« Prev Ephesians 3 Next »

Chapter 3

1Tāpēc es, Pāvils, priekš jums, pagāniem, esmu Jēzus Kristus gūsteknis. 2Jūs taču dzirdējāt par Dieva žēlastības piešķiršanu, kas man uzticēta jūsu labad. 3Jo, pateicoties atklāsmei, man ticis zināms noslēpums, kā jau agrāk īsumā rakstīju. 4To lasot, jūs varat saprast manu Kristus noslēpuma izpratni. 5Tā citām cilvēku bērnu paaudzēm netika sludināts, kā tas tagad ticis atklāts Garā Viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem, 6Ka pagāni Kristū Jēzū ir Viņa apsolījuma līdzmantinieki un vienas miesas locekļi un līdzdalībnieki, pateicoties evaņģēlijam, 7Kura kalps es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastību, ko Viņš man devis sava spēka darbībā. 8Man, no visiem svētajiem vismazākajam, ir dota šī žēlastība pasludināt pagāniem neizdibināmo Kristus bagātību, 9Un apgaismot visus, kā izpildās noslēpums, kas no mūžiem bija apslēpts pie Dieva, kas visu radījis, 10Lai Dieva daudzveidīgā gudrība caur Baznīcu kļūtu zināma varām un spēkiem debesīs 11Saskaņā ar mūžīgo lēmumu, ko Viņš piepildīja mūsu Kungā Jēzū Kristū. 12Viņam mēs uzticamies un, ticēdami uz Viņu, paļāvībā tuvojamies Viņam. 13Tāpēc es lūdzu: nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, jo tas ir jūsu gods. 14Tāpēc es krītu ceļos mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēva priekšā, 15No kura katra tēvišķība debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, 16Lai Viņš savas godības bagātībā savā Garā dotu stiprināties spēkā iekšējam cilvēkam, 17Lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā, 18Lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums, un dziļums, 19Un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu piepildīti katrā Dieva pilnībā. 20Bet Viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam, 21Lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos. Amen.

« Prev Ephesians 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |