« Prev Numbers 34 Next »

Chapter 34

1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 2,,Dă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Cînd veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: 3Hotarul din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lîngă Edom. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe dela marginea mării Sărate, spre răsărit; 4se va întoarce la miază zi de înălţimea Acrabim, va trece prin Ţin, şi se va întinde pînă la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar, şi va trece spre Aţmon: 5dela Aţmon, se va întoarce pînă la pîrîul Egiptului, şi va ieşi la mare. 6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus. 7Iată care va fi hotarul vostru spre miază-noapte: începînd dela Marea cea Mare să trageţi hotarul pînă la muntele Hor; 8dela muntele Hor, să -l trageţi prin Hamat, şi să ajungă pînă la Ţedad; 9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul înspre miază noapte. 10Să vă trageţi hotarul spre răsărit dela Haţar-Enan pînă la Şefam; 11să se pogoare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va pogorî, şi se va întinde dealungul mării Chineret (Ghenezaret), la răsărit; 12se va pogorî iarăş spre Iordan, ca să ajungă la marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.`` 13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, şi a zis: ,,Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi prin sorţi, şi pe care a poruncit Domnul s'o dea celor nouă seminţii şi jumătate. 14Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea. 15Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, în spre răsărit.`` 16Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 17,,Iată numele bărbaţilor cari vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar, şi Iosua, fiul lui Nun. 18Să mai luaţi cîte o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării. 19Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; 20pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; 21pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; 22pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; 23pentru fiii lui Iosif, -pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod; - 24şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan; 25pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac; 26pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; 27pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi; 28pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.`` 29Aceştia sînt aceia cărora le -a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.

« Prev Numbers 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |