« Prev Proverbs 12 Next »

Chapter 12

1Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. - 2Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate. 3Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. - 4O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. - 5Gîndurile celor neprihăniţi nu sînt decît dreptate, dar sfaturile celor răi nu sînt decît înşelăciune. - 6Cuvintele celor răi sînt nişte curse ca să verse sînge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. - 7Cei răi sînt răsturnaţi, şi nu mai sînt, dar casa celor neprihăniţi rămîne în picioare! - 8Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. - 9Mai bine să fii într'o stare smerită şi să ai o slugă, decît să faci pe fudulul şi să n'ai ce mînca. - 10Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. 11Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. - 12Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. - 13În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. - 14Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mînilor lui. - 15Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. - 16Nebunul îndată îşi dă pe faţă mînia, dar înţeleptul ascunde ocara. - 17Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. - 18Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. - 19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. - 20Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. - 21Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit, dar cei răi sînt năpădiţi de rele. - 22Buzele mincinoase sînt urîte Domnului, dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuţi. - 23Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. - 24Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneşă va plăti bir. - 25Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. - 26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. - 27Leneşul nu-şi frige vînatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. - 28Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -

« Prev Proverbs 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |