« Prev Proverbs 10 Next »

Chapter 10

1Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mîhnirea mamei sale. 2Comorile cîştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte dela moarte. 3Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 4Cine lucrează cu o mînă leneşă sărăceşte, dar mîna celor harnici îmbogăţeşte. 5Cine strînge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. 6Pe capul celui neprihănit sînt binecuvîntări, dar gura celor răi ascunde sîlnicie. 7Pomenirea celui neprihănit este binecuvîntată, dar numele celor răi putrezeşte. - 8Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. - 9Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol. - 10Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. - 11Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde sîlnicie. - 12Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile. - 13Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. - 14Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. - 15Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi, este sărăcia lor. - 16Cel neprihănit îşi întrebuinţează cîştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. - 17Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. - 18Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspîndeşte bîrfelile este un nebun. - 19Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. - 20Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. - 21Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n'au judecată. - 22Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. - 23Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. - 24Celui rău de ce se teme aceea i se întîmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. - 25Cum trece vîrtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii vecinice. - 26Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce -l trimete. - 27Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sînt scurtaţi. - 28Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decît bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. - 29Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. - 30Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. - 31Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. - 32Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.

« Prev Proverbs 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |