« Prev 2 Kings 10 Next »

Chapter 10

1 U Samariji bijaše sedamdeset Ahabovih sinova. Jehu napisa pismo i posla ga u Samariju zapovjednicima grada, starješinama i skrbnicima Ahabove djece. Kazivaše u njemu: 2"Sada, kad vam stigne ovo pismo - vi, u kojih su sinovi vašeg gospodara, koji imate kola i konje, tvrde gradove i oružje - 3pogledajte koji je izmeðu sinova vašeg gospodara najbolji i najdostojniji, pa ga postavite na prijestolje njegova oca i borite se za dom svoga gospodara." 4Ali se oni veoma uplašiše i rekoše: "Eto, dva mu kralja nisu mogla odoljeti, kako æemo mu mi odoljeti?" 5Upravitelj dvora, zapovjednik grada, starješine i skrbnici poruèiše ovo Jehuu: "Mi smo tvoje sluge, èinit æemo sve što nam budeš naredio; kraljem proglašavati neæemo nikoga. Èini što misliš da je dobro." 6Jehu im napisa drugo pismo i u njemu reèe: "Ako ste za mene i želite me slušati, uzmite glave ljudi, sinova svoga gospodara, i potražite me sutra u ovo doba u Jizreelu." Sedamdeset je naime kraljevih sinova bilo kod uglednih graðana koji su ih odgajali. 7I kad im je stiglo ovo pismo, uzeli su kraljeve sinove i pobili ih svih sedamdeset. Njihove su glave metnuli u košare i poslali su ih njemu u Jizreel. 8Glasnik doðe i javi mu: "Donijeli su glave kraljevih sinova." On reèe: "Stavite ih do sutra kod ulaznih vrata, u dvije hrpe." 9Ujutro iziðe, stade i reèe svomu narodu: "Vi ste pravedni! Ja sam se urotio protiv svoga gospodara i ja sam ga ubio, ali tko pobi sve ove? 10Znajte, dakle, da nije izostala nijedna rijeè koju reèe Jahve o obitelji Ahabovoj; nego je Jahve izvršio sve što je rekao preko sluge svoga Ilije." 11I Jehu pobi sve koji su u Jizreelu ostali iz kuæe Ahabove, sve velikaše njegove, pouzdanike i sveæenike njegove. Nije poštedio nikoga. 12Potom usta Jehu i poðe u Samariju. Kad je bio na cesti kod Bet Ekeda pastirskoga, 13naðe braæu judejskog kralja Ahazje te ih upita: "Tko ste?" Oni mu odgovoriše: "Mi smo braæa Ahazjina, a silazimo da pozdravimo sinove kraljeve i sinove kraljièine." 14Tada zapovjedi: "Pohvatajte ih žive!" I žive ih pohvataše i pobiše ih na studencu kod Bet Ekeda, njih èetrdeset i dvojicu. Nije ostavio ni jednoga od njih. 15Otišavši odatle, naðe Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. On ga pozdravi i reèe mu: "Je li tvoje srce iskreno prema mome, kao što je moje prema tvome srcu?" Jonadab odgovori: "Jest." - "Ako je tako, daj mi ruku." Jonadab mu pruži ruku i Jehu ga posadi kraj sebe na kola. 16I reèe mu: "Hodi sa mnom, divit æeš se mojoj revnosti za Jahvu." I odvede ga na svojim kolima. 17Ušao je u Samariju i poubijao sve preživjele iz obitelji Ahabove u Samariji. Sve ih je iskorijenio po rijeèi koju Jahve bijaše rekao Iliji.

18Jehu je sakupio sav narod i rekao mu: "Ahab je malo poštivao Baala; Jehu æe ga više poštivati. 19Sada mi pozovite sve proroke Baalove, sve njegove sluge i sve njegove sveæenike, neka ni jedan ne izostane, jer æu žrtvovati veliku žrtvu Baalu. Tko izostane, izgubit æe život." Jehu je radio lukavo, da bi uništio Baalove vjernike. 20Jehu reèe: "Sazovite sveèani zbor Baalu." I sazvaše ga. 21Jehu je nato poslao glasnike po svem Izraelu i došli su svi Baalovi vjernici: nije bilo ni jednoga da bi izostao. Skupili su se u Baalov hram, koji se ispunio od jednoga zida do drugoga. 22Jehu reèe èuvaru haljina: "Iznesi haljine svim Baalovim vjernicima." I iznese im haljine. 23Jehu uðe u hram Baalov s Jonadabom, sinom Rekabovim, i reèe Baalovim vjernicima: "Provjerite dobro da nema ovdje meðu vama Jahvina sluge nego samih Baalovih vjernika." 24I poðe žrtvovati klanice i paljenice. Ali je Jehu postavio vani osamdeset svojih ljudi i rekao im: "Ako koji od vas pusti da utekne i jedan od ovih ljudi što ih predajem u vaše ruke, svojim æe životom platiti njegov život." 25Kad je Jehu završio prinos paljenice, naredi tjelesnoj straži i dvoranima: "Uðite, pobijte ih! Nitko neka ne iziðe!" Tjelesna straža i dvorani uðoše, pobiše ih oštricom maèa i prodriješe sve do svetišta Baalova hrama. 26Iznesoše Baalov lik iz hrama i spališe ga. 27Raskopaše žrtvenik Baalov, srušiše i hram Baalov i pretvoriše ga u jame za neèist, koje su ostale do danas. 28Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela. 29Ali se Jehu nije okrenuo od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je zavodio Izraela, od zlatnih telaca u Betelu i Danu. 30Jahve je rekao Jehuu: "Zato što si dobro izvršio ono što mi je po volji i što si uèinio sve što sam nosio u srcu protiv kuæe Ahabove, tvoji æe sinovi sve do èetvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu." 31Ali Jehu nije vjerno i svim srcem svojim slijedio zakon Jahve, Boga Izraelova. Nije se odvratio od grijeha kojima je Jeroboam zavodio Izraela. 32U ono je vrijeme Jahve poèeo krnjiti zemlju izraelsku, i Hazael se tukao s Izraelcima na svom podruèju, 33od Jordana prema sunèevu izlasku, u svoj zemlji Gileadu, u zemlji Gadovoj, Rubenovoj i Manašeovoj, sve od Aroera na obali Arnona, do Gileada i Bašana. 34Ostala povijest Jehuova, sve što je uèinio, sva njegova djela, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih? 35Poèinuo je kraj svojih otaca i pokopaše ga u Samariji. Joahaz, sin njegov, zakralji se mjesto njega. 36Jehu je vladao u Samariji nad Izraelom dvadeset i osam godina.

« Prev 2 Kings 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |