« Prev 2 Chronicles 3 Next »

Chapter 3

1 Salomon tada poèe graditi Dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viðenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana. 2Salomon otpoèe gradnju drugoga mjeseca èetvrte godine svojega vladanja. 3Ovo su temelji koje je Salomon postavio za gradnju Doma Božjega: šezdeset lakata u duljinu - po staroj mjeri lakta - a u širinu dvadeset lakata. 4Trijem, koji je bio pred Domom, imao je, po širini ovoga potonjega, u dužinu dvadeset lakata, a visok je bio sto i dvadeset lakata. Obložio ga je iznutra èistim zlatom. 5Veliku je dvoranu obložio èempresovinom, koju je prekrio èistim zlatom i postavio palme i cvjetne vijence. 6Optoèio je potom Dvoranu blistavim draguljima; zlato je bilo zlato parvajimsko. 7Prekrio je njime Dvoranu: grede, pragove, zidove i vratna krila te izrezao kerubine po zidovima. 8Potom sazda dvoranu Svetinje nad svetinjama. Bila je, prema hramskoj širini, dvadeset lakata duga i dvadeset lakata široka i obloži je sa šest stotina talenata suhog zlata. 9Za èavle je dao na mjeru pedeset zlatnih šekela. I gornje je odaje obložio zlatom. 10U dvorani Svetinje nad svetinjama napravi dva kerubina, liveno djelo. I njih obloži zlatom. 11Krila kerubina bila su dvadeset lakata duga: jedno krilo od pet lakata dodirivaše hramski zid, a drugo od pet lakata doticaše krilo drugoga kerubina. 12Tako je i krilo drugoga kerubina, od pet lakata, dodirivalo hramski zid, a drugo mu se krilo, od pet lakata, spajalo s krilom drugoga kerubina. 13Raširena, krila kerubina imala su dvadeset lakata. Stajali su kerubini uspravno, lic-a okrenutih Dvorani. 14Napravi zastor od ljubièastog baršuna, od grimiza, karmezina i bÓeza te na njemu izveze kerubine. 15Pred Dvoranom napravi dva stupa dugaèka trideset i pet lakata, a glavice im na vrhu pet lakata. 16U Debiru on splete vijence te ih postavi navrh stupova i napravi sto mogranja koje postavi meðu vijence. 17Postavi stupove pred Hekal, jedan zdesna, drugi slijeva, te nazva Jakin onaj zdesna, a Boaz onaj slijeva.

« Prev 2 Chronicles 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |