« Prev Sirach 27 Next »

Chapter 27

1 Radi probitka mnogi griješe, i tko traži bogatstvo biva nemilosrdan. 2Kolac se zabija izmeðu dva kamena, a grijeh se utiskuje izmeðu kupnje i prodaje. 3Tko se èvrsto ne drži straha Gospodnjeg kuæa æe mu brzo propasti. 4Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci èovjekovi izbijaju u govoru njegovu. 5Lonèareve posude peæ iskušava, a èovjeka njegov govor. 6Obradu voæke oèituje njezin plod: tako i rijeèi èovjekove otkrivaju njegove osjeæaje. 7Nikoga ne hvali prije no što progovori, jer govor je kušnja ljudi. 8Ako težiš pravdi, naæi æeš je i obuæi æeš je kao sveèanu odoru. 9Ptice se jate sa sebi sliènima, i pravica se svraæa onima koji je vrše. 10Lav vreba svoju lovinu, tako i grijeh one koji èine nepravdu. 11Govor je pobožna èovjeka uvijek pun mudrosti, a luðak se mijenja poput mjeseca. 12Kad si meðu bezumnicima, pazi na vrijeme, a s ljudima mudrim boravi bez straha. 13Sablažnjiv je govor luðaèki i smijeh je njihov grešna razuzdanost. 14Govor s mnogim zakletvama podiže èovjeku vlasi, i kad se takvi svaðaju, zaèepiti je uši. 15Svaða oholih ljudi završava se krvlju, i muèno se slušaju grdnje njihove. 16Tko otkriva tajne gubi povjerenje i neæe više naæi prijatelja po srcu svojem. 17Ljubi prijatelja i budi mu vjeran, ali ako si izdao njegove tajne, ne idi više za njim. 18Jer kao što èovjek uništava svojeg neprijatelja, tako si ti uništio prijateljstvo svojega bližnjeg. 19Ili kao što si ispustio pticu iz šake, tako si ispustio prijatelja svoga i neæeš ga uhvatiti više. 20Ne trèi za njim jer je daleko odmakao i utekao poput gazele iz zamke. 21Jer se rana može povezati i pogrda oprostiti, ali za onoga tko je izdao tajnu nema nade. 22Tko žmirka oèima kuje zlo, i nitko ga od toga ne može odvratiti. 23Pred tobom je medenih usta i divi se tvojim rijeèima, ali iza tvojih leða mijenja svoj jezik i u sablazan izvræe tvoje rijeèi. 24Mnogo što mrzim, ali ništa kao takva èovjeka, a i Gospod ga mrzi. 25Tko baca kamen uvis, na glavu mu pada; podmukao udarac protuudarcem raða. 26Tko jamu kopa, u nju pada, i tko zamku namješta, u nju se hvata. 27Tko èini zlo, zlo mu se vraæa, iako on ne zna odakle dolazi. 28Ruglo i sramota oholici, i osveta na nj vreba kao lav. 29U zamku se hvataju koji se raduju padu pobožnika, i bol æe ih izjesti prije smrti njihove. 30Mržnja i srdžba jednako su gnusne, i grešan ih èovjek obje u sebi nosi.

« Prev Sirach 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |