« Prev 1 Maccabees 5 Next »

Chapter 5

1 Kad su okolni narodi èuli da je žrtvenik ponovo sagraðen a Svetište uspostavljeno kao i prije, vrlo se razgnjeviše 2i naumiše istrijebiti Jakovljevo pokoljenje što je živjelo meðu njima; poèeli su ubijati i progoniti taj narod. 3Juda zavojeva na Ezavove sinove u Idumeji, na zemlju Akrabatenu, jer su opsjedali Izraelce. Žestoko ih je porazio, ponizio i doèepao se plijena. 4Sjetio se i zloæe Bajanovih sinova, koji su zasjedama na putovima narodu postavljali zamke i zapreke. 5Pošto ih je opkolio u kulama, opsjedao ih je i predao ih prokletstvu. Zapalio je i sažgao njihove kule i sve one koji su bili u njima. 6Zatim krenu na Amonce, u kojih je naišao na jaku vojsku i mnogi narod pod poglavarem Timotejem. 7Zapodjeo je s njima mnoge bojeve, potukao ih i slomio im silu. 8Zauze Jazer sa selima njegova podruèja, a zatim se vrati u Judeju.

9Pogani u Galaadu udružiše se protiv Izraelaca koji su živjeli u njihovim krajevima da ih istrijebe; a Izraelci pobjegoše u tvrðavu Datemu. 10Poslali su Judi i njegovoj braæi pisma ovako sastavljena: "Pogani koji nas okružuju udružili se protiv nas da nas unište. 11Spremaju se da osvoje tvrðavu u koju smo se sklonili. Timotej zapovijeda njihovom vojskom. 12Doði sad i izbavi nas iz njihovih ruku, jer mnogo je naših veæ palo. 13Pogubili su svu našu braæu naseljenu u Tobijinoj zemlji, odveli u ropstvo žene i djecu, imanje im oduzeli i ondje pogubili oko tisuæu ljudi." 14Dok se to pismo još èitalo, doðoše drugi glasnici, iz Galileje, razdrte odjeæe, donoseæi iste vijesti: 15"Udružili se protiv nas iz Ptolemaide i Tira i Sidona sa svim narodima Galileje da nas istrijebe." 16A kad su Juda i narod to èuli, sazvaše veliku skupštinu da vijeæaju što da uèine za svoju braæu izvrgnutu nevoljama i napadajima neprijatelja. 17Juda tada reèe bratu Šimunu: "Izaberi sebi ljude pa idi, izbavi svoju braæu u Galileji! A ja i brat Jonatan poæi æemo u Galaaditidu." 18Za obranu Judeje ostavi Zaharijina sina Josipa i Azarju, poglavara naroda, s preostalom vojskom. 19I zapovjedi im: "Upravljajte ovim narodom, ali se ne upuštajte u rat protiv poganskih naroda dok se mi ne vratimo." 20Šimunu su dali tri tisuæe ljudi za Galileju, a Judi osam tisuæa ljudi za Galaaditidu. 21Pošto je otišao u Galileju, Šimun je zametnuo mnoge bojeve protiv pogana, porazio ih i natjerao ih u bijeg; gonio ih je do vrata Ptolemaide. 22Ostavili su na bojištu oko tri tisuæe ljudi, od kojih je pokupio plijen. 23Poveo je sa sobom Židove iz Galileje i Arbate sa ženama i djecom i svim njihovim imanjem te ih odveo u Judeju s velikom radošæu. 24A Juda Makabej i brat mu Jonatan prijeðoše preko Jordana i tri su dana išli pustinjom. 25Sretoše Nabatejce, koji su ih primili miroljubivo te im pripovjedili sve što se dogodilo njihovoj braæi u Galaaditidi: 26kako ih je mnogo zatvoreno u Bosori, u Bosoru, u Alemi, Kasfu, Makedu i Karnainu, a to su sve utvrðeni veliki gradovi; 27kako ima zatvorenih i u ostalim gradovima Galaaditide i kako je neprijatelj odluèio da sutradan napadne te gradove, osvoji ih i u jednom danu istrijebi sve koji se nalaze u njima. 28Juda odmah krenu s vojskom kroz pustinju prema Bosori. Zauze grad i spali ga pošto pobi sve muško oštricom maèa i pokupi plijen. 29Odande je krenuo dalje noæu i približio se tvrðavi. 30Kad je svanula zora a oni podigli oèi, ugledaše bezbrojno mnoštvo kako namješta ljestve i sprave da zauzmu tvrðavu; veæ su napadali. 31Videæi da je napadaj poèeo i da se urnebesna vika, pomiješana sa zvukom truba, diže iz grada prema nebu, 32Juda reèe ljudima svoje vojske: "Borite se danas za svoju braæu!" 33Svrsta ih u tri skupine i tako krenuše na neprijateljsku zalaznicu. Trube odjeknuše i zazivi se podigoše. 34Timotejeva vojska, razabravši da je to Makabej, pobježe pred njim. On ih porazi do nogu: toga dana ostade ih na bojištu oko osam tisuæa. 35Pošto je zatim skrenuo na Alemu, napade je, zauze, pobi sve muško, oplijeni je i spali. 36Odande se digao da zauzme Kasfo, Maked, Bosor i ostale gradove Galaaditide. 37Poslije tih dogaðaja Timotej prikupi drugu vojsku i utabori se pred Rafonom s one strane potoka. 38Juda je poslao svoje da izvide tabor i oni mu javiše: "Oko ovog poglavara skupili su se svi pogani koji nas okružuju i stvorili su golemu vojsku; 39najmili su i Arape kao pomoæne odrede; utaborili su se preko potoka, pripravni da te napadnu." Juda krenu da ih presretne. 40Timotej reèe zapovjednicima svoje vojske kad su se Juda i njegove èete približili vodi: "Ako prvi prijeðe i udari na nas, neæemo mu moæi odoljeti jer æe imati prednost; 41a ako se poboji i utabori s one strane potoka, prijeæi æemo mi, udariti i nadvladati ga." 42Kad se približio toku vode, Juda postavi uz potok narodne pisare i naloži im: "Ne dopustite nikomu da razapinje šatora, nego neka idu svi u boj." 43On prijeðe prvi onamo, a za njim je slijedio sav narod. Potjera pred sobom sve pogane. Oni pobacaše oružje i pobjegoše da se sklone u karnainski hram. 44Židovi su najprije osvojili grad, zatim spalili hram sa svima koji su bili u njemu. Tako je oboren Karnain i odonda se Judi nije moglo odoljeti. 45Juda sabra sve Izraelce koji su bili u Galaadu, od najmanjeg do najveæeg, njihove žene i djecu i imanje, i to se golemo mnoštvo uputilo prema judejskoj zemlji. 46Stigli su u Efron, važan i vrlo jak grad što se nalazio na putu. Kako ga nije bilo moguæe zaobiæi ni desno ni lijevo, nije bilo druge nego kroza nj. 47Stanovnici su im uskratili prolaz i vrata zagradili kamenjem. 48Juda im posla poruku sastavljenu ovim miroljubivim rijeèima: "Pustite nas da proðemo preko vaše zemlje, da doðemo u svoju; nitko vam neæe uèiniti nikakve štete, samo æemo proæi." Ali im nisu htjeli otvoriti. 49Tada Juda oglasi po vojsci neka svatko ostane na svojem mjestu. 50Junaci vojske zauzeše položaje. Juda je cio dan i cijelu noæ napadao, i grad mu pade u ruke. 51Posjekao je sve muško oštricom maèa, porušio grad do temelja, oplijenio ga i prošao tim mjestom po tjelesima pobijenih. 52Židovi su pregazili Jordan na velikoj ravnici nasuprot Betšanu. 53Juda je cijelim putem pribirao zaostale i bodrio narod sve dok nije stigao u judejsku zemlju. 54Radosno i veselo uspinjali su se na goru Sion i prinijeli paljenice zato što su se svi u miru vratili i nitko od njih nije stradao. 55Dok su Juda i Jonatan bili u galaadskoj zemlji a Šimun, njihov brat, u Galileji pred Ptolemaidom, 56Josip, Zaharijin sin, i Azarja, zapovjednici vojske, èuli su za njihova sjajna djela i bojeve koje su vodili te rekoše: 57"Proslavimo se i mi, poðimo protiv pogana što su oko nas!" 58I tako dadoše naloge èetama kojima su zapovijedali i krenuše na Jamniju. 59Gorgija iziðe iz grada sa svojim ljudima da se s njima pobije. 60Josip i Azarja biše natjerani u bijeg i gonjeni sve do judejskih meða. Palo je u taj dan meðu izraelskim narodom oko dvije tisuæe ljudi. 61Bio je to velik poraz za narod: nisu slušali Judu i njegovu braæu, nego mišljahu da æe se istaknuti hrabrošæu. 62Ali, eto, nisu bili od koljena onih ljudi od kojih je dolazio spas Izraelu. 63Plemeniti Juda i njegova braæa uživali su veliku èast pred svim Izraelom i svim poganima gdje su god èuli za njihova imena. 64Ljudi se natiskivali oko njih i klicali im. 65Juda je sa svojom braæom otišao na jug da vojuje protiv Ezavovih sinova. Zauzeo je Hebron i njegova sela, srušio tvrðave, a kule naokolo sve popalio. 66Digavši tabor, ode da osvoji filistejsku zemlju i proðe Marisu. 67Toga su dana u boju pali sveæenici koji su se htjeli istaæi hrabrošæu pa se nepromišljeno upustili u boj. 68Juda se uputio u Azot u filistejskom podruèju i ondje je razrušio žrtvenike, izrezbarene likove njihovih bogova popalio, opljaèkao gradove, a onda se vratio u judejsku zemlju.

« Prev 1 Maccabees 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |