« Prev 1 Samuel 31 Next »

Chapter 31

1 Filistejci su zavojštili na Izraelce, a Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi. 2Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu. 3Boj je postao žešæi oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade teško ranjen od strijelaca. 4Šaul tada reèe svome štitonoši: "Izvuci svoj maè i probodi me da ne doðu ti neobrezanici i ne narugaju mi se." Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga uèiniti. Zato Šaul uze maè i baci se na nj. 5Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj maè i umrije s njim. 6Tako onoga dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina, njegov štitonoša i svi njegovi ljudi. 7Kad Izraelci koji bijahu na drugoj strani doline i na drugoj strani Jordana vidješe da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostaviše svoje gradove te se razbježaše. Filistejci doðoše i nastaniše se u njima. 8Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijeðene, naðoše Šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboi. 9Oni mu odsjekoše glavu i skidoše s njega oružje, koje poslaše po svoj filistejskoj zemlji naokolo, javljajuæi veselu vijest svojim idolima i narodu. 10Potom oružje metnuše u Aštartin hram, a Šaulovo mrtvo tijelo pribiše na zid grada Bet Šana. 11Ali kad oni u Jabešu Gileadskom èuše što su Filistejci uèinili od Šaula, 12ustadoše svi hrabri ljudi i, pošto su hodili svu noæ, uzeše Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova sa zida grada Bet Šana pa ih donesoše u Jabeš i ondje spališe. 13Potom uzeše njihove kosti i ukopaše ih pod tamarisom u Jabešu i postiše sedam dana.

« Prev 1 Samuel 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |