« Prev 1 Samuel 27 Next »

Chapter 27

1 David reèe u sebi: "Ipak æu jednoga dana poginuti od Šaulove ruke. Zato nema ništa bolje za me nego da se spasim u zemlju Filistejaca. Tada æe Šaul odustati da me dalje traži po svim krajevima Izraelovim i izbavit æu se iz njegove ruke." 2David se dakle podiže i prijeðe, sa šest stotina ljudi koje je imao, k Akišu, sinu Maokovu, kralju Gata. 3David se nastani kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije žene, Ahinoamom Jizreelkom i Abigajilom, Nabalovom ženom iz Karmela. 4Kad je Šaul doznao da je David pobjegao u Gat, nije ga više progonio. 5David reèe Akišu: "Ako sam našao milost u tvojim oèima, neka mi dadu mjesto u jednom gradu u zemlji da se nastanim u njemu. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?" 6Akiš mu još istoga dana dade Siklag. Stoga Siklag pripada do današnjega dana kraljevima Jude. 7I osta David u filistejskoj zemlji godinu dana i èetiri mjeseca. 8David je sa svojim ljudima izlazio da pljaèka Gešurce, Girzijce i Amaleèane, jer su to bili stanovnici zemlje od Telama preko Šura sve do egipatske zemlje. 9David je pustošio zemlju ne ostavljajuæi na životu ni èovjeka ni žene, otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine i vraæao se da sve to donese Akišu. 10Akiš bi ga pitao: "Gdje ste danas pljaèkali?" A David bi odgovorio da su pljaèkali u Negebu Judinu ili u Negebu Jerahmeelskom ili u Negebu Kenijskom. 11David nije ostavljao na životu ni èovjeka ni žene da ih dovede u Gat jer mišljaše: "Mogli bi nas optužiti i reæi: 'Tako je David radio.'" Takav je imao obièaj za sve vrijeme dok je boravio u filistejskoj zemlji. 12Akiš je vjerovao Davidu i govorio u sebi: "Baš se omrazio svome narodu, Izraelu! Zato æe mi biti sluga dovijeka!"

« Prev 1 Samuel 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |