« Prev Galatians 3 Next »

Chapter 3

1Ak jūs, neprātīgie galatieši, kas jūs apmājis nepaklausīt patiesībai, jo jūsu acu priekšā ir attēlots Jēzus Kristus, it kā Viņš starp jums būtu krustā sists. 2Vienīgi to es gribētu no jums dabūt zināt: vai jūs Garu saņēmāt ar likuma darbiem vai ar ticības atzīšanu? 3Vai jūs esat tik neprātīgi, ka iesākuši ar Garu, tagad miesā gribat pabeigt? 4Vai tik daudz jūs veltīgi esat cietuši? Taču ne veltīgi! 5Vai tas, kas devis jums Garu un dara jūsos brīnumus, dara to likuma darbu dēļ, vai ticības dēļ, ko pieņēmāt? 6Ir rakstīts: Ābrahams ticēja Dievam, un viņam to pieskaitīja attaisnošanai. 7Tātad atzīstiet, ka tie, kas ticībā dzīvo, ir Ābrahama bērni. 8Bet Raksti, paredzēdami, ka Dievs ticībā attaisno tautas, Ābrahamam ir iepriekš pasludinājuši: Tevī tiks svētītas visas tautas. 9Tātad ticīgie tiks svētīti līdz ar ticīgo Ābrahamu. 10Jo visi, kas balstās uz likuma darbiem, ir zem lāsta. Jo ir rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas nepastāv un nedara visu to, kas rakstīts likuma grāmatā. 11Bet ka likums nevienu Dieva priekšā neattaisno, par to teikts: Taisnīgais dzīvo no ticības. 12Bet likums nav no ticības, bet kas ko dara, tas tanī dzīvo. (3 Moz 18,5) 13Kristus mūs atpirka no likuma lāsta, pats mūsu dēļ palikdams par lāstu, jo rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas pakārts pie koka, 14Lai Ābrahama svētība, nāktu pār tautām Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu. 15Brāļi, (runājot cilvēcīgi) taču apstiprinātu cilvēka testamentu neviens neatceļ un nepapildina. 16Ābrahamam un viņa pēcnācējam ir doti solījumi. Nav sacīts: Un pēcnācējiem, it kā daudziem, bet kā vienam: Un tavā pēcnācējā, kas ir Kristus. 17Bet to es saku, ka likums, kas izdots četri simti trīsdesmit gadus vēlāk, nevar atcelt Dieva apstiprināto gribas izpausmi un iznīcināt solījumus. 18Ja mantojums nāk ar likumu, tad jau ne ar solījumu, bet Ābrahamam Dievs to dāvināja ar apsolījumu. 19Kāda tad nozīme likumam? To eņģeli pavēlējuši ar starpnieka roku, tas izdots pārkāpuma dēļ, kamēr nāks Atvase, uz kuru attiecas solījumi. 20Kur viens, tur starpnieka nav. Bet Dievs ir viens. 21Vai tad likums ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā! Jo ja būtu dots likums, kas spēj darīt dzīvu, tad patiesi attaisnošana nāktu ar likumu. 22Bet Raksti ir visu ieslēguši grēkā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. 23Bet pirms nāca ticība, mēs, ieslēgti zem likuma, tikām uzglabāti ticībai, kura bija jāpasludina. 24Tātad likums bija mūsu audzinātājs Kristum, lai mēs ticībā tiktu attaisnoti. 25Bet mēs, atnākot ticībai, audzinātājam neesam vairs padoti. 26Jūs visi esat Dieva bērni ticībā uz Jēzu Kristu, 27Jo visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. 28Nav ne jūda, ne grieķa, nav verga, ne brīvā, nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. 29Bet ja jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahama pēcnācēji, mantinieki saskaņā ar apsolījumu.

« Prev Galatians 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |