« Prev 1 Chronicles 23 Next »

Chapter 23

1 Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom. 2Potom skupi sve izraelske knezove, sveæenike i levite. 3On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuæa. 4Izmeðu njih bilo je dvadeset i èetiri tisuæe onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuæa nadzornika i sudaca, 5èetiri tisuæe vratara i èetiri tisuæe onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu. 6David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju. 7Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej. 8Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica. 9Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji. 10Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su èetvorica Šimejevi sinovi. 11Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred. 12Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, èetvorica. 13Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio odreðen da posveæuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka. 14Mojsije je bio Božji èovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme. 15Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer. 16Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel. 17Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili. 18Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit. 19Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treæi Jahaziel, èetvrti Jekamam. 20Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija. 21Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš. 22Eleazar je umro nemajuæi sinova, nego samo kæeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi roðaci, Kiševi sinovi. 23Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica. 24To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše. 25David je rekao: "Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet æe u Jeruzalemu zauvijek. 26Zato ni leviti neæe više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu." 27Po posljednjim Davidovim rijeèima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše. 28Bili su odreðeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da èiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma, 29oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolaèa pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; 30da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i veèerom. 31A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlaðaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu. 32I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braæu, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma.

« Prev 1 Chronicles 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |