« Prev Job 18 Next »

Chapter 18

1 Felele pedig a sukhi Bildád, és monda: 2 Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg [a dolgot], azután szóljunk. 3 Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben? 4 Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kõszikla helyérõl? 5 Sõt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az õ tüzöknek szikrája. 6 A világosság elsötétedik az õ sátorában, szövétneke kialszik felette. 7 Erõs léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg õt. 8 Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár. 9 A sarka tõrbe akad, és kelepcze fogja meg õt. 10 Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az õ [szokott] ösvényén. 11 Mindenfelõl félelmek rettentik õt, és üldözik õt léptennyomon. 12 Éhség emészti fel az õ erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett. 13 Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje. 14 Eltünik sátorából az õ bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik õ. 15 Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak. 16 Alant elszáradnak gyökerei, és felülrõl levágatik az ága. 17 Emlékezete elvész a földrõl, még az utczákon sem marad fel a neve. 18 A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségérõl elüldözik õt. 19 Sem fia, sem unokája nem lesz az õ népében, és semmi maradéka az õ tanyáján. 20 Az õ pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élõ embereket. 21 Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

« Prev Job 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |