« Prev Wisdom of Solomon 6 Next »

Chapter 6

1 Èujte, dakle, kraljevi, i urazumite se! Pouèite se, vladari zemalja dalekih! 2Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima i koji se hvastate silom svojih naroda! 3Gospod je onaj koji vam je moæ podario, i vladavina je od Svevišnjeg, koji æe ispitivati djela vaša i vaše nakane istražiti. 4Iako ste upravljaèi njegova kraljevstva, ne vladaste pravedno, niti se držaste zakona, niti služiste nakani Božjoj. 5Gospod æe vas napasti brzo i užasno, jer za velikaše je nemilosrdna kazna; 6maleni su oproštenja dostojni, a moænici æe biti moæno kažnjeni. 7Jer Gospod Svevladar ne uzmièe ni pred kim niti se plaši kakve velièine: tÓa on je stvorio i mala i velika i jednako se brine za sve, 8a istraga oštra oèekuje moænike. 9Vama su dakle, vladari upravljene rijeèi moje da se nauèite mudrosti i ne griješite. 10Jer oni koji sveto èuvaju svetinje sami se posveæuju, i koji su u tom pouèeni nalaze obranu. 11Žudite stoga za rijeèima mojim, èeznite za njima: one æe vas pouèiti. 12Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. 13Ona pretjeèe sve koji je žude i prva im se pokazuje. 14Tko zorom rani njoj taj se ne muèi: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. 15Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. 16Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli. 17Jer njezin poèetak najistinskiji želja je za poukom, u težnji za poukom ljubav je prema njoj; 18voljeti je znaèi držati njene zakone, a posluh njezinim zakonima pouzdana je besmrtnost, 19a besmrtnost vodi u blizinu Božju; 20tako žudnja za mudrošæu dovodi do kraljevstva. 21Ako se, vi vladari nad pucima, radujete prijestoljima i žezlima, tad mudrost štujte da dovijeka kraljujete. 22A sad æu vam priopæiti što je mudrost i kako je postala. Neæu vam skriti tajne, nego æu je pratiti od poèetka i na vidjelo iznijeti znanje njezino, i neæu istinu mimoiæi. 23Neæu poæi ni s pogubnom Zavišæu: ona ništa zajednièko nema s Mudrošæu. 24Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje i kralj uman blagostanje narodu. 25Zato crpite nauku iz rijeèi mojih i bit æe vam na probitak.

« Prev Wisdom of Solomon 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |