὐτὸν οἷς ἀν ἀποκαλύψῃ ὁ υἱός.: 1
 • Ἐικὸς δὲ ὅτι κατὰ σὲ επρίατο δοὺς ἑαυτοῦ τὸ αἷμα· πῶς οὖν καὶ ἐκ νεκρῶν ἡγείρετο; εἰ γὰρ ὁ λαβὼν τὴν τιμὴν τῶν ἀνθρώπων, τὸ αἷμα, ἀπέδωκεν, οὐκέτι ἐπώλησεν. Εὶ δὲ μὴ ἀπέδωκε, τῶς ἀνέστη Χριστός; οὐκέτι οὗν τό, Ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι καὶ ἐξουσίαν ἔχω λαβεῖν, ἵσταται; ὁ γοῦν διὰβολος κατέχει τὸ αἶμα τοῦ Χριστοῦ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν ἀνθρώπων; πολλὴ βλασσήμιος ἄνοια! σεῦ τῶν κακῶν! σεῦ τῶν κακῶν! Ἀπέθανεν, ἀνέστη ὡς δυνατὸς· ἔθηκεν ὅ ἔλαβεν· αὕτη ποία πρᾶσις; τοῦ προσήτου λέγοντος· Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ ἀυτοῦ; Ὅπου ἀνδστασις, ἐκεῖ θάνατος!: 1
 • Ἐκκλ. ἀληθεία: 1
 • Ἐκκλ. Ἀληθ.: 1
 • Ἐν τοῖς πρόσθεν χρόνοις ἐλεγετο μὲν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον, οὐκ ἐδείκνυτο δὲ, ἔτι γὰρ ἀόρατος ἦν ὁ λόγος, οὖ κατ᾽ εἰκόνα ὁ ἄνθρωπος ἐγεγόνει. διὰ τοῦτο δὴ καὶ τὴν ὁμοίωσιν ῥᾳδιως ἀπέβαλεν: 1
 • Ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκομεν, ὅτι ψυχικοί: 1
 • Ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἔθος ἐστὶ τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς ποικίλως εὐεργετεῖν, ἐκκλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια πέμπειν . . . πετροπαράδοτον ἔθος Ῥωμαίων Ῥωμαῖοι διαφυλάττοντες.: 1
 • Ἐπειδὴ γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἄσαρκος ὢν: 1
 • Ἐπὶ Kαλλίστου πρώτω τετόλμηται δεύτερον ἀυτοῖς βάπτισμα.: 1
 • Ἐπὶ τούτοις τὸν πάντων ἄρχοντα δημιουργῶν ἐκ πασῶν συνθέτων οὐσιῶν ἐσκεύασαν, οὐ Θεὸν θέλων ποιεῖν ἔσσηλεν, οὐδὲ ἄγγελον, ἀλλ᾽ ἄνθρωπον. Εἰ γὰρ Θεόν σε ἡθέλησε ποιῆσαι, ἐδύνατο· ἔχεις τοῦ λόγου τὸ παράδειγμα· ἄνθρωπον θέλων, ἄνθρωπόν σε ἐποίησεν· εἰ δὲ θέλεις καὶ Θεὸς γενέσθαι, ὑπάκουε τῷ πεποιηκότι: 1
 • Ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν τῆς Ῥωμαίων προεστὼς Βίκτωρ ἀθρόως τῆς Ἀσίας πάσης ἅμα ταῖς ὁμόροις ἐκκλησίαις τὰς παροικίας ἀποτόέμνειν ὡσὰν ἑτεροδοξούσας, τῆς κοινῆς ἑνώσεως πειρᾶται, καὶ στηλιτέυει γε διὰ γραμμάτων, ακοινωνέτους πάντας ἄρδην τούς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς.: 1
 • Ἔτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκείμενον ὁ υἱός ἐστι τοῦ πατρός: 1
 • Ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἀπὸ θεοῦ, ὁ μὲν οὑτως, ὁ δὲ οὑτως, ὁι ἀπόστολοι δὲ ἐν πᾶσι πεπληρωμένοι: 1
 • Ἕνα Θεὸν ἐρῶ, πρόσωπα δὲ δύο, οἰκονομίᾳ δὲ τρίτην τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος· πατὴρ μὲν γὰρ εἷς, πρόσωπα δὲ δύο, ὅτι καὶ ὁ υἱός, τὸ δὲ τρίτον τὸ ἅγιον πνεῦμα.: 1
 • ἡ Θεοῦ κατάληψις ἥν ἔχω περὶ τῶν ὅλων.: 1
 • ἡ βασιλεύουσα Ῥώμη: 1
 • ἡ γνωσις δὲ αὐτὴ ἡ κατὰ διαδοχὰς: 1
 • ἡ γνωστικὴ παράδοσις: 1
 • ἡ γνῶσις τε καὶ ἡ τῆς ἐκ τῶν γραφῶν μαρτυρίας ἐναργὴς ἀπόδειξις: 1
 • ἡ γνῶσις τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἦν ἀσθαρσία.: 1
 • ἡ γνῶσις ἀγαπᾷ καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας διδάσκει τε καὶ παιδεύει τὴν πᾶσαν κτίσιν τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ τιμᾶν: 1
 • ἡ γνῶσις ἐκ παραδόσεως διαδιδομένη τοῖς ἀξίους σφᾶς ἀυτοὺς τῆς διδασκαλίας παρεχομένοις οἷον παρακαταθήκη ἐγχειρίζεται: 1
 • ἡ γοῦν κατὰ τὸν τῆς ἀληθείας κανόνα γνωστικῆς παραδόσεως φυσιολογία, μᾶλλον δὲ ἐποπτεία, ἐκ τοῦ περὶ κοσμογονίας ἤρτηται λόγου. ἐνθένδε ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὸ θεολογικὸν εἶδος: 1
 • ἡ γραφὴ αὕτη, ὅπου λέγει: 1
 • ἡ γραφή: 1
 • ἡ διαφωνία τῆς νηστέιας τὴν ὁμόνοιαν τῆς πίστεως συνίστησι.: 1
 • ἡ εαρβαρικὴ νομοθεσία: 1
 • ἡ εὐκλεὴς καὶ σεμνὸς τῆς παραδόσεως κανών : 1
 • ἡ θεοσεβὴς παράδοσις: 1
 • ἡ θεωρία ἡ ἐπιστημονική: 1
 • ἡ θεία παράδοσις: 1
 • ἡ καθ᾽ ἡμᾶς βάρβαρος φιλοσσοφία.: 1
 • ἡ καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσοφία: 1
 • ἡ κατὰ λὸγον ἄσκησις ἐκ πίστεώς τε καὶ φόβου παιδαγωγουμένη: 1
 • ἡ κατὰ τὴν θείαν παράδοσιν φιλοσοφία: 1
 • ἡ οὐράνιος ἐκκλησία: 1
 • ἡ περὶ τῶν μεγίστων ὁμολογία: 1
 • ἡ πνευμαρικὴ ἐκκλησία: 1
 • ἡ προσϕορὰ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος: 1
 • ἡ πρᾶξις: 1
 • ἡ ἀληθὴς τῆς μακαρίας διδασκαλίασ παράδοσις: 1
 • ἡ ἀνωτάτω ἐκκλησία, καθ᾽ ἥν ὁι φιλόσοφοι συνάγονται τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἡ ἀσφάλεια τῶν λόγων: 1
 • ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις: 1
 • ἡ ἐκκλησία ὑπὸ λόγου ἀπολιόρκητος ἀτυράννητος πόλις ἐπὶ γῆς, θέλημα θεῖον ἐπὶ γῆς, ὡς ἐν οὐρανῷ: 1
 • ἡ ἐν Σμύρνῃ καθολικὴ ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἕνωσις τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ἡ ἡμετέρα παιδεία: 1
 • ἡ ἡμετέρα φιλοσοφία.: 1
 • ἡ ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας κηρυσσομένη ἀλήθεια: 1
 • ἡμεῖς καὶ τὸν Πάτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδεχόμεθα ὡς Χριστόν: 1
 • ἦλθον εἰς ἡμᾶς ἐπιστολαὶ Κορνηλὶου Ῥωμαίων ἐπισκόπου πρὸς . . . φάβιον, δηλοῦσαι τὰ περὶ τῆς Ῥωμαίων συνόδου, καὶ τὰ δόξαντα πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ Ἀφρικὴν καὶ τὰς αὐτόθι χώρας.: 1
 • Ἠσαΐας — τὸ δὲ εὐαγγέλιον — ὁ θεῖος λόγος: 1
 • Ἡ κυριακὴ διδασκαλία: 1
 • Ἡμέτερον οὖν ἔργον καὶ βίου καὶ μαθημάτων τὴν ἐπίσκεψιν πᾶσι παρέχειν.: 1
 • Ἥνωσεν οὖν τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεῷ. Εἰ γὰρ μὴ ἄνθρωπος ἐνίκησεν τὴν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ ἂν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, οὑκ ἄν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ μὴ συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ Θεῷ οὐκ ἂν ἡδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. Ἔδει γὰρ τὸν μεσίτην Θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων διὰ τῆς ἰδίας πρὸς ἑκατέρους οἰκειὸτητος εἰς φιλίαν καὶ ὁμόνοιαν τοὺς ἀμφοτέρους συναγαγεῖν· καὶ Θεῷ μὲν παραστῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἀνθρώποις δὲ γνωρίσαι τὸν Θεόν. : 1
 • ἰδέα ἰδεῶν, σύστημα θεωρημάτων ἐν αὐτῶ: 1
 • ἵνα ἐξ ἀμφοτέρων τὸ περιφανὲς τῶν φύσεων παραδειχθῇ: 1
 • ὀικονομία Θεοῦ: 1
 • ὀικονομίαν: 1 2
 • ὀμολογίαν: 1
 • ὀρθεγνώμονες κατὰ πάντα Χριστιανοί: 1
 • ὀυ πρῶτον Ὠριγένην ἐπὶ ταύτην τὴν πραγματείαν ἐλθεῖν φασίν, ἀλλὰ τὴν τῆς ἐκκλησίας μυστικὴν ἑρμηνεῦσαι παράδοσιν.: 1
 • ὁ Θεὸς μέν οὖν πάντη ἕν ἐστι καὶ ἁπλοῦν ὁ δὲ σωτὴρ ἡμῶν διὰ τὰ πολλά: 1
 • ὁ Θεὸς οὐδεμίαν ἔχει πρὸς ἡμᾶς συσικὴν σχέσιν ὡς οἱ τῶν αἱρέσεων κτίσται θέλουσιν.: 1
 • ὁ Θεὸς πέπονθεν ὑπὸ δεξιᾶς Ἰσραηλιτιδος : 1
 • ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν βούλεται σώζεσθαι: 1
 • ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν βούλεται σώζεσθαι.: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ Θεός, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν κ.τ.λ., καὶ ὁ τούτου παῖς, ὅν ἔχρισεν ὁ Θεός: 1
 • ὁ γεννηθείς, ὁμεγας Θεός: 1
 • ὁ γνωστικὸς οὗτος συνελόντι ἐιπεῖν τὴν ἀποστολικὴν ἀπουσίαν ανταναπληροῖ, κ.τ.λ.: 1
 • ὁ διάκονος τοῦ πεπονθότος Θεοῦ.: 1
 • ὁ διδάσκαλος Χριστός: 1
 • ὁ διδάξας λύσεις γάμων, ὁ νηστείας νομοθετήσας: 1
 • ὁ δοκῶν ἐν αὐτοῖς σεμνότερον πεφιλοσοφηκέναι: 1
 • ὁ δοκῶν Ἑλλήνων σοφώτερος γεγενῆσθαι: 1
 • ὁ θεῖος λόγος, ὁ φανερώτατος ὄντως Θεός, ὁ τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων ἐξισωθείς: 1
 • ὁ ιἑρὸς Κλήμης, κύριός μου γενόμενος καὶ ὠφελήσας με: 1
 • ὁ καθ᾽ ἡμᾶς λόγος: 1
 • ὁ κανὼν τῆς πίστεως: 1 2
 • ὁ κανὼν τῆς ἀληθείας: 1
 • ὁ κανὼν τῆς ἀληθέιας: 1
 • ὁ κανὼν τῆς ἀρχαίας πίστεως : 1
 • ὁ κανὼν τῆς ἐκκλησίας (ἐκκλησιαστικός): 1
 • ὁ κατὰ βαρβάρους φιλοσοφῶν Τατιανός.: 1
 • ὁ κατὰ βαρβάρους φιλοσοφῶν Τατιανός: 1
 • ὁ λόγος: 1
 • ὁ μακάριος ὡς ἀληθῶς καὶ κύριος: 1
 • ὁ μὲν οὖν Θεὸς ἀναπόδεικτος ὣν οὐκ ἔστιν ἐπιςτημονικός, ὁ δὲ υἱὸς σοφία τέ ἐστι καὶ ἐπιστήμη: 1
 • ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται καὶ τὸ ἐυαγγέλιον: 1
 • ὁ περὶ ἐνσωμάτου Θεοῦ λόγος: 1
 • ὁ σωτὴρ οὐ κατὰ μετουσίαν, ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν ἐστί Θεός: 1
 • ὁ ἀληθείας προκαθεζόμενος.: 1
 • ὁ ἅγιος λόγος — ἡ ἑυαγγέλιος φωνή.: 1
 • ὁ ἐκδικητὴς τοῦ εὐαγγελίου.: 1
 • ὁ ὀρθὸς λόγος: 1
 • ὁ ὑιὸς τοῦ πατρὸς καὶ Θεοῦ, ὁ μόνος λεγόμενος κυριώς ὑιός: 1
 • ὁι ἀπόστολοι: 1
 • ὁμοίωσις: 1 2
 • ὁμοουσίος: 1
 • ὁμοούσιος: 1 2 3
 • ὁμοούσιος : 1
 • ὁμοούσιος τῷ πατρί: 1
 • ὁμοόυσιοι: 1
 • ὁρθὸς ζόγος: 1
 • ὄχλος τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ὅθεν διδάσκουσιν ἡμᾶς αἱ ἅγιαι γραφαὶ καὶ πάντες οἱ πνευματοφόροι, ἐξ ὧν Ἰωάννης λέγει κ.τ.λ.: 1
 • ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω· ὥστερ ὅπου ἄν ῇ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία: 1
 • ὅπως συγκεράσας τὸ θνητὸν ἡμῶν σῶμα τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει καὶ μίξας: 1
 • ὅσα παρὰ πᾶσι καλῶς είρηται ἡμῶν, τῶν Χριστιανῶν ἐστί: 1
 • Ὁ μὲν τῆς ἀληθείας λόγος ἐστὶν ἐλεύθερός τε καὶ αὐτεξούσιος, ὑπὸ μηδεμίαν βάσανον ἐλέγχου θέλων πίπτειν μηδὲ τὴν παρὰ τοῖς ἀκούουσι δἰ ἀποδειξεως ἐξέτασιν ὑπομένειν. Τὸ γὰρ εὐγενὲς αὐτοῦ καὶ πεποιθὸς αὐτῷ τῷ πέμψαντι πιστεύεσθαι θέλει: 1
 • Ὅθεν ἡ κυριότης λαλεῖται ἐκεῖ Κύριός ἐστιν. : 1
 • Ὅσα οὖν παρὰ πᾶσικαλῶς εἴρηται, ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν εστί: 1
 • ὑιὸς μονογενής: 1
 • ὑπὸ λόγου διὰ Σωκράτους ἡλέγχθη κ.τ.λ. (I. 5). Nevertheless αὐτὸς ὁ λόγος: 1
 • ὑποταγὴ Θεοῦ αφθαρσία, καὶ παραμονὴ ἀφθαρσίας δόξα ἀγέννητος . . . ὅρασις Θεοῦ περιποιητικὴ ἀφθαρσίας· ἀφθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ Θεοῦ.: 1
 • ὑποταγὴ Θεοῦ ἀφθαρσία.: 1
 • ὑπὲρ δὲ ἀποστόλους καὶ πᾶν χάρισμα ταῦτα τὰ γύναια δοξάζουσιν, ὡς τολμᾶν πλεῖόν τι Χριστοῦ ἐν τούτοις λέγειν τινὰς αὐτῶν γεγονέναι.: 1
 • ὑπὲρ τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεως: 1
 • ὑπὲρ τῆς κατά Χριστιανοὺς φιλοσοφίας: 1
 • ὑπὸ δαιμόνων δὲ ἐμπνευσθέντες καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν φυσιωθέντες ἅ εἶπον δι᾽ αὐτῶν εἶπον.: 1
 • ὕλην ἄχρονον δοξάζει: 1
 • ὡς γὰρ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐργον ἐστὶ καὶ τοῦτο κόσμος ὀνομάζεται, οὕτω καὶ τὸ βούλημα αὐτοῦ ἀνθρώπων ἐστὶ σωτηρία, καὶ τοῦτο ἐκκλησία κέκληται: 1
 • ὥσπερ γὰρ ἦν ἄνθρωπος ἵνα πειρασθῇ, οὕτω καὶ λόγος ἵνα δοξασθῇ. ἡσυχάζοντος μὲν τοῦ λόγου ἐν τῷ πειράζεσθαι καὶ σταυροῦσθαι καὶ ἀποθνήσκειν, συγγινομένου δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῷ νικᾷν καὶ ὑπομένειν καὶ χρηστεύεσθαι καὶ ἀνίστασθαι καὶ ἀναλαμβάνεσθαι: 1
 • ὥσπερ οἱ βλέποντες τὸ φῶς ἐντός εἰσι τοῦ φωτὸς καὶ τῆς λαμπρότητος αὐτοῦ μετέχουσιν, οὕτως οἱ βλέποντες πὸν Θεὸν ἐντός εἰσι τοῦ Θεοῦ, μετέχοντες αὐτοῦ τῆς λαμπρότητος. Καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἀχώρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος ὁρώμενον ἑαυτὸν . . . τοῖς πιστοῖς παρέσχεν, ἵνα ζωοποιήσῃ τοὺς χωροῦντας καὶ βλέποντας αὐτὸν διὰ πίστεως.: 1
 • ὥσπερ τιμίῳ αἵματι τοῦ Ἰησοῦ ἠγοράσθημεν . . . οὕτως τῷ τιμίῳ αἵματι τῶν μαρτύρων ἀγορασθήσονταί τινες: 1
 • ὥστε εἶναι ἐπι τῶν ἁγίων συναθροιζομένων διπλῆν ἐκκλησίαν τὴν μὲν ἀνθρώπων, τὴν δὲ ἀγγέλων: 1
 • ὧν ἡμεῖς διάδοχοι τυγχάνοντες τῆς τε ἀυτῆς χάριτος μετέχοντες ἀρχιερατείας καὶ διδασκαλίας: 1
 • ῇ καθ᾽ ἡμᾶς βάρβαρος φιλοσοφία: 1
 • Ῥωμαῖοι: 1
 • “ Ἄμείνον καὶ συμφορώτερον, ἰδιώτας καὶ ὀλιγομαθεῖς ὑπάρχειν, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης πλησίον γενέσθαι τοῦ Θεοῦ ἤ πολυμαθεῖς καὶ ἐμπείρους δοκοῦντας εἶναι, βλασφήμους εἰς τὸν ἑαυτῶν εὑρίσκεσθαι δεσπότην: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |