« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ̔ιστορεῖν: 1
 • ᾿Αλγθεύοντες ἐν ἀγάπη: 1
 • ᾿Αληθεύοντες: 1
 • ᾿Ανάθεμα: 1
 • ᾿Εγενήσαν ἀμφότεροι κατὰ τοὺς ἰδίους καιροὺς τύραννοι Συρακουσῶν: 1
 • ᾿Εν ἐμοὶ: 1
 • Γαλατῶν χώρᾳ ἀλλ ᾿ ἐν ̔ιεροσολύμοις ἐσταυρώθν. Πῶς οὖν φησιν, ἐν ὑμῖν; Τὢς πίστεως δεικνὺς τὴν ἰσχυν καὶ τὰ πόρ᾿ῥωθεν δυναμένης ὁρᾷν. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἐσταυρώθη ἀλλὰ προεγράθη ἐσταυρωμένος δηλῶν ὅτι τοῖς τὢς πίστεως ὀφθαλμοῖς ἀκριβέστερον ἐθεώρησαν τῶν παρόντων ἐνίων καὶ τὰ γινόμενα θεωμένων: 1
 • διαφέρειν: 1
 • ́̓Εστι γὰρ καὶ ζὢλος ἀγαθὸς ὅταν τις οὕτω ζηλοῖ ὥστε μιμήσασθαι τὴν ἀρετήν· ἔστι καὶ ζὢλος προνηρὸς ὤστε ἐκβάλλειν τὢς ἀρετὢς τὸν κατορθοῦντα· ὅ δὴ καὶ αὐτοὶ νῦν ἐπιχειροῦσι, τὢς μὲν τελείας γνώσεως ἐκβάλλειν θέλοντες, εἰς δὲ τὴν ἠκρωτηριασμένην ὑμᾶς δὲ τοὺς νῦν ὑψηλοτέρους αὐτῶν ὄντας, ἐν τάξει καταστήσωσι μαθητῶν· τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰτὼν ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε: 1
 • ̔Ημῶν: 1
 • ἀλλὰ: 1
 • ἀνάθεμα: 1
 • ἀνακεφαλαιοῦσθαι: 1
 • ἀνεθέμην αὐτοῖς: 1
 • ἀπολογία εὐπροσῶπος: 1
 • ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν: 1
 • ἀρ᾿ῥαβών: 1
 • ἀρχιερεύς: 1
 • ἀσώτὠς: 1
 • ἃπαξ λεγόμενον: 1
 • ἄλλο: 1 2
 • ἄσοφοι: 1
 • ἄσωτος: 1
 • ἄφρονες: 1
 • ἐκκακεῖν: 1
 • ἐλέγχετε: 1 2
 • ἐλέγχω: 1
 • ἐν καιρῷ: 1
 • ἐν σαρκὶ: 1
 • ἐπίτροπος καὶ τοῦ παιδὸς καὶ τῶν χρημάτων: 1
 • ἐπερίσσευσεν: 1
 • ἐρ᾿ῥιζωμένοι: 1
 • ἐχαρίτωσεν: 1
 • ἔγγυος: 1
 • ἔδοξε τῷ λαῷ καὶ τὣ βουλὣ: 1
 • ἔν τινι παραπτώματι: 1
 • ἔργα τοῦ σκότους: 1
 • ἥν: 1
 • ἧ: 1
 • ἧς: 1 2
 • ἧς ἐπερίσσευσεν: 1
 • ἱστόρησα: 1
 • ἴδιος: 1
 • ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο: 1
 • ὃν: 1
 • ὅστις ἄν ᾖ: 1
 • ὅτι: 1
 • ὡμολόγησε καὶ οὐκ ἠρνήσατο: 1
 • ὡς μηδέπω θεασάμενος αὐτοὺς: 1
 • ᾧ: 1
 • ᾿Ανακεφαλαιώσασθαι: 1
 • ᾿Εν δόγμασι: 1
 • Βασκαίνειν: 1
 • Δόγμα: 1
 • Διώκω: 1
 • Δωρεὰν ἀπέθανε: 1
 • Εἰ γὰρ ἀπέθανεν ὁ Χριστός εὔδηλον ὅτι διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τὸν νόμον ἡμᾶς δικαιοῦν· εἰ δ ᾿ ὁ νόμος δικαιοῖ περιττὸς ὁ τοῦ Χριστοῦ θάνατος.: 1
 • Εἰ παράβασις τιῦτο νεν́ομισται ὅτι τὸν νόμον καταλιπόντες ἐν Χριστῷ ζητοῦμεν δικαιωθὢναι, ἡ αἰτία εἰς αὐτὸν Χριστὸν χωρήσει: 1
 • Επίτροπος: 1
 • Θεοῦ: 1 2
 • Ισραηλιτικὸν γὰρ τὸ ἀληθινὸν πνευματικὸν καὶ Ἰακὼβ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Αβραὰμ τοῦ ἐν ἀκροβυστίᾳ ἐπὶ τὣ πίστει μερτυρηθέντος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ εὐλογηθέντος καὶ πατρὸς πολλῶν κληθέντος ἡμεῖς ἐσμεν, οἱ διὰ τούτου σταυρωθέντος Χριστοῦ τῷ Θεῷ προσαχθώντες: 1
 • Καὶ γὰρ ἄτοπον μᾶλλον δ ᾿ ὡς εἰπεῖν ἀδύνατον: 1
 • Καὶ μὴν οὐκ ἐν : 1
 • Καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν: 1
 • Κυρ. Παιδ.: 1
 • Μᾶλλον δὲ: 1
 • Μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ: 1
 • Οὐ τὴν πίστιν λέγει δῶρον Θεοῦ ἀλλὰ τὸ διὰ πίστεως σωθὴναι τοῦτο δῶρόν ἐστι Θεοῦ: 1
 • Οὐκ εἴπε δὲ ἔχω ἀλλὰ βαστάζω ὣσπερ τι τρόπαιον ἢ σημεῖον βασιλικὸν καὶ τούτοις ἐναβρύνομαι: 1
 • Οὐκ εἶπε κατ ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ Πατρὸς ἀλλὰ κατὰ τὸ θέλημα, τουτέστι τὴν εὐδοκίαν: 1
 • Πάλη: 1
 • Πατρός: 1
 • Πείθω: 1
 • Πολλὰ γὰρ τῶν κυβερνητῶν διαμαρτυρομένων μὴ πλεῖν παρὰ τὴν ἔξω πλευρὰν τὢς Σικελίας: 1
 • Πορφύριος: 1
 • Τὢς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε: 1
 • Τῶν δοκούντων εἶναί τι: 1
 • Ταῖς λέξεσι δὲ ἐμφαντικῶς ἐχρήσατο· Οὐ γὰρ εἶπε δάκνετε, μόνον ὅπερ ἐστὶ φυμονμένου ἀλλὰ καὶ κατεσθίετε ὅπερ ἔστιν ἐμμένοντος τὣ πονηρίᾳ· ὁ μὲν γὰρ δάκνων ὀργὢς ἐπλήρωσε πάθος ὁ δὲ κατεσθίων θηριωδίας ἐσχάτης παρέσχεν ἀπόδειξιν·: 1
 • Τιμᾷν: 1
 • Φύσις: 1
 • Φύσις τοῦ Αἰγύπτου: 1
 • Φαρμάκου φύσις: 1
 • Φωνή: 1
 • Χρήσιμον εἴη μᾶλλον δ ᾿ αηναγκαῖον: 1
 • Χριστός ἐστι πάντα ἐν ὑμῖν καὶ κρατῶν καὶ δεσπόζων· Καὶ τὸ μὲν ἡμέτερον θέλημα νεκρόν ἐστι. Τὸ δὲ ἐκείνου ζὣ καὶ κυθερνᾷ τὴν ζωὴν ἡμῶν.: 1
 • Χριστοῦ: 1
 • α: 1
 • αἰών: 1
 • αὐτὰ: 1
 • αὐτοὺς: 1
 • βάω, βάσκω, βασκάω βασκαίνω. βάσκω: 1
 • βασκαίνω: 1
 • γινώσκετε: 1
 • διαθήκη: 1
 • διαμαρτύρομαι: 1
 • διδάσκαλος: 1 2
 • εἰ μή: 1
 • εὐλογία: 1
 • εὐλογητὸς εὐλογήσας: 1
 • εὐπροσωπὢσαι: 1
 • εὐτραπελία: 1
 • θωτὸς: 1
 • κότος: 1
 • κῶμοι: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ ἠπορεῖτο: 1
 • κακολογεῖν: 1
 • κατ ᾿ ἐξοχὴν: 1
 • καταισχύνειν τὴν κλὢσιν ἣν κέκληκεν: 1
 • κοινὸν τὢς ᾿Ασίας: 1
 • μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ ᾿ ὡς σοφοὶ: 1
 • μίαν κεφαλὴν ἅπασιν ἐπέθηκε τὸ κατὰ σάρκα Χριστόν: 1
 • μαρτύρομαι: 1
 • μεσίτης: 1 2
 • νεκρὸς μὲν ὁ παιδευτὴς νεκροὶ δ ᾿ ὑμεῖς ὅτε χορτασθὢτε σήμερον, καθὢσθε κλαίοντες περὶ τὢς αὔριον πόθεν φάγητε.: 1
 • οἰκόνομος: 1
 • οἴνος: 1
 • οὖγε οὐκ ἴχνη ἐν ἐμαυτῷ φέρω: 1
 • πάλη: 1
 • πίστις: 1 2
 • πίστωες: 1
 • παιδαγωγός: 1 2
 • πείσαντες Βλάστον: 1
 • πεῖσαι τὸν βασιλέα: 1
 • πλοῦτος φιλοσοφίας: 1
 • πνεύματος: 1
 • σόφος ἄνηρ καὶ ὦν καὶ εἶναι δοκῶν: 1
 • σώζω: 1
 • σοφοὶ: 1
 • συγκεφαλαιοῦσθαι: 1 2
 • συνίεντες: 1
 • συνδαραμόντων δὲ τῶν ἐγχωρίων καὶ μαρτυρομένων τοὺς ἄνδρας ἐπανάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν: 1
 • τὸ ̀̔Αγαρ: 1 2
 • τὸ δεδογμένον: 1
 • τό τε ἀληθεύειν καὶ τὸ εὐεργετεῖν: 1
 • τῶν ᾿Ελλήνων : 1
 • ταράττοντες μόνον τοὺς μανθάνοντας, διδάσκοντες δὲ οὐδέν: 1
 • τιμᾷν τὸν ἰατρόν: 1
 • τοῦτο: 1
 • φ: 1
 • φάεσι καίνειν: 1
 • φάσκω: 1
 • φῶς: 1
 • φαρμακεία: 1
 • χάριτι: 1
 • ψ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |