« Prev Hebrew Words and Phrases Next »

Index of Hebrew Words and Phrases

  • א: 1 2
  • אולי: 1 2
  • אחרית: 1 2
  • איש: 1
  • אך: 1
  • אל: 1 2 3 4 5
  • אלה: 1 2 3 4
  • אם: 1 2
  • אמור: 1
  • אמר: 1
  • אמרו: 1
  • אמרים: 1
  • אמרים אמור: 1
  • אנוש: 1
  • אף: 1 2
  • אשו הגליתי: 1
  • אשר: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • אשר הנחלתי: 1
  • אשר נתתי: 1
  • אשר נתתי לפניהם: 1
  • את הדבר הזה: 1
  • את הדברים: 1
  • אתבש: 1
  • אתם: 1
  • אתם המשא: 1
  • את-מח משא: 1
  • ב: 1 2 3 4 5 6 7
  • באמת: 1
  • באפר: 1
  • בינתם: 1
  • בם: 1 2
  • בצע: 1
  • בקש: 1
  • גוים רבים: 1
  • גור: 1
  • גזול: 1
  • גזל: 1 2
  • גלות: 1
  • גם: 1
  • גרע: 1
  • דבר: 1
  • דון: 1 2
  • דרש: 1 2
  • ה: 1 2 3 4
  • האדמה: 1
  • האמרים: 1
  • הארף: 1
  • הגבירה: 1
  • הוא: 1
  • הידד: 1
  • היה: 1
  • הכלא: 1
  • הלך: 1
  • הלכתם: 1
  • הלק: 1
  • המהפכת: 1
  • הנני: 1 2
  • הסהר: 1
  • הצרים עליכם: 1
  • הרע: 1
  • השנה: 1
  • ו: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • ואםעמדו בסודי: 1
  • ואת-הנשארים: 1
  • וגם: 1
  • ושבו: 1
  • זה: 1
  • זוע: 1
  • ח: 1 2
  • חאדמה: 1
  • חול: 1
  • חור: 1 2
  • חזון: 1
  • חלל: 1
  • חמה: 1
  • חנה: 1
  • חנס: 1
  • חרב: 1 2
  • חרב היונה: 1
  • חרבה: 1
  • חרה: 1
  • חרון: 1 2 3
  • חתת: 1 2
  • טובה: 1
  • י: 1 2
  • יושב: 1
  • יחול: 1 2
  • יחל: 1
  • יחת: 1
  • ינה: 1
  • יסר: 1
  • יקראו: 1
  • יש: 1
  • ישב: 1
  • ישר: 1
  • כ: 1 2 3
  • כה: 1
  • כוה: 1
  • כח: 1
  • כי: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • כי על-כן: 1
  • כיאם: 1
  • כלה: 1
  • כלי: 1 2
  • כלמות: 1
  • כם: 1
  • ל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • לה: 1
  • לו: 1
  • לכן: 1
  • לקה: 1 2 3
  • ם: 1
  • מהפכת: 1
  • מוט: 1
  • מוסר: 1
  • מוסרות: 1
  • מחלימים: 1
  • מחלמים: 1
  • מיכה: 1
  • מיכיה: 1
  • מישור: 1
  • מלאת: 1
  • מסביב: 1
  • מסגר: 1
  • מסכ: 1
  • מעברים: 1
  • מעל: 1
  • מצרים: 1
  • מרגלים: 1
  • מרוחים: 1
  • משא: 1 2 3
  • משגע: 1 2
  • משחתים: 1
  • משל: 1 2
  • משנע: 1
  • מתחולל: 1
  • נאם: 1
  • נאם יהוה: 1
  • נאף: 1
  • נבלה: 1
  • נהה: 1
  • נהנת: 1
  • נחנת: 1
  • נחת: 1 2
  • נטש: 1
  • נמש: 1
  • נפל: 1
  • נקה: 1
  • נקרא: 1
  • נשא: 1 2 3 4
  • נשה: 1 2
  • נשיתי: 1
  • נתן: 1
  • סכ: 1
  • סרה: 1
  • סריסים: 1
  • עבד: 1 2
  • עבדו: 1
  • עבר: 1 2 3
  • עולם: 1 2
  • עון: 1
  • עונה: 1
  • עזה: 1
  • על: 1 2 3 4
  • ענן: 1
  • עננים: 1 2 3
  • ערב: 1 2
  • עשה: 1
  • עשות: 1
  • עשק: 1 2 3 4 5
  • פגע: 1
  • פוף: 1 2
  • פוש: 1
  • פש: 1
  • פשה: 1
  • פשח: 1
  • קדש: 1 2
  • קלה: 1
  • קלל: 1
  • קללה: 1
  • קם: 1
  • קסם: 1
  • קרא: 1 2 3 4
  • קרע: 1
  • רבים: 1 2
  • רוף: 1
  • ריף: 1
  • רעב: 1
  • רעה: 1
  • רצה: 1
  • ש: 1
  • שאון: 1
  • שארית: 1
  • שב: 1
  • שבו: 1 2
  • שחת: 1
  • שיש: 1
  • שכל: 1 2
  • שלום: 1
  • שם: 1
  • שמה: 1
  • שמם: 1
  • שמע: 1
  • שנינה: 1
  • שערים: 1
  • שקר: 1 2
  • שר: 1
  • שרי: 1
  • ששר: 1
  • ת: 1
  • תעשו: 1
  • תפלה: 1
  • K: 1
« Prev Hebrew Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |