« Prev 2 Chronicles 4 Next »

Chapter 4

1 Napravi tuèani žrtvenik dugaèak dvadeset lakata, širok dvadeset i visok deset. 2Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo uokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata. 3Pod njim bijahu likovi volovski što ga opasivahu uokrug. Po deset ih je bilo na jednom laktu te okruživahu more uokolo; dva je reda bilo tih volova, salivenih s morem. 4More je poèivalo na dvanaest volova; tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, tri na istok: more je stajalo na njima i svi su stražnjim dijelom bili okrenuti unutra. 5Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u èaše, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisuæe bata. 6Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali što je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno sveæenicima da se umivaju u njemu. 7Napravi deset zlatnih svijeænjaka prema propisu i stavi ih u Hekal, pet s desne strane, pet s lijeve. 8Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotliæa. 9Onda naèini trijem sveæenièki veliko dvorište s vratima koja prevuèe tuèem. 10More stavi s desne strane prema jugoistoku. 11Huram naèini lonce, lopate i kotliæe. Dovrši sav posao što ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Božji: 12dva stupa; dvije glavice što su bile navrh stupova; dva opleta da prekriju dvije glavice što bijahu navrh stupova; 13èetiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova; 14deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima; 15jedno more i dvanaest volova pod njim; 16lonce, lopate, viljuške i sav pribor za njih napravi od tuèa Huram Abi kralju Salomonu za Dom Jahvin. 17Kralj odredi da ih saliju u Jordanskoj ravnici, kod gaza Adame, izmeðu Sukota i Serede. 18Salomon napravi tako mnogo tih predmeta da se nije mogla izmjeriti težina tuèa. 19Onda napravi sve predmete namijenjene Domu Božjemu: zlatni žrtvenik i stolove na kojima bjehu prineseni kruhovi, 20zlatne svijeænjake sa svjetiljkama od èistoga zlata što su se, po propisu, trebale paliti pred Debirom; 21cvjetove, svjetiljke i usekaèe od zlata; bilo je to èisto zlato; 22nožice, kotliæe, mašice i kadionice od èistoga zlata; ulaz u Dom, nutarnja vrata - Svetinje nad svetinjama - i vrata Doma - Hekala - bila su zlatna.

« Prev 2 Chronicles 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |