« Prev Proverbs 21 Next »

Chapter 21

1Inima împăratului este ca un rîu de apă în mîna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. - 2Omul socoteşte că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. - 3A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decît jertfele. - 4Privirile trufaşe şi inima îngîmfată, această candelă a celor răi, nu este decît păcat. - 5Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug, dar celce lucrează cu grabă n'ajunge de cît la lipsă. - 6Comorile cîştigate cu o limbă mincinoasă sînt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. - 7Silnicia celor răi îi mătură, pentrucă nu vor să facă ce este drept. - 8Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. 9Mai bine să locuieşti într'un colţ pe acoperiş, decît cu o nevastă gîlcevitoare într'o casă mare. - 10Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n'are nici o trecere înaintea lui. - 11Cînd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept: şi cînd se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. - 12Cel neprihănit se uită la casa celui rău, şi vede ce repede sînt aruncaţi cei răi în nenorocire. - 13Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, cînd va striga. - 14Un dar făcut în taină potoleşte mînia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mînie. - 15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru ceice fac răul este o groază. - 16Omul care se abate dela calea înţelepciunii, se va odihni în adunarea celor morţi. - 17Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. - 18Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. - 19Mai bine să locuieşti într'un pămînt pustiu, de cît cu o nevastă gîlcevitoare şi supărăcioasă. - 20Comori de preţ şi untdedelemn sînt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. - 21Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. - 22Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor, şi doboară puterea în care se încredeau. - 23Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. - 24Cel mîndru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngîmfării. 25Poftele leneşului îl omoară, pentrucă nu vrea să lucreze cu mînile. - 26Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgîrcenie. - 27Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului, cu cît mai mult cînd o aduc cu gînduri nelegiuite. - 28Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă. - 29Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. - 30Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n'ajută împotriva Domnului. - 31Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. -

« Prev Proverbs 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |