« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀναίρεαι, δευήσεαι, ἔρχεαι, εὔχεαι, ἴδηαι, κέλεαι, λέξεαι, λιλαίεαι, μαίνεαι, νέμεαι, ὀδύρεαι, πώλεαι.: 1
 • ἐδίδουν: 1
 • ἐκλίξει, ἐκλίξαι, ἔλιξαν, λίξουσιν.: 1
 • ἐν ἡμίσει ἡμερῶν: 1
 • ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω: 1
 • ἐνέδρα: 1
 • ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν.: 1
 • ἔλεος, ὁ. : 1
 • ἔλεος, τό : 1
 • ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνήσκειν ἐσμὲν ἢ πατρῴους νόμους παραβαίνειν.: 1
 • ἡμέραν ἐξ ἡμέρας : 1
 • ἡμέρας : 1
 • ἦλθον τάγματα τάγματα, 4.2 ἔστησαν τάγματα τάγματα.: 1
 • ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, : 1
 • ὁ προσήλυτος ὁ ἐν σοὶ ἀναβήσεται ἄνω ἄνω, σὺ δὲ καταβήσῃ κάτω κάτω.: 1
 • ὡσεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς: 1
 • Βασέας: 1
 • δίδωμι: 1
 • δύο δύο, : 1
 • δῖνα: 1
 • διδόασιν: 1
 • καὶ πᾶν (σιχ) οἰκέτην ἢ ἀργυρώνητον περιτεμεῖς αὐτόν.: 1
 • καθ’ ἑκάστην ἡμέραν: 1
 • καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν . . . ἢ . . . βληθῆναι. : 1
 • κατὰ μικρὸν μικρόν.: 1
 • κατὰ φυλὰς φυλάς.: 1
 • λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα.: 1
 • μα: 1
 • μεθ’ ἡμέρας : 1
 • μεθ’ ἡμέρας πολλάς : 1
 • μετά: 1
 • οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσι. : 1
 • οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐξθὲς καὶ τρίτῆ: 1
 • πᾶς ἀνήρ . . . πᾶσα δὲ γυνή. : 1
 • πᾶς οἶκος Ἰσραήλ.: 1
 • πᾶσα Ἱεροσόλυμα.: 1
 • πεινάσωμεν, πεινάσητε: 1
 • πολὺ τὸ ἔθνος τοῦτο ἢ ἐγώ, 9·1 ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς.: 1
 • πρασιαὶ πρασιαί.: 1
 • συμπόσια συμπόσια, : 1
 • συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν: 1
 • συνήγαγον αὐτοὺς θιμωνιάς θιμωνιάς.: 1
 • τέρπειν γὰρ οἴομαί σε ταῦτα ἢ τὰ τῶν μυθολόγων βιβλία.: 1
 • τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς κτλ: 1
 • τοῖς πᾶσι γέγονα πάντα.: 1
 • 2·21 πᾶσα οἰκοδομή.: 1
 • ἀγαθὴ ἡ πόλις: 1
 • ἀγαθός. Ἀγαθῶς: 1
 • ἀγαθώτερος : 1
 • ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν: 1
 • ἀγαπήσει ἀγαπᾶσθαι κακίᾳ κακοποιεῖν: 1
 • ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.: 1
 • ἀγνόημα: 1
 • ἀδελφός: 1
 • ἀδυνατεῖν ἀπό: 1
 • ἀθετεῖν ἐν: 1
 • ἀκούειν: 1
 • ἀκούοντες ἦσαν: 1
 • ἀκοῇ ἀκούειν, ζωῇ ζῆν, θανάτῳ ἀποθανεῖ, θανάτῳ θανατοῦσθαι, σάλπιγγι σαλπίζειν: 1
 • ἀκουστὴ ἐγένετο: 1
 • ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωὴν αὐτοῦ: 1
 • ἀκουστὸν ἐγένετο: 1
 • ἀκουστὸν ἔσται: 1
 • ἀκουστὸν ποιεῖν: 1
 • ἀλέασθαι: 1
 • ἀλώπεκας: 1
 • ἀλώπηκας: 1
 • ἀλαλαγμῷ ἀλαλάζειν κακίᾳ κακοῦν: 1
 • ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ’ ἐδικαιώθητε: 1
 • ἀλλὰ ἤ,: 1
 • ἀλλά: 1 2
 • ἀλλά,: 1 2
 • ἀλλά.: 1
 • ἀλλ’ ἢ ὅτι: 1
 • ἀλλ’ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος.: 1
 • ἀλλ’ ἤ: 1 2 3 4 5 6
 • ἀλλ’ ἤ ὅτι: 1 2
 • ἀλλ’ ἤ.: 1
 • ἀλοιφῇ ἐξαλείφειν κατάραις καταρᾶσθαι: 1
 • ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον: 1
 • ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δέκα τέσσαρες ἀμώμους: 1
 • ἀμφίεσαι) = ἀμφιεννύναι.: 1
 • ἀμφιάζειν: 1
 • ἀνά: 1
 • ἀνάβα: 1
 • ἀνάθεμα: 1
 • ἀνάθημα: 1
 • ἀνάστα: 1 2 3 4 5
 • ἀνάστα = ἀνάστα-ε: 1
 • ἀνάστηθι: 1 2 3 4
 • ἀνάστηθι . . . ἀνάστα. Ἀπόστα: 1
 • ἀνάστημα: 1
 • ἀνέῳξα: 1
 • ἀνέβαιναν: 1
 • ἀνὴρ εἷς, : 1
 • ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμελής.: 1
 • ἀνήρ: 1
 • ἀνήρ = ἕκαστος: 1
 • ἀνόμημα: 1
 • ἀνώγει: 1
 • ἀναβάτε: 1
 • ἀναγγελήσεται: 1
 • ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν: 1
 • ἀνδρὶ ἀνδρί : 1
 • ἀνείλατο: 1
 • ἀνεβιβάσθη ὁ βάτραχος: 1
 • ἀνεθεματίσαμεν ἑαὐτούς: 1
 • ἀνελεῖ: 1
 • ἀνηγγέλη . . . λέγοντες: 1
 • ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν: 1
 • ἀντέπεσαν: 1
 • ἀντίστα: 1
 • ἀντικρὺ Χίου: 1
 • ἀπάνωθεν: 1
 • ἀπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ,: 1
 • ἀπέθαναν: 1
 • ἀπέθανεν εἰς βαιτυλουά.: 1
 • ἀπέναντι: 1
 • ἀπήγγειλε . . . λέγουσα.: 1
 • ἀπήγγειλεν . . . λέγων: 1
 • ἀπήλθοσαν, διήλθοσαν, εἰσήλθοσαν, ἐξήλθοσαν, παρήλθοσαν, περιήλθοσαν, προσήλθοσαν, συνήθοσαν, ἐνεβάλοσαν, παρενεβάλοσαν, ἐξελίποσαν, κατελίποσαν, ἀπεθάνοσαν, εἰσηγάγοσαν.: 1
 • ἀπὸ ἀνθρώπου . . . ἕως κτήνους: 1
 • ἀπὸ ἐμπροσθεν ἡμῶν.: 1
 • ἀπὸ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου,: 1
 • ἀπὸ ὄπισθεν Κυρίου: 1
 • ἀπὸ μακρόθεν: 1
 • ἀπὸ προωίθεν: 1
 • ἀπὸ τῆς ταλαιποωρίας τῶν πτωχῶν . . . ἀναστήσομαι: 1
 • ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν: 1
 • ἀπὸ . . . καὶ ἕως . . . καὶ ἕως: 1
 • ἀπό: 1 2 3 4
 • ἀπό . . . ἕως: 1
 • ἀπόκτεινόν με ἀναίρεσει: 1
 • ἀπόστα: 1
 • ἀπόστα . . . ἀπόστηθι: 1
 • ἀπόστηθι . . . ἵνα μὴ πατάξω σε.: 1
 • ἀπό.: 1
 • ἀπῆλθαν: 1
 • ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ: 1
 • ἀπ’ ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας : 1
 • ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν: 1
 • ἀπείλατο: 1
 • ἀπειθοῦντες ἦτε: 1
 • ἀπειλῇ (μαργιν) ἀπειλησώμεθα: 1
 • ἀπεκατέστη: 1
 • ἀπεκατέστησεν: 1
 • ἀπελεύσομαι, ἵνα μὴ πατάξεις με.: 1
 • ἀπεξένωσαι: 1
 • ἀπεξενοῦσαι: 1
 • ἀπεπεσάτωσαν, διέπεσαν, ἐνέπεσαν, ἐπέπεσαν.: 1
 • ἀπεχενοῦσαι: 1
 • ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων.: 1
 • ἀπηγγέλη . . . λέγοντες: 1
 • ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς.: 1
 • ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ.: 1
 • ἀποκαθιστᾷ: 1
 • ἀποκτέννειν: 1
 • ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ.: 1
 • ἀποσκορακίζειν: 1
 • ἀποστραφήσομαι: 1
 • ἀποτιννύειν: 1
 • ἀπωλίᾳ ἀπολλύναι κλαυθμῷ κλαίειν: 1
 • ἀπωλία, δουλία, λατρία, πλινθία, συγγενία, ὑγία, φαρμακία.: 1
 • ἀπ;#8217; ἐχθὲς καὶ τρίτην: 1
 • ἀργυρικός : 1
 • ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεφομένους ὑμῖν: 1
 • ἀφέστακα: 1
 • ἀφέω: 1
 • ἀφίημι: 1
 • ἀφίουσι: 1
 • ἀφίουσιν: 1
 • ἀφίω: 1 2 3
 • ἀφίων: 1
 • ἀφῆκαν: 1 2
 • ἀφαίρεμα: 1
 • ἀφαγνίζειν: 1
 • ἀφανίζειν: 1
 • ἀφανισμῷ ἀφανίζειν λήθῃ λαθεῖν: 1
 • ἀφεῖς: 1 2
 • ἀφελῶ: 1
 • ἀφιέναι: 1
 • ἀφορίζειν: 1
 • ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν αὐτό.: 1
 • ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον: 1
 • ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους: 1
 • ἁρπᾷ: 1
 • ἁρπῶμαι: 1
 • ἄγγια: 1
 • ἄγγος ἓν ὀστράκινον.: 1
 • ἄλλο ἤ.: 1
 • ἄλλος: 1
 • ἄν: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἄνάστεμα: 1
 • ἄνθρωπος ἄνθρωπος : 1
 • ἄνθρωπος, ὥσει χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ: 1
 • ἄντῐκρυς: 1
 • ἄντικρυς ἀνακλιθῆναι αὐτοῦ: 1
 • ἄνωγα: 1
 • ἄρκος: 1
 • ἄρκου.: 1
 • ἄρκτος: 1
 • ἄρξῃ: 1
 • ἄρχων εἵς, : 1
 • ἄφεμα: 1
 • ἄφρον: 1
 • ἄφρων: 1
 • ἄχρι: 1 2
 • ἄχρι αἰῶνος: 1
 • ἄχρι οὗ.: 1
 • ἄχρις Ἄρνων: 1
 • ἄχρις οὗ: 1
 • ἅλων: 1 2
 • ἅλως: 1 2
 • ἅλως, ἅλω: 1
 • ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ: 1
 • ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα: 1
 • ἅωνος: 1
 • Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἶς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γιγνώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν: 1
 • Ἀισχίων : 1
 • Ἀνάστα: 1
 • Ἀντῑκρύ: 1
 • Ἀποθάνωμεν οἱ πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν: 1
 • Ἀράβισσα : 1
 • Ἀρισταῖος: 1
 • Ἁμβακούμ: 1
 • Ἄλλα μέντοι δυνάμει γε δύνανται οἱ δυνάμενοι· οὐ γάρ που ἀδυναμίᾳ γε: 1
 • Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὃ ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου, ἢ ἐν ὁδῷ μακρὰν ὑμῖν ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει τὸ πάσχα Κυρίῳ.: 1
 • ἐὰν ἔσπειραν: 1
 • ἐὰν δὲ ἀκούσῃς . . . λεγόντων.: 1
 • ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ . . . καὶ ἐρεῖς κτλ: 1
 • ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ’ εὐθύ, εἰ μὴ κραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτούς: 1
 • ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ’ εὐθύ.: 1
 • ἐὰν εἰσπορεύομαι.: 1
 • ἐὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Σύρος: 1
 • ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς: 1
 • ἐὰν οἴδαμεν.: 1
 • ἐὰν οὖν λάβητε . . . καὶ κατάξετε κτλ: 1
 • ἐὰν πεινᾷ . . . ἐὰν διψᾷ: 1
 • ἐὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην: 1
 • ἐὰν σὺ ἦσθα.: 1
 • ἐὰν τις διψᾷ: 1
 • ἐὰν . . . μετανοήσουσιν.: 1
 • ἐάν: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ἐβάσκανεν: 1
 • ἐβόησεν μεγάλῃ (τῇ φωνῇ): 1
 • ἐβαπτίσατο: 1
 • ἐβαπτίσθη: 1
 • ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα.: 1
 • ἐβασίλευσαν τὸνἈβειμέλεχ: 1
 • ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραώ.: 1
 • ἐβουλεύετο . . . εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν.: 1
 • ἐγέγραπτο . . . λέγων.: 1
 • ἐγένετο: 1
 • ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.: 1
 • ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν . . . καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ: 1
 • ἐγένετο δὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ: 1
 • ἐγένετο εἰς δένδρον: 1
 • ἐγένετο σκιάζουσα: 1
 • ἐγένετο, ἐγενήθη: 1
 • ἐγένοντο . . . ἐστηριγμέναι: 1
 • ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, εἰ μὴ οὕτως ποιήσω: 1
 • ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύομαι ἔτι;: 1
 • ἐγὼ κρίνω ἵνα πᾶν ἔθνος . . . διαμελισθήσεται.: 1
 • ἐγγίζειν: 1
 • ἐγγίων : 1
 • ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ.: 1
 • ἐγγύτατος : 1
 • ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου . . . λέγων.: 1
 • ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν.: 1
 • ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας: 1
 • ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι: 1
 • ἐγενόμην μεμαστιγωμένος: 1
 • ἐγεννῶσαν: 1
 • ἐγηγόρει: 1
 • ἐγκατέλιπαν: 1
 • ἐγλύκανας, ἐκκάθαρον, ἐξεκάθαρα, ἐπέχαρας, ἐπίφανον, ἐποίμανεν, ἐσήμανεν, σημάνῃ, ὑφᾶναι, ὕφανεν, ὑφάνῃς, ψάλατε: 1
 • ἐγρήγορα: 1
 • ἐγρηγόρουν: 1
 • ἐγρηγορήθη: 1
 • ἐγρηγορησε(ν): 1
 • ἐδίδοσαν: 1 2
 • ἐδίδου: 1
 • ἐδίδουν: 1 2
 • ἐδίδους: 1
 • ἐδοκοῦσαν: 1
 • ἐδολιοῦσαν: 1 2
 • ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ.: 1
 • ἐθνῶν τεσσαρεσκαίδεκα: 1
 • ἐκ πρωίθεν: 1
 • ἐκ τῆς ἅλω: 1
 • ἐκάθευδον, ἐκάθιζον, ἐκαθήμην.: 1
 • ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον: 1
 • ἐκάθου: 1
 • ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν: 1
 • ἐκέκραγεν: 1
 • ἐκέκραγον: 1
 • ἐκέκραξα: 1
 • ἐκύκλωσεν: 1
 • ἐκβάλλειν ἐκβολῇ παραδόσει παραδοθῆναι: 1
 • ἐκβεβλήκει: 1
 • ἐκδιδύσκειν: 1
 • ἐκδικᾶται: 1
 • ἐκδικεῖν ἐκ: 1
 • ἐκεῖ: 1
 • ἐκεῖθεν: 1
 • ἐκζητήσω· τοῦ κατοικεῖν με κτλ: 1
 • ἐκθερίσεις: 1
 • ἐκθλίβειν ἐκθλιβῇ περιπίπτειν περιπτώματι: 1
 • ἐκκόψαισαν: 1
 • ἐκλέγειν ἐν: 1
 • ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα.: 1
 • ἐκλείποισαν: 1
 • ἐκλείψει ἐκλείπειν πλημμελίᾳ πλημμελεῖν: 1
 • ἐκλεγῆναι: 1
 • ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα: 1
 • ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν: 1
 • ἐκρεριμμένην: 1
 • ἐκτιναχθήσομαι: 1
 • ἐκτριβῇ ἐκτριβῆναι προνομῇ προνομευθῆναι: 1
 • ἐκχεῶ: 1
 • ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.: 1
 • ἐκχεεῖ: 1
 • ἐκχεεῖτε: 1
 • ἐκχεοῦσι: 1
 • ἐλάλησαν . . . λέγοντες: 1
 • ἐλάσεις: 1
 • ἐλαύνω: 1
 • ἐλαμβάνοσαν: 1
 • ἐλαϊκός, σιτικός, χαριστικός : 1
 • ἐλεεῖν: 1
 • ἐλθάτω: 1
 • ἐλούσθης: 1
 • ἐλπίζειν: 1
 • ἐλπίζειν ἐπί: 1 2
 • ἐλπίσω: 1
 • ἐλπιῶ.: 1
 • ἐμέμηκον: 1
 • ἐμαστιγώθησαν . . . λέγοντες: 1
 • ἐμβάλατε: 1
 • ἐμεγαλύνθη δὲ ἡ μερὶς Βενιαμεὶν παρὰ τὰς μερίδας πάντων.: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτερος: 1
 • ἐν ἀνθρώπου φωνῇ: 1
 • ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται: 1
 • ἐν ὥρᾳ).: 1
 • ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ.: 1
 • ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς: 1
 • ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ: 1
 • ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ: 1
 • ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ: 1
 • ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ κτλ: 1
 • ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν.: 1
 • ἐν δυνάμει βαρείᾳ.: 1
 • ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται: 1
 • ἐν οἵς ἐγὼ παροικῶ ἐν τῇ γῇ αὐτῶν.: 1
 • ἐν οἷς εἶμι ἐν αὐτοῖς: 1
 • ἐν πᾶσῃ γῇ Αἰγύπτου: 1
 • ἐν τῇ εὐθείᾳ: 1
 • ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια: 1
 • ἐν τῷ ἅλῳ: 1
 • ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν . . . καὶ λατρεύσετε.: 1
 • ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸνἈκκαρών: 1
 • ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου: 1
 • ἐν τῷ οἴκῳ Νασαρὰχ τὸν πάτραρχον αὐτοῦ: 1
 • ἐν τῷ τόπῳ ᾧ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην: 1
 • ἐνέγκαισαν: 1
 • ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ω—ν ἐπιάσατε νῦν: 1
 • ἐνώπιον: 1
 • ἐναντίον: 1
 • ἐναντίον τοῦ παντὸς γένους Ἰσραήλ: 1
 • ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται: 1
 • ἐνδεδύκει: 1
 • ἐνδεδύκειν: 1
 • ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν: 1
 • ἐνεδρεύειν ἐπί: 1
 • ἐνεδρεύοντες ἵνα θανατώσουσιν αὐτήν.: 1
 • ἐνεφράγη: 1
 • ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαὐτοῦ : 1
 • ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν : 1
 • ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ: 1
 • ἐνκάθηται, ἐνκρατεῖς, ἐνκρούσῃς, ἐνκρυφίας, ἐνποίῃ, ἐνχωρίῳ.: 1
 • ἐννέα καὶ δέκα: 1
 • ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε: 1
 • ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ.: 1
 • ἐντρέπεσθαι ἀπό: 1
 • ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ: 1
 • ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν: 1
 • ἐξέστη δὲ Ἰσαὰκ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἶπεν “Τίς οὖν ὁ θηρεύσας μοι θήραν;”: 1
 • ἐξόδῳ ἐξέλθῃ: 1
 • ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν: 1
 • ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ: 1
 • ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ: 1
 • ἐξαλιφῆναι: 1
 • ἐξαμαρτάνειν: 1
 • ἐξείλατο: 1
 • ἐξειλάμην: 1
 • ἐξελεῖσθε: 1
 • ἐξεπέσατε: 1
 • ἐξεπαυνᾶν ἐξεραυνήσει πτώσει πίπτειν: 1
 • ἐξερίφησαν: 1
 • ἐξερίφησαν, ἔρανεν, ἐράπιζον, ἔριψεν.: 1
 • ἐξεστακέναι: 1
 • ἐξετάζειν: 1
 • ἐξολεθρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν: 1
 • ἐξουδενώσει ἐξουδενοῦν ταλαιπωρίᾳ ταλειπωρεῖν: 1
 • ἐξυρήσατο: 1
 • ἐπάνωθεν: 1
 • ἐπάταξεν . . . πληγὴν μεγάλην: 1
 • ἐπέβλεψα πρὸς σέ.: 1
 • ἐπέστησεν . . . ἵνα κακώσωσιν: 1
 • ἐπὶ δυοῖν διαφοραῖν.: 1
 • ἐπὶ ξένης (χώρας: 1
 • ἐπὶ τὸ δῶμα: 1
 • ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων: 1
 • ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς.: 1
 • ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ. : 1
 • ἐπί: 1 2 3
 • ἐπίβα: 1
 • ἐπίστῃ: 1
 • ἐπίστασαι: 1
 • ἐπί.: 1
 • ἐπῳδός: 1
 • ἐπ’ εὐθείας: 1
 • ἐπ’ εὐθείας (ὁδοῦ): 1
 • ἐπαείδων ἐπαοιδήν: 1
 • ἐπαοιδός : 1
 • ἐπαοιδός, ἔσθειν, ἐτάνυσαν : 1
 • ἐπεί: 1
 • ἐπείνας: 1
 • ἐπεβεβήκει: 1
 • ἐπεποίθησα: 1
 • ἐπεσκέπησαν: 1
 • ἐπηξονοῦσαν: 1
 • ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις: 1
 • ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν: 1
 • ἐπιθήσουσιν θυμίαμα ἐν ὀργῇ σου, διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου.: 1
 • ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα: 1
 • ἐπιθυμίᾳ ἐπιθυμεῖν ταραχῇ ταράσσειν: 1
 • ἐπιθυμίας . . . αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους: 1
 • ἐπικαλεῖσθαι ἐν: 1
 • ἐπισκοπῇ ἐπισκέπτεσθαι ὑπεροράσει ὑπεριδεῖν: 1
 • ἐπισπᾶσαι, πλανᾶσαι, χρᾶσαι: 1
 • ἐπιστεῖλαι . . . τοῦ ἀπέχεσθαι,: 1
 • ἐπιστηρίζειν: 1
 • ἐπιστηριχθήσομαι: 1
 • ἐπιτιθοῦσαν: 1
 • ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου: 1
 • ἐποιοῦσαν: 1
 • ἐπράθη: 1
 • ἐπρονόμευσαν: 1
 • ἐπρονομεύσαμεν: 1
 • ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο: 1
 • ἐραυνᾶν: 1
 • ἐργᾶται: 1
 • ἐργᾷ: 1
 • ἐργῶνται: 1
 • ἐργασίᾳ καὶ ἐργασίᾳ : 1
 • ἐρευνᾶν: 1
 • ἐρρέθη . . . λέγων.: 1
 • ἐρρίφη: 1
 • ἐρρηγώς: 1
 • ἐρρωγώς: 1
 • ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν.: 1
 • ἐσήμανα: 1
 • ἐσήμανεν: 1
 • ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους.: 1
 • ἐσώτερον τῆς κολυμβήθρας: 1
 • ἐσθίειν: 1
 • ἐσθίειν ἀπό: 1
 • ἐσμὲν εὐηγγελισμένοι: 1
 • ἐσμὲν . . . καπηλεύοντες: 1
 • ἐστὶ καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον: 1
 • ἐστὶ πεποιηκώς: 1
 • ἐστὶ προσαναπληροῦσα: 1
 • ἐστὶν ῥέουσα: 1
 • ἐστὶν φοβούμενος: 1
 • ἐστερέωσαν . . . ὑπὲρ πέτραν: 1
 • ἐστι . . . ἔχοντα: 1
 • ἐστιν . . . καθήμενος: 1
 • ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό.: 1
 • ἐτίθει: 1
 • ἐτίθεις: 1
 • ἐτίθην: 1
 • ἐταπεινοῦσαν: 1
 • ἐτρίψει ἐκτριβῆναι προσοχθίσματι προσοχθίζειν: 1
 • ἐφάγαμεν: 1
 • ἐφόρεσαν: 1
 • ἐφ’ ἧς οὐκ ἔσται ἐκεῖ.: 1
 • ἐφ’ οἷς ὁ οἶκος στήκει ἐπ’ αὐτούς: 1
 • ἐφ’ οὓ ἐπικέκληται τὸν ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς: 1
 • ἐφαίνοσαν: 1
 • ἐφιστήκει: 1
 • ἐφορέσαμεν . . . . . φορέσομεν: 1
 • ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα: 1
 • ἐχόμενα πέτρας: 1
 • ἐχεεῖς: 1
 • ἐχθὲς καὶ τρίτην : 1
 • ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν : 1
 • ἐχθὲς καὶ τρίτης : 1
 • ἐχθὲς-καὶ-τρίτην: 1
 • ἑόρακας: 1
 • ἑώρων . . . λέγοντες: 1
 • ἑαυτόν = σεαυτόν: 1
 • ἑκκαίδεκα, ἓξ καὶ δέκα: 1
 • ἑλῶ,: 1
 • ἑλιγήσεται: 1
 • ἑνὸς ἀετοῦ, : 1
 • ἑπτὰ ἑπτά : 1
 • ἑπτὰ καὶ δέκα: 1
 • ἑστάκαμεν: 1
 • ἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ: 1
 • ἑστήκατε: 1
 • ἑστώς εἰμι: 1
 • ἔαρ.: 1
 • ἔβαλαν: 1
 • ἔβαν: 1
 • ἔβησαν: 1
 • ἔγγιστος : 1
 • ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν: 1
 • ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν . . . καὶ ταῦτα ἦν ἐνκεκρυμμένα εἰς τὴν σκηνήν.: 1
 • ἔδωκαν: 1 2
 • ἔθετο ἐν φυλακῇ: 1
 • ἔθηκαν: 1
 • ἔθου: 1
 • ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας: 1
 • ἔλαβαν: 1
 • ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινες ὡς . . . ἵνα μὴ ψαύσειέν τι τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαύτην ἔρριψεν κατὰ τῆς πυρᾶς.: 1
 • ἔλθατε: 1
 • ἔλθοισαν: 1
 • ἔμβα: 1
 • ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.: 1
 • ἔναντι: 1
 • ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ: 1
 • ἔνεδρον: 1
 • ἔπεσα: 1 2 3
 • ἔπεσαν: 1
 • ἔπεσας: 1
 • ἔσῃ εὑρισκόμενος, : 1
 • ἔσῃ πεποιθώς: 1
 • ἔσῃ τετελεκώς: 1
 • ἔσῃ τρέμων: 1
 • ἔσῃ . . . ἀδικούμενος: 1
 • ἔσῃ . . . φορῶν: 1
 • ἔσβα: 1
 • ἔσει: 1
 • ἔσεσθέ μοι εἰς υἱούς καὶ θυγατέρας: 1
 • ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι: 1
 • ἔσεσθε . . . λαλοῦντες: 1
 • ἔσθειν: 1
 • ἔσομαι ἄρχουσα: 1
 • ἔσομαι ἑωρακώς . . . ἀκηκοώς: 1
 • ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.: 1
 • ἔσομαι πεποιθώς: 1
 • ἔσομαι στένων καὶ τρέμων: 1
 • ἔσονται ἀπολλύμενοι: 1
 • ἔσονται ἐπικρεμάμενοι: 1
 • ἔσονται δόξαν δόντες: 1
 • ἔσονται εἰς ἓ πνεῦμα, εἰς ἓν σῶμα: 1
 • ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν: 1
 • ἔσονται πεποιθότες: 1
 • ἔσονται . . . προσάγοντες: 1
 • ἔσται: 1 2
 • ἔσται ἐκεῖ ἰχθὺς πολὺς σφόδρα: 1
 • ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον: 1
 • ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων: 1
 • ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας: 1
 • ἔσται . . . πάροικον: 1
 • ἔσται . . . πεφυλαγμένα: 1
 • ἔσται . . . προεγγίζων: 1
 • ἔστιν γὰρ εὐλογημένος: 1
 • ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς.: 1
 • ἔστω: 1
 • ἔστω ἀκούων: 1
 • ἔστων: 1
 • ἔστωσαν: 1
 • ἔστωσαν εἰς σημεῖα: 1
 • ἔστωσαν προσκυνοῦντες: 1
 • ἔσφαλεν: 1
 • ἔυστρον: 1
 • ἔφη : 1
 • ἔφησεν ἀκηκοέναι θεοπόμπου: 1
 • ἔφυγαν: 1
 • ἔχρισέ σε ὁ Θεός . . . παρὰ τοὺς μετόχους σου.: 1
 • ἔ-δο-σαν, ἐ-τί-θε-σαν, ἐ-λε-λύκ-ε-σαν: 1
 • ἔ-λυσ-α-ν, ἔ-λαβ-ο-ν, ἐλάμβαν-ο-ν,: 1
 • ἕνα ἄγγελον.: 1
 • ἕστακα: 1
 • ἕσταμαι: 1
 • ἕστηκα: 1
 • ἕτερος: 1
 • ἕψεμα : 1
 • ἕως: 1
 • ἕως ὅτου: 1
 • ἕως γήρους.: 1
 • ἕως τῆς σήμερον (ἡμέρας): 1
 • Ἐγώ εἰμι Κύριος . . . ὅστις ἐξήγαγόν σε: 1
 • Ἐγγύτερος : 1
 • Ἐδίδουν: 1
 • Ἐθήκαμεν: 1
 • Ἐλεάζαρος) ἔφθη λαβεῖν τὴν ἀναγραφὴν, ἀλλ’ αὐτὰ μόνα τὰ τοῦ νόμου παρέδοσαν οἱ πεμφθέντες ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν.: 1
 • Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον.: 1
 • Ἐπρέσβευσε δὲ καὶ πρὸς Πτολεμαῖον : 1
 • Ἔπεμψέ μεἈριαῖος καιἊρτάοζος.: 1
 • Ἔστιν ἔθνος Ἰουδαίων λεγόμενον, οἱ πόλιν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην ἔχοντες Ἰεροσόλυμα, ταύτην ὑπερεῖδον ὑπὸ Πτολεμαίῳ γενομένην, ὅπλα λαβεῖν οὐ θελήσαντες, ἀλλὰ διὰ τὴν ἄκαιρον δεσιδαιμονίαν χαλεπὸν ὑπέμειναν ἔχειν δεσπότην.: 1
 • ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντίσμου, γλῶσσαν δολίαν.: 1
 • ἠγγέλην: 1
 • ἠκαταστάτησαν: 1
 • ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους: 1
 • ἠλπικότες ἐσμέν: 1
 • ἠνέῳξε: 1
 • ἠνεῳγμένα: 1
 • ἠνεῳγμένον: 1
 • ἠνεῳγμένους: 1
 • ἠνεῴχθησαν: 1
 • ἠνεχύρασαν: 1
 • ἠνοίγετο: 1
 • ἠνοίγη: 1
 • ἠνοίχθη: 1
 • ἠνοίχθησαν: 1
 • ἠνοιγμένα: 1
 • ἠνομοῦσαν: 1
 • ἠνωχλήθην: 1
 • ἠφίειν: 1
 • ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμεὶν γυνή.: 1
 • ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπηκάς με: 1
 • ἡ ἀκοὴ ἣν ἐγὼ ἀκούω: 1
 • ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν λάμπει: 1
 • ἡ ἐπίσκεψις ἣν ἐπεσκέψαντο: 1
 • ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθὲς ἥτις διῆλθεν: 1
 • ἡ ὑπ’ οὐρανόν: 1
 • ἡ γῆ ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ’ αὐτῆς.: 1
 • ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως: 1
 • ἡ κλίνη ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ.: 1
 • ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται: 1
 • ἡ μακροθυμία γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ τὸ μέλι.: 1
 • ἡ πᾶσα πόλις: 1
 • ἡ παῖς, ἐγείρου: 1
 • ἡγιασμένοι ἐσμέν: 1
 • ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.: 1
 • ἡμίσεια : 1
 • ἡμαρτηκὼς ἔσομαι: 1
 • ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου: 1
 • ἡνίκα ἐάν: 1
 • ἡνίκα δ’ ἂν ἀνέβη ἀπὸ τῆς σκηνῆς ἡ νεφέλη.: 1
 • ἡνίκα δ’ ἂν εἰσεπορεύετο Μωσῆς: 1
 • ἡτοιμασμένη ἦν: 1
 • ἤ: 1
 • ἤκουσεν . . . λέγων: 1
 • ἤλθαμεν: 1
 • ἤλθατε: 1
 • ἤμεθα: 1
 • ἤμεθα ἀπειθοῦντες: 1
 • ἤμην: 1
 • ἤμην κατανενυγμένος: 1
 • ἤμην πενθῶν: 1
 • ἤμην πεπτωκώς: 1
 • ἤμην προσευχόμενος: 1
 • ἤνοιγον: 1
 • ἤνοιξα: 1 2
 • ἤνοιξε: 1
 • ἤνυστρον. : 1
 • ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος.: 1
 • ἤρξατο τοῦ οἰκοδομεῖν.: 1
 • ἤτω: 1
 • ἤφιε(ν): 1
 • ἥ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς: 1
 • ἥκαμεν: 1
 • ἥκασι: 1
 • ἥκασι(ν): 1
 • ἥκατε: 1
 • ἥκειν: 1
 • ἥμισυ: 1
 • ἥμισυ ἀρχόντων: 1
 • ἥμισυς: 1 2
 • ἥμισυς, -υ: 1
 • ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν: 1
 • ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι προστεθήσεται: 1
 • ἦ: 1
 • ἦ μήν: 1
 • ἦλθαν: 1 2
 • ἦλθεν . . . ἐν γραφῇ . . . λέγων: 1
 • ἦλθον: 1
 • ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι: 1
 • ἦμεν: 1
 • ἦμεν πεποιθότες: 1
 • ἦμεν . . . διατρίβοντες: 1
 • ἦμος: 1
 • ἦν: 1
 • ἦν ἐνκεκρυμμένα: 1
 • ἦν ἑστηκώς: 1
 • ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα: 1
 • ἦν γινομένη.: 1
 • ἦν διαπεπετακότα: 1
 • ἦν κηρύσσων: 1
 • ἦν πεποιθυῖα: 1
 • ἦν ποιμαίνων: 1
 • ἦν τρέμοντα: 1
 • ἦν φοβούμενος: 1
 • ἦν . . . ἀναιρούμενος: 1
 • ἦν . . . ἀποφορτιζόμενον: 1
 • ἦν . . . ἐξεστηκυῖα: 1
 • ἦς: 1
 • ἦσαν καταμένοντες: 1
 • ἦσαν πεποιηκότες αὐτά.: 1
 • ἦσαν συλλέγοντες: 1
 • ἦσθα: 1
 • ἦσθα οἰνοχοῶν: 1
 • ἦτήσω . . . λέγοντες.: 1
 • ἦ.: 1
 • ἧκα: 1
 • ἧκαν: 1
 • ἧκε: 1
 • ἧξα: 1
 • ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον.: 1
 • Ἠ φωνὴ φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ἠσαύ.: 1
 • Ἠφίεις: 1
 • Ἥκειν: 1
 • ἰδέα: 1
 • ἰδέαι: 1
 • ἰδὼν δὲ Φαραώ . . . ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ: 1
 • ἰδὼν εἶδον: 1
 • ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν: 1
 • ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήμψεται: 1
 • ἰσχῦόν ἐστι: 1
 • ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα.: 1
 • ἱέναι: 1 2
 • ἱλαρωτέραν παρὰ τὸ πρότερον: 1
 • ἱστάναι: 1
 • ἱστάνειν: 1
 • ἱστάω: 1
 • ἱστήκει: 1
 • ἱστῶμεν: 1
 • ἱστῶν: 1
 • ἱστῶσιν: 1
 • ἴδεν: 1
 • ἴδες: 1
 • ἴδιος: 1
 • ἴδοισαν: 1
 • ἴδον: 1
 • ἴδοσαν: 1
 • ἴσθι εὐνοῶν: 1
 • ἴσθι πεποιθώς: 1
 • ἴστε γινώσκοντες: 1
 • ἵην, ἵεις, ἵει: 1
 • ἵνα: 1 2 3 4 5
 • ἵνα ἀφίουσι.: 1
 • ἵνα ἔσται . . . καὶ . . . εἰσελθωσιν.: 1
 • ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν.: 1
 • ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε: 1
 • ἵνα γένηται . . . πρωτεύων: 1
 • ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρῖμα γένηται: 1
 • ἵνα μὴ . . . φυσιοῦσθε.: 1
 • ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ.: 1
 • ἵνα . . . θήσω: 1
 • ἵνα . . . κερδηθήσονται: 1
 • ἵστημι: 1
 • Ἴσθι μέντοι γε, ὦ βασιλεῦ, ὡς οὔτε γένει προσήκων αὐτοῖς, οὔτε ὁμόφυλος αὐτῶν ὢν ταῦτα περὶ αὐτῶν ἀξιῶ.: 1
 • ὀ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός.: 1
 • ὀδυνᾶσαι: 1
 • ὀκτὼ καὶ δέκα: 1
 • ὀλέσαισαν: 1
 • ὀλέσω: 1
 • ὀλεῖ: 1
 • ὀλεῖται: 1
 • ὀλοῦνται: 1
 • ὀξύτεροι ὑπὲρ λύκους: 1
 • ὀπίσω: 1
 • ὀρυγῇ: 1
 • ὀστέοις: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ ἄνθρωπος ο§ν ἐὰν ἐκλέξωμαι αὐτόν,: 1
 • ὁ ἄρχων τῆς ἡμίσους: 1
 • ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας: 1
 • ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἱνατί ἐγκατέλιπές με;: 1
 • ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος . . . οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.: 1
 • ὁ δὲ μικρότερος . . . εἰς γῆν Χανάαν: 1
 • ὁ εἰκοστὸς πρῶτος: 1
 • ὁ ει–ς καὶ εἰκοστός: 1
 • ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος: 1
 • ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου: 1
 • ὁ πᾶς ἀνθρώπινος βίος: 1
 • ὁ πᾶς κίνδυνος: 1
 • ὁ πᾶς χρόνος: 1
 • ὁ πᾶς χρυσός: 1
 • ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ: 1
 • ὁ συνιῶν: 1
 • ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ.: 1
 • ὁ . . . πᾶς νόμος. Μτ. 8·34 πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν.: 1
 • ὁπόταν καθεῖλεν.: 1
 • ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο: 1
 • ὃ ἐὰν θέλῃ: 1
 • ὃ ἐὰν πάθῃ: 1
 • ὃ ἐάν: 1 2
 • ὃ ἐξήμαρτεν τὸν Ἰσραήλ.: 1
 • ὃ ὀ κύριος ὀνομάσει αὐτό.: 1
 • ὃ δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥῆμα κυρίου κτλ.: 1
 • ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιησαι: 1
 • ὃ μὲν κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν: 1
 • ὃ οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις . . . τοῦ ποιῆσαι αὐτά.: 1
 • ὃν ἔχρισαν αὐτόν: 1
 • ὃν τρόπον ἐὰν φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος, καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος.: 1
 • ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ: 1
 • ὄντων: 1
 • ὄψει: 1
 • ὅ τι: 1
 • ὅ τι ἐάν: 1
 • ὅθεν ἐάν: 1
 • ὅθεν ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκεῖθεν: 1
 • ὅποι: 1
 • ὅπου ἐάν: 1
 • ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον: 1
 • ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν (= ἐκεῖ).: 1
 • ὅπου τρέφεται ἐκεῖ,: 1
 • ὅπου = ὅποι: 1
 • ὅπως μὴ ἐγώ... ἅμα ἑαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας: 1
 • ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σάρξ: 1
 • ὅς: 1 2
 • ὅσα ἐάν: 1
 • ὅσα ἐάν σοι δείξω: 1
 • ὅσοι [ἐὰν] ἐν ταῖς ἐντολαῖς μου ταύταις πορευθῶσιν: 1
 • ὅστις: 1 2 3
 • ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν, ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ: 1
 • ὅταν: 1 2
 • ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς.: 1
 • ὅταν ἐπάτασσεν: 1
 • ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χείρας.: 1
 • ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον.: 1
 • ὅταν ἤνοιξε: 1
 • ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος.: 1
 • ὅταν ὀψὲ ἐγένετο: 1
 • ὅταν ὁ ἥλιος ἐπικεκαύκει, ξηραὶ ἐγένοντο,: 1
 • ὅταν βλέπετε: 1
 • ὅταν γὰρ μηδεμία ἔρις ἐνήρεισται ἐν ὑμῖν.: 1
 • ὅταν δὲ ἀκουτὸν γένηται: 1
 • ὅταν εἰσήρχετο: 1
 • ὅταν μαιοῦσθε τὰς Ἑβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν: 1
 • ὅταν . . . ἐτέθησαν: 1
 • ὅταν . . . καταργήσει: 1
 • ὅτε: 1
 • ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου . . . νεωτέρυο μου ὄντος: 1
 • ὅτι: 1 2 3 4 5 6
 • ὅτι ἀλλ’ ἤ: 1 2 3
 • ὅτι ἀλλ’ ἤ.: 1
 • ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως λέγων.: 1
 • ὅτι εἰ μή: 1
 • ὅτι εἰ μή.: 1
 • ὅτι οὐκ ἦν πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἀλλ’ ἢ ὅτι ἄνδρες θανάτου.: 1
 • ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ’ αὐτῶν πονηρίαν: 1
 • ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργός . . . τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται: 1
 • ὑβρίστρια: 1
 • ὑγίεια. : 1
 • ὑγεία : 1
 • ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν,: 1
 • ὑμεῖς ἐξελέξασθε Κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ -: 1
 • ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν.: 1
 • ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη.: 1
 • ὑπὲρ μέλι γλυκύ.: 1
 • ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πᾶς ὅσιος,: 1
 • ὑπέρ: 1 2 3 4 5 6
 • ὑπό: 1
 • ὑπό,: 1
 • ὑπεράνωθεν: 1
 • ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώματος.: 1
 • ὑπερέχοντες αὐτούς εἰσιν: 1
 • ὑπερασπιστὴς: 1
 • ὑπερηφανεύεσθαι ἀπό: 1
 • ὑπετάγησαν: 1
 • ὑποδεδυκυῖαι ἦσαν . . . ὑποδεδύκεισαν.: 1
 • ὑποκάτωθεν: 1
 • ὑποχωρῶν γίνου,: 1
 • ὑψεία : 1
 • ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν: 1
 • ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία.: 1
 • ὕψωμα . . . γαυρίαμα . . . καύχημα : 1
 • ὡς: 1
 • ὡς ἀκρίς: 1
 • ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ ἐλεύσονται εἰς τὴν κατάπουσίν μου: 1
 • ὡς . . . πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν: 1
 • ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος: 1
 • ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ.: 1
 • ὤφθη Ἰούδας . . . ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν: 1
 • ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων ὐπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασι: 1
 • ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων: 1
 • ὦ χρυσέαις ἐν οἰνοχόαις ἁβρὰ βαίνων: 1
 • ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν: 1
 • ὧν τάδε τὰ ἀλλὰ μεταλαμβάνοντα τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν: 1
 • ήσομαι: 1
 • ίζειν: 1
 • ᾖ πεποιηκώς.: 1
 • ᾗ οὐκ ἐπεβλήθη ἐπ’ αὐτὴν ζυγός.: 1
 • ᾧ ἐάν: 1
 • ᾧ ἐστιν αὐτῷ.: 1
 • ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ.: 1
 • ῃ: 1
 • ῥ: 1
 • ῥάσσειν: 1
 • ῥίπτω: 1
 • ῥερίφθαι [ῥερῖφθαι]: 1
 • ῥεριμμένος: 1
 • ῥερυπωμένα: 1
 • ῥιφήσεται: 1
 • ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως.: 1
 • ‘ἵνα: 1
 • Αἱ πᾶσαι: 1
 • Αὐτὸς ἔφη : 1
 • Βάλλας: 1
 • Βανέας: 1
 • Βαναίας: 1
 • Βασαίας: 1
 • Βασιλεύειν: 1
 • Γίγνεσθαι: 1
 • Γρηγόριος: 1
 • Δέ: 1
 • Εἰ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους;: 1
 • Εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν τῶν πόλεων Ἰούδα: 1
 • Εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν: 1
 • Εἶναι: 1
 • Εἷς: 1
 • Ζέλφας: 1
 • Ζῇ Κύριος . . . ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ἰωσαφὰθ . . . ἐγὼ λαμβάνω, ει’: 1
 • Ζῇ Κύριος . . . εἰ ἔσται . . . ὑετός· ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου.: 1
 • Ζῇ Κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη ὁ λαός.: 1
 • Θ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με ἐγκατέλιπες;: 1
 • Θνησιμαῖος : 1
 • Κύρε ὁ Θεός, ὁ παντοκράτωρ : 1
 • Κύριε, ὁ Θεός μου: 1
 • Κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χήρας,: 1
 • Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ κτλ: 1
 • Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι: 1
 • Καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν οἱ Ἕλληνες, καὶ ἕτερον ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον κατεχόμενον: 1
 • Κιχρᾶν: 1
 • Κυρίῳ : 1
 • Λήδας, Ἀνδρομέδας, Κομπλέγας: 1
 • Λαός: 1
 • Λεώς: 1
 • Μηνίειν : 1
 • Ο: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • Οἵτινες = οἵ: 1
 • Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις κτλ. : 1
 • Οὐκ εἶπα πρὸς σέ Οὐ προφητεύει οὗτός μοι καλά, διότι ἀλλ’ ἢ κακά;: 1
 • Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ’ ἡμῶν: 1
 • Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει ἐφ’ ἡμῶν.: 1
 • Πιέζειν: 1
 • Ποῖ: 1
 • Ποῦ προεύῃ, καὶ πόθεν ἔρχῃ;: 1
 • Σκνίψ: 1
 • Σουσάννας: 1
 • Τὰ πάντα: 1
 • Τὰ πάντα : 1
 • Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες κτλ.: 1
 • Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν (= ὡστε μὴ δουλεύειν): 1
 • Τίς ἡ παραβολὴ ὑμῖν . . . λέγοντες: 1
 • Φανερὸν ὅτι κατηκολούθησεν ὁ Πλάτων τῇ καθ ᾽ ἡμᾶς νομοθεσίᾳ, καὶ φανερός ἐστι περιειργασμένος ἕκαστα τῶν ἐν αὐτῇ. Διερμήνευται γὰρ πρὸ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως δι ᾿ ἑτέρων πρὸ τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Περσῶν ἐπικρατήσεως κτλ. . . . Γέγονε γὰρ πολυμαθὴς, καθὼς καὶ Πυθαγόρας πολλὰ τῶν παρ ᾽ ἡμῖν μετενέγκας εἰς τὴν ἑαυτοῦ δογματοποιΐαν κατεχώρισεν. : 1
 • α: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ᾱ: 1 2 3 4 5
 • ᾰ: 1 2 3
 • αἰθάλη: 1
 • αἰνέσαισαν: 1
 • αἰνέω, καλέω, τελέω: 1
 • αἰσχρότερος : 1
 • αἰσχυντηρός : 1
 • αἰχμαλωτίζειν: 1
 • αἰ,: 1
 • αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε: 1
 • αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ’ αὐτοῦ: 1
 • αἱρετίζειν: 1
 • αἱρετίζειν ἐν: 1
 • αἱρετός: 1
 • αἴθαλος: 1
 • αὐθωρί: 1
 • αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ: 1
 • αὐτὸς μὲν φεύγων ἐκφεύγει: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτός: 1 2 3
 • αὐτός : 1
 • αὐτῆς ἐπιβεβηκυίης ἐπὶ τὴν ὄνον: 1
 • αὐτῇ τῇ ὥρᾳ: 1
 • αὕτη ἐγενήθη μοι: 1
 • αὕτη με παρεκάλεσεν: 1
 • β: 1 2
 • βασίλεια: 1 2
 • βασίλευσον αὐτοῖς βασιλέα: 1
 • βασίλισσα: 1
 • βδελύγματι βδελύσσειν λίθοις λιθοβολεῖν: 1
 • βδελύσσειν: 1
 • βδελύσσεσθαι: 1
 • βδελύσσεσθαι ἀπό: 1
 • βεβάρηται ἡ καρδία Φαραὼ τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν.: 1
 • βεβαπτισμένοι ὑπήρχον: 1
 • βεβρώκει: 1
 • βιαζομένων δὲ καὶ ἀντιτεινόντων ἀλλήλοις . . . ὡμολόγησαν: 1
 • βιβάζειν: 1
 • βιβῶ, ἐξετῶ: 1
 • βούλει, οἴει, ὄψει: 1
 • βοᾶν ἐν: 1
 • βοῦς: 1
 • βρώσει φαγῇ: 1
 • βραχήσεται (Βρέχω: 1
 • γ: 1
 • γέγωνα: 1
 • γένεσθε εἰς ἄνδρας.: 1
 • γήρει: 1
 • γήρους: 1
 • γήρους, γήρει: 1
 • γήρως: 1
 • γήρως, γήρᾳ,: 1
 • γίνου γρηγορῶν: 1
 • γᾶς: 1 2
 • γῆ: 1 2
 • γῆν ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ’ αὐτῆς: 1
 • γῆρας: 1
 • γῆς): 1
 • γαίαις: 1
 • γαῖς: 1
 • γαιῶν: 1
 • γαιῶν, γαίαις: 1
 • γεγωνεῖν: 1
 • γενέσθαι: 1
 • γενέτις: 1
 • γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.: 1
 • γραφήσονται: 1
 • γρηγόρησις: 1
 • γρηγορήσατε: 1
 • γρηγορήσω: 1
 • γρηγορῶμεν: 1
 • γρηγορῶ.: 1
 • γρηγορεῖν: 1 2
 • γρηγορεῖτε: 1
 • γρηγορούντων: 1
 • γυνὴ μία.: 1
 • δάνιον δανείζειν, διαθέσθαι διαθήκην, διηγεῖσθαι διήγηα, ἐνύπνιον ἐνυπνιάζεσθαι, ἐπιθυμεῖν ἐπιθυμίαν, θύειν θυσίαν, νηστεύειν νηστείαν, ὁρισμὸν ὁρίζεσθαι, πλημμελεῖν πλημμέλησιν : 1
 • δέ: 1
 • δέκα ἑπτά: 1
 • δέκα ἕξ: 1
 • δέκα ὀκτώ: 1
 • δέκα δύο: 1
 • δέκα πέντε: 1
 • δέκα τέσσαρες: 1 2
 • δέκα τρεῖς: 1
 • δέ,: 1 2
 • δέ.: 1
 • δίδου: 1
 • δίδως: 1
 • δίδωσι: 1
 • δίκῃ ἐκδικεῖν ὅρκῳ ὁρκίζειν: 1
 • δίνη: 1
 • δί-δο-σαι, λέ-λυ-σαι: 1
 • δόμα δεδομένον: 1
 • δύνᾳ: 1
 • δύνῃ: 1 2
 • δύνασαι: 1 2
 • δύο: 1 2
 • δύο δύο : 1
 • δώδεκα: 1
 • δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτόν: 1
 • δῴη: 1 2 3
 • δῴης: 1
 • δῶ: 1
 • δῶσι: 1
 • δῶτε: 1
 • δῷ: 1
 • δῷς: 1
 • δαρήσεται πολλάς . . . ὀλίγας (πληγάς).: 1
 • δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαὐτούς: 1
 • δεδώκει: 1 2
 • δεδώκειν: 1
 • δεδώκεισαν: 1
 • δεδομένοι δόμα: 1
 • δεσμῷ δεῖν λύτροις λυτροῦν: 1
 • διὰ ζῆλον: 1
 • διάλεκτος: 1
 • διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θήρια.: 1
 • διήνοιξε: 1
 • διότι: 1
 • διαγγελήσονται: 1
 • διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου: 1
 • διαλύσει διαλύειν μνείᾳ μνησθῆναι: 1
 • διαμαρτυρίᾳ διαμαρτυρεῖν οἰωνισμῷ οἰωνίζεσθαι: 1
 • διασκεδάσω: 1
 • διαφθείρειν φθορᾷ ὀργίζεσθαι ὀργῇ: 1
 • διδόναι: 1
 • διδόω: 1
 • διδοῖ: 1
 • διδοῖ,: 1
 • διείλαντο: 1
 • διεβοήθη ἡ φωνὴ . . . λέγοντες: 1
 • διεθρύβησαν: 1
 • διεσώζοντο, ἵνα μὴ . . . γένωνται: 1
 • διετηρήθης ἵνα ἐνδείξωμαι.: 1
 • διηνοιγμένους: 1
 • διχοτόμημα: 1
 • διψᾶν: 1
 • διψᾷ: 1
 • δοίη: 1
 • δοῦναι δόμα: 1
 • δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ: 1
 • δυεῖν: 1
 • δυνατώτεροι εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν.: 1
 • δυοῖν: 1
 • δυσί(ν): 1
 • ε: 1 2 3 4
 • εἰ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • εἰ : 1 2
 • εἰ ἔμμισθος ᾖ.: 1
 • εἰ ᾖ ἄνθρωπος: 1
 • εἰ καὶ καταλάβω.: 1
 • εἰ καὶ συμβῇ.: 1
 • εἰ κακά μοι συμβῇ: 1
 • εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων: 1
 • εἰ μὲν ἀφεῖς . . . ἄφες: 1
 • εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου: 1
 • εἰ μὴ πεποιθὼς ὕπαρχοι: 1
 • εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε: 1
 • εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου: 1
 • εἰ μή: 1 2
 • εἰ μήν: 1 2
 • εἰ μή,: 1
 • εἰ μή.: 1
 • εἰ πολεμῶσιν: 1
 • εἰ τύχοι: 1
 • εἰ - εἰ ἐπιστρέφετέ με ὑμεῖς παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς Ἀμμὼν καὶ παραδῷ Κύριος αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ: 1
 • εἰ . . . ἀσθενήσῃ: 1
 • εἰδέαι: 1
 • εἰπάτω: 1 2
 • εἰπόν: 1
 • εἰς: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • εἰς ἃς διεσκόρπισας αὐτοὺς ἐκεῖ.: 1
 • εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐκεῖ.: 1
 • εἰς δοῦλον ἐπράθη Ἰωσήφ.: 1
 • εἰς η§ν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν: 1
 • εἰς κρίμα καὶ εἰς σημείωσιν . . . γίνονται: 1
 • εἰς οἶκον: 1
 • εἰς τὴν ὑψηλήν (χώραν): 1
 • εἰς τί . . . ἐγενήθη αὕτη;: 1
 • εἰς χεῖρας βασιλέως: 1
 • εἰσήλθαμεν: 1
 • εἰσὶ γεγονότες: 1
 • εἰσὶν . . . ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες: 1
 • εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας: 1
 • εἰσελθάτωσαν: 1
 • εἰ,: 1 2 3
 • εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐζανάστασιν: 1
 • εἴ πως παραζηλώσω.: 1
 • εἴ τί που ἄλσος . . . ἀνειμένον ᾖ.: 1
 • εἴ τις προσθῇ: 1
 • εἴδαμεν: 1
 • εἴδοσαν: 1
 • εἴπαιμεν: 1
 • εἴπαμεν: 1
 • εἴπας: 1
 • εἴπατε: 1 2
 • εἴπατον: 1
 • εἴποισαν: 1
 • εἴποσαν, ἐκρίνοσαν, ἐλάβοσαν, ἐπίοσαν, εὕροσαν, ἐφέροσαν: 1
 • εἴσελθε . . . ἵνα τεκνοποιήσεις: 1
 • εἴχετο τοῦ πλοός: 1
 • εἵλατο: 1
 • εἶ μήν: 1
 • εἶδαν: 1
 • εἶδαν . . . ἔφυγαν . . . εἰσῆλθαν . . . ἀνέστρεψαν: 1
 • εἶδον: 1 2
 • εἶναι: 1 2 3
 • εἶναι εἰς ἡγούμενον: 1
 • εἶναι . . . λειτουργοῦσαν: 1
 • εἶπα: 1 2
 • εἶπαν: 1
 • εἶπαν ἀνὴρ Ἰούδα.: 1
 • εἶπας: 1
 • εἶπεν ἀφεῖναι, ἀφίουσιν.: 1
 • εἶπεν . . . ὅτι ταύτην τὴν ὥραν κτλ.: 1
 • εἶπεν . . . Σαμψών . . . ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν.: 1
 • εἶπον: 1
 • εἶπ-α, ἤνεγκ-α, ἔχε-α: 1
 • εἷς: 1
 • εἷς : 1 2
 • εἷς ἀετός : 1
 • εἷς ἀπὸ ἀδελφῶν μου: 1
 • εἷς ἄγγελος: 1
 • εἷς γραμματεύς, : 1
 • εἷς εἷς : 1
 • εὐαγγελίζειν: 1
 • εὐδοκεῖν ἐν: 1
 • εὐθής, εὐθές, : 1
 • εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ, : 1
 • εὐθηνοῦν: 1
 • εὐθηνοῦσαν: 1
 • εὐλογήσαισαν: 1
 • εὐλογηθήσεται Ἰσραὴλ λέγοντες: 1
 • εὐλογοῦσαν: 1
 • εὐσταθοῦσαν: 1
 • εὕρεμα: 1
 • εὕροισαν: 1
 • εία: 1
 • ει: 1 2
 • ει–λα: 1
 • ει–λον: 1 2
 • ει’ μή: 1
 • ει’ μήν: 1
 • ζήσεις με. : 1
 • ζῆλος, τό: 1
 • ζῇ ἡ ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ κτλ.: 1
 • ζῇ Κύριος . . . ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι σοι: 1
 • ζῇ Κύριος, ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς μου: 1
 • ζῇ Κύριος, εἰ ἐζωογονήκειτε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς.: 1
 • ζηλοῦτε: 1
 • η: 1 2 3
 • θέλειν ἐν: 1
 • θέμα, ἔκθεμα, ἐπίθεμα, παράθεμα, πρόσθεμα, σύνθεμα. : 1
 • θήραν: 1
 • θᾶσσον προϊόντων . . . δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις.: 1
 • θανάτῳ ἀποκτενῶ.: 1
 • θανάτῳ ὀλεθρευθήσεται: 1
 • θανάτῳ τελευτᾶν: 1
 • θαρσεῖτε, λαός μου.: 1
 • θεέ.: 1
 • θεός: 1
 • θελήσει θέλειν φερνῇ φερνίζειν: 1
 • θερίσει: 1
 • θεωρῶν ἤμην.: 1
 • θεωρεῖν ἐν: 1
 • θηρεύσαισαν: 1
 • ι: 1 2 3
 • ιΗσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς.: 1
 • κάθεμα: 1
 • κάθησο: 1
 • κάθου: 1
 • κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται.: 1
 • κήαντες: 1
 • κίχρημ: 1
 • κύκλῳ: 1
 • κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα. : 1
 • καὶ: 1
 • καὶ ἀκηδιάσας ἐγὼ . . . ἐτάρασσόν με.: 1
 • καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν (τὴν ἀκρίδα) ἐπὶ πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα.: 1
 • καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ . . . καὶ εἶδεν Δαλειδὰ ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ: 1
 • καὶ ἀναστὰς Φαραώ . . . καὶ ἐγενήθη κραυγή.: 1
 • καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ’ ἑαυτῶν.: 1
 • καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε κτλ.: 1
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα Ἑζεκίαν, ἔσχισεν τὰ ἱμάτια: 1
 • καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, καὶ ἔζη: 1
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν . . . αὕτη δὲ ἀνέβη: 1
 • καὶ ἐγένετο ὣς ἤκουσεν βασιλεὺς Ἑζεκίας, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ: 1
 • καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ βλέπων ἔλεγεν . . .: 1
 • καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον, ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι: 1
 • καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξίᾳ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ: 1
 • καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν.: 1
 • καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ἰσραήλ: 1
 • καὶ ἐξάραντες: 1
 • καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην.: 1
 • καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταί, καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρεν καθὼς εἶπεν αὐτοῖς· καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.: 1
 • καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεύς.: 1
 • καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην, καὶ εἶπεν Κύριος: 1
 • καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ἃς ἦν αὐτοῖς ὁ πότος.: 1
 • καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα Κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ οἶδας: 1
 • καὶ ἔσται ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὂν τὸ παιδάριον μεθ’ ἡμῶν, τελευτήσει.: 1
 • καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν.: 1
 • καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας: 1
 • καὶ ἰδὼν Βαλάκ . . . καὶ ἐφοβήθη Μωάβ: 1
 • καὶ ἰδὼν αὐτόν, τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν.: 1
 • καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος . . . καὶ ἐξέκλινεν: 1
 • καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ: 1
 • καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα: 1
 • καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους: 1
 • καὶ ὁδόν τε οὔπω πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν: 1
 • καὶ ὅταν κατέβη ἡ δρόσος: 1
 • καὶ ὡς οὐ μόνον . . . χρησίμους εἶναι.: 1
 • καὶ Βαρὰκ διώκων: 1
 • καὶ Λυσίμαχον.: 1
 • καὶ Μανῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες: 1
 • καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε τὸν πάππον: 1
 • καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν.: 1
 • καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα: 1
 • καὶ διαβεβαιοῦμαι πάντα ἄνθρωπον προσελθόντα τῇ θεωρίᾳ τῶν προειρημένων εἰς ἔκπληξιν ἥξειν καὶ θαυμασμὸν ἀδιήγητον, μετατραπέντα τῇ διανοίᾳ διὰ τὴν περὶ ἐκαστὴν ἁγίαν κατασκευήν.: 1
 • καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην: 1
 • καὶ εἰσῆλθεν Ἐλιακεὶμ κτλ.: 1
 • καὶ εἶδεν Γολιὰδ τὸν Δαυεὶδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν.: 1
 • καὶ εἶπεν Ἀγάγ Εἰ οὕτως πικρὸς ὁ θάνατος;: 1
 • καὶ εἶπεν Ἐλιακεὶμ . . . καὶ Σόμνας καὶ Ἰώας: 1
 • καὶ εἶπεν ἡ γυνή Εἰ σὺ εἶ Ἰωάβ;: 1
 • καὶ εἶπενἈχαὰβ πρὸς Ἠλειού Εἰ εὕρηκάς με, ὁ ἐχθρός μου: 1
 • καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμνάθα, καὶ εἶδεν γυναῖκα εἰς Θαμνάθα.: 1
 • καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἔργων: 1
 • καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοί,: 1
 • καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.: 1
 • καὶ οὐ μὴ βδελύξητε τὰς ψυχὰς ὑμῶν: 1
 • καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε: 1
 • καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.: 1
 • καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ: 1
 • καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: 1
 • καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν ἐβαπτίσαντο: 1
 • καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις: 1
 • καὶ προσέθετο ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη.: 1
 • καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ,: 1
 • καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαὐτοῖς.: 1
 • καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα.: 1
 • καὶ τῆς Μανασσίτιδος ἡμίσεια.: 1
 • καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν: 1
 • καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς: 1
 • καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ Ὄφερ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ υἱοί.: 1
 • καὶ τοῦτο ἦν μάλιστα τάρασσονἈντίπατρον: 1
 • καὶ,: 1
 • καὶ.: 1
 • καί: 1 2 3 4 5 6 7
 • καί.: 1
 • καθάρῃ: 1
 • καθάρῃς: 1
 • καθέστακα: 1
 • καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον: 1
 • καθήρειεν: 1
 • καθίζειν: 1
 • καθὸ ἐάν: 1
 • καθὼς ἐάν: 1
 • καθαιρέσει καθαίρειν φθορᾷ φθαρῆναι: 1
 • καθαρίζειν: 1
 • καθαρισμῷ καθαρίζειν χαίρειν χαρᾷ: 1
 • καθεῖλαν: 1
 • καθεστάκαμεν: 1
 • καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν: 1
 • καθιστάνειν: 1
 • καθιστᾷ. . . . . μεθιστᾷ: 1
 • καθιστῶν: 1
 • καλέσει: 1
 • καλέσεις: 1
 • καλέσετε: 1
 • καλέσουσιν: 1
 • καλέσω: 1
 • καλεῖν: 1
 • κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον;: 1
 • κατά: 1
 • κατάβα: 1
 • κατάλειμμα: 1
 • κατά.: 1
 • κατέεναντι: 1
 • κατέφαγεν καταβρώσει: 1
 • κατόπισθε(ν): 1
 • κατῆλιψ: 1
 • κατ’ ἐμαυτοῦ ὀμνύω, εἰ μὴ ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός μου δικαιοσύνη: 1
 • κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν : 1
 • καταβάτω: 1
 • κατακαυχᾶσαι: 1
 • καταφάγοισαν: 1
 • καταφρονεῖν ἐπί: 1
 • κατενώπιον: 1
 • κατενοοῦσαν: 1
 • κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν: 1
 • κατεργᾷ: 1
 • καυχάεσαι = καυχάσαι: 1
 • καυχᾶσαι: 1 2
 • κεἴ τις ᾖ σοφός.: 1
 • κεκατήρανται: 1
 • κεκαταραμένος: 1
 • κεκρίκει: 1
 • κερατίζειν: 1
 • κεχαρισμένος ἔσῃ: 1
 • κε(ν),: 1
 • κλίβανος : 1
 • κλεψιμαῖος : 1
 • κοιμᾶσαι: 1
 • κοιμᾶται: 1
 • κοιμᾷ: 1
 • κοινή,: 1
 • κομίζειν: 1
 • κράζειν: 1
 • κρίβανος. : 1
 • κρύβηθι: 1
 • κρείσσων . . . ὑπὲρ τοὺς πατέρας.: 1
 • κτᾶσαι: 1
 • κυκλόθεν: 1
 • κυκλόθεν τοῦ θρόνου.: 1
 • κυνόμυιαν . . . κυνομυίης: 1
 • κυνομυίης, μαχαίρῃ, ἐπιβεβηκυίης: 1
 • λέγων: 1
 • λέγων Ὄτι ἔσομαι μετὰ σοῦ: 1
 • λέγων Εἰ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῆ; εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός . . . μὴ ᾔδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν κτλ.: 1
 • λέ-λυ-σαι, δί-δο-σαι: 1
 • λήμψομαι, λήψῃ, λήμψεσθε, ἐλήμφθη, καταλήμψῃ.: 1
 • λόγῳ λέγειν: 1
 • λύῃ: 1
 • λύου. Κάθησο: 1
 • λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ: 1
 • λύχνος, τό: 1
 • λαμβάνειν μ: 1
 • λατρεύειν αὐτῷ: 1
 • λείχω: 1
 • λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου: 1
 • λογίζεσθαι εἰς: 1
 • λυπηθήσῃ: 1
 • λ, ρ, μ, ν: 1
 • μ: 1 2
 • μέγαν ἐπὶ τοῦ ἰδεῖν: 1
 • μέγαν ἰδεῖν.: 1
 • μέγας Κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς: 1
 • μέμηκα: 1
 • μέν: 1 2
 • μέχρι ὅτου: 1
 • μέχρι ὑμῶν: 1
 • μέχρι οὗ.: 1
 • μέχρι ς: 1
 • μέχρις αἵματος: 1
 • μέχρις οὗ: 1
 • μέχρις οὗ.: 1
 • μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς πτωχοῦ.: 1
 • μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες: 1
 • μὴ γίνου . . . συμβολοκοπῶν: 1
 • μὴ μακρὰν γίνεσθε . . . καὶ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμοι: 1
 • μὴ μαχόμενος ἐμαχέσατο μετὰ Ἰσραὴλ ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν;: 1
 • μὴ προσθῇς ἔτι . . . ἐξαπατῆσαι: 1
 • μὴ προσθῇς ἔτι, Φαραώ, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν: 1
 • μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον: 1
 • μή τινα ω—ν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς: 1
 • μήν: 1
 • μή.: 1
 • μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο.: 1
 • μία παιδίσκη, : 1
 • μίαν ἦτησάμην . . . ταύτην ἐκζητήσω: 1
 • μόλιβος : 1
 • μόλιβος, χάλκειος, χείμαρρος, πολεμιστής: 1
 • μόλυβδος.: 1
 • μύστις: 1
 • μᾶλλον: 1 2
 • μαιμάσσειν: 1
 • μείζονα παρὰ τὴν πρώτην: 1
 • μεθιστάνει: 1
 • μεθιστάνειν: 1
 • μεθιστᾶν: 1
 • μεθιστῶν . . . . . καθιστῶν: 1
 • μεθιστῶσι: 1
 • μελίζειν: 1
 • μεμενήκεισαν: 1
 • μεμεστωμένοι εἰσί.: 1
 • μερίδα μεμερισμένην: 1
 • μερίζειν: 1
 • μετὰ δυνάμεως πολλῆς.: 1
 • μετά: 1
 • μετά.: 1
 • μετ’ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν μεσημβρίαν: 1
 • μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε, : 1
 • μηδείς: 1
 • μηνιῶ: 1
 • μηνιεῖ: 1
 • μηνιεῖς: 1
 • μι: 1 2 3 4
 • μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός.: 1
 • μιᾷ . . . ἄλλῃ: 1
 • μιαν-, ἐμίᾱνα, περαν-, ἐπέρᾱνα: 1
 • μιερός, μιεροφαγία, μιεροφαγεῖν, μιεροφονία: 1
 • μνήσθητί μου . . . καὶ ποιήσεις: 1
 • μνηστευθείσης τῆς μητωὸς . . . εὐρέθη.: 1
 • μπ: 1
 • μυκτηρίζειν ἐν: 1
 • ν: 1 2 3
 • ν ἐφελκυστικόν: 1
 • νὴ τὴν ὑγίαν Φαραώ, εἰ μὴν κατάσκοποί ἐστε.: 1
 • νίκη: 1
 • νίφα: 1
 • νῖκος, τό: 1
 • ναί, ὁ πατήρ.: 1
 • ναός: 1
 • νεώς: 1
 • νεᾶνις: 1
 • νοητῶς νόει, 27·23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ: 1
 • ξυνιεῖς: 1
 • ξυρήσωμαι: 1
 • ο§ν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν: 1
 • οἰκοδομοῦσαν: 1 2
 • οἰκτείρμων οἰκτειρήσει.: 1
 • οἰωνίζειν: 1
 • οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασσή.: 1
 • οἱ Ο´: 1
 • οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. : 1
 • οἱ πάντες: 1 2
 • οἱ πάντες ἄνδρες.: 1
 • οἱ πάντες ἄνθρωποι.: 1
 • οἱ πάντες βόες: 1
 • οἱ πάντες οὗτοι: 1
 • οἱ πόταμοι, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι.: 1
 • οἱ συνιέντες: 1
 • οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας: 1
 • οἶκος Ἰσραήλ: 1
 • οἶσθας: 1
 • οἷον ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐκ ἂν ἔχοι τις τὸ τοιοῦτο προενεγκεῖν: 1
 • οἷς εἶπεν αὐτοῖς.: 1
 • οἷ, : 1
 • οὐ: 1 2
 • οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε.: 1
 • οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρίς. : 1
 • οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν: 1
 • οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ.: 1
 • οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν.: 1
 • οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν: 1
 • οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα: 1
 • οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ βασιλέως: 1
 • οὐ μὴ προσθῇ Κύριος τοῦ ἐξολεθρεῦσαι.: 1
 • οὐ μή: 1
 • οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον: 1
 • οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαὐτοῖς.: 1
 • οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι: 1
 • οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλὰ σήμερον.: 1
 • οὐδὲ γὰρ πᾶσαν ἐκεῖνος: 1
 • οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινόν.: 1
 • οὐδ’ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν ἴδιον οἶκον: 1
 • οὐδείς: 1
 • οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα: 1
 • οὐκ ἀπολείψεται ἀ’ αὐτοῦ ἕως πρωί, καὶ ὀστοῦν συντρίψεται ἀπ’ αὐτοῦ: 1
 • οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου: 1
 • οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ: 1
 • οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα: 1
 • οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον: 1
 • οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου: 1
 • οὐκ ἠδυνάσθην τοῦ βλέπειν: 1
 • οὐκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ Ἰησοῖ ὃ οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς.: 1
 • οὐκ εἰς μακράν: 1
 • οὐκ εἰσὶν ἐπιγινώσκοντες: 1
 • οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον: 1
 • οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων: 1
 • οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ.: 1
 • οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι.: 1
 • οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν: 1
 • οὓ ἐάν: 1
 • οὓ ἐτελείωσεν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειν.: 1
 • οὔτε κατάρασις καταράσῃ μοι αὐτόν, οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν: 1
 • οὗ: 1
 • οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ.: 1
 • οὗ ἐὰν βαδίσῃς ἐκεῖ.: 1
 • οὗ ἐάν: 1
 • οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν: 1
 • οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ: 1
 • οὗ ἡ πνοὴ αὐτοῦ ἐν ἡμῖν ἐστίν.: 1
 • οὗ διέσπειρας αὐτοὺς ἐκεῖ.: 1
 • οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ.: 1
 • ον: 1
 • οω: 1
 • π: 1
 • πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ: 1
 • πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου: 1
 • πάντες . . . οὐκ ἀσθενήσουσιν: 1
 • πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός.: 1
 • πέντε καὶ δέκα: 1
 • πέσατε: 1
 • πίῃ: 1
 • πίεαι: 1
 • πίεσαι: 1 2 3
 • πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὐτοῦ φάγεται: 1
 • πί-ε-σαι: 1
 • πόρια: 1
 • πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε: 1
 • πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν.: 1
 • πᾶν ῥῆμα ὁ768; ἐὰν ἐξελεύσεται: 1
 • πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.: 1
 • πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι: 1
 • πᾶς: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • πᾶς ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ’ αὐτοῦ: 1
 • πᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται: 1
 • πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται: 1
 • πᾶς οἶκος Ἰσραήλ: 1
 • πᾶς τεχνίτης . . . οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι: 1
 • πᾶσα ἡ πόλις: 1 2 3
 • πᾶσα πόλις: 1
 • πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.: 1
 • πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε: 1
 • παιδίᾳ πεπαῖσθαι.: 1
 • παιδεύσῃ: 1
 • παιδεύσαι: 1
 • παντὸς οὗ ἐὰν ἅψηται αὐτοῦ ὁ ἀκάθαρτος.: 1
 • παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη: 1
 • παρὰ θεοδέκτου . . . μετέλαβον ἐγώ: 1
 • παρά: 1 2
 • παρά.: 1
 • παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ Φυλιστιείμ: 1
 • παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσιν: 1
 • παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν: 1
 • παρείλατο: 1
 • παρελάβοσαν: 1
 • παρετηροῦσαν: 1
 • παρθένος: 1
 • παριστήκει: 1
 • πατάσσειν ἐν: 1
 • πεδιάς τε καὶ ὀρεινή: 1
 • πεινάσει: 1
 • πεινάσετε, πεινάσουσι, ἐπείνασεν, ἐπείνασαν, πεινάσω : 1
 • πεινάω: 1
 • πεινᾶν: 1 2 3 4
 • πεινᾷ: 1
 • πεινᾷ . . . . . διψᾷ: 1
 • πεπώκει: 1
 • πεπιστεύκεισαν: 1
 • πεποίθατε: 1
 • πεποίθησις: 1
 • πεποιήκεισαν: 1
 • πεποιθότες ὦμεν: 1 2
 • πεποιθὼς ἐγένου: 1
 • πεποιθὼς ἔσομαι: 1
 • πεποιθὼς ἔσται: 1
 • πεποιθὼς ᾖς.: 1
 • πεποιθεῖν: 1
 • πεπρονομευμένος: 1
 • περὶ τοῖν πολέοιν τούτοιν.: 1
 • περιέστακας: 1
 • περιεπλάκησαν: 1
 • περιπατήσαισαν: 1
 • περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν: 1
 • περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης).: 1
 • πεσάτω: 1
 • πιάζειν: 1
 • πιέζειν: 1
 • πλείονα . . . παρά.: 1
 • πλεοναστόν σε ποιήσει: 1
 • πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα: 1
 • πλημμελίν, προφασίζεσθαι προφάσεις.: 1
 • πλησιέστερον : 1
 • πλησιαίτερον : 1
 • πλοῦς: 1
 • πλοῦτος, τό: 1
 • πλουτήσει πλοῦτον μέγαν: 1
 • πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ’ αὐτόν: 1
 • πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσήλθεν ἐν αὐτοῖς.: 1
 • ποῖ: 1
 • ποῦ = ποῖ: 1
 • ποῦ.: 1
 • ποιήσαισαν: 1
 • ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα: 1
 • ποιεῖν ἔλεος ἐν: 1
 • ποιεῖν ἔλεος μετά: 1
 • ποιμαίνων ἦν: 1
 • πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον: 1
 • πολεμεῖν ἐν: 1
 • πονεῖν, φθονεῖν, φορεῖν: 1
 • πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷἈχαάβ: 1
 • πορευθῆναι ἐν Ῥάγοις: 1
 • πορευθῶμεν εἰς Δωθάειμ . . . καὶ εὗρεν αὐτοὺς εἰς Δωθάειμ.: 1
 • πορθηταὶ γὰρ ἦσαν καὶ ἐπιθυμηταὶ κατὰ σπάνιν γῆς.: 1
 • ποτὲ μὲν οὕτος: 1
 • πρέπει: 1
 • πρέπον ἐστί: 1
 • πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης: 1
 • πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας: 1
 • πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης : 1
 • πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης: 1
 • πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας: 1
 • πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶ Ἰσραήλ.: 1
 • πρόβα: 1
 • πρόιδον: 1
 • πρός: 1 2
 • προέκοπτον . . . ὑπὲρ πολλούς.: 1
 • προίῃ: 1
 • προίεσαι: 1
 • προεφήτεύσαμεν: 1
 • προεφήτευον: 1
 • προεφήτευσαν: 1
 • προεφήτευσε: 1
 • προεφήτευσεν: 1
 • προνομεύειν: 1
 • προσέθεντο ἔτι μισεῖν: 1
 • προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν: 1
 • προσέχειν εἰς: 1
 • προσέχετε ἑαὐτοῖς.: 1
 • προσευχῇ προσηύξατο: 1
 • προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι: 1
 • προσοχθίζειν ἀπό: 1
 • προστίθεσθαι: 1
 • προστιθέναι: 1 2
 • προφήτης: 1
 • προφητεύειν: 1
 • πυρσεύσαισαν: 1
 • ρ: 1 2 3
 • σ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • σὺ δὲ δεδιὼς ἄν... τὴν ἑαὐτοῦ σκιάν.: 1
 • σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον . . . ἵνα σοι καλῶς ἦν.: 1
 • σύγκρισις, συγγενία.: 1
 • σύν: 1 2 3
 • σύνιε: 1
 • σύστεμα: 1
 • σώσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν.: 1
 • σα: 1
 • σαββατίζειν: 1
 • σαι: 1 2 3
 • σαν: 1
 • σεῦα: 1
 • σιγηρός : 1
 • σκότος, τό: 1
 • σκεδάννυμι: 1
 • σκεδῶ,: 1
 • σκνίψ: 1
 • σκνιπ-.: 1
 • σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῶν: 1
 • σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ τοὺς σοφιστάς.: 1
 • σπάω: 1
 • σπείρας: 1
 • σπείρης: 1 2 3
 • στένων καὶ τρέμων ἔσῃ: 1
 • στήκει: 1 2
 • στήκειν: 1
 • στήκετε: 1 2 3
 • στήκητε: 1
 • στήκω: 1
 • στρατηγός: 1 2 3
 • στρατηγοί: 1
 • στρατηγοί : 1 2
 • συκῆν μίαν, : 1
 • συλλογίζειν: 1
 • συμβήσεται: 1
 • συμβῇ: 1
 • συμβιβάσω: 1
 • συμψέλιον: 1
 • συνήντησαν δὲ . . . ἐρχομένοις . . . ἐκπορευομένων αὐτῶν.: 1
 • συνίει: 1 2
 • συνίειν: 1
 • συνίεις: 1
 • συνίουσιν: 1
 • συνίω: 1
 • συνίων: 1 2 3
 • συνανέβαινον: 1
 • συνβιβασάτω: 1
 • συνετίζειν: 1
 • συνεφρύγησαν: 1
 • συνιέναι εἰς: 1
 • συνιέντας: 1
 • συνιόντας: 1
 • συνιόντος: 1
 • συνιόντων: 1
 • συνιών: 1
 • συνιῶν: 1
 • συνιείς: 1
 • συνιεῖν: 1 2 3
 • συνιοῦσι: 1
 • συνιοῦσιν: 1
 • συνιστάνειν: 1
 • συνιστῶν: 1
 • συνιστῶντες: 1
 • συντελέσει: 1
 • συντελέσεις: 1
 • συντελέσετε: 1
 • συντελέσουσιν: 1
 • συντελέσω: 1
 • σφόδρα σφόδρα : 1
 • σφόδρα σφοδρῶς : 1
 • τὰ ἐλέη: 1
 • τὰ ἥμισυ: 1
 • τὰ ὄρη: 1
 • τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται: 1
 • τὰ δὲ κύκλῳ τῆς κώμης.: 1
 • τὰ τέκνα, ὑπακούετε.: 1
 • τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν: 1
 • τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων: 1
 • τὰς περιοίκους (πόλεις): 1
 • τέσσαρες: 1
 • τέσσαρες καὶ δέκα: 1
 • τὴν ἅλωνα: 1 2
 • τὴν Ἄνναν ἠγάπα Ἐλκανὰ ὑπὲρ ταύτην: 1
 • τὴν ὁδόν μου, η§ν νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐπ’ αὐτήν.: 1
 • τὴν ὑπ’ οὐρανόν: 1
 • τὴν αὔριον: 1
 • τὴν γῆν εἰς ἣ ὑμεῖς κατοικεῖτε.: 1
 • τὴν γῆν η§ν ὑμεῖς ἀπέστητε ἀπ’ αὐτῆς: 1
 • τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε: 1
 • τὴν πλεονεζίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία: 1
 • τὴν πρὸς θάνατον (ὁδόν): 1
 • τὴν σύμπασαν (γῆν): 1
 • τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ: 1
 • τί παρόντες εἴημεν: 1
 • τί ποιοῦμεν;: 1
 • τίς ἡ γῆ εἰς ἣν οὗτοι ἐνκάθηνται ἐπ’ αὐτῆς . . . τίνες αἱ πόλεις εἰς ἃ οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς: 1
 • τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσουσι: 1
 • τὸ ἥμισυ: 1
 • τὸ ἥμισυ αὐτῆς: 1
 • τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων: 1
 • τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος: 1
 • τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου: 1
 • τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσή : 1
 • τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι: 1
 • τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαὐτῷ : 1
 • τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν : 1
 • τὸ πᾶν τῆς Ἰουδαίας . . . γένος: 1
 • τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον . . . ἔξελθε: 1
 • τὸ πρωὶ πρωί : 1
 • τὸ τῶν ἑπτὰ σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης: 1
 • τὸν ἅλωνα: 1
 • τὸν Κύριον: 1
 • τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· οἵτινες καταβάντες κτλ: 1
 • τὸν θλιμμὸν ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς.: 1
 • τὸν νόμον μου φυλάξεσθε: 1
 • τῆς ἅλωος: 1
 • τῆς ἵππου: 1
 • τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν: 1
 • τῆς ὑπ’ οὐρανόν: 1
 • τῆς γῆς ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν.: 1
 • τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε: 1
 • τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους: 1
 • τῆς πλατείας: 1
 • τῇ ἅλωνι: 1
 • τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσε.: 1
 • τῇ ὑπ’ οὐρανόν: 1
 • τῇ γῇ ᾗ συ παρῴκησας ἐν αὐτῇ: 1
 • τῇ μαχαίρῃ.: 1
 • τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός.: 1
 • τῇ πατρίῳ (γλώσσῃ): 1
 • τῦφος, τό: 1
 • τῶν ὑπαρχόντων: 1
 • τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστι καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον μέγαν, ἐν ᾧ το σψσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν.: 1
 • τῶν δύο ὀφθαλμῶν.: 1
 • τῶν συνιέντων: 1
 • τῷ ἑπτασταδίῳ καλουμένῳ χώματι.: 1
 • τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ.: 1
 • ταύτην: 1
 • ταμεῖον : 1
 • ταμιεῖον: 1
 • τελεῖν: 1
 • τεσσαρεσκαίδεκα: 1 2
 • τεσσαρεσκαίδεκα (τριήρεας): 1
 • τεσσεράκοντα: 1
 • τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα.: 1
 • τεχνῖτις: 1
 • τιθέναι: 1
 • τιθέω: 1 2
 • το ἀκουστὸν γενέσθαι: 1
 • τοὺς κυάθους, οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς: 1
 • τούτου χάριν ἀπέλιπον σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ.: 1
 • τοῖς ἡμίσεσι τῶν ἱππέων.: 1
 • τοῖς δὲ πᾶσι σαφὲς ἐγένετο: 1
 • τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις.: 1
 • τοῖς πᾶσι . . . πολίταις.: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν Ἡλιόδωρον, ποῖός τις εἴη ἐπιτήσειος: 1
 • τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.: 1
 • τοῦ καταφανὲς γενέσθαι: 1
 • τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν: 1
 • τρίβος, οὐκ ἔγνω αὐτὴν πετεινόν: 1
 • τρεῖς καὶ δέκα, τρισκαίδεκα: 1
 • υἱοὺς τεσσαρεσκαίδεκα: 1
 • φάγῃ: 1
 • φάγεσαι: 1 2
 • φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ: 1
 • φύσει . . . πεφυκότα: 1
 • φύσει . . . πεφυκυῖαν: 1
 • φαν-, ἔφηνα: 1
 • φείδεσθαι ἐπί: 1
 • φεύγων φυγε῀ι τὸ γῆρας: 1
 • φοβεῖσθαι ἀπό: 1
 • φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός: 1
 • φυλάκισσα: 1
 • φυλάξεις . . . ἵνα ποιήσεις.: 1
 • φυλάσσεσθαι ἀπό: 1
 • φυσιοῦσθε: 1
 • φωνὴν μίαν, : 1
 • φωναὶ . . . λέγοντες: 1
 • χάλκειος, -α, -ον, : 1
 • χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου.: 1
 • χέω: 1 2
 • χύμα: 1
 • χώρα: 1
 • χαλάω: 1
 • χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ θήρια.: 1
 • χαλκίοις: 1
 • χαλκείοις: 1
 • χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν, : 1
 • χαρᾷ χαίρει: 1
 • χείμαρρος: 1
 • χειμάρρους.: 1
 • χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.: 1
 • χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς : 1
 • χρίσεις τὸνἈζαὴλ εἰς βασιλέα: 1
 • χρύσεος: 1
 • ψαλῶ, σπερεῖς, τεμεῖς, ῥανεῖ.: 1
 • ψηλαφήσαισαν: 1
 • ψωμίσουσι: 1
 • ψωμιοῦσιν: 1
 • ω: 1
 • (οὐ, μή, μηδέ, οὐ μή: 1
 • -άζειν: 1 2
 • -ίζειν: 1
 • -ῃ. : 1
 • -α: 1 2 3
 • -αῖος: 1
 • -εῖα: 1
 • -εν: 1
 • -ης: 1
 • -ια: 1
 • -ιζω: 1
 • -μα: 1
 • -ν: 1
 • -σαν: 1 2 3 4 5 6
 • -φ: 1
 • -ω: 1
 • . Ἀδελφός: 1
 • . Ἐκέρδανα: 1
 • . Ἐτίθη: 1
 • . Θ: 1
 • .ἐλεᾶν: 1
 • .) ἐξ Ὠβώθ, καί παρενέβαλον ἐν Χαλγαεί: 1
 • .), ἐφάγοσαν, ἐφύγοσαν, ἤλθοσαν, ἡμάρτοσαν, ἤροσαν: 1
 • 1 προσέθηκε δὲ τεσσαρεσκαίδεκα ἔθνη: 1
 • 18 ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα: 1
 • 18 εἰ γὰρ . . . ἀποκτείνῃ: 1
 • 25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν: 1
 • 26 ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Βάαλ.: 1
 • 28 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν . . . ἔσται ὑμῶν δοῦλος: 1
 • 3 ἐὰν . . . εἰρηνεύετε: 1
 • 45 οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί,: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |