« Prev 1 Chronicles 4 Next »

Chapter 4

1 Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal. 2Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi. 3Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija. 4Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema. 5A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru. 6Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi. 7Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan. 8Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela. 9Jabes je bio izvrsniji meðu braæom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreæi: "Rodila sam ga s bolom." 10Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreæi: "Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje podruèje, neka bude tvoja ruka uza me i saèuvaj me oda zla, tako da se ne muèim!" Ispuni mu Bog za što ga je molio. 11Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac. 12Od Eštona poteèe Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi. 13A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj. 14Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci. 15Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz. 16Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael. 17Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca. 18Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kæeri koju je za ženu uzeo Mered. 19Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaæanin. 20Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet. 21Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuæe u Bet Ašbeji; 22Jokim i ljudi iz Kozebe Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari dogaðaji. 23To su bili lonèari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega. 24Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul. 25Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. 27Šimej je imao šesnaest sinova i šest kæeri; njegova braæa nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova. 28Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu, 29u Bilhi, u Esemu, u Toladu, 30u Betuelu, u Hormi, u Siklagu, 31u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja. 32A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova. 33I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi. 34Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša, 35Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova, 36Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja, 37Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina. 38Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile. 39Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istoène strane doline da traže pašu stoci. 40Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Buduæi da su ondje prije živjeli Hamovi potomci, 41Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se naðoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku. 42Onda su neki meðu onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na èelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima. 43Oni pobiše ostatak koji se spasio izmeðu Amaleèana i naseliše se ondje do današnjega dana.

« Prev 1 Chronicles 4 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |