« Prev Sirach 51 Next »

Chapter 51

1 Slavit æu te, Gospodaru, Kralju, i hvalit æu te, Bože, Spasitelju moj. Zahvaljujem imenu tvojem, 2jer ti si bio zaštitnik i pomoænik moj i spasio si tijelo moje od propasti, od zamke prijevarna jezika, od usana što laži kuju i pred onima što su okolo mene bio si zaštitnik i pomoænik moj. 3Po velikom milosrðu i imenu svom izbavio si me od ujeda onih koji bi me proždrli, iz ruku onih koji mi o glavi rade, od mnogih kušnja koje pretrpjeh, 4od gušenja u vatri koja me okružila, iz središta ognja koji nisam potpalio, 5iz duboke utrobe Podzemlja, od neèista jezika i lažljive rijeèi, 6od potvore nepravedna jezika pred kraljem. Duša moja bijaše blizu smrti i život moj na pragu Podzemlja. 7Okruživahu me sa svih strana i nije bilo nikoga da mi pomogne; pogledom sam pomoæ ljudi tražio, ali uzalud. 8Tad se sjetih milosrða tvojeg, o Gospode, i djela tvojih još odiskona, kako izbavljaš one koji te strpljivo èekaju i spasavaš ih iz ruku neprijateljskih. 9Tad podigoh sa zemlje glas svoj i zamolih spas od smrti, 10zazvah Gospodina, oca mojega Gospodina: "Ne ostavi me u dan nevoljni, u vrijeme moje nemoæi protiv oholih. - Slavit æu ime tvoje bez prestanka i zahvalnu ti hvalu pjevati." 11I bi molba moja uslišana, izbavio si me od propasti, spasio me od vremena zloæe. 12I stoga æu te hvaliti i slaviti i blagoslivljati ime Gospodnje. 13Kad još bijah mladiæ, prije svojih putovanja molio sam otvoreno za mudrost u molitvama. 14Pred vratima Svetišta za nju sam molio i do posljednjeg æu dana tragati za njom. 15Od njena cvata pa do sazrela grozda radovalo joj se srce moje. Noga je moja kroèila pravim putem i tražio sam mudrost od svoje mladosti. 16Prignuvši malo uho, nauèih je i stekoh mnogu pouku. 17Po njoj uznapredovah i slavu æu dati onomu koji me podari mudrošæu. 18Jer odluèih u djelo je provesti, žarko za dobrom tragah i neæu se stidjeti. 19Duša se moja za nju borila, pomno sam se držao Zakona. Pružao sam ruke prema nebu i oplakivao što je ne poznam. 20Usmjerih svoju dušu prema njoj i naðoh je u èistoæi. Od poèetka joj posvetih svoje srce, i neæu nikad biti napušten. 21I utroba mi uzdrhta od èežnje za njom, i stoga stekoh valjano blago. 22Za plaæu mi je Gospod jezik podario: njime æu ga slaviti. 23Priðite k meni, vi nepouèeni, u mojoj školi sjedite. 24Zašto da u tom oskudijevate, i da vam duše toliko žeðaju? 25Otvorih svoja usta i rekoh: "Kupujte je bez novaca, 26podmetnite vrat svoj pod njen jaram i neka vam duše prihvate pouku. Tko je traži - blizu mu je, i èovjek odan nalazi je. 27Pogledajte oèima svojim: kako sam se malo trudio, a mnogo spokoja stekao. 28Kupujte pouku velikom svotom novca, njome æete steæi mnogo zlata. 29Nek' se duša vaša raduje u milosrðu Gospodnjem, i nikad se ne stidite hvaliti ga. 30Uèinite djelo svoje prije odreðena vremena: u svoje vrijeme dat æe vam on vašu plaæu." Mudrost Isusa, sina Sirahova.

« Prev Sirach 51 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |