« Prev Wisdom of Solomon 19 Next »

Chapter 19

1 A grešnike je sasvim pritisnuo gnjev nemilostiv, jer je Gospodin znao što æe oni: 1Stavši Azarja otvori usta i pomoli se usred ognja ovako: 1ne uskrati nam svoje milosrðe zbog Abrahama, miljenika svoga; zbog Izaka, sluge svojega; zbog Izraela, sveca svojega, 2najprije æe dopustiti Izraelcima da odu i brzo ih ispratiti, a zatim æe se predomisliti i poæi za njima u potjeru. 2"Blagoslovljen i hvaljen budi, Gospode, Bože otaca naših, i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka! 3Još im teška žalost bijaše na srcu dok naricahu nad grobovima svojih mrtvaca, kad im pade na um nova luda misao te stadoše kao bjegunce progoniti one koje su prije molili da odu. 3Pravedan si u svemu što uèini nama, sva su tvoja djela istinita, svi tvoji putovi pravi, svi tvoji sudovi istina. 4A zaslužena ih je sudbina nagnala da zaborave prošle jade i da svojim mukama dodaju još jednu: 4Po pravdi si presudio u svemu što si poslao na nas i na sveti grad otaca naših, Jeruzalem: zbog naših si grijeha ovako postupio s nama, u istini i pravednosti. 5dok æe narod tvoj prijeæi put èudesan, oni æe naæi smrt neèuvenu. 5Zgriješili smo i poèinili bezakonje odmetnuvši se od tebe, sagriješili teško; ne slušasmo naredbe tvoje. 6Da se saèuvaju djeca tvoja neozlijeðena, sve stvoreno preinaèi opet narav svoju služeæi tvojim zapovijedima. 6Nismo ih èuvali i nismo vršili što nam bijaše nareðeno za naše dobro. 7Oblak se pojavi i sjenom zakri tabor, a kopno izroni gdje prije bijaše voda; put slobodan nasta od Crvenoga mora i polje travnato od strašnih valova. 7Sve što si poslao na nas, sve što si nam uèinio, pravedno si uèinio. 8Preko njega prijeðe narod sav, štiæen tvojom desnicom, zadivljen silnim èudesima. 8Kad si nas predao u ruke bezakonika, dušmana naših, najgorih odmetnika, i kralju nepravednom, najgorem na zemlji, 9Bijahu kao konji kada pasu, i kao jaganjci skakahu slaveæi tebe, Gospode, izbavitelja svoga. 9te danas ne smijemo otvoriti usta: sramota i ruglo pokrivaju one koji ti služe i tebi se klanjaju. 10Još se sjeæahu dogaðaja u tuðini, kako je mjesto životinja zemlja komarce raðala i kako je mjesto riba rijeka izbacila mnoštvo žaba. 10O, ne zapusti nas zauvijek, zbog imena svoga, i ne razvrgni Saveza svoga, 11Poslije vidješe i nov nastanak ptica, kada su, potaknuti žudnjom, zatražili jela raskošna: 12izašle iz mora prepelice da im želji udovolje. 12kojima si obeæao umnožit' potomstvo kao zvijezde nebeske i kao pijesak na obali morskoj. 13A grešnike stigla kazna, prethodili joj snažni gromovi. Stigla ih pravedna plaæa za zla djela, jer su divljom mržnjom mrzili tuðince. 13Gospode, postadosmo najmanji meðu narodima, prezreni po svoj zemlji poradi grijeha svojih. 14Jer dok oni odbijahu neznance, ovi goste i dobrotvore pretvoriše u robove. 14Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenice, klanice, prinosa, kada, ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi 15Oni se prema strancima poniješe odmah neprijateljski, i plaæa ih èeka za to. 15Üi da naðemo milosrðe. No primi nas slomljene duše, duha ponizna! 16Ovi, naprotiv, primiše sveèano Izraelce, a onda ih, veæ ravne sebi, udariše teškom tlakom. 16Kao paljenice ovnova i bikova, kao tisuæe pretilih janjaca - takva nek' bude žrtva naša pred tobom danas da nas pomiri s tobom - jer se neæe postidjeti oni koji se u te uzdaju. 17I njih udari sljepoæa kao i one pred vratima pravednikovim; opkoli ih tama duboka, i svaki je tražio svoja vrata. 17Odsada æemo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i tražiti lice tvoje. 18Tako se poèela meðusobno izmjenjuju, kao što se skladno izmjenjuju glasovi na harfi, ostajuæi uvijek kod zvuka svojeg; a to se može jasno razabrati kad se razmotre dogaðaji. 18Ne postidi nas, veæ postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj! 19Jer se kopnene životinje u vodene mijenjahu, a one što plivaju, na kopno prelažahu. 19Izbavi nas, kao nekoæ, èudesima svojim, proslavi ime svoje, Gospode! 20Oganj je u vodi silu svoju pojaèao, a voda zaboravila snagu što gasi. 20Neka se postide oni koji zlo èine slugama tvojim: neka se postide svoga nasilja i neka im sila skršena bude! 21Plamenovi ognjeni nisu pržili meso životinja propadljivih kada su posred njih hodile niti se u njima topila hrana nebeska, laka i topljiva poput inja. 21Nek' znaju da si ti jedini Bog i Gospod, slavan po svoj zemlji!" Anðeo Gospodnji u užarenoj peæi 22U svemu si, Gospode, uzvisio i proslavio narod svoj i nisi ga prezreo, veæ si mu bio na pomoæi svagda i svagdje. 22Kraljeve sluge koje ih bijahu bacile u peæ neprestano poticahu oganj zemnim uljem, smolom, kuèinama i vinjagom, 23tako te plamen lizaše èetrdeset i devet lakata iznad peæi. 24Buknuvši, spali Kaldejce koji se naðoše oko peæi. 25No Anðeo Gospodnji siðe u peæ k Azarji i njegovim drugovima; izagna plamen ognja iz peæi 26te usred peæi puhaše kao rosni lahor, a oganj ih ne dodirnu niti im zadade bol ili kakvu neugodnost. Pjesma triju mladiæa 27Tada sva trojica zapjevaše u peæi jednim glasom, slaveæi i blagoslivljajuæi Boga: 28"Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših, hvaljen i uzvisivan dovijeka! Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, hvaljeno i uzvisivano dovijeka! 29Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen dovijeka! 30Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, hvaljen i uzvisivan dovijeka! 31Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima, hvaljen i uzvisivan dovijeka! 32Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen dovijeka! 33Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 34Anðeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 35Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 36Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 37Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 38Sunce i mjeseèe, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 39Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 40Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 41Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 42Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 43Studeni i vruæino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 44Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 45Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 46Tuèe i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 47Noæi i dani, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 48Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 49Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 50Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: neka ga hvali i uzvisuje dovijeka! 51Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 52Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 53Izvori, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 54Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 55Kitovi i sve što se mièe u vodama, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 56Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 57Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 58Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 59Izraele, blagoslivljaj Gospoda: hvali i uzvisuj ga dovijeka! 60Sveæenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 61Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 62Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 63Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 64Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Jer on nas je spasio od Podzemlja, on nas je istrgao iz ruke smrti, on nas je izbavio iz peæi užarene, on nas je izbavio iz plamena. 65Slavite Gospoda jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova! 66Svi štovatelji Gospodnji, blagoslivljajte Boga nad bogovima, hvalite i zahvaljujte, jer vjeèna je ljubav njegova!"

« Prev Wisdom of Solomon 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |