« Prev Psalm 72 Next »

Chapter 72

1(Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului! 2Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire. 3Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale. 4El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor. 5Aşa că se vor teme de Tine, cît va fi soarele, şi cît se va arăta luna, din neam în neam; 6va fi ca o ploaie, care cade pe un pămînt cosit, ca o ploaie repede, care udă cîmpia. 7În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă nu va mai fi lună. 8El va stăpîni dela o mare la alta, şi dela Rîu pînă la marginile pămîntului. 9Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărîna. 10Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri. 11Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. 12Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n'are ajutor. 13Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor; 14îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sîngele lor va fi scump înaintea lui. 15Ei vor trăi, şi -i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el, şi -l vor binecuvînta în fiecare zi. 16Va fi belşug de grîu în ţară, pînă în vîrful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pămîntului. 17Numele lui va dăinui pe vecie: cît soarele îi va ţinea numele. Cu el se vor binecuvînta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit. 18Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! 19Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pămîntul să se umple de slava Lui! Amin! Amin! 20Sfîrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

« Prev Psalm 72 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |